Zarządzenia 2013

       ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY
             DUSZNIKI w 2013 roku

1. Zarządzenie Nr 1/2013
    w sprawie:
odwołania Zastępcy Wójta - CZYTAJ

2. Zarządzenie Nr 2/2013
    w sprawie: cofnięcia upoważnienia do załatwiania
    indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej - CZYTAJ

3. Zarządzenie Nr 3/2013
    w sprawie: powołania Zastępcy Wójta  - CZYTAJ

4. Zarządzenie Nr 4/2013
    w sprawie: upoważnienia Zastępcy Wójta Gminy Duszniki do
 
    załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, 


   włącznie z prawem wydawania decyzji administracyjnych, oraz do 
   składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych Gminy -
CZYTAJ

5. Zarządzenie Nr 5/2013
    w sprawie: Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Duszniki
     - CZYTAJ

6. Zarządzenie Nr 6/2013
    w sprawie: przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach
    dochodów i wydatków w tych jednostkach.-CZYTAJzałącznik nr 1

7. Zarządzenie Nr 7/2013
   w sprawie: 
upoważnienia Sekretarza Gminy do
   składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych
   Gminy - CZYTAJ

8.Zarządzenie Nr 8/2013
   w sprawie: ustalenia stawki za wywóz 1 m3 nieczystości
   płynnych z zbiorników bezodpływowych na
   terenie Gminy Duszniki - CZYTAJ


9.Zarządzenie Nr 9/2013
   w sprawie: nie wykonania prawa pierwokupu do
   nieruchomości położonej  na terenie miejscowości
   Wilczyna , gmina Duszniki /dz.ew.nr 119/73 / . - CZYTAJ

10.Zarządzenie Nr 10/2013
     w sprawie: 
powołania komisji konkursowych do rozpatrzenia
     ofert na realizację zadań publicznych Gminy Duszniki w 2011r.
     w obszarze pomocy społecznej, rodzinom i osobom w trudnej
     sytuacji życiowej oraz wyrównywaniu szans tych rodzin i osób,
     kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
     wypoczynku dzieci i młodzieży oraz ochrony i promocji zdrowia.
    -CZYTAJ

11.Zarządzenie Nr 11/2013
     w sprawie
: powołania komisji konkursowych do rozpatrzenia ofert
     na realizację zadań publicznych Gminy Duszniki w 2013r w obszarze
     wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.- CZYTAJ

12.Zarządzenie Nr 12/2013
     w sprawie: uchylenia zarządzenia nr 14/07 Wójta Gminy Duszniki
     z dnia 12 marca 2007r. w sprawie ustalenia stawki odpłatności za
     usługi opiekuńcze świadczone przez Gminny Ośrodek Pomocy
     Społecznej w Dusznikach.- CZYTAJ

13.Zarządzenie Nr 13/2013
     w sprawie: przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach
     dochodów i wydatków w tych jednostkach.- CZYTAJ

14.Zarządzenie Nr 14/2013
     w sprawie: przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach
     dochodów i wydatków w tych jednostkach.-CZYTAJ

15. Zarządzenie Nr 15/2013
     w sprawie:powołania i odwołania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego.
     - CZYTAJ

16. Zarządzenie Nr 16/2013
      w sprawie: bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości niezabudowanej
      położonej na terenie miejscowości Wilkowo / dz.ew.nr 128/1 / -
      stanowiącej własność Gminy Duszniki. -CZYTAJ

17. Zarządzenie Nr 17/2013
      w sprawie: zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze
      zmianą kwoty dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa w 2013 roku.
    
  - CZYTAJ
, załacznik nr 1, załacznik nr 2, załącznik nr 3

18. Zarządzenie Nr 18/2013
      w sprawie: przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach
     dochodów i wydatków w tych jednostkach.-CZYTAJ

19. Zarządzenie Nr 19/2013
      w sprawie:pełnienia dyżurów w Urzędzie Gminy Duszniki w
      dniu 28 kwietnia 2013 r. w związku z wyborami uzupełniającymi do
      Rady Gminy Duszniki. - CZYTAJ

20. Zarządzenie Nr 20/13
      w sprawie:upoważnienia do przeprowadzania wywiadów środowiskowych służących do
      ustalania uprawnień w sprawach dodatków mieszkaniowych.-
CZYTAJ

21. Zarządzenie Nr 21/2013
     w sprawie:zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą
     kwoty dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa w 2013 roku.
    
