Obwieszczenie - termin wnoszenia uwag i wniosków

Obwieszczenie - termin wnoszenia uwag i wniosków

Duszniki 28.12.2009r.

RRG.7615-19/09

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 33 ust. 1 pkt 7, art. 34,  art. 74 ust. 3 , art. 79 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) oraz art. 10, art. 36 § 1 i 2  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącej fermy drobiu zlokalizowanej w Dusznikach (dz. nr 788, 801, 802, 805, i 810).

INFORMUJĘ IŻ

·         w terminie 21 dni tj. od 1.01.2010 do 22.01.2010 osoby zainteresowane mogą składać uwagi i wnioski dotyczące przedsięwzięcia. Uwagi i wnioski można składać:

 -   w Urzędzie Gminy Duszniki, ul. Sportowa 1, Referat Rozwoju Gospodarczego – pok. 3 (tel. 061 2919075 w. 101) w poniedziałek w godz. 8:30 – 16:30 oraz od wtorku do piątku w godz. 8:00 – 14:30

-    w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres urzad@duszniki.eu

Uwagi złożone po upływie w/w terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

Z aktami sprawy można się zapoznać w Urzędzie Gminy Duszniki, ul. Sportowa 1, Referat Rozwoju Gospodarczego – pok. 3 (tel. 061 2919075 w. 101) w poniedziałek w godz. 8.30 – 16.30 oraz od wtorku do piątku w godz. 8:00 – 14:30

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Duszniki.

Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Szamotułach jest organem właściwym w sprawie wydania opinii, a Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu jest organem właściwym w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia