KOŚiPP

SPRAWOZDANIE ZA 2005 ROK

Sprawozdanie
z działalności Komisji Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego
Rady Gminy Duszniki
 za rok 2005
 
 
Komisja w składzie:
Przewodniczący: Ryszard Krawczyk,
Członkowie: Mariusz Durczak, Marian Kaźmierowski, Zdzisław Siemieniak, Cezary Stachowiak
 
Komisja odbyła w roku 2005 dziesięć spotkań, w tym trzy wspólne z Komisją Oświaty.
Na styczniowe posiedzenie zaproszono inspektora Mariana Zaglanicznego, który przedstawił działalność Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie gminy Duszniki.
W marcu - na wyjazdowym spotkaniu - zapoznano się z funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków w Dusznikach i Podrzewiu.
Komisja interweniowała w sprawach mieszkaniowych, bezpieczeństwa na drogach i ulicach, porządku publicznego oraz zajęła stanowisko w sprawie protestu mieszkańców po zmianie nazwy ulicy 30-lecia PRL na Sportową, ograniczenia tonażu na drogach powiatowych oraz funkcjonowania komunikacji zbiorowej na terenie gminy.
Komisja opiniowała projekty uchwał, w tym z wykonania budżetu za rok 2004 i projektu budżetu na rok 2006.
W posiedzeniach komisji udział brali: Wójt Adam Woropaj, przewodniczący rady Gracjan Skórnicki, skarbnik Janina Matjasz, kierownik Komunalnego Zakładu Budżetowego Tomasz Śpiączka oraz inspektor ds. wojskowych, obrony cywilnej i OSP Marian Zaglaniczny.
 
 
Przewodniczący
Komisji Ochrony Środowiska I Porządku Publicznego
Rady Gminy Duszniki
Ryszard  Krawczyk

PROTOKÓŁ NR 25/05

PROTOKÓŁ NR 25/2005
z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego Rady Gminy Duszniki
w dniu 04 października 2005r.
 
Porządek obrad:
 1. Otwarcie, powitanie, przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokółu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 3. Zaopiniowanie wniosków, które wpłynęły do rady
 4. Wolne głosy i wnioski.
 5. Zakończenie.
Ad. 1. Posiedzenie otworzył i powitał zebranych przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego Ryszard Krawczyk.
W spotkaniu uczestniczyli Wójt Gminy Adam Woropaj i kierownik KZB Tomasz Śpiączka.A
Lista obecności jest zał. nr 1 do protokółu.
 
Ad. 2. Przyjęto protokół z poprzedniego posiedzenia komisji.
 
Ad. 3. Rozpatrzono wnioski skierowane do rady, przedstawione na ostatniej sesji w dniu 21.09. br:
-    Proboszcz Parafii Św. Marcina w Dusznikach i Rada Parafialna proszą o partycypowanie w kosztach budowy parkingu przykościelnego w Dusznikach.
Postanowiono sprawę budowy parkingu przenieść na rok 2006
Gmina podejmie budowę parkingu przy salce katechetycznej na ulicy Broniewskiego.
W bieżącym roku nie jest możliwe podjęcie żadnych zobowiązań finansowych, które nie zostały zaplanowane w budżecie gminy na 2005 rok.
 
-    Rada Sołecka i Sołtys wsi Wilkowo proszą o uwzględnienie w budżecie gminy na rok 2006 modernizacji odcinka drogi Wilkowo-Brzoza (wykonanie nowej nawierzchni) oraz modernizacji świetlicy wiejskiej (budowa kuchni, ubikacji i szamba).
Postanowiono nie udzielać pomocy na powyższy cel, z uwagi na znikome wykorzystanie świetlicy. Częściowym rozwiązaniem problemu byłoby kupno przenośnej ubikacji.
Sprawa drogi zostanie przekazana wg kompetencji do Starostwa Powiatowego.
 
-    Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej i Przedszkola w Sędzinku nie zgadzają  się z planowaną reorganizacją szkoły w Sędzinku (z 6 klasowej na 3 klasową).
Stwierdzono, że nadchodzący niż demograficzny wymusi zmniejszenie ilości klas. Postanowiono jeszcze raz przyjrzeć się sprawie.
 
