Projekty uchwał

 

ROO.0002.20.2022.MM

OGŁOSZENIE

LXXIII (73) sesja Rady Gminy Duszniki

odbędzie się dnia 28 grudnia (środa) 2022 r. o godz. 1730

w sali (na piętrze) Centrum Animacji Kultury w Dusznikach, ul. Jana Pawła II 10

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu LXX sesji Rady Gminy Duszniki.
 5. Przyjęcie protokołu LXXI sesji Rady Gminy Duszniki.
 6. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 7. Informacja o wpływie pism i wniosków skierowanych do Rady.
 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli funkcjonowania hydrantów.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków i sposobu przyznawania świadczeń
  w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Duszniki.
 10.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/229/13 Rady Gminy Duszniki
  z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia  szczegółowych  warunków  przyznawania  i  odpłatności  za  usługi opiekuńcze  i   specjalistyczne  usługi  opiekuńcze  oraz  szczegółowych warunków częściowego i całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy "Szumiącej Wierzby" w miejscowości Mieściska.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII-211/2001 z dnia 20.06.2001 r.
  w sprawie nadania nazwy ulic już istniejących w miejscowości Grzebienisko.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy "Dębowa" w miejscowości Niewierz.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy "Sadowa" w miejscowości Grzebienisko.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych na rok 2023.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Duszniki na rok 2023.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Duszniki  na  2023 rok.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Sołectwa Brzoza-Grodziszczko i stworzenia Sołectwa Brzoza i Sołectwa Grodziszczko.
 19. Interpelacje i zapytania radnych.
 20. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 21. Wolne głosy i wnioski.
 22. Zakończenie.

 

Przewodniczący Rady Gminy Duszniki

   Marek Liszkowski

 

ROO.0002.19.2022.MM

OGŁOSZENIE

LXXII (72) sesja Rady Gminy Duszniki

odbędzie się dnia 28 grudnia (środa) 2022 r. o godz. 1600

w sali (na piętrze) Centrum Animacji Kultury w Dusznikach, ul. Jana Pawła II 10

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej.
 5. Przedstawienie opinii komisji stałych nt. projektu uchwały budżetowej.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:

a)      Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2023- 2032;

b)      uchwały budżetowej na rok 2023 r.

7. Interpelacje i zapytania radnych.

8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

9. Wolne głosy i wnioski.
10. Zakończenie.

 

Przewodniczący Rady Gminy Duszniki

  Marek Liszkowski

 

 ROO.0002.18.2022.MM

OGŁOSZENIE

LXXI (71) sesja Rady Gminy Duszniki

odbędzie się dnia 21 listopada (poniedziałek) 2022 r. o godz. 1700

w sali (na piętrze) Centrum Animacji Kultury w Dusznikach, ul. Jana Pawła II 10

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja o wpływie pism i wniosków skierowanych do Rady.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnionej
  przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII-211/2001 z dnia 20.06.2001 r.
  w sprawie nadania nazwy ulic już istniejących w miejscowościach Grzebienisko
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały LIII/375/18 z dnia 24.07.2018 r. w sprawie nadania nazwy nowej ulicy w miejscowości Grzebienisko
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ul. Podrzewskiej
  w Dusznikach
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Duszniki
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki o nr ewid. 439/25 w Dusznikach
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2023
 13. Podjęcie uchwały w sprawie Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
  i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Gminie Duszniki
  na 2023 rok
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego ? Komunalnego Zakładu Budżetowego  w Dusznikach z obowiązku wpłaty do budżetu Gminy Duszniki nadwyżki środków obrotowych za 2022 rok
 15. Podjęcie uchwały w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
  na rok podatkowy 2023
 16. Podjęcie uchwały w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
  na 2023 rok
 17. Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia stawek podatku od środków transportowych
 18. Interpelacje i zapytania radnych.
 19. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 20. Wolne głosy i wnioski.
 21. Zakończenie.