-CZYTAJ ,załacznik nr1, załącznik nr2, załacznik nr3.

22. Zarządzenie Nr 22/2013
      w sprawie: nie wykonania prawa pierwokupu do nieruchomości położonej
      na terenie miejscowości Podrzewie , gmina Duszniki /dz.ew.nr 464/1 / .
      - CZYTAJ

23. Zarządzenie Nr 23/2013
      w sprawie: przekazania podległym jednostkom informacji o
      ostatecznych kwotach dochodów i wydatków w tych jednostkach.
     -CZYTAJ

24. Zarządzenie Nr 24/2013
      w sprawie:
powołania składu Komisji Inwentaryzacyjnej
      - CZYTAJ

25. Zarządzenie Nr 25/2013
     w sprawie: sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie
     miejscowości Duszniki - w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
     / dz.ew.nr 883/25 /.
- CZYTAJ

26. Zarządzenie Nr 26/2013
      w sprawie:sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie
      miejscowości Duszniki - w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
      / dz.ew.nr 883/26 /.- CZYTAJ

27. Zarządzenie Nr 27/2013
      w sprawie:nie wykonania prawa pierwokupu do nieruchomości położonej
      na terenie miejscowości Podrzewie , gmina Duszniki /dz.ew.nr 464/2 / .
      - CZYTAJ

28. Zarządzenie Nr 28/2013
      w sprawie:
w sprawie określenia stawek wynajmu świetlicy
      wiejskiej w Grzebienisku. - CZYTAJ

 

29. Zarządzenie Nr 29/2013
      w sprawie:
w sprawie określenia stawek wynajmu świetlicy
      wiejskiej w Podrzewiu
. - CZYTAJ 

30. Zarządzenie Nr 30/2013
     w sprawie: przekazania podległym jednostkom informacji o
     ostatecznych kwotach dochodów i wydatków w tych
     jednostkach.- CZYTAJ

31. Zarządzenie 31/2013
      w sprawie:
powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela
      kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela
      mianowanego- CZYTAJ

32. Zarządzenie Nr 32/2013
      w sprawie: ustalenia zwrotu kosztów przejazdu z tytułu
      podróży służbowej - CZYTAJ

33. Zarządzenie Nr 33/2013
     w sprawie: przeprowadzania kontroli przestrzegania zasad i
     warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów
     alkoholowych na terenie Gminy duszniki. - CZYTAJ

34. Zarządzenie Nr 34/2013
      w sprawie:wprowadzenia do stosowania Planu Obrony Cywilnej
      Gminy Duszniki. - CZYTAJ

35. Zarządzenie Nr 35/2013
      w sprawie: nie wykonania prawa pierwokupu do nieruchomości
      położonej na terenie miejscowości Wilczyna ,
      gmina Duszniki /dz.ew.nr 119/20 / . - CZYTAJ

36. Zarządzenie Nr 36/2013
      w sprawie: nie wykonania prawa pierwokupu do nieruchomości
      położonej  na terenie miejscowości Wilczyna ,
      gmina Duszniki  /dz.ew.nr 119/21 / . -CZYTAJ

37. Zarządzenie Nr 37/2013
      w sprawie: nie wykonania prawa pierwokupu do nieruchomości
       położonej na terenie miejscowości Wilczyna , gmina Duszniki
      /dz.ew.nr 119/22 / . -CZYTAJ

38. Zarządzenie Nr 38/2013
      w sprawie:
sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej na
      terenie miejscowości Podrzewie - w trybie przetargu ustnego
      nieograniczonego / dz.ew.nr 447/1 /.- CZYTAJ

39. Zarządzenie Nr 39/2013
      w sprawie:nie wykonania prawa pierwokupu do nieruchomości
      położonej na terenie miejscowości Podrzewie , gmina Duszniki
      /dz.ew.nr 262/6 / . - CZYTAJ

40. Zarządzenie Nr 40/2013
      w sprawie: umieszczania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej
     - CZYTAJ

