Zarządzenia 2021

1. Zarządzenie Nr 1/2021 (z dnia 8.01.2021 r., umieszczone w BIP 8.01.2021 r.)
    w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego;

2. Zarządzenie Nr 2/2021 (z dnia 8.01.2021 r., umieszczone w BIP 11.01.2021 r.)
    w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora szkoły;

3. Zarządzenie Nr 3/2021 (z dnia 8.01.2021 r., umieszczone w BIP 11.01.2021 r.)
    w sprawie przekazania majatku i dokumentacji Szkoły Podstawowej w Dusznikach;

4. Zarządzenie Nr 4/2021( z dnia 20.01.2021 r., umieszczone na BIP 21.01.2021r.)
    w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postepowaniu
    uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do szkół podstawowych prowadzonych przez
    Gminę Duszniki
;

5. Zarządzenie Nr 5/2021 (z dnia 20.01.2021 r., umieszczone na BIP 21.01.01.2021r.)
    w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postepowaniu
    uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do przedszkola i oddziałów przedszkolnych
    przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Duszniki
,

6. Zarządzenie Nr 6/2021 (z dnia 22 stycznia 2021 r., umieszczone na BIP 26.01.2021 r.)
    w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Narodowego
    Spisu Powszechnego 2021 i wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego
;

7. Zarządzenie Nr 7/2021 ( z dnia 22.01.2021 r., umieszczone na BIP 17.02.2021 r.)
    w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Duszniki na 2021 r.;

8. Zarządzenie Nr 8/2021( z dnia 28 stycznia 2021 r. umieszczone na BIP 4.02.2021 r.)
    w sprawie powołania pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych
    w Urzędzie Gminy Duszniki
;

9. Zarządzenie Nr 9/2021 (z dnia 28.01.2021 r., umieszczone na BIP 4.02.2021 r.)
    w sprawie zmiany zarządzenia nr 50/2018 z dnia 25 października 2018 r. w sprawie
    przyznania Kierownikowi i Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego prawa do
    reprezentacyjnego ubioru służbowego
;

10. Zarządzenie Nr 10/2021 (z dnia 28.01.2021 r., umieszczone na BIP 5.02.2021 r.)
    w sprawie udzielenia pełnomocnictwa pełniącemu obowiązki Dyrektora Szkoły
    Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Dusznikach
;

11. Zarządzenie Nr 11/2021 (z dnia 05.02.2021 r., umieszczone na BIP 12.02.2021 r.)
     w sprawie: niewykonania prawa pierwokupu do nieruchomości położonej na terenie
     miejscowości Duszniki (dz.ew.nr 570/3)
;

12. Zarządzenie Nr 12/2021 ( z dnia 12.02.2021 r., umieszczone na BIP 17.02.2021 r.)
     zmieniajace zarzadzenie nr 29/19 Wójta Gminy Duszniki z dnia 1 marca 2019 roku
    w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholwych;

13. Zarządzenie Nr 13/2021  (z dnia 19.02.2021 r., umieszczone na BIP 22.02.2021 r.)
     w sprawie: powołania komisji ds. brakowania dokumentacji niearchiwalnej zgromadzonej
     archiwum zakładowym Urzędu Gminy Duszniki;

14. Zarządzenie Nr 14/2021( z dnia 22.02.2021 r., umieszczone na BIP 22.02.2021 r.)
     w sprawie  powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika Komunalnego Zakładu
     Budżetowego w Dusznikach

15. Zarządzenie Nr 15/2021 (z dnia 1.03.2021 r., umieszczone na BIP 8.03.2021 r.)
       w sprawie powołania zespołu do sporządzenia sprawozdania z realizacji "Gminnego
       Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Duszniki na lata 2019-2022" za okres 2019-2020

16. Zarządzenie Nr 16/21 ( z dnia 15.03.2021 r., umieszczone na BIP 22.03.2021 r.)
       w sprawie: aktualizacji Gminnego Planu Ochrony Zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego
       i sytuacji kryzysowych dla Gminy Duszniki.