 

Przewodniczący Rady Gminy Duszniki

   Marek Liszkowski

 

ROO.0002.17.2022.MM

OGŁOSZENIE

LXX (70) sesja Rady Gminy Duszniki

odbędzie się dnia 25 października (wtorek) 2022 r. o godz. 1700

w sali (na piętrze) Centrum Animacji Kultury w Dusznikach, ul. Jana Pawła II 10

 Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu LXV sesji Rady Gminy Duszniki.
 5. Przyjęcie protokołu LXVI sesji Rady Gminy Duszniki.
 6. Przyjęcie protokołu LXVII sesji Rady Gminy Duszniki.
 7. Przyjęcie protokołu LXVIII sesji Rady Gminy Duszniki.
 8. Przyjęcie protokołu LXIX sesji Rady Gminy Duszniki.
 9. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 10. Informacja o wpływie pism i wniosków skierowanych do Rady.
 11. Informacja o analizie oświadczeń majątkowych.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Nowy Zaułek w miejscowości Ceradz Dolny.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Przy Lesie w miejscowości Grzebienisko.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Słoneczna w miejscowości Mieściska.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr L/350/09 Rady Gminy Duszniki z dnia 27 października 2009 roku w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLI/283/09 Rady Gminy Duszniki z dnia 24 marca 2009 roku w sprawie Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za trudne warunki pracy, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysługę lat.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LIII/372/18 Rady Gminy Duszniki z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze zatrudnionych w przedszkolach i w szkołach prowadzonych przez Gminę Duszniki oraz określenia obowiązkowego, tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli: pedagoga, psychologa i logopedy
 18. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia "Założeń dp Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe dla Gminy Duszniki na lata 2022-2037".
 19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ?Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Duszniki na lata 2022-2025 z perspektywa do roku 2029?;
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zgody na odpłatne zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Duszniki.
 21. Podjęcia uchwały w sprawie pomocy finansowej Gminie Buk.
 22. Interpelacje i zapytania radnych.
 23. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 24. Wolne głosy i wnioski.
 25. Zakończenie.

 

   Przewodniczący Rady Gminy Duszniki

                Marek Liszkowski

 

ROO.0002.16.2022.MM

OGŁOSZENIE

LXIX (69) sesja nadzwyczajna Rady Gminy Duszniki

odbędzie się dnia 4 października (wtorek) 2022 r. o godz. 1700

w sali (na piętrze) Centrum Animacji Kultury w Dusznikach, ul. Jana Pawła II 10

 Otwarcie sesji.

 1. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Omówienie i podjęcie uchwał w sprawie:

a)      zmiany uchwały budżetowej na 2022 r.

b)      ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Dusznikach w zakresie świadczonych usług związanych ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków na terenie Gminy Duszniki.

5. Wolne głosy i wnioski.

6. Zakończenie.

 Przewodniczący Rady Gminy Duszniki

  Marek Liszkowski

 

ROO.0002.15.2022.MM

OGŁOSZENIE

LXVIII (68) sesja Rady Gminy Duszniki

odbędzie się dnia 20 września (wtorek) 2022 r. o godz. 1700

w sali (na piętrze) Centrum Animacji Kultury w Dusznikach, ul. Jana Pawła II 10

 Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu LXIV sesji Rady Gminy Duszniki.
 5. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja o wpływie pism i wniosków skierowanych do Rady.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie: nadania nazwy ulicy Makowa w miejscowości Ceradz Dolny.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał nr XLVIII-241/06 w sprawie przystąpienia Gminy Duszniki do Stowarzyszenia "KOLD" oraz uchwał nr XXIX/173/08 i III/12/14 zmieniających uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Duszniki do Stowarzyszenia "KOLD".
 9. Interpelacje i zapytania radnych.
 10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 11. Wolne głosy i wnioski.
 12. Zakończenie.

 

Przewodniczący Rady Gminy Duszniki

  Marek Liszkowski

 

ROO.0002.14.2022.MM

OGŁOSZENIE

LXVII (67) sesja nadzwyczajna Rady Gminy Duszniki

odbędzie się dnia 12 września (poniedziałek) 2022 r. o godz. 1630

w sali (na piętrze) Centrum Animacji Kultury w Dusznikach, ul. Jana Pawła II 10

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Omówienie i podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2022-2032

b) zmiany uchwały budżetowej na 2022 r.

5. Wolne głosy i wnioski.

6. Zakończenie.

 Przewodniczący Rady Gminy Duszniki

  Marek Liszkowski

 

 ROO.0002.13.2022.MM

OGŁOSZENIE

LXVI (66) sesja Rady Gminy Duszniki

odbędzie się dnia 31 sierpnia (środa) 2022 r. o godz. 1700

w sali (na piętrze) Centrum Animacji Kultury w Dusznikach, ul. Jana Pawła II 10

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Informacja o wpływie pism i wniosków skierowanych do Rady.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki o nr ewid. 294 w Sędzinku.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 8. Wolne głosy i wnioski.
 9. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Gminy Duszniki

   Marek Liszkowski

Zachęcamy mieszkańców do oglądania sesji on-line. 

