Zarządzenia 2018

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY
DUSZNIKI w 2018 roku
 
 

1. Zarządzenie Nr 1/18
    w sprawie: harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny
    2018/2019 do przedszkola i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę
    Duszniki, a także kryteriów branych pod uwagę oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów;-CZYTAJ

2. Zarządzenie Nr 2/18
   w sprawie: harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny
    2018/2019 do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Duszniki, a także kryteriów branych pod uwagę oraz
   dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów;-CZYTAJ


3. Zarządzenie Nr 3/18
   w sprawie:przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków w tych
   jednostkach;- CZYTAJ

4. Zarządzenie Nr 4/18
    w sprawie: przyjętych zasad rachunkowości w Urzędzie Gminy w Dusznikach; -CZYTAJ_Załączniki

5. Zarządzenie Nr 5/18
    w sprawie:przyznania dotacji na realizację zadań publicznych w 2018 roku podmiotom niezaliczonym
    do sektora finansów publicznych;-CZYTAJ

6. Zarządzenie Nr 6/18
    w sprawie:przyznania dotacji na realizację zadań publicznych w 2018 roku podmiotom niezaliczonym
    do sektora finansów publicznych;-CZYTAJ

7. Zarządzenie Nr 7/18
    w sprawie:przyznania dotacji na realizację zadań publicznych w 2018 roku podmiotom niezaliczonym
    do sektora finansów publicznych;-CZYTAJ

8. Zarządzenie Nr 8/18
   w sprawie: ustalenia stawek wynajmu obiektów sportowych należących do Gminy Duszniki oraz sposobu ustalania opłat
   za ich korzystanie;-CZYTAJ

9. Zarządzenie Nr 9/18
    w sprawie: ustalenia stawek wynajmu obiektów sportowych należacych do Gminy Duszniki oraz spososbu ustalania opłat
    za ich korzystanie;-CZYTAJ

10. Zarządzenie Nr 10/18
    w sprawie: zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwoty dotacji celowych przekazanych z budżetu  
    państwa w 2018 roku- CZYTAJ

11, Zarządzenie Nr 11/18
      w sprawie:norm eksploatacyjnych oraz zasad rozliczania zużycia paliw ciekłych przez pojazdy i urządzenia eksploatowane
      w jednostkach  organizacyjnych Ochotniczych Straży Pożarnych;-CZYTAJ

12. Zarządzenie Nr 12/18
     w sprawie: upoważnienie pracownika Urzędu Gminy w Dusznikach- CZYTAJ

13. Zarządzenie Nr 13/18
     w sprawie: ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań z zakresu
     zdrowia publicznego;-CZYTAJ, załącznik nr 1, załącznik nr 2, załącznik nr 3

14. Zarządzenie Nr 14/18
     w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż i wydzierżawienie nieruchomości
     stanowiących własność Gminy Duszniki-CZYTAJ

15. Zarządzenie Nr 15/18
     w sprawie:aktualizacji Gminnego Planu Ochrony Zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego
     i sytuacji kryzysowych dla Gminy Duszniki;-CZYTAJ

16. Zarządzenie Nr 16/18
      w sprawie: ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2018 roku w Urzędzie Gminy Duszniki;-CZYTAJ

17. Zarządzenie Nr 17/18
      w sprawie: ogłoszenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Dusznikach
      oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej przeprowadzającej te czynnosci;-CZYTAJ, załącznik

18. Zarządzenie Nr 18/18
      w sprawie: powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert na realizacje zadań publicznych
      z ustawy o zdrowiu publicznym w 2018 r. w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
      Problemów Alkoholowych;-CZYTAJ

19. Zarządzenie Nr 19/18
     w sprawie: przyznania dotacji na realizacje zadań publicznych w 2018 roku podmiotom niezaliczonym
     do sektora finansów publicznych;-CZYTAJ

20. Zarządzenie Nr 20/18
      w sprawie: przyznania dotacji na realizacje zadań publicznych w 2018 roku podmiotom niezaliczonym
     do sektora finansów publicznych;-CZYTAJ

21. Zarządzenie Nr 21/18
     w sprawie: powołania i odwołania członka Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Dusznikach;-CZYTAJ

