Zarzadzenia 2022

1. Zarządzenie Nr 1/22 (z dnia 3.01.2022r., umieszczone na BIP 11.01.2022 r.)
    w sprawie udostępniania informacji publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej
    Urzędu Gminy Duszniki

2. Zarządzenie Nr 2/22 ( z dnia 4.01.2022 r., umieszczone na BIP 11.01.2022 r.)
    w sprawie upoważnienia Kerownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
    w Dusznikach do przyznawania, prowadzenia postępowań i wydawania decyzji
    w sprawach dodatku osłonowego

3. Zarzadzenie Nr 3/2022 (z dnia 12.01.2022r., umieszczone na BIP 12.01.2022 r.)
    w sprawie: powołania komisji ds. brakowania dokumentacji niearchiwalnej
    zgromadzonej w archiwum zakładowym Urzędu Gminy Duszniki

4. Zarządzenie Nr 4/22 (z dnia 12.01.2022r., umieszczone na BIP 26.01.2022 r.)
    w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert na realizację
    zadań publicznych Gminy Duszniki w 2022 roku

5. Zarządzenie Nr 5/22 (z dnia 20.01.2022r.,umieszczone na BIP 24.01.2022r.)
    w spawie upoważnienia z-cy Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
    w Dusznikach do prowadzenia postępowań, w tym do wydawania zaświadczeń o
    wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka
    gospodarstwa domowego osoby fizycznej, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie
    dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
    lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

6. Zarządzenie Nr 6/22 (z dnia 20.01.2022 r., umieszczone na BIP 24.01.2022r.)
    w sprawie upoważnienia inspektora ds. świadczeń rodzinnych i dodatków mieszkaniowych
    do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych

7. Zarządzenie Nr 7/22 (z dnia 20.01.2022 r., umieszczone na BIP 24.01.2022r.)
    w sprawie upoważnienia z-cę Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
    w Dusznikach oraz inspektora ds. świadczeń rodzinnych i dodatków mieszkaniowych
   do prowadzenia postępowań w sprawach dodatku osłonowego

8. Zarządzenie Nr 8/22 (z dnia 24.01.2022r., umieszczone na BIP 24.01.2022 r.)
   w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu
   uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 do szkół podstawowych prowadzonych
   przez Gminę Duszniki

9. Zarządzenie Nr 9/22 (z dnia 24.01.2022r., umieszczone na BIP 24.01.2022 r.)
   w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu
   uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 do przedszkola i oddziałów przedszkolnych
   przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Duszniki

10. Zarządzenie Nr 10/22 (z dnia 31.01.2022r., umieszczone na BIP 18.02.2022r.)
      w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r.

11. Zarządzenie Nr 11/2022 (z dnia 1.02.2022r., umieszczona na BIP 3.02.2022r.)
      zmieniające Zarządzenie nr 116/2021 Wójta Gminy Duszniki z dnia 21 grudnia 2021 r.
      w sprawie ogłoszenia nieruchomości rolnej przeznaczonej do dzierżawy w trybie
      bezprzetargowym na okres do 3 lat

12. Zarządzenie Nr 12/2022 (z dnia 9.02.2022r.)
      w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki pracowników Urzędu Gminy Duszniki

12.1. Zarządzenie Nr 12.1/2022 (z dnia 9.02.2022r.)
         w sprawie wprowadzenia Kodeksu etycznego postępowania pracowników Urzędu Gminy Duszniki

13. Zarządzenie Nr 13/2022 (z dnia 9.02.2022r., umieszczone na BIP 9.02.2022 r.)
     w sprawie:przyznanych kwot dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania
     kultury fizycznej i sportu w 2022 roku

14. Zarządzenie Nr 14/2022 (z dnia 9.02.2022r., umieszczone na BIP 15.02.2022r.)
      w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie
      bezprzetargowym

15. Zarządzenie Nr 15/2022 (z dnia 17.02.2022r., umieszczone na BIP 22.02.2022r.)
      w sprawie zasad wynajmu świetlicy wiejskiej w Grzebienisku

16. Zarządzenie Nr 16/22 (z dnia 21.02.2022r., umieszczone na BIP 21.02.2022r.)
      w sprawie powołania komisji do szacowania szkód powstałych wskutek działania
      silnego wiatru i ulewnego deszczu

17. Zarządzenie Nr 17/22 (z dnia 25.02.2022 r., umieszczone na BIP 14.03.2022 r.)
      w sprawie ustalenia podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez  pracowników
      Urzędu Gminy Duszniki

18. Zarządzenie Nr 18/22 (z dnia 25.02.222 r., umieszczone na BIP 16.03.2022 r.)
      w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r.