Obrady będą transmitowane na żywo: https://transmisjaobrad.info/channels/46/gmina-duszniki

ROO.0002.12.2022.MM

OGŁOSZENIE

LXV (65) sesja Rady Gminy Duszniki

odbędzie się dnia 30 sierpnia (wtorek) 2022 r. o godz. 1730

w sali (na piętrze) Centrum Animacji Kultury w Dusznikach, ul. Jana Pawła II 10

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja o wpływie pism i wniosków skierowanych do Rady.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Duszniki. cz. I, cz. II
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Duszniki na lata 2022-2026.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Duszniki.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Duszniki na rok szkolny 2022/2023.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku zbiorowego do radnych Gminy Duszniki
  z 21 czerwca 2022 r.
 11. Interpelacje i zapytania radnych.
 12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 13. Wolne głosy i wnioski.
 14. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Gminy Duszniki

   Marek Liszkowski

Zachęcamy mieszkańców do oglądania sesji on-line. 

Obrady będą transmitowane na żywo: https://transmisjaobrad.info/channels/46/gmina-duszniki

ROO.0002.11.2022.MM

OGŁOSZENIE

LXIV (64) sesja Rady Gminy Duszniki

odbędzie się dnia 2 sierpnia (wtorek) 2022 r. o godz. 1700

w sali (na piętrze) Centrum Animacji Kultury w Dusznikach, ul. Jana Pawła II 10

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu LX sesji Rady Gminy Duszniki.
 5. Przyjęcie protokołu LXI sesji Rady Gminy Duszniki.
 6. Przyjęcie protokołu LXII sesji Rady Gminy Duszniki.
 7. Przyjęcie protokołu LXIII sesji Rady Gminy Duszniki.
 8. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 9. Informacja o wpływie pism i wniosków skierowanych do Rady.
 10. Informacja Komisji Rewizyjnej po przeprowadzonej kontroli.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego.
 12. Interpelacje i zapytania radnych.
 13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 14. Wolne głosy i wnioski.
 15. Zakończenie.

                                                                                         Przewodniczący Rady Gminy Duszniki

                                                                                                               Marek Liszkowski

 

ROO.0002.10.2022.MM

OGŁOSZENIE

LXIII (63) sesja nadzwyczajna Rady Gminy Duszniki

odbędzie się dnia 5 lipca (wtorek) 2022 r. o godz. 1700

w sali (na piętrze) Centrum Animacji Kultury w Dusznikach, ul. Jana Pawła II 8

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Omówienie i podjęcie uchwały w sprawie:

a)      zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewid. 40, 41 położonych w Mieściskach, i działki o nr ewid. 2/7 położonej w miejscowości Sarbia, gmina Duszniki

4. Wolne głosy i wnioski.

5. Zakończenie                               

 Przewodniczący Rady Gminy

Marek Liszkowski

 Zachęcamy mieszkańców do oglądania sesji on-line. 

Obrady będą transmitowane na żywo: https://transmisjaobrad.info/channels/46/gmina-duszniki

 

ROO.0002.9.2022.MM

OGŁOSZENIE

LXII (62) sesja Rady Gminy Duszniki

odbędzie się dnia 21 czerwca (wtorek) 2022 r. o godz. 1830

w sali (na piętrze) Centrum Animacji Kultury w Dusznikach, ul. Jana Pawła II 8

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
 5. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja o wpływie pism i wniosków skierowanych do Rady.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2022-2032;
 8. Przyjęcie uchwał w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2022 r.;
 9. Uchwał w sprawie nadania nazwy ulicy Makowa w miejscowości Grzebienisko;
 10. Podjęcie uchwał w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Duszniki, położonej w Zakrzewku ograniczonym prawem
  rzeczowym polegającym na ustanowieniu służebności przesyłu;
 11. Podjęcie uchwały w sprawie: w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr LIX/381/22 Rady Gminy Duszniki z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/313/21 Rady Gminy Duszniki z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków
 12. Interpelacje i zapytania radnych.
 13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 14. Wolne głosy i wnioski.
 15. Zakończenie.

