KRiB

SPRAWOZDANIE ZA 2005 ROK

Sprawozdanie z działalności
Komisji Rolnictwa i Budżetu Rady Gminy Duszniki
za rok 2005
 
Komisja obradowała na 12-stu posiedzeniach. Realizując przyjęty plan pracy zajmowała się omówieniem dochodów i wydatków budżetu gminy. Analizowała i ustosunkowywała się do projektu uchwał na najbliższe sesje. Koordynowała spotkania z przedstawicielami urzędów i organizacji działających w otoczeniu rolnictwa.:
 
W posiedzeniach komisji brali udział:
 
-    wójt Adam Woropaj
-    skarbnik Janina Matjasz
-    przewodniczący Rady Gracjan Skórnicki
-    zastępca wójta Maria Woźniak
-    kierownik Gminnego Zespołu Oświatowego Maria Zaglaniczna
-    kierownik Gminnego Zespołu Budżetowego Tomasz Śpiączka
-    inspektor ds. zamówień publicznych Grażyna Gołaś
 
oraz zaproszeni goście:
 
-    kierownik Powiatowego Biura Wojewódzkiego Izby Rolniczej w Szamotułach Andrzej Frąckowiak
-    przedstawicielka Izby Rolniczej Lucyna Konieczna
-    prezes Gminnego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych Eugeniusz Majda
-    kierownik związku Spółek Wodnych w Szamotułach Andrzej Tęgi
-    rzeczoznawca majątkowy Zygmunt Semrau
-    przedstawiciel Ośrodka Doradztwa Rolniczego Jerzy Kryś
 
Obecność członków Rolnictwa i Budżetu Rady Gminy Duszniki wynosiła 90%.
 
 
Duszniki 24.01.2006 r.
Przewodniczący
Komisji Rolnictwa i Budżetu
Grzegorz Pawlak

PROTOKÓŁ NR 35/05

PROTOKÓŁ NR 35/2005
z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Budżetu Rady Gminy Duszniki
               w dniu 22 listopada 2005r.
 
Ad. 1. Posiedzenie otworzył i powitał zebranych przewodniczący Grzegorz Pawlak
W posiedzeniu wzięli udział wójt Adam Woropaj i rzeczoznawca majątkowy Zygmunt Semrau.
Lista obecności jest zał. nr 1 do protokółu.
Przyjęto zaproponowany porządek obrad.
 1. Otwarcie, powitanie, przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie i podpisanie protokółu nr 34/2005.
 3. Omówienie projektów uchwał na najbliższą sesję.
 4. Wystąpienie rzeczoznawcy majątkowego.
 5. Wolne głosy i wnioski.
 6. Zakończenie.
 
Ad. 2. Przyjęto bez czytania i podpisano protokół z poprzedniego posiedzenia komisji.
 
Ad. 3. Wójt omówił projekty uchwał na XXXIX sesję w sprawie:
 
- zmiany uchwały budżetowej Nr XXIX-146/04 z dnia 29.12.04 Rady Gminy Duszniki w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Duszniki na 2005r.,
 
- ustalenia stawek podatku od środków transportowych,
 
- określenia stawek podatku od nieruchomości,
 
-określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych,
 
Ad. 4. Rzeczoznawca majątkowy Zygmunt Semrau szczegółowo omówił zasady pobierania opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości i przedstawił różne warianty opłat w zależności od ustalonej stawki procentowej.
 
c.d. Ad. 3. omówienie projektów uchwał w sprawie:
 
- zmiany Statutu Gminy Duszniki,
 
Postanowiono w zmienianym § 56 statutu w punkcie 8 po słowach "z przyczyn formalno-prawnych" dodać i finansowych.
 
- Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2006.
 
- rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami zrównanymi z organizacjami pozarządowymi, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego - na rok 2006,
 
Wójt poinformował, że został powołany koordynator ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi. Jest nim Jacek Lichocki pracownik Gminnego Centrum Informacyjnego.
 