17. Zarządzenie Nr 18/2021 (z dnia 19.03.2021 r., umieszczone na BIP 22.03.2021 r.)
       w sprawie: wyznaczenia dni wolnych od pracy za święto przypadające w sobotę w 2021 roku
       dla pracowników Urzędu Gminy w Dusznikach

18. Zarządzenie Nr 19/2021 ( z dnia 19 marca 2021 r. , umieszczone na BIP 23.03.2021 r.)
      w sprawie odwołania pełnomocnictwa

19. Zarządzenie Nr 20/2021 (z dnia 26.03.2021 r., umieszczone na BIP 31.03.2021 r.)
       w sprawie powołania Zespołu ds. dostępności

20. Zarządzenie Nr 21/2021 (z dnia 26.03.2021 r., umieszczone na BIP 31.03.2021 r.)
       w sprawie ustalenia zasad opracowywania, wydawania i rejestracji upoważnień i pełnomocnictw
       pracownikom Urzędu Gminy Duszniki, gminnych jednostek organizacyjnych oraz prowadzenia rejestru
       upoważnień i pełnomocnictw

21. Zarządzenie Nr 22/2021 (z dnia 30.03.2021 r., umieszczone na BIP 2.04.2021 r.)
       w sprawie zmiany Zarządzenia nr 87/2020 z dnia 08.10.2020 r., w sprawie zasad przydzielania
       pracownikom Urzędu Gminy Duszniki odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej
       oraz ekwiwalentu pieniężnego za pranie odziezy roboczej

22. Zarządzenie Nr 23/2021 ( z dnia 31.03.2021 r., umieszczone na BIP 12.04.2021 r.)
      w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Duszniki
      wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, sprawozdania z wykonania
      planu finansowego samorządowej instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia

23. Zarządzenie Nr 24/2021 ( z dnia 31.03.2021 r., umieszczone na BIP 22.04.2021 r.)
       w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Duszniki na 2021 r.

24. Zarządzenie Nr 25/21 ( z dnia 16.04.2021 r., umieszczone na BIP 16.04.2021 r.)
       w sprawie ogłoszenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze oraz powołania
       Komisji Rekrutacyjnej

25. Zarządzenie Nr 26/2021 ( z dnia 21.04.2021r., umieszczone na BIP 26.04.2021 r.)
       w sprawie: niewykonania prawa pierwokupu do nieruchomości położonej na terenie
       miejscowości Grzebienisko (dz.ew. nr 377/14)

26. Zarządzenie Nr 28/2021 (z dnia 6.05.2021r., umieszczone na BIP 7.05.2021 r.)
       w sprawie: dyżuru wakacyjnego w roku szkolnym 2020/2021 w przedszkolach
       Gminy Duszniki oraz zasad jego organizacji;

27. Zarządzenie Nr 29/2021 (z dnia 7.05.2021r., umieszczone na BIP 12.05.2021 r.)
       w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania nagrody rocznej dyrektorom
       samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Duszniki;

28. Zarządzenie Nr 30/2021 (z dnia 10.05.2021 r., umieszczone na BIP 12.05.2021 r.)
      w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Zespołu Oświatowego w Dusznikach
      do załatwiania spraw z zakresu administracji publicznej;

29. Zarządzenie Nr 31/2021 (z dnia 11.05.2021 r., umieszczone na BIP 12.05.2021 r.)
      w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji
      kultury - Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Dusznikach za 2020 rok

30. Zarządzenie nr 32/21 ( z dnia 11.05.2021 r., umieszczone na BIP 13.05.2021 r.)
     w sprawie zmiany regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
     obowiązującego w Urzędzie Gminy Duszniki;

31. Zarządzenie Nr 33/21 (z dnia 13.05.2021 r., umieszczone na BIP 13.05.2021 r.)
     w sprawie: ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Duszniki
     oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej przeprowadzającej te czynności;

32. Zarządzenie Nr 34/2021 (z dnia 17.05.2021 r., umieszczone na BIP 19.05.2021 r.)
      w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Duszniki na 2021 r.

33. Zarządzenie Nr 36/2021 (z dnia 27.05.2021 r., umieszczone na BIP 27.05.2021 r.)
      w sprawie upoważnienia do dokonywania wpisów, zmian wpisów oraz skreśleń
      wpisów w Rejestrze Instytucji Kultury Gminy Duszniki

34 Zarządzenie Nr 37/2021 (z dnia 28.05.2021 r., umieszczone na BIP 28.05.2021 r.)
     w sprawie wprowadzenia procedur bezpieczeństwa podczas korzystania ze świetlic
     wiejskich na terenie Gminy Duszniki w zwązku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
     i zwalczaniem wirusa COVID-19

35. Zarządzenie Nr 38/2021 ( z dnia 28.05.2021 r., umieszczone na BIP 2.06.2021 r.)
      w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Duszniki za rok 2020

36. Zarządzenie Nr 40/2021 (z dnia 31.05.2021 r., umieszczone na BIP 31.05.2021 r.)
     w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dusznikach,
     dla której organem prowadzącym jest Gmina Duszniki

37. Zarządzenie Nr 41/21 (z dnia 31.05.2021 r., umieszczone na BIP 11.06.2021 r.)
      w sprawie ustalenia wysokości opłat za wynajem sal i pomieszczeń w budynkach
      znajdujących się na terenie Parku Dworskiego w Dusznikach

38. Zarządzenie Nr 42/21 ( z dnia 1.06.2021 r., umieszczone na BIP 11.06.2021 r.)
      w sprawie zmiany regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
      obowiązującego w Urzędzie Gminy Duszniki

39. Zarządzenie Nr 43/21 (zdnia 15 czerwca 2021 r., umieszczone na BIP 17.06.2021 r.)
      w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań publicznych w 2021 roku na podstawie art. 19 a ustawy
      o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

40. Zarządzenie Nr 44/2021 ( z dnia 18 czerwca 2021 r., umieszczone na BIP 22.06.2021r.)
      w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko
      dyrektora Szkoły Podstawowej w Dusznikach

41. Zarządzenie Nr 45/2021 (z dnia 28.06.2021 r., umieszczone na BIP 2.07.2021 r.)
       w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego,
       ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

42. Zarządzenie Nr 46/21 (z dnia 1.07.2021 r., umieszczone na BIP 9.07.2021 r.)
      w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Duszniki

43. Zarządzenie Nr 47/2021 (z dnia 5.07.2021 r., umieszczone na BIP 9.07.2021 r.)
     w sprawie wprowadzenia procedur bezpieczeństwa podczas korzystania ze świetlic
     wiejskich na terenie Gminy Duszniki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
     i zwalczaniem wirusa COVID-19

44. Zarządzenie Nr 48/21 (z dnia 5.07.2021 r., umieszczone na BIP 9.07.2021 r.)
      w sprawie: przyznania dotacji na realizację zadań publicznych w 2021 roku na
      podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

45. Zarządzenie Nr 49/21 (z dnia 16.07.2021 r., umieszczone na BIP 23.07.2021 r.)
      w sprawie: niewykonania prawa pierwokupu do nieruchomości położonej na terenie miejscowości Wilczyna (dz.ew. nr 95/63)

46. Zarządzenie Nr 50/21 (z dnia 16.07.2021 r., umieszczone na BIP 23.07.2021 r.)
      w sprawie: niewykonania prawa pierwokupu do nieruchomości położonej na terenie miejscowości Wilczyna (dz.ew. nr 95/67)

47. Zarządzenie Nr 51/21 (z dnia 26.07.2021 r., umieszczone na BIP 28.07.2021 r.)
      w sprawie: sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie miejscowości - obrębu Sędzinko,
      gmina Duszniki w trybie bezprzetargowym (działka ewidencyjna nr 216/8)

48. Zarządzenie Nr 52/21 (z dnia 26.07.2021 r., umieszczone na BIP 28.07.2021 r.)
      w sprawie: sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie miejscowości - obrębu Duszniki,
     gmina Duszniki w trybie bezprzetargowym (działka ewidencyjna nr 962)

49. Zarządzenie Nr 53/2021( z dnia 30.07.2021 r., umieszczone na BIP 30.07.2021 r.)
     w sprawie  powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika Komunalnego Zakładu
     Budżetowego w Dusznikach

50. Zarządzenie Nr 54/2021 (z dnia 30.07.2021r., umieszczone na BIP 26.08.2021 r.)
       w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Duszniki na 2021 r.