41. Zarządzenie Nr 41/2013
      w sprawie:
przekazania podległym jednostkom informacji o
      ostatecznych kwotach dochodów i wydatków w tych
      jednostkach.- CZYTAJ

42. Zarządzenie Nr 42/2013
      w sprawie: : zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
      Duszniki na lata 2013 - 2020.- CZYTAJ  , załącznik

43. Zarządzenie Nr 43/2013
      w sprawie: nabycia na własność Gminy Duszniki nieruchomości położonej 
      na terenie miejscowości Ceradz Dolny , gmina Duszniki / dz.nr 243/60 / .
      -CZYTAJ

 

 

44. Zarządzenie Nr 44/2013
      w sprawie: nabycia na własność Gminy Duszniki nieruchomości położonej
      na terenie miejscowości Wilczyna , gmina Duszniki / dz.nr 75/26 / .
     - CZYTAJ

45. Zarządzenie Nr 45/2013
      w sprawie:
powołania Komisji ds. postępowania z dokumentacją niearchiwalną z
      wyborów uzupełniających przeprowadzonych w dniu 28 kwietnia 2013 r.- CZYTAJ

46. Zarządzenie Nr 46/2013
      w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej i przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego
      na stanowisko Kierownika Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dusznikach

     -CZYTAJ

47. Zarządzenie Nr 47/2013
      w sprawie: zakresu i sposobu opracowania materiałów planistycznych
     do projektu budżetu Gminy Duszniki na rok 2014.- CZYTAJ
  , załącznik ,załącznik , załącznik

48. Zarządzenie NR 48/2013
      w sprawie: przekazania podległym jednostkom informacji o
      ostatecznych kwotach dochodów i wydatków w tych jednostkach.-CZYTAJ

49. Zarządzenie Nr 49/2013
      w sprawie: przeprowadzenia konsultacji dotyczącej przyjęcia rocznego programu 
      współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi
      działalność pożytku publicznego w Gminie Duszniki na rok 2014.
     - CZYTAJ ,załącznik

50. Zarządzenie Nr 50/2013
      w sprawie:
upoważnienia Pani Beaty Kontusz-Iwańczuk zastępcy wójta, do dokonywania wpisów,
     zmian wpisów oraz wykreśleń wpisów w Rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest
     Gmina Duszniki, wpisów w księgach rejestrowych oraz do wydawania odpisów z rejestru instytucji
     kultury i ksiąg rejestrowych.- CZYTAJ

51. Zarządzenie Nr 51/2013
     
w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej i przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na
      stanowisko podinspektora ds. księgowości budżetowej w Urzędzie Gminy w Dusznikach.
    
-CZYTAJ

52. Zarządzenie Nr 52/13
      w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa kierownikowi
      Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dusznikach.- CZYTAJ

53. Zarządzenie Nr 53/13
       w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru i aktualizacji tablic
       informacji lokalnej w sołectwach.- CZYTAJ

54. Zarządzenie Nr 54/13
      w sprawie:
przekazania podległym jednostkom informacji o
      ostatecznych kwotach dochodów i wydatków w tych
      jednostkach.- CZYTAJ

55. Zarządzenie Nr 55/13
      w sprawie: 
wprowadzenia systemu kontroli zarządczej. - CZYTAJ

56. Zarządzenie Nr 56/13
      w sprawie: polityki zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy w Dusznikach .
      -CZYTAJ

57. Zarządzenie Nr 57/13
      w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za wynajem pojazdów:
      autobusu i busa stanowiących własność Gminy Duszniki.- CZYTAJ

58. Zarządzenie Nr 58/13
   w sprawie : ustalenia stawek wynajmu obiektów sportowych
   Ośrodka Sportu i rekreacji w Dusznikach oraz sposobu ustalania
    opłat za ich korzystanie. - CZYTAJ

59. Zarządzenie Nr 59/13
     w sprawie:zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze
     zmianą kwot dotacji celowych przekazanych z budżetu
     państwa w 2013 roku.- CZYTAJ

60. Zarządzenie Nr 60/13
     w sprawie:ustalenia projektu wieloletniej Prognozy Finansowej
     Gminy Duszniki na lata 2014-2021.- CZYTAJ

