Uchwały Rady Gminy Duszniki z 23 lutego 2021 r. (opublikowano 1 marca 2021 r.)

a)      Uchwała Nr XXXVI/242/21 Rady Gminy Duszniki z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2021- 2029

b)      Uchwała Nr XXXVI/243/21 Rady Gminy Duszniki z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Duszniki na 2021 r.

c)      Uchwała Nr XXXVI/244/21 Rady Gminy Duszniki z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Duszniki na lata 2021-2023

d)      Uchwała Nr XXXVI/245/21 Rady Gminy Duszniki z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Duszniki na lata 2021-2030

e)      Uchwała Nr XXXVI/246/21 Rady Gminy Duszniki z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Duszniki na lata 2021-2024

f)       Uchwała Nr XXXVI/247/21 Rady Gminy Duszniki z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/231/20 Rady Gminy Duszniki z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych rok 2021

g)      Uchwała Nr XXXVI/248/21 Rady Gminy Duszniki z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Duszniki

h)      Uchwała Nr XXXVI/249/21 Rady Gminy Duszniki z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

i)        Uchwała Nr XXXVI/250/21 Rady Gminy Duszniki z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Sękowo

j)        Uchwała Nr XXXVI/251/21 Rady Gminy Duszniki z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/186/08 z dnia 26.08.2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Duszniki

k)      Uchwała Nr XXXVI/252/21 Rady Gminy Duszniki z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 14 grudnia 2020 r.

l)        Uchwała Nr XXXVI/253/21 Rady Gminy Duszniki z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 14 grudnia 2020 r.

m)   Uchwała Nr XXXVI/254/21 Rady Gminy Duszniki z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na pokrycie deficytu budżetowego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa budynku stacji uzdatniania wody w Sarbii, Gmina Duszniki"

n)      Uchwała Nr XXXVI/255/21 Rady Gminy Duszniki z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawiezmiany uchwały dotyczącej zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2021