Obwieszczenie - uzupełnienie raportu

Obwieszczenie - uzupełnienie raportu

Duszniki 25.03.2010

RRG.7615-16/09

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) oraz art. 10  i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji farmy elektrowni wiatrowych w gminie Duszniki

 

INFORMUJĘ IŻ

w dniu 16. 03. 2010 wpłynęły do tutejszego Urzędu odpowiedzi i wyjaśnienia dotyczące zagadnień wniesionych  przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz uwag zgłoszonych w procedurze wydania decyzji środowiskowej. Złożono również ujednolicony tekst raportu – zawierający uzupełnienia związane z w/w zagadnieniami i uwagami.

 

Z powyższymi dokumentami można się zapoznać w Urzędzie Gminy Duszniki, ul. Sportowa 1, Referat Rozwoju Gospodarczego – pok. 3 (tel. 061 2919075 w. 101) w poniedziałek w godz. 8.30 – 16.30 oraz od wtorku do piątku w godz. 8:00 – 14:30

 

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Duszniki.

Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny w Poznaniu oraz Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Szamotułach są organami właściwymi w sprawie wydania opinii, a Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu jest organem właściwym w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia