Zarządzenia 2015

Zarządzenia 2015

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY
DUSZNIKI w 2015 roku
 
1. Zarządzenie Nr 1/2015
    w sprawie: ustalenia terminu przeprowadzenia wyborów sołtysów i
    członków rad sołeckich w sołectwach Gminy Duszniki. - CZYTAJ , załącznik
2. Zarządzenie Nr 2/2015
    w sprawie: zmiany treści Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Duszniki;-CZYTAJ
3. Zarządzenie Nr 3/2015
    w sprawie: zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników w Urzędzie Gminy Duszniki;-CZYTAJ
4. Zarządzenie Nr 4/2015
    w sprawie: dodatkowych dni wolnych w 2015 roku w Urzędzie Gminy Duszniki;-CZYTAJ
5. Zarządzenie Nr 5/2015
    w sprawie:przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach
    dochodów i wydatków w tych jednostkach;-CZYTAJ

6. Zarządzenie Nr 6/2015
    w sprawie:powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej,
    ustalenia jej składu oraz nadania regulaminu;- CZYTAJ

7. Zarządzenie Nr 7/2015
    w sprawie:upoważnienia do podpisywania zaświadczeń;-CZYTAJ

8. Zarządzenie Nr 8/15
    w sprawie: powołania składu Komisji Likwidacyjnej;-CZYTAJ

9. Zarządzenie Nr 9/2015
    w sprawie: odwołania Zastępcy Wójta;-CZYTAJ
10. Zarządzenie Nr 10/2015
    w sparwie: zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwoty
    dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa w 2015r.;-CZYTAJ
11. Zarządzenie Nr 11/2015
     w sparwie: przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych
     kwotach dochodów i wydatków w tych jednostkach;-CZYTAJ
12. Zarządzenie Nr 12/2015
     w sparwie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu gminy Duszniki;-CZYTAJ

13. Zarządzenie Nr 13/2015
    w sprawie:upoważnienia Skarbnika Gminy do załatwiania indywidualnych
    spraw z zakresu administracji publicznej;-CZYTAJ
14. Zarządzenie Nr 14/2015
    w sprawie:upoważnienia pracownika  Urzędu Gminy do zalatwiania indywidualnych
    spraw z zakresu administracji publicznej;-CZYTAJ
15.Zarządzenie Nr 15/2015
    w sprawie:bezprzetargowej  sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej
   
na terenie miejscowości Podrzewie (dz.ew.nr 449/1)-
    stanowiącej własność Gminy Duszniki;-CZYTAJ     
16.Zarządzenie Nr 16/2015
     w sprawie: zmiany zarządzenia w sprawie przeprowadzenia
     inwentaryzacji za rok 2014;-CZYTAJ
17.Zarządzenie Nr 17/2015
    w sprawie: zmieniajace Zarządzenie Nr 1/15 Wójta Gminy Duszniki w sprawie ustalenia
    terminu przeprowadzenia wyborów sołtysów i członków rad sołeckich w
    sołectwach Gminy Duszniki-CZYTAJ , załącznik
18. Zarządzenie Nr 18/2015
     w sparwie: przekazania podlegółym jednostkom informacji o ostatecznych
     kwotach dochodów i wydatków w tych jednostkach;-CZYTAJ
19. Zarządzenie Nr 19/2015
     w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki
     na lata 2015-2021;-CZYTAJ
20. Zarządzenie Nr 20/2015
     w sprawie: ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów-urzędnika wyborczego:-CZYTAJ
21. Zarządzenie Nr 24/2015
     w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa sporządzania aktów pełnomocnictwa
     do głosowania w wyborach na prezydenta RP zarządzanych na
     dzień 10 maja 2015r.- CZYTAJ
22. Zarządzenie N 25/2015
     w sprawie: umożliwienia spłaty zadłużenia z tytułu nalezności za korzystanie z
     lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy, w formie
     świadczenia rzeczowego;-CZYTAJ 

23. Zarządzenie Nr 26/2015
     w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.-CZYTAJ
24. Zarządzenie Nr 27/2015
     w sprawie: ustanowienia koordynatora gminnego do spraw informatycznej obsługi wyborów na
     terenie Gminy Duszniki i operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w
     Gminie Duszniki, w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej 2015r.-CZYTAJ