19. Zarządzenie Nr 19/2022 (z dnia 4.03.2022r., umieszczone na BIP 7.03.2022r.)
      w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia

20. Zarządzenie Nr 20/22 (z dnia 8.03.2022r., umieszczone na BIP 8.03.2022r.)
      w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań
      publicznych Gminy Duszniki w roku 2022 w obszarze zadań w zakresie kultury,
      sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

21. Zarządzenie Nr 21/2022 (z dnia 8.03.2022r., umieszczone na BIP 11.03.2022r.)
       w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
       w trybie bezprzetargowym

22. Zarządzenie Nr 22/22 (z dnia 8.03.2022r., umieszczone na BIP 11.03.2022r.)
     w sprawie: przyznania dotacji na realizację zadań publicznych w 2022 roku
     na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

23. Zarządzenie Nr 23/22 (z dnia 11.03.2022r., umieszczone na BIP 11.03.2022r.)
  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań
      publicznych Gminy Duszniki w roku 2022 w obszarze zadań w zakresie kultury,
      sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

24. Zarządzenie Nr 24/22 (z dnia 15.03.2022 r., umieszczone na BIP 18.03.2022r.)
       w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
       w Dusznikach do prowadzenia postępowania w sprawach jednorazowego
       świadczenia pieniężnego, a także do wydawania w tych sprawach decyzji

25.Zarządzenie Nr 25/22 (z dnia 15.03.2022r., umieszczone na BIP 31.03.2022 r.)
     w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r.

26. Zarządzenie Nr 26/2022 (z dnia 22.03.2022r., umieszczone na BIP 23.03.2022r.)
      w sprawie zmiany w Regulaminie przyznawania nagrody rocznej dyrektorom
      samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Duszniki

27. Zarządzenie Nr 27/2022 (z dnia 22.03.2022r., umieszczone na BIP 4.04.2022r.)
      w sprawie organizacji dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego oraz dodatkowych
     zajęć wyrównawczych dla uczniów przybywających z zagranicy, podlegających obowiązkowi
     szkolnemu w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Duszniki

28. Zarządzenie Nr 28/2022 (z dnia 30.03.2022r.)
      w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie przyjęcia projektu
      Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Duszniki na lata 2022-2025 z perspektywą
      do roku 2029 oraz powołania Komisji do rozppatrzenia uwag, opinii i propozycji do projektu
      Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Duszniki na alta 2022-2025 z perspektywą do roku 2029

29. Zarzadzenie Nr 29/2022 ( z dnia 30.03.2022r.)
       w sprawie zmiany Zarządzenia nr 87/0 z dnia 08.10.2020 r. w sprawie zasad przydzielania
       pracownikom Urzędu Gminy Duszniki odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej oraz
       ekwiwalentu pieniężnego za pranie odzieży roboczej

30. Zarządzenie Nr 30/2022 (z dnia 30.03.2022r., umieszczone na BIP 30.03.2022r.)
     w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej
     instytucji kultury - Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Dusznikach
     za 2021 rok

31. Zarządzenie Nr 31/2022 (z dnia 30.03.2022r.)
      w sprawie określenia formy przekazania sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań
      w zakresie operacji finansowych przez dyrektorów/kierowników jednostek
      organizacyjnych Gminy Duszniki oraz jednostki obsługującej

32. Zarządzenie Nr 33/2022 (z dnia 4.04.2022r., umieszczone na BIP 7.04.2022r.)
      w sprawie: przyznanych kwot dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu
      kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2022 roku

33. Zarządzenie Nr 34/2022 (z dnia 4.04.2022r., umieszczone na BIP 7.04.2022r.)
     w sprawie: przyznanych dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu kultury,
     sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - "Organizowanie zajęć
     teatralnych"w 2022 roku

34. Zarządzenie Nr 37/22 (z dnia 13.04.2022r., umieszczone na BIP 13.04.2022r.)
     w sprawie: przyznania dotacji na realizację zadań publicznych w 2022 roku na podstawie
     art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

35. Zarządzenie Nr 38/22 (z dnia 13.04.2022r., umieszczone na BIP 13.04.2022r.)
     w sprawie określenia formy przekazania sprawozdań w zakresie operacji finansowych
     przez samorządowe osoby prawne

36.Zarządzenie Nr 39/22 (z dnia 26.04.2022r., umieszczone na BIP 19.05.2022r.)
      w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r.