                                                                                                           Przewodniczący Rady Gminy Duszniki

                                                                                                                     Marek Liszkowski

 

ROO.0002.8.2022.MM

O G Ł O S Z E N I E

LXI (61) sesja Rady Gminy Duszniki

odbędzie się dnia 21 czerwca (wtorek) 2022 r. o godz. 1715

w sali (na piętrze) Centrum Animacji Kultury w Dusznikach, ul. Jana Pawła II 8

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Rozpatrzenie Raportu o Stanie Gminy Duszniki za 2021 rok.
 5. Dyskusja nad Raportem o Stanie Gminy Duszniki za 2021 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie:
   a) udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Duszniki za 2021 rok.
 7.  Rozpatrzenie sprawozdania finansowego z wykonania budżetu Gminy Duszniki za 2021 rok
   oraz sprawozdania finansowego.
 8.  Przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego.
 9.  Dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Duszniki za 2021 rok  
   oraz sprawozdaniem finansowym.
 10.  Zapoznanie się z:
   a) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta sprawozdaniu
        z wykonania budżetu Gminy Duszniki za 2021 rok;
    b) wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Duszniki za 2021 rok;
    c) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzieleniu absolutorium;
    d) opiniami komisji stałych Rady Gminy.
 11.  Podjęcie uchwał w sprawie:
    a)  zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok;
    b)  udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Duszniki za 2021 rok.
 12.  Wolne głosy i wnioski.
 13.  Zakończenie.

                                                           Przewodniczący Rady Gminy 
                                                                  Marek Liszkowski

 

ROO.0002.7.2022.MM

OGŁOSZENIE

LX (60) sesja nadzwyczajna Rady Gminy Duszniki

odbędzie się dnia 6 czerwca (poniedziałek) 2022 r. o godz. 1800

w sali (na piętrze) Centrum Animacji Kultury w Dusznikach, ul. Jana Pawła II 8

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Omówienie i podjęcie uchwał w sprawie:
  a) zmian uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2022-2032;
  b) zmiany uchwały budżetowej na 2022 r.
 5. Wolne głosy i wnioski.
 6. Zakończenie.

                                                                                               Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                         Marek Liszkowski

 

ROO.0002.6.2022.MM

OGŁOSZENIE

LIX (59) sesja Rady Gminy Duszniki

odbędzie się dnia 17 maja (wtorek) 2022 r. o godz. 1700

w sali (na piętrze) Centrum Animacji Kultury w Dusznikach, ul. Jana Pawła II 8

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
 5. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja o wpływie pism i wniosków skierowanych do Rady.
 7. Roczne raporty jednostek organizacyjnych z działalności w 2021 roku:

a)      Sprawozdanie z działań podejmowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Warsztat Terapii Zajęciowej w Dusznikach

b)      Sprawozdanie merytoryczne z działalności Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury
w Dusznikach

c)      Sprawozdanie z działalności Komunalnego Zakładu Budżetowego w Dusznikach

d)      Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Dusznikach

e)      Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Duszniki z organizacjami pozarządowymi.

8.Podjęcie uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 419/1, 419/3, 419/6, 419/7 i 419/8 położonych w miejscowości Niewierz, gmina Duszniki

9. Podjęcie uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 68/1, 68/2 oraz części działek nr ewid. 68/3, 68/4 w Podrzewiu

10.Podjęcie uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki o nr ewid. 294 w Sędzinku

11.Podjęcie uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewid. 29, 26/1, 26/2, 26/3 położonych w Sędzinku

12.Podjęcie uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Wierzeja

13.Interpelacje i zapytania radnych.

14.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

15.Wolne głosy i wnioski.

16.Zakończenie.

Przewodniczący Rady Gminy Duszniki

Marek Liszkowski

 

ROO.0002.5.2022.MM

 OGŁOSZENIE

LVIII (58) sesja nadzwyczajna Rady Gminy Duszniki

odbędzie się dnia 12 kwietnia (wtorek) 2022 r. o godz. 1700

w sali (na piętrze) Centrum Animacji Kultury w Dusznikach, ul. Jana Pawła II 10

 1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Omówienie i podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2022-2032

b) zmiany uchwały budżetowej na 2022 r.

c) upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Dusznikach do prowadzenia postępowania w sprawach maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużenia

d) wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiących własność Gminy Duszniki, położonych w Zakrzewku, Sędzinku i Wilkowie ograniczonym prawem rzeczowym polegającym na ustanowieniu służebności przesyłu

5. Wolne głosy i wnioski.

6. Zakończenie.

 Przewodniczący Rady Gminy Duszniki

   Marek Liszkowski

 