61. Zarządzenie Nr 61/13
     w sprawie:projektu uchwały budżetowej na 2014 rok
     Gminy Duszniki.-CZYTAJ

62. Zarządzenie Nr 62/13
      w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert.-CZYTAJ
,
      załącznik

63. Zarządzenie Nr 63/13
      w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie
      realizacji zadań publicznych Gminy Duszniki w roku 2014 w
      obszarze zadań: wspierania i upowszechniania kultury
      fizycznej i sportu.-CZYTAJ
, załącznik

64. Zarządzenie Nr 64/13
      w sprawie: przekazania podległym jednostkom informacji o
       ostatecznych kwotach dochodów i wydatków w tych
       jednostkach.- CZYTAJ

65. Zarządzenie Nr 65/13
      w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i
      przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie
      nieruchomości stanowiących własność Gminy Duszniki w
      dniu 22 listopada 2013 roku . - CZYTAJ, uzasadnienie

66. Zarządzenie Nr 66/13
     w sprawie:sprzedaży nieruchomości niezabudownej położonej na
     terenie miejscowości Duszniki- w trybie przetargu ustnego
     nieograniczonego/ dz. ew. nr 883/21/.- CZYTAJ

67. Zarządzenie Nr 67/13
     w sprawie: sprzedaży nieruchomości niezabudownej położonej na
     terenie miejscowości Duszniki- w trybie przetargu ustnego
     nieograniczonego/ dz. ew. nr 883/24/.- CZYTAJ

68.Zarządzenie Nr 68/13
    w sprawie: nabycia na własność Gminy Duszniki nieruchomosci położonej na
    terenie miejscowości Wilczyna, gmina Duszniki/dz.nr 86/51/.- CZYTAJ

69. Zarządzenie Nr 69/13
     w sprawie:zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą
     kwoty dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa w 2013 roku.
-CZYTAJ

70. Zarządzenie Nr 70/13
     w sprawie: przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych
     kwotach dochodów i wydatków w tych jednostkach.- CZYTAJ

71. Zarządzenie Nr 71/13
     w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i
     przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na wydzierżawienie
     gruntów rolnych stanowiących własność Gminy Duszniki w dniu
     13 grudnia 2013 roku/działki ewidencyjne nr: 412/2 Sękowo i 6/17 Podrzewie/.- CZYTAJ

72. Zarządzenie Nr 72/13
    w sprawie: unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku
    publicznego ogłoszonego w obszarze zadań-wypoczynek dzieci i młodzieży,
    turystyki i krajoznawstwa, zadanie publiczne C nr 2 pd. Organizacja wyjazdów w
    celach rehabilitacyjnych i krajoznawczych.- CZYTAJ

73. Zarządzenie Nr 73/13
     w sprawie:powołania komisji konkursowych do rozpatrzenia
     ofert na realizację zadań publicznych Gminy Duszniki w 2014r. w
     obszarze pomocy społecznej,rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
     życiowej oraz wyrównywaniu szans tych rodzin i osób, kultury, sztuki,
     ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wypoczynku dzieci i
     młodzieży oraz ochrony i promocji zdrowia.- CZYTAJ

74. Zarządzenie Nr 74/13
     w sprawie: powołania komisji konkursowych do rozpatrzenia
     ofert na realizację zadań publicznych Gminy Duszniki w 2014r. w
     obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.- CZYTAJ

75. Zarządzenie Nr 75/13
     w sprawie: nie wykonania prawa pierwokupu do nieruchomości
     położonej na terenie miejscowości Wilczyna, gmina Duszniki
    / dz.ew.nr 95/70/.- CZYTAJ

76. Zarządzenie Nr 76/13
      w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na
      lata 2013-2020.- CZYTAJ , załącznik nr 1 , załącznik nr 2.

77. Zarządzenie Nr 77/13
     w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXI/198/12 Rady Gminy Duswzniki z
     dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie budżetu na rok 2013.- CZYTAJ , załącznik nr 1 ,
     załącznik nr 2, załącznik nr 3 .

78. Zarządzenie Nr 78/13
      w sprawie:przekazania podległym jednostkom informacji o
      ostatecznych kwotach dochodów i wydatków w tych jednostkach.- CZYTAJ