Projekty uchwał 2019

Projekty uchwał na sesję w dniu 23 grudnia 2019 r.

 

O G Ł O S Z E N I E

 

XX (20) sesję Rady Gminy Duszniki

 

w dniu 23 grudnia 2019 r. (poniedziałek) 2019 r. o godz. 1700

 

w sali na piętrze w nowym budynku Centrum Animacji Kultury

 

 w Dusznikach, ul. Jana Pawła II 10

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie:

 

a)       uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2020-2027; TREŚĆ

 

b)      uchwały budżetowej na rok 2020. TREŚĆ

 

 1. Wolne głosy i wnioski.
 2. Zakończenie.

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E

XXI (21) sesję Rady Gminy Duszniki

w dniu 23 grudnia 2019 r. (poniedziałek) 2019 r. o godz. 1800

w sali na piętrze w nowym budynku Centrum Animacji Kultury

 w Dusznikach, ul. Jana Pawła II 10

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji Rady Gminy Duszniki.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja o wpływie pism i wniosków skierowanych do Rady.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:

a)       zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2019-2026; TREŚĆ

b)      zmiany Uchwały Nr III/14/18 Rady Gminy Duszniki z dnia 20.12.2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019;TREŚĆ

c)       ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019;TREŚĆ

d)      zmieniającą uchwałę Rady Gminy Duszniki nr XIII/64/2019 z dnia 30 lipca 2019 roku w sprawie ustalenia Powiatowi Szamotulskiemu pomocy finansowej w formie dotacji; TREŚĆ

e)       zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Duszniki na rok 2020;TREŚĆ

f)        zatwierdzenia planów pracy komisji stałych na rok 2020;TREŚĆ, załącznik, załącznik 2, załącznik 3

g)       zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia Statutu Komunalnego Zakładu Budżetowego w Dusznikach; TREŚĆ

h)      rozpatrzenia skargi z dnia 23 października 2019; TREŚĆ

i)         rozpatrzenia wniosku mieszkańców ul. Szamotulskiej w Dusznikach; TREŚĆ

j)        przekazania wniosku mieszkańców sołectwa Sarbia do komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Duszniki. TREŚĆ

 1. Interpelacje i zapytania radnych.
 2. Odpowiedź na interpelacje i zapytania radnych.
 3. Wolne głosy i wnioski.
 4. Zakończenie.

Projekty uchwał na sesję w dniu 25 listopada 2019 r.

O G Ł O S Z E N I E

XIX (19) sesję Rady Gminy Duszniki

w dniu 25 listopada 2019 r. (poniedziałek) 2019 r. o godz. 1700

w sali na piętrze w nowym budynku Centrum Animacji Kultury

 w Dusznikach, ul. Jana Pawła II 10

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji Rady Gminy Duszniki.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja o realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2018/2019.
 6.  Informacja o wpływie pism i wniosków skierowanych do Rady.
 7.  Podjęcie uchwał w sprawie:

a)      zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2019-2026; TREŚĆ

b)      zmiany Uchwały Nr III/14/18 Rady Gminy Duszniki z dnia 20.12.2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019; TREŚĆ, załącznik

c)      zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2020; TREŚĆ

d)      zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/229/13 Rady Gminy Duszniki z dnia 30 kwietnia 2013 r.  w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego i całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania; TREŚĆ

e)      metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty;TREŚĆ

f)       zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Duszniki; TREŚĆ, załącznik

g)      nadania nazwy ulicy w miejscowości Sędzinko; TREŚĆ

h)      przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Sędziny i Zakrzewko. TREŚĆ, załącznik

          8. Interpelacje i zapytania radnych.

          9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

         10. Wolne głosy i wnioski.

         11. Zakończenie.

Projekty uchwał na sesję w dniu 12 listopada 2019 r.