22. Zarządzenie Nr 22/18
      w sprawie: zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot dotacji celowych
      przekazanych z budż
etu państwa w 2018 roku;-CZYTAJ

23. Zarządzenie Nr 23/18
     w sprawie: sprzedaży nieruchomości zabudowanej garażem położonej na terenie miejscowości 
     Duszniki, w trybie przetargu nieograniczonego(dz.ew.nr 712/3).-CZYTAJ

24. Zarządzenie Nr 24/18
      w sprawie: zmiany regulaminu 
Zakladowego Funduszu Świadczeń  Socjalnych obowiązujacego
       w Urzędzie Gminy Duszniki;-CZYTAJ

25. Zarządzenie Nr 25/18
      w sprawie: sprzedaży nieruchomosci niezabudowanej położonej na terenie miejscowości Sękowo,
      gmina Duszniki w trybie przetargu ustnego nieograniczonego ( dz.ew.nr 345/12).-CZYTAJ

26. Zarządzenie Nr 26/18
      w sprawie: przyznania dotacji na realizację zadan publicznych w 2018 roku podmiotom niezaliczonym
      do sektora finansów publicznych;-CZYTAJ

27. Zarządzenie Nr 27/18
      w sprawie: upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dusznikach do prowadzenia
      postępowań i wydawania rozstrzygnięć dotyczących świadczenia dobry start;-CZYTAJ

28. Zarządzenie Nr 28/18
      w sprawie: upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dusznikach do prowadzenia
      postępowań i wydawania rozstrzygnięć dotyczących świadczenia dobry start;-CZYTAJ

29. Zarządzenie Nr 29/18
     w sprawie: uchylenia zarządzenia nr 55/15 Wójta Gminy Duszniki z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie powołania zespołu
    ds. nadania nazw ulicom i drogom wewnetrznym na terenie miejscowosci Wilczyna;- CZYTAJ

30. Zarządzenie Nr 30/18
     w sprawie: zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot dotacji celowych przekazanych
     z budżetu państwa w 2018 roku;-CZYTAJ

31. Zarządzenie Nr 31/18
     w sprawie:
niewykonania prawa pierwokupu do nieruchomości położonej na terenie mjscowości Duszniki (dz.ew.nr 883/23). -CZYTAJ

32. Zarzadzenie Nr 32/18
       w sprawie:zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwoty dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa w 2018 roku.;-CZYTAJ

33. Zarządzenie Nr 33/18
      w sprawie: ogłoszenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Dusznikach
      oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej przeprowadzającej czynności związane z nabotem. - CZYTAJ, załącznik

34. Zarządzenie Nr 34/18
     w sprawie: zmiany planu dochodów i wydatków zwoiązanych ze zmianą kwot dostacji celowych przekazanych
     z budżetu państwa w 2018 roku; -CZYTAJ

35. Zarządzenie Nr 35/18
      w sprawie: zakresu i sposobu opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Duszniki na rok 2019;-CZYTAJ

36. Zarządzenie Nr 36/18
      w sprawie: przeprowadzenia konsultacji dotyczącej przyjecia rocznego programu współpracy z organizacjami
      pozarządowymi oraz  podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Gminie Duszniki na rok 2019;- CZYTAJ, załącznik

37. Zarządzenie Nr 37/18
      w sprawie: wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy Duszniki III kadencji, trwającej od 1 października 2018 r.
     do 30 września 2019 r.;-CZYTAJ

38. Zarządzenie Nr 38/18
      w sprawie: wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzedowych obwieszczeń wyborczych
      i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach samorządowych, zarządzonych na dzień
      21 października 2018 r.;-CZYTAJ

39. Zarządzenie Nr 39/18
      w sprawie: powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych oraz wskazania
      Gminnej Komisji Wyborczej kandydata na pełnomocnika do spraw informatyki w wyborach do rad gmin,
      rad powiatów, sejmików województwa i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i
      prezydentów miast;-CZYTAJ

40. Zarządzenie Nr 40/18
      w sprawie:ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Dusznikach oraz powołania
      Komisji Rekrutacyjnej przeprowadzającej te czynności:-CZYTAJ, załącznik


41.Zarządzenie Nr 41/18
     w sprawie: upoważnienia Sekretarza Gminy do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych Gminy:-CZYTAJ