- ustalenia cen biletów za przejazdy pasażerskie środkami komunikacji gminnej,
 
Z uwagi na protesty  mieszkańców - korzystających z komunikacji gminnej - postanowiono wprowadzić trzecią strefę, zróżnicować ceny biletów i obniżyć do:
-    w strefie A bilet jednorazowy 1,- zł, miesięczny 20,- zł
-            "     B    "             "            2,- zł          "         30,- zł.
-            "     C    "             "            3,- zł          "         40,- zł
Uznano również, że dzieci i młodzież  uprawnieni są do bezpłatnych przejazdów również
w soboty (Rozdz. II, pkt 2 "g" projektu uchwały).
 
- ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości,
 
Komisja proponuje ustalić stawkę opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z jej podziałem w wysokości 10% różnicy między wartością przed podziałem i umożliwić rozłożenie na raty roczne - płatne w okresie 2 lat.
 
- wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiących własność Gminy Duszniki.
 
Ad. 6. Wolne głosy i wnioski.
 
Wójt zdał relację z zebrań wiejskich, które odbywają się w miesiącu listopadzie.
 
Ad. 7. Po wyczerpaniu porządku obrad, posiedzenie zakończono.
 
Protokółowali
Marian Kaźmierowski
Maria Woźniak
 
Przewodniczył
Grzegorz Pawlak

PROTOKÓŁ NR 34/05

PROTOKÓŁ NR 34/2005
z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Budżetu Rady Gminy Duszniki
               w dniu 14 października 2005r.
 
Ad. 1. Posiedzenie otworzył i powitał zebranych przewodniczący Grzegorz Pawlak
W posiedzeniu wzięli  udział skarbnik Janina Matjasz, wójt Adam Woropaj, kierownik Związku Spółek Wodnych w Szamotułach Andrzej Tęgi i prezes Gminnego Związku Rolników i Kółek i Organizacji Rolniczych Eugeniusz Majda.
Lista obecności jest zał. nr 1 do protokółu.
Przyjęto zaproponowany porządek obrad.
 1. Otwarcie, powitanie, przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie i podpisanie protokółu nr 33/2005.
 3. Sprawozdanie z działalności Gminnej i Powiatowej Spółki Wodnej.
 4. Omówienie projektów uchwał na najbliższą sesję.
 5. Zaopiniowanie wniosków skierowanych do rady.
 6. Wolne głosy i wnioski.
 7. Zakończenie.
 
Ad. 2. Przyjęto bez czytania i podpisano protokół z poprzedniego posiedzenia komisji.
 
Ad. 3. Głównym tematem posiedzenia było sprawozdanie z działalności Gminnej i Powiatowej Spółki Wodnej, które przedstawił kierownik Andrzej Tęgi. Omówił wykonane i prowadzone prace oraz problemy związane z działalnością spółki.
Po wyczerpaniu tematu, Andrzej Tęgi opuścił posiedzenie komisji.
 
Ad. 4. Wójt omówił projekty uchwał na najbliższą sesję w sprawie:
 
-    zmiany uchwały budżetowej Nr XXIX-146/04 z dnia 29.12.04 Rady Gminy Duszniki w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Duszniki na 2005r.,
-    wyrażenia opinii o celowości realizacji zadania wykorzystującego dotację Urzędu
      Marszałkowskiego na rekultywację gruntów,
-    zmiany uchwały nr XXXVI-185/05 Rady Gminy Duszniki z dnia 22.06.05  w sprawie
      przystąpienia do sporządzenia częściowej zmiany studium uwarunkowań i  kierunków
      zagospodarowania przestrzennego gminy Duszniki,
-    zmiany uchwały nr XXXVII-190/05 Rady Gminy Duszniki z dnia 21.o9.05 w sprawie
      przystąpienia do sporządzenia częściowej zmiany studium  uwarunkowań i kierunków
      zagospodarowania przestrzennego gminy Duszniki,
      -    "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków",
-    nabycia przez Gminę Duszniki działki nr 157/16 położonej w Sękowie gm. Duszniki.
      Na pytania dotyczące zmian w budżecie odpowiadała Skarbnik. 
 
Ad. 5. Omówiono pisma, które wpłynęły do rady w sprawie:
-    Rada Parafialna i Proboszcz Parafii w Dusznikach proszą gminę o partycypowanie w kosztach związanych z adaptacją placu przykościelnego na parking.
 
Komisja wnioskuje, aby Urząd Gminy wystąpił do Urzędu Marszałkowskiego o ujęcie w planach przebudowy drogi wojewódzkiej - planu budowy parkingu przykościelnego, który przylega do w/w drogi i jest własnością Zarządu Dróg Wojewódzkich.
 
-    Rada Rodziców Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Sędzinku nie zgadzają się z planami reorganizacji szkoły. Argumentują, że liczba dzieci jest wystarczająca, aby zachować placówkę o dotychczasowej organizacji.
  
 
      Komisja stwierdza, że nie wszczęto jeszcze procedury reorganizacyjnej, więc obawy 
     rodziców i nauczycieli są przedwczesne.
 
-    Rada Sołecka oraz mieszkańcy Wilkowa proszą o uwzględnienie w  przyszłorocznym  budżecie Gminy następujących przedsięwzięć:
a)    modernizacja drogi z Wilkowa do Brzozy,
b)    modernizacja świetlicy wiejskiej (zaadaptowanie sąsiadującego pomieszczenia na kuchnię i ubikację oraz  budowa szamba).
 
Komisja wnioskuje o przekazanie sprawy drogi zgodnie z kompetencjami do Starostwa Powiatowego w Szamotułach, ponieważ wspomniana droga jest drogą powiatową.
 
Jeżeli chodzi o kuchnię, to należy przedstawić pomysł na jej wykorzystanie  i plany związane z działalnością świetlicy.
 
Urząd zakupi przenośne ubikacje, które doraźnie rozwiążą problem  (nie tylko w Wilkowie).
 
 
Ad. 6. Wolne głosy i wnioski.
 
Przewodniczący Grzegorz Pawlak przedstawił zdjęcia  bramy wjazdowej na cmentarz komunalny w Sędzinach. Filary są w bardzo złym stanie i wymagają naprawy.
 
Postanowiono, że Wójt wystąpi do Komunalnego Zakładu Budżetowego o naprawienie filarów.
 
Ad. 7. Po wyczerpaniu porządku obrad, posiedzenie zakończono.
 
Protokółował
Marian Kaźmierowski
 
Przewodniczył
Grzegorz Pawlak

PROTOKÓŁ NR 33/05

PROTOKÓŁ NR 33/2005
z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Budżetu Rady Gminy Duszniki
               w dniu 14 września 2005r.
 
Ad. 1. Posiedzenie otworzył i powitał zebranych przewodniczący Grzegorz Pawlak
W posiedzeniu wzięli udział skarbnik Janina Matjasz i wójt Adam Woropaj..
Lista obecności jest zał. nr 1 do protokółu.
Przyjęto zaproponowany porządek obrad.
 1. Otwarcie, powitanie, przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie i podpisanie protokółu nr 32/2005.
 3. Analiza i ocena wykonania budżetu Gminy Duszniki za I półrocze 2005r.
 4. Omówienie projektów uchwał na najbliższą sesję.
 5. Informacja Wójta o sprawach bieżących.
 6. Wolne głosy i wnioski.
 7. Zakończenie.
 
Ad. 2. Przyjęto bez czytania i podpisano protokół z poprzedniego posiedzenia komisji.
 
Ad. 3. Głównym tematem posiedzenia była analiza i ocena wykonania budżetu za I półrocze 2005r.. Szczegółowej analizy i wyjaśnień udzielała skarbnik Janina Matjasz. Członkowie komisji w głosowaniu jawnym przyjęli wykonanie budżetu bez zastrzeżeń.
 
Ad. 4. Wójt omówił projekty uchwał na najbliższą sesję w sprawie:
-    zmiany uchwały budżetowej Nr XXIX-146/04 z dnia 29.12.04 Rady Gminy Duszniki w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Duszniki na 2005r.
-    zasad sprawiania pogrzebu przez Gminę Duszniki,
-    uchwalenia miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działkę nr ewid. 335L/1 położoną we wsi Sękowo.
Radny Roman Pawlak zapytał o drogę dojazdową do mającej powstać na w/w działce żwirowni.
Wójt udzielił odpowiedzi.
-    przystąpienia do sporządzenia miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Duszniki  dla obszarów w miejscowości  Grzebienisko, Sękowo, Mieściska, Ceradz Dolny, Niewierz, Duszniki,
-    przystąpienia do sporządzenia częściowej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Duszniki,
-    wyrażenia opinii o celowości realizacji zadania wykorzystującego dotację Urzędu Marszałkowskiego na rekultywację gruntów.
-     
Ad. 5. Wolne głosy i wnioski.
Wójt poinformował o zaproszeniu na najbliższą sesję kierownika Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Szamotułach, który będzie mówił  na temat programów dla rolnictwa i korzyści z przystąpienia do UE.
Dyskutowano na temat cen zbóż z tegorocznych żniw.
 