37. Zarządzenie Nr 40/22 (z dnia 28.04.2022r., umieszczone na BIP 02.05.2022r.)
     w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Duszniki
     wraz z informacją o kształtowaniu sie Wieloletniej Prognozy Finansowej,
     sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury
     oraz informacji o stanie mienia.

     zał. Nr 1, zał. Nr 2, zał. Nr 3, zał. Nr 4

38. Zarządzenie Nr 41/22 (z dnia 5.05.2022r., umieszczone na BIP 12.05.2022r.)
      w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dusznikach
      do wykonywania praw i obowiązków wierzyciela

39. Zarządzenie Nr 42/22 (z dnia 12.05.2022r., umieszczone na BIP 13.05.2022 r.)
     w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze oraz powołania
     Komisji Rekrutacyjnej

40. Zarządzenie Nr 43/22 (z dnia 13.05.2022r., umieszczone na BIP 26.05.2022r.)
      w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
      w trybie bezprzetargowym

41. Zarządzenie Nr 44/22 (z dnia 17.05.2022r., umieszczone na BIP 17.05.2022 r.)
       w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników w Urzędzie Gminy
       Duszniki i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych

42. Zarządzenie Nr 45/22 (z dnia 17.05.2022r., umieszczone na BIP 17.05.2022 r.)
       w sprawie  wprowadzenia Regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy w Dusznikach

43. Zarządzenie Nr 47/2022 (z dnia 18.05.2022r., umieszczone na BIP 19.05.2022r.)
      w sprawie dyżuru wakacyjnego w roku szkolnym 2021/2022 w przedszkolach Gminy Duszniki
      oraz zasad jego organizacji

44. Zarządzenie Nr 48/2022 (z dnia 24.05.2022r.)
       w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie
       przetargu ustnego ograniczonego

45. Zarządzenie Nr 49/22 ( z dnia 26.05.2022r., umieszczone na BIP 26.05.2022r.)
      w sprawie odwołania członka Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Dusznikach

 46. Zarządzenie Nr 50/2022 (z dnia 30.05.2022r., umieszczone na BIP 30.05.2022r.)
      w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Duszniki za 2021 rok

47. Zarządzenie Nr 51/22 (z dnia 30.05.2022r., umieszczone na BIP 13.06.2022r.)
      w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r.

48. Zarządzenie Nr 52/22 (z dnia 1.06.2022r., umieszczone na BIP 1.06.2022r.)
       w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Duszniki

49. Zarządzenie Nr 53/22 (z dnia 2.06.2022r., umieszczone na BIP 2.06.2022r.)
      w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze oraz powołania Komisji
      Rekrutacyjnej

50. Zarządzenie Nr 54/22 (z dnia 8.06.2022r., umieszczono 9.06.2022 r.)
      w sprawie: przyznania dotacji na realizację zadań publicznych w 2022 roku na pdstawie
      art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

51. Zarządzenie Nr 56/22 (z dnia 8.06.2022r., umieszczone na BIP 13.06.2022r.)
      w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej Zarządzenia Nr 44/2022 w sprawie zmiany
Zarządzenia Nr 17/21  w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników w Urzędzie Gminy Duszniki oraz
      ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników
      gminnych jednostek organizacyjnych

52. Zarządzenie Nr 57/22 ( z dnia 10.06.2022r., umieszczone na BIP 1.07.2022r.)
      w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r.

53. Zarządzenie Nr 60/2022 (z dnia 23.06.2022r., umieszczone na BIP 29.06.2022r.)
     w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego, ubiegajacego
     się o awans na stopień nauczycela mianowanego

54. Zarządzenie Nr 61/2022 (z dnia 23.06.2022r., umieszczone na BIP 29.06.2022r.)
    w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych, ubiegajacych
   się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

55. Zarządzenie Nr 62/2022 (z dnia 23.06.2022r., umieszczone na BIP 29.06.2022r.)
     w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych,
     ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

56. Zarządzenie Nr 63/2022 (z dnia 23.04.2022r., umieszczone na BIP 29.06.2022r.)
       w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego,
       ubiegającego się o awans na stopień nauczyciel
a mianowanego

57. Zarządzenie Nr 64/22 (z dnia 23.06.2022r.)
       w sprawie zasad przydzielania pracownikom Urzędu Gminy Duszniki odzieży roboczej i środków
      ochrony indywidualnej oraz ekwiwalentu pieniężnego za pranie odzieży roboczej

58. Zarządzenie Nr 65/2022 (z dnia 29.06.2022r., umieszczone na BIP 25.07.2022r.)
       w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r.