Ad. 4. Wolne głosy i wnioski.
- Wójt mówił na temat dowozów dzieci do szkoły w Grzebienisku. Przedstawił dwa warianty:
-    I dowozy pasażerskie połączone ze szkolnymi,
-    II wyodrębnione przewozy szkolne.
Po dokonaniu weryfikacji ilości pasażerów i uczniów korzystających obecnie z komunikacji zbiorowej oraz ilości kilometrów, stwierdzono, że korzystniejsze jest udzielenie zamówienia wg I wariantu.
 
- Kierownik Komunalnego Zakładu Budżetowego przedstawił regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Poinformował o wykryciu kradzieży wody (ujęcie przed licznikiem). Poruszono sprawę wywozu nieczystości stałych. Zastanawiano się, czy nie wprowadzić opodatkowania na ten cel.
Ad. 5. Po wyczerpaniu porządku obrad, posiedzenie zakończono.
                                                             
Protokółował
Cezary Stachowiak
 
Przewodniczył
Przewodniczący Komisji
Ryszard Krawczyk

PROTOKÓŁ NR 24/05

PROTOKÓŁ NR 24/2005
z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego Rady Gminy Duszniki
w dniu 13 czerwca 2005r.
 
wspólnie z Komisją Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Zdrowia
 
Porządek obrad:
 1. Otwarcie, powitanie.
 2. Zajęcie stanowiska w sprawie ograniczenia tonażu na drogach powiatowych.
 3. Rozpatrzenie pism, które wpłynęły do komisji.
 4. Wolne głosy i wnioski.
 5. Zakończenie.
Ad. 1. Wspólne posiedzenie otworzył i powitał zebranych wójt Adam Woropaj.
W posiedzeniu wzięła udział skarbnik Janina Matjasz i przewodniczący Rady Gracjan Skórnicki.
Lista obecności jest zał. nr 1 do protokółu.
 
Ad. 2. Komisje spotkały się m.in. w celu wyrażenia opinii na temat wniosku Starostwa Powiatowego w Szamotułach w sprawie ograniczenia tonażu dla pojazdów ciężarowych na drodze powiatowej Chełmno-Duszniki i pisma Zarządu Dróg Powiatowych w sprawie wprowadzenia zakazu wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 15 t na drodze powiatowej.1892 na odcinku Ceradz Dolny-Brzoza.
 Radni są przeciwni wprowadzaniu ograniczeń tonażu na drogach powiatowych. Uważają, że należy
 umocnić pobocza i przystosować drogi do zwiększonego ruchu i tonażu.
 
W dalszej części spotkania komisje się rozdzieliły i kontynuowały obrady oddzielnie.
 
Ad. 3. Pisma, które wpłynęły do komisji:
-    Remigiusz Wittig zam. w Dusznikach, ul. Świerczewskiego 20/5 w sprawie kapitalnego remontu klatki schodowej w budynku, w którym mieszka.
  
      Postanowiono przekazać pismo wg kompetencji - do Komunalnego Zakładu Budżetowego.
 
-    Lidia Jaworska zam. w Dusznikach, ul. Świerczewskiego 20a prosi o umożliwienie kupna kawałka gruntu sąsiadującego z jej posesją.
 
      Komisja nie wnosi sprzeciwu w tej sprawie. Pismo przekaże do Referatu Rozwoju Gospodarczego
      do dalszego załatwienia.
 
 
Ad. 4. Wolne głosy i wnioski.
 
Dyskutowano nad sprawą dopłaty do komunikacji podmiejskiej.
Pod koniec czerwca TP BUS ma przedstawić kosztorys przewozów.
 
Radny Bogdan Kijak będzie dążył za zmniejszeniem kosztów dopłaty i zaproponuje przeznaczyć zaoszczędzone pieniądze na remont szkoły w Podrzewiu.
 
Radny Mariusz Durczak chciałby się dowiedzieć ile pieniędzy z budżetu gminy otrzymały poszczególne wsie.
 
Poruszono sprawę opuszczonych posesji. Taka znajduje się w centrum Podrzewia, stanowiąc zagrożenie dla dzieci.
Nie uregulowane sprawy spadkowe i brak właściciela powoduje, że teren jest bezpański.
W Podrzewiu zgłoszono pojawienie się bezpańskiego psa, który zagraża mieszkańcom.
 
Wójt powiedział, że sprawa jest w trakcie załatwiania.
 
Wnioski
Radni są przeciwni wprowadzaniu ograniczeń tonażu na drogach powiatowych. Uważają, że należy umocnić pobocza i przystosować drogi do zwiększonego ruchu i tonażu.
 