51. Zarzadzenie Nr 55/21 (z dnia 30.07.2021 r., umieszczone na BIP 27.09.2021 r.)
      w sprawie zakresu i sposobu opracowania materiałów planistycznych do projektu
      budżetu Gminy Duszniki na rok 2022 (plus załącznik nr 6)

      Załącznik 1-5, 7

52. Zarządzenie Nr 56/2021 (z dnia 2.08.2021 r., umieszczone na BIP 6.08.2021 r.)
      w sprawie upoważnienia pracowników urzędu gminy do załatwiania indywidualnych
      spraw z zakresu administracji publicznej

53. Zarządzenie Nr 58/21 (z dnia 6.08.2021 r., umieszczone na BIP 13.08.2021 r.)
     w sprawie: przyznania dotacji na realizację zadań publicznych w 2021 roku na podstawie
     art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

54.Zarządzenie Nr 59/2021 ( z dnia 10.08.2021 r., umieszczone na BIP 13.08.2021 r.)
      w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie miejscowości
      Chełminko

55. Zarządzenie Nr 60/2021 (z dnia 10.08.2021 r., umieszczone na BIP 13.08.2021 r.)
       w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie miejscowości
       Chełminko

56. Zarządzenie Nr 61/2021 (z dnia 10.08.2021r., umieszczone na BIP 13.08.2021r.)
       w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie miejscowości
       Sędzinko

57. Zarządzenie Nr 62/2021 (z dnia 10.08.2021 r., umieszczone na BIP 13.08.2021r.)
       w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie miejscowości
       Kunowo

58. Zarządzenie Nr 63/2021 ( z dnia 10.08.2021r., umieszczone na BIP 13.08.2021r.)
       w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie miejscowości
       Kunowo

59. Zarządzenie Nr 64/2021 (z dnia 10.08.2021r., umieszczone na BIP 13.08.2021r.)
      w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie miejscowości
      Zalesie, obręb Sędzinko

60. Zarządzenie Nr 65/2021 (z dnia 10.08.2021r., umieszczone na BIP 13.08.2021r.)
       w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie miejscowości
       Zalesie, obręb Sędzinko

61. Zarządzenie Nr 66/21 (z dnia 10.08.2021 r., umieszczone na BIP 13.08.2021 r.)
     w sprawie: przyznania dotacji na realizację zadań publicznych w 2021 roku na podstawie
     art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

62. Zarządzenie Nr 67/2021 (z dnia 10.08.2021r., umieszczone na BIP 10.09.2021r.)
      w sprawie stosowania kwalifikowanego podpisu elektronicznego w Urzędzie Gminy Duszniki

63. Zarządzenie Nr 68/21 (z dnia 17.08.2021r., umieszczone na BIP 3.09.2021r.)
      w sprawie obiegu dokumentów w związku z realizacją wniosków o zawarcie umowy najmu
      lokali stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Duszniki przez jednostki organizacyjne
      Gminy Duszniki

64. Zarządzenie Nr 69/21 (z dnia 20.08.2021 r., umieszczone na BIP 20.08.2021 r.)
      w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Duszniki
      oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej przeprowadząjącej te czynności

65. Zarządzenie Nr 70/2021 (z dnia 20.08.2021 r., umieszczone na BIP 20.08.2021 r.)
       zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Socjalnej oraz wprowadzenia
       Regulaminu Komisji Socjalnej w Urzędzie Gminy Duszniki

66. Zarządzenie Nr 71/2021 (z dnia 23.08.2021r., umieszczone na BIP 3.09.2021r.)
      w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Duszniki na 2021r.