Ad. 6. Po wyczerpaniu porządku obrad, posiedzenie zakończono.
 
Protokółował
Marian Kaźmierowski
 
Przewodniczył
Grzegorz Pawlak

PROTOKÓŁ NR 32/05

PROTOKÓŁ NR 32/2005
z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Budżetu Rady Gminy Duszniki
               w dniu 20 lipca 2005r.
 
 
Porządek obrad:
 1. Otwarcie, powitanie, przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie i podpisanie protokółu nr 31/2005.
 3. Wybór starosty i starościnę na tegoroczne dożynki gminne.
 4. Omówienie stanu klęski suszy.
 5. Wolne głosy i wnioski.
 6. Zakończenie.
 
Ad. 1. Posiedzenie otworzył i powitał zebranych przewodniczący Grzegorz Pawlak
W posiedzeniu wziął udział przewodniczący rady Gracjan Skórnicki, członek Powiatowej Izby Rolniczej Lucyna Konieczna , prezes Gminnego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych Eugeniusz Majda oraz sekretarz Jan Pieprzyk. Nieobecny Roman Pawlak.
Lista obecności jest zał. nr 1 do protokółu.
 
Przyjęto zaproponowany porządek obrad.
 
Ad. 2. Przyjęto i podpisano protokół z poprzedniego posiedzenia komisji.
 
Ad. 3. Wytypowano Renatę Piaskowską z Dusznik na starościnę i Macieja Skubiszewskiego z Wierzei na starostę tegorocznych gminnych dożynek, które odbędą się 28 sierpnia w Dusznikach.
 
Ad. 4. Omówiono sytuację w rolnictwie spowodowaną długotrwałą suszą.
Komisja wspólnie z Prezesem Gminnego Związku Rolników i Organizacji Rolniczych oraz przedstawicielem Powiatowej Izby Rolniczej wnioskują o wystąpienie do Wojewody Województwa Wielkopolskiego o uznanie terenu Gminy Duszniki za rejon objęty klęską suszy.
 
Ad. 5. Wolne głosy i wnioski.
Mówiono na temat organizacji i ceny skupu zboża z tegorocznych żniw oraz o sytuacji finansowej gminy. Wiadomo już, że modernizacja drogi wojewódzkiej (przebiegającej przez Duszniki) pociągnie za sobą dodatkowe koszty związane z udrażnianiem kanalizacji deszczowej.
 
Wniosek:
 
Komisja wspólnie z Prezesem Gminnego Związku Rolników i Organizacji Rolniczych oraz przedstawicielem Powiatowej Izby Rolniczej wnioskują o wystąpienie do Wojewody Województwa Wielkopolskiego o uznanie terenu Gminy Duszniki za rejon objęty klęską suszy.
 
Ad. 6. Po wyczerpaniu porządku obrad, posiedzenie zakończono.
 
Protokółował
Marian Kaźmierowski
 
Przewodniczył
Grzegorz Pawlak

PROTOKÓŁ NR 31/05

PROTOKÓŁ NR 31/2005
z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Budżetu Rady Gminy Duszniki
               w dniu 13 czerwca 2005r.
 
Porządek obrad:
 1. Otwarcie, powitanie, przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie i podpisanie protokółu nr 30/2005.
 3. Wybór kandydata z gminy Duszniki do statuetki "Siewca".
 4. Rozpatrzenie pism w sprawie ograniczenia tonażu na drogach powiatowych.
 5. Zapoznanie się z proponowanymi zmianami w budżecie gminy.
 6. Wolne głosy i wnioski.
 7. Zakończenie.
 
Ad. 1. Posiedzenie otworzył i powitał zebranych przewodniczący Grzegorz Pawlak
W posiedzeniu wzięła udział skarbnik Janina Matjasz, wójt Adam Woropaj, przewodniczący rady Gracjan Skórnicki i prezes Gminnego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych Eugeniusz Majda. Pogratulował Wójtowi bardzo dobrego występu i zdobycie drugiego miejsca w finale konkursu super wójt/burmistrz roku, który odbył się 11 czerwca br. w Krajence.
Lista obecności jest zał. nr 1 do protokółu.
Przyjęto zaproponowany porządek obrad.
 