Ad. 5. Po wyczerpaniu porządku obrad, posiedzenie zakończono.
                                                                    
Protokółował
Cezary Stachowiak
 
Przewodniczył
Przewodniczący Komisji
Ryszard Krawczyk

PROTOKÓŁ NR 23/05

PROTOKÓŁ NR 23/2005
z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego Rady Gminy Duszniki
w dniu 23 maja 2005r.
 
Porządek obrad:
 1. Otwarcie, powitanie, przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokółu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 3. Omówienie projektów uchwał na XXXV sesję.
 4. Wolne głosy i wnioski.
 5. Zakończenie.
Ad. 1. Posiedzenie otworzył i powitał zebranych przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego Ryszard Krawczyk.
W spotkaniu uczestniczyli skarbnik Janina Matjasz i kierownik KZB Tomasz Śpiączka
Nieobecny usprawiedliwiony radny Marian Kaźmierowski.
Lista obecności jest zał. nr 1 do protokółu.
 
Ad. 2. Przyjęto protokół z poprzedniego posiedzenia komisji.
 
Ad. 3. Janina Matjasz omówiła projekty uchwał finansowych związanych z zaciągnięciem kredytów 
-     na budowę kanalizacji sanitarnej w Grzebienisku - etap IV,
-    na prefinansowanie projektu: Uregulowanie gospodarki ściekowej na  terenie wsi Duszniki (etap VS-3 +VS-4)
-    oraz w sprawie zmiany uchwały budżetowej Nr XXIX-146/04 z dnia 29.12.04 Rady Gminy Duszniki w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Duszniki
 
Radny Mariusz Durczak zapytal, czy zaplanowane i rozpoczęte inwestycje nie będą wyhamowane z powodu braku środków.
 
Janina Matjasz odpowiedziała, że nie ma takiego zagrożenia.
 
Ad. 4. Wolne głosy i wnioski.
 
Radny Mariusz Durczak poruszył sprawę drogi Brzoza - Ceradz Dolny. Gmina partycypowała w kosztach jej naprawy. (80.000,-zł.). Mimo niedawnego remontu -. jej  stan jest zły. Nie umocnione pobocza są powodem wykruszania się bocznej nawierzchni.
 
Komisja obejrzała mieszkanie zajmowane przez  p.Cieślak, które dzięki wspólnym działaniom (lokator pomalował pomieszczenia, a Komunalny Zakład Budżetowy zrobił cementową wylewkę w kuchni i położy wykładzinę) - poprawi warunki życia lokatorom.
 
W n i o s e k
Z uwagi na ciężką sytuację materialną i zdrowotną oraz włożony wkład pracy w remont mieszkania - Komisja wnioskuje o umorzenie p. Cieślak 50% zaległości za czynsz.
 
Ad. 5. Po wyczerpaniu porządku obrad, posiedzenie zakończono.
                                                                    
Protokółował
Cezary Stachowiak
 
Przewodniczył
Przewodniczący Komisji
Ryszard Krawczyk

PROTOKÓŁ NR 22/05

PROTOKÓŁ NR 22/2005
z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego Rady Gminy Duszniki
w dniu 29 kwietnia 2005r.
 
Porządek obrad:
 1. Otwarcie, powitanie, przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokółu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 3. Zapoznanie się z protestem mieszkańców ul.30-lecia PRL w Dusznikach.
 4. Sprawy mieszkaniowe.
 5. Wolne głosy i wnioski.
 6. Zakończenie.
Ad. 1. Posiedzenie otworzył i powitał zebranych przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego Ryszard Krawczyk.
W spotkaniu uczestniczył wójt Adam Woropaj.
Nieobecny usprawiedliwiony radny Mariusz Durczak.
Lista obecności jest zał. nr 1 do protokółu.
 
Ad. 2. Przyjęto protokół z poprzedniego posiedzenia komisji.
 
Ad. 3. Tematem posiedzenia jest protest mieszkańców ulicy 30-lecia PRL w Dusznikach w sprawie zmiany nazwy ulicy bez konsultacji z jej mieszkańcami.
Protest, który podpisało 79 osób jest zał. nr 2 do protokółu. Mieszkańcy domagają się cofnięcia decyzji w sprawie zmiany nazwy ulicy.
 