59. Zarządzenie Nr 66/2022 (z dnia 30.06.2022 r., umieszczone na BIP 27.07.2022r.)
      w sprawie wyznaczenia nauczyciela Szkoły Podstawowej w Sędzinku do zastępowania
      dyrektora tej szkoły w przypadku jego nieobecności

60. Zarządzenie Nr 67/2022 (z dnia 30.06.2022r., umieszczone na BIP 3.08.2022r.)
      w sprawie określenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 
      Urzędu Gminy Duszniki

61. Zarządzenie Nr 68/2022 (z dnia 12.07.2022r., umieszczone na BIP 21.07.2022r.)
       w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za najem lub dzierżawę lokali
       użytkowych i nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Duszniki

62 Zarządzenie Nr 69/2022 (z dnia 14.07.2022r., umieszczone na BIP 21.07.2022r.)
      w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu i użyczenia
      w trybie bezprzetargowym

63. Zarządzenie Nr 70/22 (z dnia 14.07.2022r., umieszczone na BIP 8.08.2022r.)
     w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r.

64. Zarządzenie Nr 71/2022 ( z dnia 14.07.2022r.)
     w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Duszniki

65. Zarządzenie Nr 72/2022 (z dnia 25.07.2022r., umieszczone na BIP 25.07.2022r.)
     w sprawie upoważnienia inspektora ds. podatków do załatwienia indywidualnych
     spraw z zakresu administracji publicznej

66. Zarządzenie Nr 73/2022 (z dnia 25.07.2022r., umieszczone na BIP 25.07.2022r.)
      w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań publicznych w 2022 roku na podstawie
      art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

67. Zarządzenie Nr 74/2022 (z dnia 2.08.2022r., umieszczone na BIP 2.08.2022r.)
      w sprawie upoważnienia pracowników urzędu gminy do załatwienia indywidualnych
      spraw z zakresu administracji publicznej

68. Zarządzenie Nr 75/2022 (z dnia 2.08.2022r., umieszczone na BIP 11.08.2022r.)
       w sprawie odwołania upoważnienia

69. Zarządzenie Nr 76/22 (z dnia 10.08.2022r., umieszczone na BIP 11.08.2022r.)
      w sprawie: przyznania dotacji na realizację zadań publicznych w 2022 roku
      na podstawie art.19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

70. Zarządzenie Nr 77/22 (z dnia 12.08.2022r., umieszczone na BIP 12.08.2022r.)
      w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędznicze i oraz powołania
      Komisji Rekrutacyjnej

71. Zarządzenie Nr 78/22 (z dnia 12.08.2022r., umieszczone na BIP 12.08.2022 r.)
      w sprawie ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze oraz powołania
      Komisji Rekrutacyjnej

72. Zarządzenie Nr 79/22 (z dnia 22.08.2022 r., umieszczone na BIP 24.08.2022 r.)
      w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej na zbycie, dzierżawę
      lub najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Duszniki

73. Zarządzenie Nr 80/22 (z dnia 22.08.2022 r., umieszczone na BIP 29.08.2022 r.)
      w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych
      do użyczenia

74. Zarządzenie Nr 81/22 (z dnia 22.08.2022 r., umieszczone na BIP 29.08.2022 r.)
      w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach
      dotyczących wypłaty dodatku węglowego

75. Zarządzenie Nr 82/22 (z dnia 31.08.2022r., umieszczone na BIP 01.09.2022 r.)
     w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Duszniki
     za I półrocze 2022 roku wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy
     finansowej oraz informację z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury

76. Zarządzenie Nr 84/22 (z dnia 01.09.2022 r., umieszczone na BIP 01.09.2022 r.)
      w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Biblioteki Publicznej
      i Centrum Animacji Kultury w Dusznikach

77. Zarządzenie Nr 85/22 (z dnia 01.09.2022r., umieszczone na BIP 11.10.2022r.)
     w sprawie wyznaczenia nauczyciela Szkoły Podstawowej w Sędzinku do zastępowania
     dyrektora tej szkoły w przypadku jego nieobecności