ROO.0002.4.2022.MM

OGŁOSZENIE

LVII (57) sesja Rady Gminy Duszniki

odbędzie się dnia 29 marca (wtorek) 2022 r. o godz. 1700

w sali (na piętrze) Centrum Animacji Kultury w Dusznikach, ul. Jana Pawła II

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja o wpływie pism i wniosków skierowanych do Rady.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Duszniki w 2022 roku.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, na terenie Gminy Duszniki.
 9. Interpelacje i zapytania radnych.
 10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 11. Wolne głosy i wnioski.
 12. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Gminy Duszniki

   Marek Liszkowski

 Z uwagi na obostrzenia wprowadzone w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju, liczba miejsc dla uczestników sesji jest ograniczona. Zachęcamy mieszkańców do oglądania sesji on-line. 

Obrady będą transmitowane na żywo: https://transmisjaobrad.info/channels/46/gmina-duszniki

ROO.0002.3.2022.MM

OGŁOSZENIE

LVI (56) sesja Rady Gminy Duszniki

odbędzie się dnia 22 lutego (wtorek) 2022 r. o godz. 1700

w sali (na piętrze) Centrum Animacji Kultury w Dusznikach, ul. Jana Pawła II 8

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
 5. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja o wpływie pism i wniosków skierowanych do Rady.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2022-2032;

b) zmiany uchwały budżetowej na 2022 r;

c) ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników  ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Duszniki;

d) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego dla obszaru     położonego przy ul. Piaskowej w Dusznikach;

e) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego dla działek  o nr ewid. 425, 426 w Sękowie;

f) wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości położonej w Niewierzu;

g) nadania nazwy ulicy Orzechowa w miejscowości Grzebienisko;

h) nadania nazwy ulicy Kwiatowa w miejscowości Ceradz Dolny;

i)  w sprawie zmiany uchwały Nr LIII/353/21 rady Gminy Duszniki z dnia 28 grudnia     2021 r.  w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
    Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Duszniki na rok 2022.

8. Interpelacje i zapytania radnych.

9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

10. Wolne głosy i wnioski.

11. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Gminy Duszniki

  Marek Liszkowski

Z uwagi na obostrzenia wprowadzone w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju, liczba miejsc dla uczestników sesji jest ograniczona. Zachęcamy mieszkańców do oglądania sesji on-line. Obrady będą transmitowane na żywo: https://transmisjaobrad.info/channels/56/gmina-duszniki

 

ROO.0002.2.2022.MM

OGŁOSZENIE

LV (55) sesja nadzwyczajna Rady Gminy Duszniki

odbędzie się dnia 4 lutego (piątek) 2022 r. o godz. 1800

w sali (na piętrze) Centrum Animacji Kultury w Dusznikach, ul. Jana Pawła II 8

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Omówienie i podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmian uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2022-2032

b) zmiany uchwały budżetowej na 2022 r.

c) ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Dusznikach na prowadzenie oraz bieżącą obsługę Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Duszniki na 2022 rok

5. Wolne głosy i wnioski.
6. Zakończenie.

 Przewodniczący Rady Gminy

            Marek Liszkowski

Z uwagi na obostrzenia wprowadzone w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju, liczba miejsc dla uczestników sesji jest ograniczona. Zachęcamy mieszkańców do oglądania sesji on-line. 

Obrady będą transmitowane na żywo: https://transmisjaobrad.info/channels/46/gmina-duszniki

 

ROO.0002.1.2022.MM

OGŁOSZENIE

LIV (54) sesja Rady Gminy Duszniki

odbędzie się dnia 28 stycznia (piątek) 2022 r. o godz. 1700

w sali (na piętrze) Centrum Animacji Kultury w Dusznikach, ul. Jana Pawła II

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
 5. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja o wpływie pism i wniosków skierowanych do Rady.
 7. Sprawozdanie z prac Rady Gminy Duszniki za 2021 r.
 8. Sprawozdanie z prac Komisji stałych Rady Gminy Duszniki za 2021 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zastosowania systemu monitoringu wizyjnego na terenie gminy Duszniki.
 10. Interpelacje i zapytania radnych.
 11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 12. Wolne głosy i wnioski.
 13. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Gminy Duszniki

  Marek Liszkowski

Z uwagi na obostrzenia wprowadzone w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju, liczba miejsc dla uczestników sesji jest ograniczona. Zachęcamy mieszkańców do oglądania sesji on-line. 

Obrady będą transmitowane na żywo: https://transmisjaobrad.info/channels/46/gmina-duszniki