Komisje Rady

TRYB DZIAŁANIA

USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
 
Art. 21
 
1. Rada gminy ze swojego grona może powoływać stałe i doraźne komisje do określonych zadań, ustalając przedmiot działania oraz skład osobowy.
2.(skreślony).
3. Komisje podlegają radzie gminy, przedkładają jej plan pracy oraz sprawozdania z działalności.
4. W posiedzeniach komisji mogą uczestniczyć radni niebędący jej członkami. Mogą oni zabierać głos w dyskusji i składać wnioski bez prawa udziału w głosowaniu.
 
Pozostałe zadania komisji wynikają ze statutu Gminy Duszniki