Ad. 2. Przyjęto i podpisano protokół z poprzedniego posiedzenia komisji.
 
Ad. 3. Wytypowano Leszka Turkota - rolnika z Dusznik do odznaczenia - na tegorocznych dożynkach powiatowych w Ostrorogu - statuetką "Siewcy".
.
Ad. 4. Komisja po zapoznaniu się z pismami Starostwa Powiatowego w sprawie ograniczenia tonażu dla pojazdów ciężarowych na drodze powiatowej Chełmno-Duszniki i Zarządu Dróg Powiatowych w sprawie wprowadzenia zakazu wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 15 t na drodze powiatowej.1892 na odcinku Ceradz Dolny-Brzoza.-
wyraziła opinię, że nie należy wprowadzać ograniczeń tonażu lecz zadbać o umocnienie poboczy, a remontowane drogi przystosować do zwiększonego ruchu i tonażu.
Komisja zwraca uwagę, aby na nowobudowanej drodze z Grzebieniska do Wilkowa nie powtórzyły się błędy w postaci zbyt słabych poboczy, co przyczynia się do niszczenia jezdni.
 
Ad. 5. Skarbnik przedstawiła proponowane zmiany w budżecie gminy, które zostaną przedstawione radzie na najbliższej sesji.
 
Ad. 6. Wolne głosy i wnioski.
 
Wnioski
Radni są przeciwni wprowadzaniu ograniczeń tonażu na drogach powiatowych. Uważają, że należy umocnić pobocza i przystosować drogi do zwiększonego ruchu i tonażu
 
Ad. 6. Po wyczerpaniu porządku obrad, posiedzenie zakończono.
 
Protokółował
Marian Kaźmierowski
 
Przewodniczył
Grzegorz Pawlak

PROTOKÓŁ NR 30/05

PROTOKÓŁ NR 30/2005
z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Budżetu Rady Gminy Duszniki
               w dniu 18 maja 2005r.
 
Ad. 1. Posiedzenie otworzył i powitał zebranych przewodniczący Grzegorz Pawlak W posiedzeniu wzięła udział skarbnik Janina Matjasz, kierownik GZO Maria Zagklaniczna i inspektor ds. zamówień publicznych Grażyna Gołaś.
Lista obecności jest zał. nr 1 do protokółu.
Przyjęto zaproponowany porządek obrad:
 
 1. Otwarcie, powitanie, przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie i podpisanie protokółu nr 29/2005.
 3. Wyrażenie opinii na temat wniosku Lasów Państwowych Nadleśnictwa Pniewy.
 4. Omówienie  projektów uchwał na XXXV sesję.
 5. Wolne głosy i wnioski.
 6. Zakończenie.
 
Ad. 2. Przyjęto i podpisano protokół z poprzedniego posiedzenia komisji.
 
Ad. 3. Inspektor ds. gospodarki przestrzennej Ryszard Grabarek przedstawił pismo Lasów Państwowych Nadleśnictwo Pniewy, które jest zał. nr 2 do protokółu - w sprawie przeznaczenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działek leśnych położonych w  obrębie Dusznik oraz gruntów rolnych na terenie Zakrzewka.
 
Komisja nie wyraziła zgody na zmianę przeznaczenia gruntów.
 
Ad. 4. Omówiono projekty uchwał w sprawie:
a)    udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Szamotulskiego,
b)    likwidacji Punktu Filialnego w Sękowie Szkoły Podstawowej w Dusznikach,
 
c)    sieci publicznych szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkola, granic ich obwodów oraz stopnia organizacyjnego,
 
d)    szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach gminy Duszniki oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin.,
 
e)    bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie miejscowości Duszniki (dz. ew. nr 1235/19),
 
f)    bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie miejscowości Grzebienisko (dz. ew. nr 375/7)
 
g)    zaciągnięcia pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej w Grzebienisku -  
(etap VS-3 i VS-4).
h)    zaciągnięcia pożyczki na prefinansowanie projektu: Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie wsi Duszniki (etap VS-3 +VS-4)
 
 
 
i)    zmiany uchwały budżetowej Nr XXIX-146/04 z dnia 29.12.04 Rady Gminy Duszniki w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Duszniki
 
Szczegółowych wyjaśnień, dotyczących zaciągnięcia kredytów udzieliła skarbnik Janina Matjasz.
Na temat uchwał "oświatowych" mówiła kierownik GZO Maria Zaglaniczna.
                              