O G Ł O S Z E N I E

XVIII (18) sesja Rady Gminy Duszniki

odbędzie się dnia 12 listopada (wtorek) 2019 r. o godz. 1800

w sali na piętrze w nowym budynku Centrum Animacji Kultury

 w Dusznikach, ul. Jana Pawła II 10 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjny.
 5. Informacja Komisji Rewizyjnej z wykonania uchwały Nr XV/107/19 Rady Gminy Duszniki 
  z dnia 24 września 2019 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie:

a)     rozpatrzenia pisma Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych;- TREŚĆ

b)      przekazania wniosku mieszkańców ul. Sękowskiej w Podrzewiu do komisji Skarg, Wniosków i Petycji;-TREŚĆ

c)      przekazania wniosku mieszkańców ul. Bocznej w Grzebienisku do komisji Skarg, Wniosków i Petycji.-TREŚĆ

 1. Wybór Przewodniczącego Rady:

a)      zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Rady;

b)      wybór komisji skrutacyjnej dla przeprowadzenia wyboru Przewodniczącego Rady,

c)      przeprowadzenie tajnego głosowania,

d)      podjęcie uchwały stwierdzającej wybór Przewodniczącego Rady.-TREŚĆ

      8. Interpelacje i zapytania radnych.

      9. Wolne głosy i wnioski.

    10. Zakończenie.

 

                                                                      Wiceprzewodniczaca

                                                                     Rady Gminy Duszniki
                                                                  radna Marzena Frąckowiak

 

                                                                                                             

 

Projekty uchwał na sesję w dniu 22 października 2019 r.

O G Ł O S Z E N I E

XVII (17) sesję Rady Gminy Duszniki

w dniu 22 października 2019 r. (wtorek) 2019 r. o godz. 1700

w Sali Kameralnej

w Dusznikach, ul. Jana Pawła II 8

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XV sesji Rady Gminy Duszniki.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
 5. Analiza oświadczeń majątkowych.
 6. Kontrola wykonania inwestycji robót drogowych. Kontrola budowy inwestycji domu socjalnego w miejscowości Niewierz.
 7. Informacja o wpływie pism i wniosków skierowanych do Rady.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie:

a)      zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2019-2026; TREŚĆ

b)      zmiany Uchwały Nr III/14/18 Rady Gminy Duszniki z dnia 20.12.2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019; TREŚĆ, załącznik

c)      określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok; TREŚĆ

d)      obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego; TREŚĆ

e)      ustalenia stawek podatku od środków transportowych; TREŚĆ

f)       zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego - Komunalnego Zakładu Budżetowego w Dusznikach z obowiązku wpłaty do budżetu Gminy Duszniki nadwyżki środków obrotowych za 2018 rok; TREŚĆ

g)      Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych rok 2020; TREŚĆ, załącznik1, załącznik 2

h)      przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Gminie Duszniki na rok 2020. TREŚĆ

        9. Interpelacje i zapytania radnych.
      10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
      11. Wolne głosy i wnioski.
      12. Zakończenie.     

Projekty uchwał na sesję w dniu 10 października 2019 r.

O G Ł O S Z E N I E

XVI (16) sesję Rady Gminy Duszniki

w dniu 10 października 2019 r. (czwartek) 2019 r. o godz. 1700

w Sali Kameralnej w Dusznikach, ul. Jana Pawła II 8

 

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XV sesji Rady Gminy Duszniki.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
 5. Informacja o wpływie pism i wniosków skierowanych do Rady.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:

a)      zmiany Uchwały Nr III/14/18 Rady Gminy Duszniki z dnia 20.12.2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019;TREŚĆ, załącznik

b)      rozpatrzenia skargi z dnia 5 września 2019 r.;TREŚĆ

c)      przekazania pisma mieszkańca Gminy Duszniki do komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Duszniki; TREŚĆ

d)      przekazania pisma mieszkanki Zakrzewka do komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Duszniki.TREŚĆ

          7. Interpelacje i zapytania radnych.

          8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

          9. Wolne głosy i wnioski.

         10. Zakończenie.

Projekty uchwał na sesję w dniu 24 września 2019 r.

O G Ł O S Z E N I E

XV (15) sesję Rady Gminy Duszniki

w dniu 24 września 2019 r. (wtorek) 2019 r. o godz. 1700

w Sali Kameralnej

w Dusznikach, ul. Jana Pawła II 8

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XIV sesji Rady Gminy Duszniki.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
 5. Analiza sprawozdania Wójta z wykonania budżetu za I półrocze 2019 r.
 6. Ocena sytuacji w rolnictwie.
 7. Informacja o wpływie pism i wniosków skierowanych do Rady.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2019-2026; TREŚĆ

b) zmiany Uchwały Nr III/14/18 Rady Gminy Duszniki z dnia 20.12.2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019; TREŚĆ, ZAŁĄCZNIK