Wójt wyjaśnił, że obowiązujące przepisy prawa nie nakładają na Gminę obowiązku przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami. Od mieszkańców wpływały prośby o zmianę nazwy ulicy Świerczewskiego. Mając na celu kompleksowe uregulowanie spraw nazewnictwa - dokonano także zmiany nazw innych, sąsiednich ulic.
Niezależnie od dokonanej zmiany nazw, Urząd ma obowiązek i przeprowadził aktualizacji ewidencji numeracji porządkowej nieruchomości, co wiąże się również z wymianą dokumentów.
 
Komisja stwierdza, że protest mieszkańców został podniesiony w sposób bardzo emocjonalny.
Przewodniczący Rady odpowie pisemnie mieszkańcom ulicy 30-lecia PRL i wyjaśni motywy podjęcia uchwały.
 
Przewodniczący Komisji Ryszard Krawczyk powrócił do spraw mieszkaniowych, które nie zostały ostatecznie załatwione przez Komunalny Zakład Budżetowy.
 1. Mieszkanie przy ul.Świerczewskiego 20 zajmowane przez Artura Kreckiego, który złożył rezygnację z wynajmu na rzecz Agnieszki Krzyżaniak w zamian za zwrot poniesionych kosztów remontu. Rezygnację wycofał i mieszkania nie opuścił.
 2. J. Cieślak została zobowiązana do odmalowania zajmowanego mieszkania w zamian za umorzenie przez Komunalny Zakład Budżetowy zaległego czynszu lub wyrażenie zgody na zamianę mieszkania na mniejsze. Na co nie wyraziła zgody.
 
Ad. 4. Wolne głosy i wnioski.
 
Radny Marian Kaźmierowski zgłosił wniosek mieszkańca ulicy Os.Wyzwolenia w Dusznikach (p. Szade) o ograniczenie prędkości na w/w ulicy.
 Stwierdzono, że tylko policja z radarem byłaby skutecznym sposobem na ograniczenie nadmiernej prędkości.
 
Ad. 5. Po wyczerpaniu porządku obrad, posiedzenie zakończono.
                                                                    
Protokółował
Cezary Stachowiak
 
Przewodniczył
Przewodniczący Komisji
Ryszard Krawczyk

PROTOKÓŁ NR 21/05

PROTOKÓŁ NR 21/05
z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego
Rady Gminy Duszniki
 
wspólnie z komisjami :
Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Zdrowia oraz Rolnictwa i Budżetu
w dniu 11 kwietnia 2005r.
 
Porządek obrad:
 1. Otwarcie, powitanie, przedstawienie porządku obrad.
 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2004.
 3. Wolne głosy i wnioski.
 4. Zakończenie.
Ad. 1. Posiedzenie wspólne trzech komisji otworzył i powitał zebranych wójt Adam Woropaj. W posiedzeniu wzięła udział Janina Matjasz - skarbnik Gminy..
Lista obecności jest zał. nr 1 do protokółu.
 
Ad. 2. Wójt omówił szczegółowo wszystkie pozycje planu i wykonania budżetu. Wyjaśnień udzielała skarbnik.
Podkreślano dużą ściągalność podatku. Dużą zaległość ma firma RACEMUS.
Zwrócono uwagę na dużą różnicę w poborze wody - wykazanym na stacjach wodociągowych, a wpłatami od użytkowników.
 
Ad. 3 Wolne głosy i wnioski.
 
W tej części posiedzenia uczestniczył kierownik Komunalnego Zakładu Budżetowego Tomasz Śpiączka.
 
1. Komisja po zakończeniu wspólnego posiedzenia - zapoznała się z pismem przewodniczącego rady Gracjana Skórnickiego w sprawie zażalenia Agnieszki Krzyżaniak na decyzje kierownika KZB.
Z wyjaśnień kierownika wynika, że sprawa przekazania spornego mieszkania została zawieszona, ponieważ Agnieszka Krzyżaniak nie doszła do porozumienia z Arturem Kreckim.
 
2. Druga sprawa mieszkaniowa - dotycząca porozumienia z państwem Cieślak w sprawie umorzenia zaległego czynszu w zamian za wymalowanie mieszkania - też nie została zakończona. Pani Cieślak domaga się przeprowadzenia remontu (wymiana drzwi i podłogi w kuchni). Kierownik zagroził wykwaterowaniem w/w lokatorów jeżeli nie wywiążą się z propo-
nowanego porozumienia..
 
 
Ad. 4. Po wyczerpaniu porządku obrad, posiedzenie zakończono.
 