78. Zarządzenie Nr 86/22 (z dnia 2.09.2022r., umieszczone na BIP 12.09.2022r.)
      w sprawie: przyznania dotacji na realizację zadań publicznychw 2022 roku na podstawie
      art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

79. Zarządzenie Nr 87/22 (z dnia 5.09.2022r., umieszczone na BIP 07.10.2022r.)
    w sprawie zakresu i opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu
    Gminy Duszniki na rok 2023
załączniki

80. Zarządzenie nr 88/22 (z dnia 8.09.2022r., umieszczone na BIP 12.09.2022r.)
       w sprawie: wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy Duszniki VI kadencji, trajacej
       od 1 października 2022r. do 30 września 2023r.

81. Zarządzenie Nr 89/2022 (z dnia 13.09.2022r., umieszczone na BIP 15.09.2022r.)
      w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie
      bezprzetargowym

82. Zarządzenie Nr 90/22 (z dnia 13.09.2022r., umieszczone na BIP 16.09.2022r.)
     w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie
     bezprzetargowym

83. Zarządzenie Nr 91/22 z dnia 13.09.2022r., umieszczone na BIP 24.10.2022r.)
      w sprawie zmiany uchwały budżetowej

84. Zarządzenie Nr 92/2022 (z dnia 13.09.2022r., umieszczono na BIP 27.09.2022r.)
     w sprawie ustalenia zasad korzystania ze służbowych telefonów komórkowych przez
     pracowników Urzędu Gminy Duszniki

85. Zarządzenie Nr 94/22 (z dnia 26.09.2022 r., umieszczone na BIP 30.09.2022r.)
      w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań, bez prawa do wydawania decyzji
      administracyjnych, w sprawach dotyczących wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych

86. Zarządzenie Nr 95/22 (z dnia 27.09.2022r., umieszczone na BIP 27.09.2022r.)|
       w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze oraz powołania
       Komisji Rekrutacyjnej

87. Zarządzenie Nr 96/22 (z dnia 27.09.2022r., umieszczone na BIP 30.09.2022r.)
       w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań wraz z prawem do wydawania decyzji
       administracyjnych w sprawach dotyczących wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych

88. Zarządzenie Nr 97/2022 (z dnia 30.09.2022r., umieszczone na BIP 5.10.2022r.)
      w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie
      bezprzetargowym

89. Zarządzenie Nr 98/22 (z dnia 30.09.2022r., umieszczone na BIP 28.10.2022r.)
       w sprawie ogłoszenia składu osobowego Młodzieżowej Rady Gminy Duszniki VI kadencji,
        trwającej od 1 października 2022r. do 30 września 2023 r.

90. Zarządzenie Nr 99/2022 (z dnia 10.10.2022r., umieszczono na BIP 19.10.2022r.)
      w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Zespołu Oświatowego w Dusznikach
      do załatwiania spraw dotyczących realizacji umowy o powierzenie Grantu w ramach Konkursu
      Grantowego Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym
      - "Granty PPGR"

91. Zarządzenie Nr 100/22 (z dnia 10.10.2022r., umieszczone na BIP 10.11.2022r.)
      w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r.

92. Zarządzenie Nr 101/2022 (z dnia 13.10.2022r., umieszczono na BIP 19.10.2022 r.)
      w sprawie prayjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Duszniki
      na lata 2022-2024

93. ZarządzenieNr 102/22 (z dnia 20.10.2022r., umieszczono na BIP 21.10.2022r.)
      w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczącej przyjęcia rocznego programu
      współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność
      pożytku publicznego w Gminie Duszniki na rok 2023

94. Zarządzenie Nr 103/2022 (z dnia 21.10.2022r., umieszczone na BIP 26.10.2022r.)
      w sprawie nabycia własności nieruchomości położonej w obrębie Niewierz

95. Zarządzenie Nr 104/22 (z dnia 24.10.2022r., umieszczone na BIP 25.10.2022r.)
     w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali wchodzących w skład mieszkaniowego
     zasobu Gminy Duszniki

96. Zarządzenie Nr 106/22 (z dnia 24.10.2022r., umieszczone na BIP 02.11.2022r.)
     w sprawie powierzenia określonych spraw Gminy Duszniki Zastępcy Wójta Gminy Duszniki
     i Sekretarzowi Gminy Duszniki oraz zakresu zadań Skarbnika Gminy Duszniki