c) rozpatrzenia skargi z dnia 22 lipca 2019 r.; TREŚĆ

d) przekazania skargi komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Duszniki; TREŚĆ

e) występowania mieszkańców Gminy Duszniki z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą; TREŚĆ

f) określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego; TREŚĆ

g) zmiany uchwały nr XLI/283/09 Rady Gminy Duszniki z dnia 24 marca 2009 roku w sprawie Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za trudne warunki pracy, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysługę lat; TREŚĆ

h) ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Duszniki publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych; TREŚĆ

i) statutu sołectwa Brzoza-Grodziszczko; TREŚĆ

j) statutu sołectwa Ceradz Dolny; TREŚĆ

k) statutu sołectwa Chełminko; TREŚĆ

l) statutu sołectwa Duszniki; TREŚĆ

m) statutu sołectwa Grzebienisko; TREŚĆ

n) statutu sołectwa Kunowo; TREŚĆ

o) statutu sołectwa Mieściska; TREŚĆ

p) statutu sołectwa Młynkowo; TREŚĆ

q) statutu sołectwa Niewierz; TREŚĆ

r) statutu sołectwa Podrzewie; TREŚĆ

s) statutu sołectwa Sarbia; TREŚĆ

t) statutu sołectwa Sędzinko-Zalesie; TREŚĆ

u) statutu sołectwa Sędziny; TREŚĆ

v) statutu sołectwa Sękowo; TREŚĆ

w) statutu sołectwa Wierzeja; TREŚĆ

x) statutu sołectwa Wilczyna; TREŚĆ

y) statutu sołectwa Wilkowo; TREŚĆ

z) statutu sołectwa Zakrzewko; TREŚĆ

aa) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ul. Bukowskiej w Dusznikach; TREŚĆ, ZAŁĄCZNIK

bb) nadania nazwy ulicy w miejscowości Sędzinko; TREŚĆ

cc) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia przedmiotu działania komisji stałych Rady Gminy oraz ich składu osobowego; TREŚĆ

dd) zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej oraz ustalenia jej składu osobowego; TREŚĆ

ee)  w sprawie przekazania pisma Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Duszniki. TREŚĆ

        9. Interpelacje i zapytania radnych.

       10.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

        11. Wolne głosy i wnioski.

        12. Zakończenie.

Projekty uchwał na sesję w dniu 4 września 2019 r.

O G Ł O S Z E N I E

XIV (14) sesja Rady Gminy Duszniki

w dniu 4 września (środa) 2019 r. o godz. 1700

w Sali Kameralnej

 w Dusznikach, ul. Jana Pawła II 8

 

1)      Otwarcie sesji.

2)      Stwierdzenie prawomocności obrad.

3)      Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

4)      Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjny.

a)      zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2019-2026;CZYTAJ

b)      zmiany Uchwały Nr III/14/18 Rady Gminy Duszniki z dnia 20.12.2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019; CZYTAJ

5)       Interpelacje i zapytania radnych.

6)       Wolne głosy i wnioski.

7)       Zakończenie.

Projekty uchwał na sesję w dniu 30 lipca 2019 r.

O G Ł O S Z E N I E

XIII (13) sesję Rady Gminy Duszniki

w dniu 30 lipca 2019 r. (wtorek) 2019 r. o godz. 1700

w sali na piętrze w nowym budynku Centrum Animacji Kultury

 w Dusznikach, ul. Jana Pawła II 10

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XII sesji Rady Gminy Duszniki.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
 5. Informacja o wpływie pism i wniosków skierowanych do Rady.
 6. Informacja Komisji Rewizyjnej o przebiegu kontroli z postępowania przetargowego w sprawie dowozu uczniów do szkół w Dusznikach i Grzebienisku.
 7. Omówienie realizacji inwestycji na 2019 r.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie:

a)      zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2019-2026; TEKST

b)      zmiany Uchwały Nr III/14/18 Rady Gminy Duszniki z dnia 20.12.2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019; TEKST, ZAŁĄCZNIK

c)      udzielenia Powiatowi szamotulskiemu pomocy finansowej w formie dotacji; TEKST

d)      zmieniającą uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej oraz ustalenia jej składu osobowego; TEKST

e)      występowania mieszkańców Gminy Duszniki z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą; TEKST

f)       utworzenia Przedszkola w Podrzewiu i nadania statutu; TEKST

g)      utworzenia Przedszkola w Sękowie i nadania statutu; TEKST

h)      utworzenia Zespołu Przedszkoli w Dusznikach i nadania mu statutu; TEKST

i)        zmiany uchwały nr LIII/372/18 Rady Gminy Duszniki z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze zatrudnionych w przedszkolu i w szkołach prowadzonych przez Gminę Duszniki oraz określenia obowiązkowego, tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli: pedagoga, psychologa i logopedy; TEKST

j)        ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Duszniki oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku; TEKST

k)      przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 27/8 położonej w miejscowości Wilczyna, gmina Duszniki; TEKST

l)        miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewid. 583/5, 583/7, 583/9 i 583/10 w Dusznikach; TEKST, załącznik

m)   nadania nazwy ulicy w miejscowości Sękowo. TEKST

9. Interpelacje i zapytania radnych.

10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

11. Wolne głosy i wnioski.

12. Zakończenie.

Projekty uchwał na sesję w dniu 25 czerwca 2019 r.

O G Ł O S Z E N I E

XII (12) sesję Rady Gminy Duszniki

w dniu 25 czerwca 2019 r. (wtorek) 2019 r. o godz. 1700

w sali na piętrze w nowym budynku Centrum Animacji Kultury

 w Dusznikach, ul. Jana Pawła II 10

 

 

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad XI sesji Rady Gminy Duszniki.
 3. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
 4. Informacja o wpływie pism i wniosków skierowanych do Rady.
 5. Informacja Komisji Rewizyjnej o przebiegu kontroli z wykorzystania środków finansowych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej.
 6. Przygotowanie do wypoczynku letniego dzieci.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:

a)      zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2019-2026; TREŚĆ

b)      zmiany Uchwały Nr III/14/18 Rady Gminy Duszniki z dnia 20.12.2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019; TREŚĆ, załącznik

c)      udzielenia Powiatowi szamotulskiemu pomocy finansowej w formie dotacji;TREŚĆ

d)      nadania nazwy ulicy w miejscowości Grzebienisko. TREŚĆ

         8. Interpelacje i zapytania radnych.

         9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

        10. Wolne głosy i wnioski.

        11. Zakończenie.

Projekty uchwał na sesję w dniu 14 czerwca 2019 r.

O G Ł O S Z E N I E

XI (11) sesja Rady Gminy Duszniki

odbędzie się dnia 14 czerwca (piątek) 2019 r. o godz. 1800

w sali na piętrze w nowym budynku Centrum Animacji Kultury

 w Dusznikach, ul. Jana Pawła II 10

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 3. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjny.
 4. Wybór Przewodniczącego Rady:

a)      zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Rady;

b)      wybór komisji skrutacyjnej dla przeprowadzenia wyboru Przewodniczącego Rady,

c)      przeprowadzenie tajnego głosowania,

d)      podjęcie uchwały stwierdzającej wybór Przewodniczącego Rady. TEKST

         5. Interpelacje i zapytania radnych.

         6. Wolne głosy i wnioski.

         7. Zakończenie.

Projekty uchwał na sesję w dniu 28 maja 2019 r.

O G Ł O S Z E N I E

IX (9) sesję Rady Gminy Duszniki

w dniu 28 maja 2019 r. (wtorek) 2019 r. o godz. 1700

w sali na piętrze w nowym budynku Centrum Animacji Kultury

 w Dusznikach, ul. Jana Pawła II 10

 

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad VIII sesji Rady Gminy Duszniki.
 3. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
 4. Informacja o wpływie pism i wniosków skierowanych do Rady.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:

a)      zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2019-2026; TREŚĆ

b)      zmiany Uchwały Nr III/14/18 Rady Gminy Duszniki z dnia 20.12.2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019;TREŚĆ; załącznik

c)      podziału sołectwa Mieściska ? Sarbia i stworzenia sołectwa Mieściska i sołectwa Sarbia;TREŚĆ, załącznik nr 1; załącznik nr 2

d)      powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ds. komunalizacji mienia; TREŚĆ

e)      przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Duszniki na lata 2019-2022;TREŚĆ; załącznik

f)       studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Duszniki. TREŚĆ, załącznik nr 1, załącznik nr 2, załącznik nr 3, załącznik nr 4,