Protokółował
Cezary Stachowiak
 
Przewodniczył
Przewodniczący Komisji
Ryszard Krawczyk

PROTOKÓŁ NR 20/05

PROTOKÓŁ NR 20/05
z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego
Rady Gminy Duszniki
w dniu 30 marca 2005r.
 
Porządek obrad:
 1. Otwarcie, powitanie, przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokółu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 3. Przeprowadzenie wizji lokalnej w mieszkaniu przy ul. Świerczewskiego.
 4. Wizytacja oczyszczalni ścieków w Podrzewiu..
 5. Wolne głosy i wnioski.
 6. Zakończenie.
Ad. 1. Posiedzenie otworzył i powitał zebranych przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego Ryszard Krawczyk. 
W spotkaniu uczestniczyli Kierownik KZB Tomasz Śpiączka i wójt Adam Woropaj.
Nieobecny radny Mariusz Durczak.
Lista obecności jest zał. nr 1 do protokółu.
 
Ad. 2. Przyjęto protokół z poprzedniego posiedzenia komisji.
 
Ad. 3 Członkowie Komisji przeprowadzili w towarzystwie kierownika GOPSu Elżbiety Kamienicznej i kierownika KZB Tomasza Śpiączki wizję lokalną w mieszkaniu komunalnym - zajmowanym przez państwa Cieślaków w Dusznikach przy ul. Świerczewskiego.
Mieszkanie jest zaniedbane, a najemcy zalegają z opłatami.
Najlepszym wyjściem byłaby zamiana na mniejszy lokal, ale w chwili obecnej gmina nie dysponuje takim lokalem.
Postanowiono, że Komisja zwróci się do Kierownika Komunalnego Zakładu Budżetowego z wnioskiem o umorzenie zaległości za czynsz, które wynoszą ok. 1.000,-zł i zaproponuje
 p. Cieślak wymalowanie mieszkania we własnym zakresie.
 
Ad. 4.  Wizytowano oczyszczalnię ścieków w Podrzewiu. Podrzewie jest już podłączone do kanalizacji, Duszniki robią to sukcesywnie w miarę oddawania kolejnych odcinków. Oznaką korzystania z kanalizacji sanitarnej jest czysta woda w przydrożnych rowach.
 
Ad. 5. Wolne głosy i wnioski.
 
W n i o s k i
 
Postanowiono, że Komisja zwróci się do Kierownika Komunalnego Zakładu Budżetowego z wnioskiem o umorzenie zaległości za czynsz, które wynoszą ok. 1.000,-zł i zaproponuje
p. Cieślak wymalowanie mieszkania we własnym zakresie.
 
Przewodniczący Ryszard Krawczyk zgłosił kierownikowi KZB konieczność wymiany hydrantu przy boisku sportowym w Podrzewiu.
 
Ad. 6. Po wyczerpaniu porządku obrad, posiedzenie zakończono.
 
Protokółował
Cezary Stachowiak
 
Przewodniczył
Przewodniczący Komisji
Ryszard Krawczyk

PROTOKÓŁ NR 19/05

PROTOKÓŁ NR 19/05
z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego
Rady Gminy Duszniki
 
w dniu 21 lutego 2005r.
 
Porządek obrad:
 1. Otwarcie, powitanie, przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokółu z poprzedniego posiedzenia.
 3. Wystąpienie inspektora M.Zaglanicznego
 4. Analiza projektów uchwał na XXXI sesję rady gminy
 5. Wolne głosy i wnioski.
 6. Zakończenie.
Ad. 1.  Posiedzenie otworzył i powitał zebranych przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego Ryszard Krawczyk. 
W spotkaniu uczestniczyli wójt Adam Woropaj, przewodniczący Rady Gracjan Skórnicki.
I inspektor ds.wojskowych, obrony cywilnej i OSP Marian Zaglaniczny.
Nieobecny radny Mariusz Durczak.
Lista obecności jest zał. nr 1 do protokółu.
 