25. Zarządzenie Nr 28/2015
     w sprawie:zmiany zarządzenia nr 26/2015 z dnia 20 kwietnia 2015 roku w
     sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych ;-CZYTAJ
26. Zarządzenie Nr 33/2015
     w sprawie:sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie m. Duszniki w trybie 
     przetargu ustnego nieograniczonego
(dz.ew.nr 883/26) ;-CZYTAJ
27. Zarządzenie Nr 34/2015
     w sprawie:sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie m. Sędzinko w trybie
     przetargu ustnego nieograniczonego
(dz.ew.nr 524/12) ;-CZYTAJ
28. Zarządzenie Nr 35/2015
     w sprawie: zmiany zarządzenia nr 26/2015 z dnia 18 maja 2015 roku w
     sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych;-CZYTAJ
29.Zarzadzenie Nr 36/2015
    w sprawie: pełnienia dyżurów w Urzędzie Gminy Duszniki w dniu 24 maja 2015 roku w
    związku z II-gą turą wyborów prezydenta RP:-CZYTAJ
30. Zarządzenie Nr 40/2015
     w sprawie: powołania Komisji do likwidacji formularzy dowodowych;-CZYTAJ
31. Zarządzenie Nr 41/2015
     w sprawie: ogłoszenia konkuresu na stanowisko dyrektora
     Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Dusznikach;-CZYTAJ, załącznik
32. Zarządzenie Nr 42/2015
     w sprawie:ogłoszenia  konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej
     im. Władysława Broniewskiego w Dusznikach;-CZYTAJ , załącznik
33. Zarządzenie Nr 43/2015
     w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora
     Szkoły Podstawoej w Sędzinku:-CZYTAJ , załącznik
34. Zarządzenie Nr 45/2015
      w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego
      ubiegajacego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego;-CZYTAJ
35. Zarządzenie Nr 46/2015
      w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego
      ubiegajacego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego;-CZYTAJ
36. Zarządzenie Nr 47/2015
     w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego
     ubiegajacego się o awans na stopień nauczyciela moanowanego;-CZYTAJ
37. Zarządzenie Nr 48/2015
     w sprawie:powołania komisji konkursowej na stanowisko dyrektora
     Gimnazjum w Dusznikach; CZYTAJ
38. Zarządzenie Nr 49/2015
     w sprawie: powołania komisji konkursowej na stanowisko
     dyrektora Szkoły Podstawowej w Dusznikach; CZYTAJ
39. Zarządzenie Nr 50/2015
     w sprawie:powołania komisji konkursowej  na stanowisko
     dyrektora Szkoły Podstawowej w Sędzinku;-CZYTAJ
40. Zarządzenie Nr 51/2015
      w sprawie:sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej na
     terenie miejscowości Duszniki - w trybie przetargu ustnego
     nieograniczonego (dz.ew.nr 883/22):-CZYTAJ  
41. Zarządzenie Nr 52/2015
     w sprawie:
s
przedaży nieruchomości niezabudowanej położonej na
     terenie
miejscowości Duszniki - w trybie przetargu ustnego
    nieograniczonego (dz. ew. nr 883/23);-CZYTAJ
 
42. Zarządzenie Nr 53/2015
     w sprawie:zmiany zarządzeń Nr 13/15 i 14/15 z dnia 18 lutego 2015 roku;-CZYTAJ
43. Zarządzenie Nr 54/2015
     w sprawie:bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej na
     terenie  miejscowości Młynkowo (dz.ew. nr 198) stanowiącej własność
     Gminy Duszniki;-CZYTAJ 
44. Zarządzenie Nr 55/2015
     w sprawie:powołania Zespołu ds. nadania nazw ulicom i drogom
     wewnętrznym na terenie miejscowości Wilczyna;-CZYTAJ

45. Zarządzenie Nr 56/2015
     w sprawie:ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów-
     urzędnika wyborczego;-CZYTAJ
46. Zarządzenie  Nr 58/2015
      w sprawie:nie wykonania prawa pierwokupu do nieruchomości
    
położonej  na terenie miejscowości Sękowo, gmina Duszniki
     ( dz. ew. nr 119/14 i 119/15);-CZYTAJ
               
