Obwieszczenie - decyzja

Obwieszczenie - decyzja

Duszniki 4.11.2010

RRG.7615-16/09

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 74 ust. 3  art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)  informuję że w dniu 4.11.2010 została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dotycząca przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji farmy elektrowni wiatrowych w gminie Duszniki, powiat szamotulski, woj. wielkopolskie


W związku z powyższym strony oraz osoby zainteresowane postępowaniem mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska oraz opiniami
Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Szamotułach oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektoratu Sanitarnego w Poznaniu, w Urzędzie Gminy Duszniki, ul. Sportowa 1, Referat Rozwoju Gospodarczego – pok. 3 (tel. 061 2919075 w. 101) w poniedziałek w godz. 8.00 – 16.30 oraz od wtorku do piątku w godz. 8:00 – 14:30.