Uchwały Rady Gminy Duszniki z 28 grudnia 2022 r. LXXIII sesja (opublikowano w BIP 2-... stycznia 2023 r.)

a)      Uchwała Nr LXXIII/448/22 Rady Gminy Duszniki z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie określenia warunków i sposobu przyznawania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Duszniki;

b)       Uchwała Nr LXXIII/449/22 Rady Gminy Duszniki z dnia 28 grudnia 2022 r.  w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/229/13 Rady Gminy Duszniki z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia  szczegółowych  warunków  przyznawania  i  odpłatności  za  usługi opiekuńcze  i   specjalistyczne  usługi  opiekuńcze  oraz  szczegółowych warunków częściowego i całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania;

c)       Uchwała Nr LXXIII/450/22 Rady Gminy Duszniki z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie nadania nazwy ulicy "Szumiącej Wierzby" w miejscowości Mieściska;

d)      Uchwała Nr LXXIII/451/22 Rady Gminy Duszniki z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII-211/2001 z dnia 20.06.2001 r. w sprawie nadania nazwy ulic już istniejących w miejscowości Grzebienisko;

e)      Uchwała Nr LXXIII/452/22 Rady Gminy Duszniki z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie nadania nazwy ulicy "Dębowa" w miejscowości Niewierz;

f)        Uchwała Nr LXXIII/453/22 Rady Gminy Duszniki z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie nadania nazwy ulicy "Sadowa" w miejscowości Grzebienisko;

g)       Uchwała Nr LXXIII/454/22 Rady Gminy Duszniki z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych na rok 2023;

h)      Uchwała Nr LXXIII/455/22 Rady Gminy Duszniki z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Duszniki na rok 2023;

i)        Uchwała Nr LXXIII/456/22 Rady Gminy Duszniki z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Duszniki  na  2023 rok;

j)        Uchwała Nr LXXIII/457/22 Rady Gminy Duszniki z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie podziału Sołectwa Brzoza-Grodziszczko i stworzenia Sołectwa Brzoza i Sołectwa Grodziszczko;

k)       Uchwała Nr LXXIII/458/22 Rady Gminy Duszniki z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2022-2032;

l)        Uchwała Nr LXXIII/459/22 Rady Gminy Duszniki z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r.;

m)    Uchwała Nr LXXIII/460/22 Rady Gminy Duszniki z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi.