Wykonanie ujęcia wód podziemnych w miejscowości Podrzewie, gmina Duszniki

Obwieszczenie - decyzja

Duszniki 6. 08. 2015

RRG.6220.6.2015

OBWIESZCZENIE 

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 poz. 1235 z późn. zm.) informuję że w dniu 6 sierpnia 2015 została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dotycząca

przedsięwzięcia pn. „Wykonanie ujęcia wód podziemnych w miejscowości Podrzewie, gmina Duszniki". Przedmiotowe przedsięwzięcie planuje się zrealizować na dz. nr 20/1 obręb Podrzewie.

W związku z powyższym osoby zainteresowane postępowaniem mogą zapoznać się z treścią decyzji, w Urzędzie Gminy Duszniki, ul. Sportowa 1, Referat Rozwoju Gospodarczego - pok. 3 (tel. 061 2919075 w. 101) w poniedziałek w godz. 8.30 - 16.30 oraz od wtorku do piątku w godz. 8:30 - 14:30.

Obwieszczenie - wszczęcie postępowania

Duszniki 29.04.2015

RRG.6220.6.2015

OBWIESZCZENIE 

Na podstawie art. 33 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. 2013, poz. 1235 z późn. zm.) oraz art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 poz. 267 z późn. zm.) Wójt Gminy Duszniki

ZAWIADAMIA

że na wniosek z dnia 24. 04. 2015r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Wykonanie ujęcia wód podziemnych w miejscowości Podrzewie, gmina Duszniki". Przedmiotowe przedsięwzięcie planuje się zrealizować na dz. nr 20/1 obręb Podrzewie.

Planowane przedsięwzięcie zostało wskazane w § 3 ust. 1 pkt. 1, pkt. 42 lit. b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397)

Z aktami sprawy można się zapoznać w Urzędzie Gminy Duszniki, ul. Sportowa 1, Referat Rozwoju Gospodarczego - pok. 3 (tel. 061 2919075 w. 101) w poniedziałek w godz. 8.00 - 16.30 oraz od wtorku do piątku w godz. 8:00 - 14:30

Jednocześnie informuję, że  na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. 2013, poz. 1235 z późn. zm) wystąpiono do Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Szamotułach oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o wyrażenie opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.