42.Zarządzenie Nr 42/18
     w sparwie: upoważnienia Sekretarza Gminy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej:-CZYTAJ


43.. Zarządzenia Nr 43/18
     w sprawie:upoważnienia do potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem;-CZYTAJ


44. Zarządzenie Nr 44/18
      w sprawie: upoważnienia pracowników Urzędu Gminy Duszniki do prowadzenia czynności związanych
     ze sporządzeniem aktów pełnomocnictw do głosowania:-CZYTAJ


45. Zarządzenie Nr 45/18
     w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2018-2026- CZYTAJ


 46. Zarządzenie Nr 46/18
      w sprawie: zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwoty dotacji celowych
     przekazanych z budżetu państwa w 2018 roku;-CZYTAJ 


47. Zarządzenie Nr 48/18
     w sprawie: sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie miejscowości Podrzewie,
     w trybie bezprzetargowym ( dz. ew. nr 535/4);-CZYTAJ


48. Zarządzenie Nr 49/18
     w sprawie: sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie miejscowości Podrzewie, 
     gmina Duszniki- w trybie przetargu ustnego nieograniczonego ( dz. ew. nr 535/3);-CZYTAJ


49. Zarządzenie Nr 50/18 
      w sprawie: przyznania kierownikowi i zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego prawa do
      reprezentacyjnego ubioru służbowego:-CZYTAJ

50. Zarządzenie Nr 51/18
      w sprawie: zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Duszniki, położonej
      na terenie miejscowości Brzoza- w drodze zamiany;-CZYTAJ


51. Zarządzenie Nr 52/18
      w sprawie: zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot dotacji celowych 
     przekazanych z budżetu państwa w 2018 roku;-CZYTAJ 

 

52. Zarządzenie Nr 53/18
     w sprawie; uruchomienie środków rezerwy ogólnej budżetu gminy w 2018 roku;-CZYTAJ

53. Zarządzenie Nr 54/18
     w sprawie: ustalenia porojektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2019-2026;-CZYTAJ

54. Zarządzenie Nr 55/18
     w sprawie: projektu uchwały budżetowej na 2019 rok Gminy Duszniki;-CZYTAJ

55. Zarządzenie Nr 56/18
      w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego
      się o awans na stopień nauczyciela mianowanego;-CZYTAJ

56. Zarządzenie 57/18
      w sprawie: określenia stawek wynajmu świetlicy wiejskiej w Grodziszczku; -CZYTAJ

57. Zarządzenie nr 58/18
       w sprawie: przekazania podległym jednostkom informacji niezbędnych do oprcowania
       projektów ich planów finansowania; - CZYTAJ

58. Zarządzenie nr 59/18 
      w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji za rok 2018; - CZYTAJ 

59. Zarządzenie nr 60/18
      w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Duszniki
      w roku 2019 w obszarze zadań: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu; - CZYTAJ

60. Zarządzenie Nr 61
      w sprawie: zmiany przyjętych zasad rachunkowości w Urzędzie Gminy w Dusznikach; - CZYTAJ
       (ze względu na objętość załącznik dostępny w sekretariacie)

61. Zarządzenie Nr 62/18
      w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Duszniki
      w roku 2019 w obszarze zadań:-pomocy społecznej rodzinom i ososbom w trudnej sytuacji życiowej oraz
      wyrównywaniu szans tych rodzin i osób;
      - ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;- CZYTAJ

62. Zarządzenie nr 63/18
       w sprawie: konkursu na dyrektora Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Dusznikach:
      CZYTAJ, załącznik nr 1, załącznik nr 2

63. Zarządzenie nr 64/18
      w sprawie: powołania Komisji  Konkursowej do spraw konkursu na stanowisko dyrektora
      Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Dusznikach; CZYTAJ

64. Zarządzenie nr 65/18
      w sprawie: powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Biblioteki Publicznej
      i Centrum Animacji Kultury w Dusznikach;-CZYTAJ

65. Zarządzenie nr 66/18
      w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2018 - 2026;
      - CZYTAJ

66. Zarządzenie nr 67/18
      w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLIV/326/17 Rady Gminy Duszniki z dnia 28.12.2017 r. w spawie
      uchwały budżetowej na rok 2018; -CZYTAJ