Ad. 5. Wolne głosy i wnioski.
 
 
 1. Przewodniczący Komisji przedstawił pismo od Gminnego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w sprawie zorganizowania spotkania Komisji z kierownikiem Powiatowego Związku Spółek Wodnych w Szamotułach, działaczami Spółki Wodnej w Dusznikach i sołtysami.
      Stwierdzono, że Komisja może wziąć udział w takim spotkaniu, ale organizacją
      powinien zająć się pomysłodawca.
 
 1. Komisja dowiedziała się, że Urząd ogłosił przetarg na zakup przenośnej sceny na potrzeby Gminnego Centrum Kultury. Poproszono Grażynę Gołaś - inspektora ds. zamówień publicznych o informację na ten temat.
Zwrócono uwagę, że radni powinni wiedzieć o takich faktach przed ogłoszeniem przetargu.
 
Ad. 6. Po wyczerpaniu porządku obrad, posiedzenie zakończono.
 
 
Protokółował
Marian Kaźmierowski
 
Przewodniczył
Grzegorz Pawlak

PROTOKÓŁ NR 29/05

PROTOKÓŁ NR 29/2005
z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Budżetu Rady Gminy Duszniki
               w dniu 11 kwietnia 2005r.
 
Ad. 1. Posiedzenie wspólne trzech komisji otworzył i powitał zebranych wójt Adam Woropaj. W posiedzeniu wzięła udział skarbnik Janina Matjasz.
Lista obecności jest zał. nr 1 do protokółu.
Przyjęto zaproponowany porządek obrad:
 
 1. Otwarcie, powitanie, przedstawienie porządku obrad..
 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2004 rok
 3. Wolne głosy i wnioski.
 4. Zakończenie.
Ad. 2. Wójt omówił szczegółowo wszystkie pozycje planu i wykonania budżetu. Wyjaśnień udzielała skarbnik. Podkreślano dużą ściągalność podatku. Członkowie komisji nie wnoszą zastrzeżeń do wykonania budżetu gminy za 2004 rok.
 
Ad. 3. Wolne głosy i wnioski.
 
Radny Grzegorz Pawlak  zapytał o termin remontu ul. Świerczewskiego oraz o możliwość naprawy bramy cmentarnej w Sędzinach.
 
Wójt poinformował, że prace kanalizacyjne są już zakończone i Zarząd Dróg Wojewódzkich może rozpoczynać prace drogowe. Nie widzi przeszkód, aby Komunalny Zakład Budżetowy naprawił bramę wjazdową na cmentarz.
 
Radny Roman Pawlak zapytał o powód bardzo niskiego ciśnienie wody w Sękowie.
 
Wójt wyjaśnił, że w najbliższym czasie nastąpi spinka końcówki wodociągu w Sękowie z nitką przy hotelu A-2.
Poinformował, że 20 bm. odbędzie się nadzwyczajna sesja rady gminy z projektami uchwał w sprawie:
-    zmiany uchwały budżetowej Nr XXIX-146/04 z dnia 29.12.04 Rady Gminy Duszniki w  sprawie uchwalenia budżetu Gminy Duszniki na 2005r.
-    przyjęcia Planu Rozwoju Wsi Grzebienisko,
      -         "          "           "           "  Chełminko -Niewierz,
      -        "          "           "           "   Sękowo-Wilczyna,
-    nadania i zmiany nazw ulic w miejscowości Duszniki,
-    regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów  zamieszkałych na terenie gminy Duszniki,
-    nadania Gimnazjum w Grzebienisku imienia Lecha Krzyżaniaka.
 
Natomiast sesja absolutoryjna odbędzie się zgodnie z planem 27 bm.
 
Ad. 4.  Po wyczerpaniu porządku obrad, posiedzenie zakończono.
 
Protokółował  
Marian Kaźmierowski
 
Przewodniczył
Grzegorz Pawlak

PROTOKÓŁ NR 28/05

PROTOKÓŁ NR 28/2005
z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Budżetu Rady Gminy Duszniki
               w dniu 21 marca 2005r.
 