67. Zarządzenie Nr 72/21 (z dnia 25.08.2021 r., umieszczone na BIP 26.08.2021 r.)
       w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacji i uczestnictwa w imprezie
       "Dożynki Gminne" w dniu 28 sierpnia 2021 r.

68. Zarządzenie Nr 73/21 (z dnia 31.08.2021r., umieszczone na BIP 31.08.2021r.)
       w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Duszniki
       za I półrocze 2021 roku wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy
       finansowej oraz informacją z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji
       kultury

69. Zarządzenie Nr 74/2021 (z dnia 31.08.2021r., umieszczone na BIP 3.09.2021r.)
       w sprawie powierzenia stanowiska Drektora Szkoły Podstawowej
       im. Powstańców Wielkopolskich w Dusznikach

70. Zarządzenie Nr 75/2021 (z dnia 31.08.2021r., umieszczone na BIP 3.09.2021r.)
       w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej
       im. Józefa Gibowskiego w Grzebienisku

71. Zarządzenie Nr 76/2021 (z dnia 1.09.2021r., umieszczone na BIP 3.09.2021r.)
      w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej
      im. Powstańców Wielkopolskich w Dusznikach

72. Zarządzenie Nr 77/2021(z dnia 1.09.2021r., umieszczone na BIP 3.09.2021 r.)
       w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej
       im. Józefa Gibowskiego w Grzebienisku

73. Zarządzenie Nr 78/21 (z dnia 8.09.2021r., umieszczone na BIP 8.09.2021 r.)
      w sprawie: przyznania dotacji na realizację zadań publicznych w 2021 roku
     na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

74. Zarządzenie Nr 79/ 2021 (z dnia 8.09.2021r., umieszczone na BIP 8.12.2021 r.)
      w sprawie Punktu Potwiedzajacego Profil Zaufany elektronicznej Platformy
      Usług Administracji Publicznej (ePUAP)

75. Zarządzenie Nr 79 a/2021 (z dnia 8.09.2021r., umieszczone na BIP 8.12.2021r.)
      w sprawie wprowadzenia procedury kontroli dotacji celowych na realizację zadań
      publicznych Gminy Duszniki

76. Zarządzenie Nr 80/21 (z dnia 15.09.2021 r., umieszczone na BIP 17.09.2021r.)
      w sprawie: przyznania dotacji na realizację zadań publicznych w 2021 roku na podstawie
      art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

77. Zarzazenie Nr 81/2021 (z dnia 15.09.2021 r., umieszczone na BIP 22.09.2021r.)
      w sprawie: ustalenia stawki godzinowej za wynajem pojazdów mechanicznych oraz pracowników
      z Komunalnego Zakładu Budżetowego do prac zleconych

78. Zarządzenie Nr 82/2021 (z dnia 15.09.2021r., umieszczone na BIP 22.09.2021r.)
       zmieniające zarządzenie w sprawie: ustalenia cen i opłat za usługi komunalne o charakterze
       użyteczności publicznej

79. Zarządzenie Nr 83/2021 (z dnia 1509.2021 r., umieszczone na BIP 27.09.2021r.)
      w sprawie powierzenia spraw oraz udzielenia upoważnień i pełnomocnictw
      Panu Tadeuszowi Zimnemu - zastępcy Wójta Gminy Duszniki

80. Zarządzenie Nr 84/21 (z dnia 21.09.2021 r., umieszczone w BIP 21.09.2021r.)
      w sprawie: ogłoszenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej

81. Zarządzenie Nr 85/2021 (z dnia 23.09.2021 r., umieszczone na BIP 27.09.2021 r.)
      w sprawie: sprostowania błędu pisarskiego w Zarządzeniu nr 87/2020 Wójta Gminy Duszniki
      z dnia 8 października 2020 roku w sprawie zasad przydzielania pracownikom Urzędu Gminy
      odzieży roboczej i środków ochrony idywidualnej oraz ekwiwalentu pieniężnego za pranie
      odzieży roboczej 

82. Zarządzenie Nr 86/21 (z dnia 29.09.2021 r., umieszczone na BIP 29.09.2021 r.)
       w sprawie: przyznania dotacji na realizację zadań publicznych w 2021 roku na podstawie art. 19 a
       ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

83. Zarządzenie Nr 87/2021 (z dnia 30.09.2021r., umieszczone na BIP 26.10.2021 r.)
       w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Duszniki na 2021 r.