47. Zarządzenie Nr 59/2015
      w sprawie: powołania komisji ds. postępowania z dokumentacją
      niearchiwalną z wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej,
      zarządzonych na 10 maja 2015r.  ;- CZYTAJ
48. Zarządzenie Nr 60/2015
     w sprawie: przyznania środków finansowych na realizację zadania z
     zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu;-CZYTAJ
49. Zarządzenie Nr 61/2015
     w sprawie: przyznania środków finansowych na realizację zadania z
     zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania
     polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;-CZYTAJ
50. Zarządzenie Nr 63/2015
     w sprawie: powołania skladów obwodowych komisji do referendum w Gminie Duszniki w
     referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015r;-CZYTAJ
51. Zarzadzenie Nr 64/2015
     w sprawie: ustanowienia koordynatora gminnego do spraw informatycznej obsługi
     referendum na terenie Gminy Duszniki i operatorów informatycznej obsługi obwodowych
     komisji ds. referendum w Gminie Duszniki w referendum ogólnokrajowym ogłoszonym
     na dzień 6 września 2015r;-CZYTAJ
52. Zarządzenie Nr 65/2015
     w sprawie: powierzenia stanowiska Dyrektora Gimnazjum
     im. Powstańców Wielkopolskich w Dusznikach;-CZYTAJ
53. Zarządzenie Nr 66/2015
     w sprawie: powierzenia stanowiska
     Dyrektora Szkoły Podstawowej w Sędzinku;-CZYTAJ
54. Zarządzenie Nr 67/2015
     w sprawie:powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej
     im. Władysława Broniewskiego w Dusznikach;-CZYTAJ
55. Zarządzenie Nr 68/2015
     w sprawie: zmiany zarządzenia Wójta Gminy Duszniki nr 63/15 z
     dnia 10 sierpnia 2015r., dot. powołania składów obwodowych komisji do
     spraw referendum w gminie Duszniki w referendum ogólnokrajowym
     zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku; - CZYTAJ
56. Zarządzenie Nr 69/2015
     w sprawie: zmiany zarządzenia Wójta Gminy Duszniki nr 63/15  z
     dnia 10 sierpnia 2015r., dot. powołania składów obwodowych komisji do
     spraw referendum w gminie Duszniki w referendum ogólnokrajowym
     zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku; - CZYTAJ
57. Zarządzenie Nr 70/2015
     w sprawie: uchylenia zarządzeń Wójta Gminy Duszniki związanych z
     funkcjonowaniem w Urzędzie Gminy Duszniki systemu zarządzania jakością;-CZYTAJ 
58. Zarządzenie Nr 71/2015
     w sprawie: zakresu i sposobu opracowania materiałów planistycznych do
     projektu budżetu Gminy Duszniki na rok 2016r:-CZYTAJ
59. Zarządzenie Nr 72/15
     w sprawie; regulaminu udzielania przez Gminę Duszniki zamówień, których wartość
     przekracza wyrażona w złotych równowartości kwoty okreslonej w art. 4 pkt 8
     ustawy Prawo zamówień publicznych;-CZYTAJ

60. Zarządzenie Nr 74/2015
    w sprawie: pełnienia dyżurów w Urzędzie Gminy Duszniki w dniu 6 września 2015 r.     
     w związku z głosowaniem w referendum ogólnokrajowym:-CZYTAJ
61. Zarządzenie Nr 76/2015
     w sprawie: ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów -
     urzędnika wyborczego:-CZYTAJ
62. Zarządzenie Nr 78/15
     w sprawie: regulaminu udzielania przez Gminę Duszniki zamówień, których wartość
     nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art.4 pkt 8
     ustawy Prawo zamówień publicznych;-CZYTAJ

63. Zarządzenie Nr 79/2015
     w sprawie: przeprowadzenia konsultacji dotyczącej przyjęcia rocznego programu
     współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność
     pożytku publicznego w Gminie Duszniki na rok 2016;-CZYTAJ , załącznik
64. Zarządzenie Nr 80/2015
     w sprawie:sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie
     miejscowości Grzebienisko– w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 