 
 Ad. 1. Przewodniczący Grzegorz Pawlak powitał zebranych i otworzył posiedzenie Komisji. W spotkaniu uczestniczyli oprócz członków komisji Rolnictwa i Budżetu, wójt Adam Woropaj, kierownik Powiatowego Biura Wojewódzkiej Izby Rolniczej w Szamotułach Andrzej Frąckowiak, członek w/w biura Lucyna Konieczna oraz doradca ODRu w Dusznikach Jerzy Kryś..
Lista obecności jest zał. nr 1 do protokółu.
 
 Ad. 2. Przyjęto zaproponowany porządek obrad:
 
 1. Otwarcie i powitanie.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie i podpisanie protokółu z poprzedniego posiedzenia.
 4. Omówienie działalności Powiatowego Biura Wojewódzkiej Izby Rolniczej w Szamotułach.
 5. Omówienie działalności Punktu Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Dusznikach.
 6. Analiza projektów uchwał na najbliższą sesję.
 7. Wolne głosy i wnioski.
 8. Zakończenie.
 
Ad. 3. Przyjęto i podpisano protokół z poprzedniego posiedzenia.
 
Ad. 4. Andrzej Frąckowiak, który od pół roku pełni funkcje Kierownika Powiatowego Biura Wojewódzkiej Izby Rolniczej w Szamotułach powiedział, że oczekiwania rolników są bardzo duże, tymczasem praca Izb ogranicza się do opiniowania wniosków. Przygotowana jest nowelizacja statutu izb rolniczych. Gość uważa, że konieczne jest zwiększenie liczby doradców rolniczych, którzy mają bezpośredni i pierwszy kontakt z rolnikiem.
Przewodniczący Komisji Grzegorz Pawlak nie otrzymał odpowiedzi na pytanie  na co  przeznaczone są pieniądze z  podatku rolnego (w wysokości 2% ),  który urzędy gmin przekazują. izbom rolniczym.
 
Ad. 5. Zebrani dyskutowali na temat działalności Ośrodka Doradztwa Rolniczego. W tej chwili najwięcej czasu poświęca się wnioskom o płyty obornikowe. Krytycznie wypowiadano
się na temat w/w wniosków. Jest wiele chaosu, powielania niepotrzebnych podpisów, zmian już podjętych decyzji. Zebrani byli zgodni, że należy zwiększyć ilość pracowników w Ośrodkach Doradztwa Rolniczego.
 
 
Ad. 6. Wójt przedstawił projekty uchwał na XXXII sesję Rady Gminy w dniu 23 bm. w sprawie:
-    Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Duszniki,
 
-    ustalenia minimalnego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu dla pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w Gminnym Zespole Oświatowym, gimnazjach, szkołach podstawowych i przedszkolu gminy Duszniki,
 
-    wystąpienia o połączenie miejscowości Ludowo (wieś i Sekowo (wieś) w jedną jednostkę
 
Ad. 7. Wolne głosy i wnioski.
Członkowie Komisji wnioskowali o:
-    częstsze spotkania z przedstawicielami Izb Rolniczych, aby poprawić przepływ informacji.
-    zwiększenie liczby doradców rolniczych .
 
Ad. 8.  Po wyczerpaniu porządku obrad, posiedzenie zakończono.
 
Protokółował
(Marian Kaźmierowski
 
Przewodniczył
Grzegorz Pawlak

PROTOKÓŁ NR 27/05

PROTOKÓŁ NR 27/2005
z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Budżetu Rady Gminy Duszniki
w dniu 21 lutego 2005r.
 
 
Ad. 1. Przewodniczący Grzegorz Pawlak powitał zebranych i otworzył posiedzenie Komisji. W spotkaniu uczestniczyli oprócz członków komisji Rolnictwa i Budżetu, wójt Adam Woropaj..
Lista obecności jest zał. nr 1 do protokółu.
 
Przyjęto zaproponowany porządek obrad:
 
 1. Otwarcie i powitanie.
 2. Przyjęcie i podpisanie protokółu z poprzedniego posiedzenia.
 3. Analiza projektów uchwał na najbliższą sesję.
 1. Wolne głosy i wnioski.
 2. Zakończenie.
 