97. Zarządzenie Nr 107/2022 (z dnia 3.11.2022r., umieszczone na BIP 9.11.2022r.)
      w sprawie powołania rzeczoznawców do szacowania wartosci rynkowej zwierząt oraz
      produktów pochodzenia zwierzęcego w rozumieniu przepisów o produktach pochodzenia
      zwieczęcego, jaj wylęgowych i pasz oraz sprzętu zniszczonych z nakazu organu
      Inspekcji Weterynaryjnej

98. Zarządzenie Nr 109/22 ( z dnia 9.11.2022r., umieszczone na BIP 9.11.2022r.)
      w sprawie: przyznania dotacji na realizację zadań publicznych w 2022 roku na podstawie
      art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

99. Zarządzenie Nr 110/22 (z dnia 15.11.2022r., umieszczone na BIP 17.11.2022r.)
      w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2023-2032

100. Zarządzenie Nr 111/22 (z dnia 15.11.2022r., umieszczone na BIP 17.11.2022r.)
        w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej
        Gminy Duszniki na 2023 rok

101. Zarzadzenie Nr 112/22 (z dnia 17.11.2022r., umieszczone na BIP 21.11.2022r.)
        w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie podziału sołectwa
        Brzoza-Grodziszczko na dwa odrębne sołectwa: Sołectwo Brzoza i Sołectwo Grodziszczko

102. Zarządzenie Nr 113/22 ( z dnia 24.11.2022r., umieszczone na BIP 25.11.2022r.)
        w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w zarządzeniu nr 98/22 z dnia 30 września 2022r.
        w sprawie ogłoszenia skłądu osobowego Młodzieżowej Rady Gminy Duszniki VI kadencji,
        trwającej od 1 październia 2022 r. do 30 września 2023 r.

103. Zarządzenie Nr 114/22 (z dnia 24.11.2022r., umieszczono na BIP 25.11.2022r.)
        w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dusznikach
       do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji w sprawach dotyczących wypłaty dodatku
       elektrycznego

104. Zarządzenie Nr 115/22 ( z dnia 24.11.2022r., umieszczono na BIP 25.11.2022r.)
        w sprawie powołania Komisji Konsultacyjnej w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych
        z mieszkańcami wsi Brzoza-Grodziszczko dotyczącymi podziału sołectwa Brzoza-Grodziszczko
   

105.  Zarządzenie Nr 118/22 (z dnia 1.12.2022r., umieszczone na BIP 07.12.2022r.)
       zmieniające zarządzenie nr 12/21 Wójta Gminy Duszniki z dnia 12 lutego 2021 roku
       w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

106. Zarządzenie Nr 119/22 (z dnia 5.122022r., umieszczone na BIP 8.12.2022r.)
       w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu w trybie
       bezprzetargowym

107. Zarządzenie Nr 120/22 (z dnia 5.12.2022r., umieszczone na BIP 9.12.2022r.)
         w sprawie podjęcia działań w celu zmniejszenia zużycia energii elektrycznej w Urzędzie
         Gminy Duszniki oraz jednostkach organizacyjnych

108.Zarządzenie Nr 121/22 (z dnia 06.12.2022r., umieszczone na BIP 06.12.2022r.)
        w sprawie: sprzedaży samochodu specjalnego pożarniczego

109. Zarządzenie Nr 122/2022 (z dnia 12.12.2022r., umieszczone na BIP 19.12.2022r.)
        w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przezanczonych do dzierżawy w trybie
        bezprzetargowym

110. Zarządzenie Nr 123/2022 (z dnia 12.12.2022r., umieszczone na BIP 27.12.2022r.)
         w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji za 2022 rok

111. Zarządzenie Nr 124/22 (z dnia 16.12.2022r., umieszczone na BIP 16.12.2022r.)
        w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań
        publicznych Gminy Duszniki w roku 2023 w obszarze zadań: wspierania i upowszechniania
        kultury fizycznej i sportu

112. Zarządzenie Nr 125/22 (z dnia 16.12.2022r., umieszczone na BIP 16.12.2022r)
        w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych
        Gminy Duszniki w roku 2023 w obszarze zadań: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
        i sportu

113. Zarządzenie Nr 126/22 (z dnia 19.12.2022r., umieszczone na BIP 26.01.2023r.)
      w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r.