Ad. 2. Przyjęto protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 
Ad. 3 Marian Zaglaniczny przedstawił ramowy plan kategoryzacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych, którego celem jest określenie ich wartości bojowej tj. możliwości skutecznego podejmowania działań ratowniczych. Kategoryzacja pozwoli także na ocenę zabezpieczenia terenu przez aktualnie działające OSP oraz wykazanie niezbędnych potrzeb dotyczących wyposażenia jednostek w stosunku do potencjalnych zadań  przy przewidywanym maksymalnym zagrożeniu.
Wymogi stawiane przez Zarząd Główny w Warszawie są bardzo trudne do spełnienia przez jednostki OSP.
Omówiono stan pojazdów, jakimi dysponują gminne jednostki.
M. Zaglaniczny przedstawił ilość wyjazdów na akcje strażackie w 2004 roku oraz omówił sytuację jednostek w Dusznikach i Podrzewiu, które są w Krajowym Systemie Pożarnictwa
i Ratownictwa.
Dyskutowano nad rekompensatą finansową dla uczestników akcji ratowniczych.
Wójt Adam Woropaj przedstawił zadania, jakie stawiane są przed naczelnikami OSP.
 
Ad. 4. Wójt Adam Woropaj omówił projekty uchwał na XXXI sesję rady gminy -
w szczególności wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2005-2015 dla gminy Duszniki.
 
Ad. 5. Wolne głosy i wnioski.
Radny Ryszard Krawczyk poruszył sprawę zabezpieczenia bezpańskiej posesji w Podrzewiu przy ul. Długiej, która zamienia się w ruderę (brak właściciela i spadkobierców).
Należałoby ustawić znak zakazu wstępu na teren posesji z uwagi na grożące niebezpieczeństwo (zawalenie, pożar).
 
Ad. 6. Po wyczerpaniu porządku obrad,  posiedzenie zakończono.                                                                    
    
Protokółował
Cezary Stachowiak
 
Przewodniczył
Przewodniczący Komisji
Ryszard Krawczyk

PROTOKÓŁ NR 18/05

PROTOKÓŁ  NR 18/05
z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego Rady Gminy Duszniki
w dniu 24 stycznia 2005r.
 
Porządek obrad:
 1. Otwarcie, powitanie, przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokółu z poprzedniego posiedzenia.
 3. Sprawozdanie za rok 2004.
 4. Wystąpienie Wójta.
 5. Wolne głosy i wnioski.
 6. Zakończenie.
 
Ad. 1.  Posiedzenie otworzył i powitał zebranych przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego Ryszard Krawczyk. 
W spotkaniu uczestniczył wójt Adam Woropaj .
 
Lista obecności  jest zał. nr 1 do protokółu.
 
Ad. 2. Przyjęto protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 
Ad. 3  Przewodniczący przedstawił sprawozdanie  komisji za 2004 rok, które jest zał. nr 2 do protokółu.
 
Ad. 4. Wójt Adam Woropaj omówił sprawy dotyczące Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy. Poruszono temat uzupełnienia kadry. Jeżeli sytuacja się nie poprawi, straży grozi samoistna likwidacja jednostek. Młodzież niestety nie garnie się do tej służby.
Zastanawiano się nad  przeznaczeniem  starego samochodu z OSP Duszniki. Strażacy chcą, aby  pozostał w jednostce.
 
Ad. 5. Wolne głosy i wnioski.
 
Radny Marian Kaźmierowski zaproponował, aby sprawdzić działanie najstarszej w gminie oczyszczalni ścieków w Podrzewiu.
Postanowiono marcowe posiedzenie Komisji rozpocząć od wizyty na oczyszczalni.
 
Ad. 6. Po wyczerpaniu porządku obrad,  posiedzenie zakończono.
   
Przewodniczył i protokół sporządził
Ryszard Krawczyk

PROTOKÓŁ NR 21/01

PROTOKÓŁ NR 21/2001
posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego
Rady Gminy Duszniki w dniu 29 maja 2001r.
 
W posiedzeniu uczestniczyło 4 członków Komisji oraz Wójt gminy Duszniki Adam Woropaj. Lista obecności jest zał. nr 1 do protokółu.
 
Porządek obrad:
1.    Wyjazd w teren.
-    Wilkowo - stare wysypisko śmieci,
-    Ceradz Dolny - dzikie wysypisko śmieci,
-    Grzebienisko - oczyszczalnia ścieków i sala gimnastyczna,
-    Podrzewie - oczyszczalnia ścieków i myjnia pojazdów ciężarowych,
2.    Moja wieś i zagroda czysta.
3.    Narkotyki.
4.    Sesje, a plotki z nimi związane.
 
Protokół sporządził
Bolesław Araszkiewicz
 
Przewodniczył
Jan Araszkiewicz