         6. Interpelacje i zapytania radnych.

         7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

         8. Wolne głosy i wnioski.

         9. Zakończenie.

Projekty uchwał na sesję w dniu 28 maja 2019 r.SESJA ABSOLUTORYJNA

OGŁOSZENIE

X (10) sesja Rady Gminy Duszniki

odbędzie się dnia 28 maja (wtorek) 2019 r. o godz. 1800

w sali na piętrze w nowym budynku Centrum Animacji Kultury

 w Dusznikach, ul. Jana Pawła II 10

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Rozpatrzenie Raportu o Stanie Gminy Duszniki za 2018 rok.- TREŚĆ
 3. Dyskusja nad Raportem o Stanie Gminy Duszniki za 2018 rok.-informacja o udziale w debacie
 4. Podjęcie uchwały w sprawie:
  a)      udzielenia  wotum zaufania Wójtowi Gminy Duszniki za 2018 rok.-TREŚĆ
 5. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Duszniki za 2018 rok oraz sprawozdania finansowego.
 6. Przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego.
 7. Dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Duszniki za 2018 rok oraz sprawozdaniem finansowym.
 8. Zapoznanie się z:            
  a) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta
       sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Duszniki za 2018 rok,
  b) wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi
      Gminy Duszniki za 2018 rok,      
  c) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej
      o udzieleniu absolutorium,
  d) opiniami komisji stałych Rady Gminy.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a)  zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok,- TREŚC
  b)  udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Duszniki za 2018 rok- TREŚC
 10.  Wolne głosy i wnioski.
 11.  Zakończenie.

                                                                                           Przewodniczący Rady Gminy 
                                                                                                    Ryszard Pacholak      

Projekty uchwał na sesję w dniu 23 kwietnia 2019 r.

O G Ł O S Z E N I E

VIII (8) sesję Rady Gminy Duszniki

w dniu 23 kwietnia 2019 r. (wtorek) 2019 r. o godz. 1700

w sali na piętrze w nowym budynku Centrum Animacji Kultury

 w Dusznikach, ul. Jana Pawła II 10

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokoły z obrad VII sesji Rady Gminy Duszniki.
 3. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
 4. Informacja Komisji Rewizyjnej nt. kontroli opłaty skarbowej.
 5. Informacja o wpływie pism i wniosków skierowanych do Rady.
 6. Spotkanie z Prezesem Zarządu Gminnego OSP. Sprawozdanie z działalności Ochotniczej Straży Pożarnej.
 7. Sprawozdanie ze współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi za 2018 rok.
 8. Podjęcia uchwał w sprawie:

a)      zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2019-2026; TREŚĆ

b)      zmiany Uchwały Nr III/14/18 Rady Gminy Duszniki z dnia 20.12.2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019; TREŚĆ, załącznik

         9. Interpelacje i zapytania radnych.

         10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

         11. Wolne głosy i wnioski.

         12. Zakończenie.

Projekty uchwał na sesję w dniu 26 marca 2019 r.

O G Ł O S Z E N I E

VII (7) sesję Rady Gminy Duszniki

w dniu 26 marca 2019 r. (wtorek) 2019 r. o godz. 1700

w sali na piętrze w nowym budynku Centrum Animacji Kultury

 w Dusznikach, ul. Jana Pawła II 10

 

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokoły z obrad VI sesji Rady Gminy Duszniki.
 3. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
 4. Informacja Komisji Rewizyjnej nt. wydatkowania środków na stypendia przyznawane przez Wójta Gminy.
 5. Informacja o wpływie pism i wniosków skierowanych do Rady.
 6. Roczne raporty jednostek organizacyjnych z działalności w roku 2018.

a)       Sprawozdanie z działań podejmowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Warsztat Terapii Zajęciowej w Dusznikach za 2018 rok;

b)      Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Dusznikach za 2018 rok;

c)       Sprawozdanie z działalności Komunalnego Zakładu Budżetowego w Dusznikach za 2018 rok;

d)      Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dusznikach za 2018 rok.