84. Zarządzenie Nr 88/21 (z dnia 5.10.2021 r., umieszczone na BIP 5.10.2021 r.)
      w sprawie wyznaczenia administratora skrzynki doręczeń

85. Zarządzenie Nr 89/2021 (z dnia 12.10.2021r., umieszczone na BIP 18.10.2021r.)
      w sprawie: ogłoszenia wykazy nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży
      w drodze bezprzetargowej

86. Zarządzenie 90/2021 (z dnia 15.10.2021r., umieszczone na BIP 15.10.2021r.)
      w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Duszniki

87. Zarządzenie Nr 91/21 (z dnia 15.10.2021r., umieszczone na BIP 15.10.2021r.)
      w sprawie ogłoszenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze oraz
      powołania Komisji Rekrutacyjnej

88. Zarządzenie Nr 92/2021 (z dnia 18.10.2021 r., umieszczone na BIP 22.10.2021r.)
      w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Zespołu Oświatowego w Dusznikach do załatwiania
      spraw dotyczących powierzenia Grantu w ramach Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina -
      Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - "Granty PPGR"

89. Zarządzenie Nr 94/21 (z dnia 25.10.2021 r., umieszczone na BIP 25.10.2021 r.)
      w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczącej rocznego programu współpracy z organizacjami
      pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Gminie Duszniki na rok 2022

90. Zarządzenie Nr 95/21 (z  dnia 25.10.2021r., umieszczone na BIP 22.11.2021 r.)
      w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Duszniki na 2021 r.

91. Zarządzenie Nr 96/21 ( z dnia 25.10 2021 r. umieszczone na BIP 28.10.2021 r.)
       w sprawie zmiany zarządzenia Wójta Gminy Duszniki Nr 84/21 z dnia 21 września 2021r. w sprawie
       ogłoszenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze oraz powołania Komisji
       Rekrutacyjnej

92. Zarządzenie Nr 97/21 ( z dnia 2.11.2021 r., umieszczone na BIP 16.11.2021 r.)
      w sprawie: ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu za dzierżawę gruntów
      stanowiących własność Gminy Duszniki przeznaczonych na cele rolne

93. Zarządzenie Nr 98/21 ( z dnia 2.11.2021 r., umieszczone na BIP 3.11.2021r.)
     w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Narodowego
     Spisu Powszechnego 2021

94. Zarządzenie Nr 99/21 (z dnia 12.11.2021 r., umieszczone na BIP 12.11.2021 r.)
      w sprawie: przyznania dotacji na realizację zadań publicznych w 2021 roku na podstawie
      art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

95.Zarządzenie Nr 100/21 (z dnia 15.11.2021 r., umieszczone na BIP 16.11.2021 r.)
     w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2022-2032.

96. Zarządzenie Nr 101/2021 (z dnia 15.11.2021 r., umieszczone na BIP 16.11.2021 r.)
      w sprawie ustalenia projektu budżetu Gminy Duszniki na 2022 r.

97. Zarządzenie Nr 103/21 (z dnia 15.11.2021 r., umieszczone na BIP 27.12.2021r.)
     w sprawie sposobu przeprowadzania kontroli przestrzegania zasad i warunków
     korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz przestrzegania
     zasad prowadzenia reklamy i promocji napojów alkoholowych na terenie Gminy Duszniki

98. Zarządzenie Nr 104/2021 (z dnia 15.11.2021r., umieszczone na BIP 30.12.2021 r.)
      w sprawie wprowadzenia Procedury dokonywania samooceny w zakresie funkcjonowania
      kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Duszniki oraz pozostałych jednostkach organizacyjnych
      Gminy Duszniki

     Uwaga: załączniki do zarządzenia stanowią wewnętrzną dokumentację.

