25 - "Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy przyłączeniowej do 4MW, zlokalizowanej na nieruchomości o nr ewid. 150/1, obręb Sękowo"

Informacja do publicznej wiadomości o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

 

 Informacja do publicznej wiadomości o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewzięcia

 

 

Treść decyzji z dnia 16 stycznia 2023 r., znak: ROS.6220.25.2022.DG