           7. Ocena akcji zima.

           8. Podjęcia uchwał w sprawie:

a)       zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2019-2026;TEKST

b)      zmiany Uchwały Nr III/14/18 Rady Gminy Duszniki z dnia 20.12.2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019;TEKST, załącznik

c)       emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu; TEKST

d)      zaciągnięcia pożyczki na przebudowę kotłowni z paliwa stałego na gazowe wraz z instalacją gazu w Szkole Podstawowej w Grzebienisku;TEKST

e)      zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad wypłacania oraz wysokości diet przysługujących radnym i sołtysom;TEKST

f)        miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki o nr ewid. 412/6 w Sękowie;TEKST, załącznik

g)       miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki o nr ewid. 294 w Sędzinku;TEKST, załącznik

h)      miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ewid. 883/16 i 883/17 w Dusznikach;TEKST, załącznik

i)        sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie miejscowości Sękowo, gmina Duszniki (działka ewidencyjna nr 412/9);TEKST, UZASADNIENIE

j)        sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie miejscowości Sękowo, gmina Duszniki (działka ewidencyjna nr 412/10);TEKST, UZASADNIENIE

k)       sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie miejscowości Sękowo, gmina Duszniki (działka ewidencyjna 412/11); TEKST, UZASADNIENIE

l)        sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie miejscowości Sękowo, gmina Duszniki (działka ewidencyjna nr 412/12); TEKST, UZASADNIENIE

m)    sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie miejscowości Sękowo, gmina Duszniki (działka ewidencyjna nr 412/13);TEKST, UZASADNIENIE

n)      nadania nazwy ulicy w miejscowości Duszniki; TEKST

o)      Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Duszniki w 2019 roku.TEKST

          9. Interpelacje i zapytania radnych.

         10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

         11. Wolne głosy i wnioski.

         12.Zakończenie.

Projekty uchwał na sesję w dniu 26 lutego 2019 r.

O G Ł O S Z E N I E

VI (6) sesję Rady Gminy Duszniki

w dniu 26 lutego (wtorek) 2019 r. o godz. 1700

w sali na piętrze w nowym budynku Centrum Animacji Kultury

 w Dusznikach, ul. Jana Pawła II 10

 

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokoły z obrad V sesji Rady Gminy Duszniki.
 3. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
 4. Informacja Komisji Rewizyjnej nt. Kontroli wybranych przetargów w 2018 r.
 5. Informacja o wpływie pism i wniosków skierowanych do Rady.
 6. Sprawy komunalne, Komunalny Zakład Budżetowy.
 7. Podjęcia uchwał w sprawie:

a)      zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2019-2026; TEKST

b)      zmiany Uchwały Nr III/14/18 Rady Gminy Duszniki z dnia 20 grudnia 2018 w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019; TEKST, ZAŁĄCZNIK

c)      zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia przedmiotu działania komisji stałych Rady Gminy oraz ich składu osobowego. TEKST

         8. Interpelacje i zapytania radnych.

         9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

        10. Wolne głosy i wnioski.

         11. Zakończenie.

Projekty uchwał na sesję w dniu 29 stycznia 2019 r.

O G Ł O S Z E N I E

V (5) sesję Rady Gminy Duszniki

w dniu 29 stycznia (wtorek) 2019 r. o godz. 1700

w sali na piętrze w nowym budynku Centrum Animacji Kultury

 w Dusznikach, ul. Jana Pawła II 10

 

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokoły z obrad III oraz IV sesji Rady Gminy Duszniki.
 3. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
 4. Informacja Komisji Rewizyjnej nt. kontroli dotyczącej funkcjonowania świetlic wiejskich na terenie Gminy.
 5. Informacja o wpływie pism i wniosków skierowanych do Rady.
 6. Podjęcia uchwał w sprawie:

a)      ustalenia zasad wypłacania wysokości diet oraz zwrot kosztów podróży służbowym radnym; TREŚĆ

b)      ustalenia zasad przyznawania diet sołtysom; TREŚĆ

c)      ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli,
oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez gminę Duszniki; TREŚĆ

d)      regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków; TREŚĆ, ZAŁĄCZNIK

e)      ustalenia wysokości i warunków udzielania bonifikat od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności    nieruchomości gruntowych stanowiących własności Gminy Duszniki; TREŚĆ

f)       przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ul. Bukowskiej w Dusznikach; TREŚĆ

         7. Interpelacje i zapytania radnych.

         8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

         9. Wolne głosy i wnioski.

         10. Zakończenie.