99. Zarządzenie nr 105/2021 (z dnia 15.11.2021 r., umieszczona na BIP 31.12.2021 r.)
       w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, ustalenia jej
       składu wynagrodzenia oraz nadania regulaminu

100. Zarządzenie nr 106/21 (z dnia 15.11.2021 r., umieszczone na BIP 24.11.2021 r.)
       w sprawie zmiany regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych obowiązującego
       w Urzędzie Gminy Duszniki

101. Zarządzenie nr 108/2021 (z dnia 1.12.2021 r., umieszczone na BIP 16.12.2021 r.)
       w sprawie wprowadzenia legitymacji służbowej dla członków Gminnej Komisji
       Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

102. Zarządzenie Nr 107/2021 (z dnia 1.12.2021r.
         w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji za 2021 rok

103. Zarządzenie nr 109/2021 (z dnia 6.12.2021 r., umieszczone na BIP 14.12.2021 r.)
      w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia w trybie
     bezprzetargowym na okres 10 lat

104. Zarządzenie nr 110/21 (z dnia 7.12.2021 r., umieszczone na BIP 31.12.2021 r.)
        w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Duszniki na 2021 r.

105. Zarządzenie nr 111/21 (z dnia 14.12.201r., umieszczone na BIP 15.12.2021 r.)
      w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze oraz powołania
      Komisjii Rekruacyjnej

106. Zarządzenie nr 112/2021 (z dnia 16.12.2021 r., umieszczone na BIP 21.12.2021 r.)
         w sprawie wprowadzenia procedur bezpieczeństwa podczas korzystania ze świetlic wiejskich
         na terenie Gminy Duszniki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
         wirusa COVID-19

107. Zarządzenie nr 113/21 (z dnia 20.12.2021r., umieszczone na BIP 27.12.2021 r.)
        w sprawie wprowadzenia procedury przeprowadzenia kontroli prawidłowości oświadczeń
        o wartości sprzedaży napojów alkoholowych składanych przez przedsiębiorców korzystających
        z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych na terenie Gminy Duszniki

108. Zarządzenie nr 114/21 (z dnia 20.12.201r., umieszczone na BIP 20.12.2021 r.)
        w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych
        Gminy Duszniki w roku 2022 w obszarze zadań: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
        "Organizacja treningów i rozgrywek w piłce nożnej"

109. Zarządzenie nr 115/21 (z dnia 20.12.201r., umieszczone na BIP 20.12.2021 r.)
         w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych
        Gminy Duszniki w roku 2022 w obszarze zadań: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
        "Wspieranie szkolenia dzieci i młodziezy w ramach Uczniowskich Klubów Sportowych"

110. Zarządzenie nr 116/2021 (z dnia 21.12.2021r., umieszczone na BIP 23.12.2021 r.)
        w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości rolnej przeznaczonej do dzierżawy w trybie
       bezprzetargowym na okres do 3 lat.

111. Zarządzenie nr 117/2021 (z dnia 27.12.2021 r., umieszczone na BIP 31.12.2021 r.)
        w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę

112. Zarządzenie nr 118/21 ( z dnia 27.12.2021 r., umieszczone na BIP 30.12.2021 r.)
         w sprawie wyboru długości okresu wyliczenia relacji określonych w art.234 ust.1 ustawy
         z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych

113. Zarządzenie Nr 119/2021 (z dnia 29.12.2021r., umieszczone na BIP 30.12.2021r.)
        w sprawie wyznaczenia dni wolnych od pracy za święto przypadające w sobotę w 2022 roku
        dla pracowników Urzędu Gminy Duszniki

114. Zarządzenie Nr 120/21 (z dnia 30.12.2021r.)
        w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Duszniki na 2021 r.