     (dz.ew.nr 418/16).-CZYTAJ
65. Zarządzenie nr 82/2015
     w sprawie: zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot dotacji
     celowych przekazanych z budżetu państwa w 2015 roku:-CZYTAJ
66. Zarządzenie Nr 83/2015
     w sprawie:powołania obwodowych komisji wyborczych;-CZYTAJ
67. Zarządzenie Nr 84/2015
     w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa sporządzania aktów pełnomocnictwa do
     głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień
     25 października 2015 roku:-CZYTAJ
68. Zarządzenie Nr 85/2015
     w sprawie: ustanowienia koordynatora gminnego do spraw informatycznej
     obsługi wyborów na terenie Gminy Duszniki i operatorów informatycznej obsługi
     obwodowych komisji wyborczych w Gminie Duszniki, w wyborach do
     Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej,
     zarządzonych na dzień 25 października 2015r.:-CZYTAJ
69. Zarządzenie Nr 86/2015
     w sprawie: pełnienia dyżurów w Urzędzie Gminy Duszniki w dniu 25 października 2015r. w
     związku z głosowaniem w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i
     Senatu Rzeczpospolitej Polskiej;-CZYTAJ
70.Zarządzenie Nr 87/2015
     w sprawie: zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot dotacji
     celowych przekazanych z budżetu państwa w 2015 roku:-CZYTAJ
71. Zarządzenie Nr89/2015
      w sprawie: Wewnętrznej Procedury Antymobingowej w Urzędzie Gminy Duszniki;-CZYTAJ

72. Zarządzenie Nr 90/2015
     w sprawie: ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki
     na lata 2016-2024;-CZYTAJ , załącznik , załącznik
73. Zarządzenie Nr 91/2015
      w sprawie: projektu uchwały budżetowej na 2016 rok
      Gminy Duszniki;-CZYTAJ , załącznik , załącznik
74. Zarządzenie Nr 92/2015
      w sprawie:ogłoszenia otwartego konkursu ofert;-CZYTAJ
75.Zarządzenie Nr 93/2015
     w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji
     zadań publicznych Gminy Duszniki w roku 2016 w obszarze zadań:
     wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu:-CZYTAJ
76. Zarządzenie Nr 94/2015
      w sprawie: zgłaszania kandydatów na członka komisji konkursowej do
      opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert z zakresu
      pożytku publicznego:-CZYTAJ
77. Zarządzenie Nr 96/2015
      w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji za rok 2015:-CZYTAJ
78. Zarządzenie Nr 97/2015
     w sprawie: zatwierdzenia regulaminu udzielania przez Gminę Duszniki-
     Urząd Gminy Duszniki zamówień, których wartośc nie przekracza wyrażonej
     w złotych równowartości kwoty określonej w art.4 pkt 8 ustawy
     Prawo zamówień publicznych;-CZYTAJ
79. Zarządzenie Nr 98/2015
      w sprawie: powołania komisji konkursowej do rozpatrywania ofert na realizację
      zadań publicznych Gminy Duszniki w 2016r. w obszarze pomocy społecznej rodzinom
      i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
      kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wypoczynku dzieci
      i młodziży oraz ochrony i promocji zdrowia;-CZYTAJ
80. Zarzadzenie Nr 99/2015
     w sprawie: powołania komisji konkursowej do ropzatrzenia ofert na realizację zadań
     publicznych Gminy Duszniki w 2016 r. w obszarze wspierania i upowszechniania
     kultury fizycznej i sportu;-CZYTAJ
81. Zarządzenie Nr 100/2015
     w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy
     w Dusznikach;-CZYTAJ
82. Zarządzenie Nr 101/2015
      w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy w Dusznikach;-CZYTAJ
83. Zarzadzenie Nr 102/2015
   w sprawie: Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w
     Urzędzie Gminy w Dusznikach;-CZYTAJ
84. Zarządzenie Nr 103/2015
     w sprawie: uruchomienia środków z rezerwy ogólnej budżetu gminy w 2015 roku;- CZYTAJ
85. Zarządzenie Nr 104/2015
     w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2015-2024;- CZYTAJ
86. Zarządzenie Nr 105/2015
     w sprawie: zmiany Uchwały Nr III/9/14 Rady Gminy Duszniki z dnia 20.12.2014r.
     w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015;- CZYTAJ