Ad. 2. Przyjęto i podpisano protokół z poprzedniego posiedzenia.
 
Ad. 3. Głównym tematem posiedzenia było omówienie projektów uchwał XXXI sesji, które Wójt przedstawił w sprawie:
a)    zatwierdzenia projektu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Dusznikach na 2005r.
b)    zaciągnięcia pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej w Grzebienisku, etap IV,
c)    udzielenia pomocy finansowej dla województwa wielkopolskiego,
d)    udzielenia pomocy finansowej dla powiatu szamotulskiego,
e)    zmiany uchwały budżetowej nr XXIX-146/04 z dnia 29 grudnia 2004r. rady Gminy Duszniki w sprawie budżetu Gminy Duszniki na 2005 rok,
f)    wystąpienia o zmianę urzędowej nazwy miejscowości Ludowo,
g)    wystąpienia o zmianę rodzaju miejscowości Zalesie - przysiółek,
h)    wieloletniego planu rozwoju urządzeń kanalizacyjnych,
i)    przyjęcia Planu Rozwoju Wsi Podrzewie Gmina Duszniki
j)    o zamiarze likwidacji Punktu Filialnego w Sękowie, szkoly Podstawowej w Dusznikach
Radni dyskutowali nad powyższymi projektami.
 
Ad. 4.Wolne głosy i wnioski.
 
Wójt poinformował (w nawiązaniu do wniosku komisji z poprzedniego posiedzenia) o spotkaniu w dniu 16 bm. w sprawie "dyrektywy azotanowej". W spotkaniu udział wzięli burmistrzowie, przewodniczący rad, komisji rolnictwa gmin Buk, Dopiewo i Opalenica oraz przedstawiciele ARiMR, WODRu i RZGW.
Postanowiono wystąpić do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o podjęcie działań w celu zapewnienia środków na budowę płyt obornikowych i zbiorników na gnojowicę  dla  rolników z obszarów objętych programem "dyrektywy azotanowej".
 
Radny Marian Kaźmierowski zapytał dlaczego gmina Duszniki nie została objęta programem "Obszary o Niekorzystnych Warunkach Gospodarowania".
 
Wójt wyjaśnił, że mimo starań, gmina nie została zakwalifikowana.
 
Radni zapoznali się z informacją TP BUS (przewoźnika wykonującego usługi autobusowe komunikacji publicznej na rzecz gminy Duszniki) o planowanych kosztach komunikacji w 2005 roku, obowiązujących cenach biletów i rozkładzie jazdy.
 
Przewodniczący Grzegorz Pawlak zwrócił uwagę, że dowozy uczniów stanowią zaledwie 25% świadczonych usług przewozowych.
Uważa, że należy poszukać oszczędności i rozważyć możliwość likwidacji połączeń nierentownych.
 
Komisja ma zastrzeżenia do wysokości przewidywanego średniego kosztu wozokilometra na rok 2004, który wynosi 3,34zł.
 
Ad. 5. Po wyczerpaniu porządku obrad, posiedzenie zakończono.
 
Protokółował
Marian Kaźmierowski
 
Przewodniczył
Grzegorz Pawlak

PROTOKÓŁ NR 26/05

PROTOKÓŁ NR 26/2005
z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Budżetu Rady Gminy Duszniki
w dniu 24 stycznia 2005r.
 
Ad. 1. Przewodniczący Grzegorz Pawlak powitał zebranych i otworzył posiedzenie Komisji. W spotkaniu uczestniczyli oprócz członków komisji Rolnictwa i Budżetu, wójt Adam ropaj  i przedstawiciel Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Jerzy Kryś.
Lista obecności jest zał. nr 1 do protokółu.
 
Przyjęto zaproponowany porządek obrad:
 
 1. Otwarcie i powitanie.
 2. Przyjęcie i podpisanie protokółu z  poprzedniego posiedzenia.
 3. Sprawozdanie doradcy WODR.
 4. Analiza projektów uchwał na najbliższą sesję.
 1. Wolne głosy i wnioski.
 2. Zakończenie.
 
Ad. 2. Przyjęto i podpisano protokół z poprzedniego posiedzenia.
 
Ad. 3. Przedstawiciel Ośrodka Doradztwa Rolniczego Jerzy Kryś przedstawił sprawozdanie z działalności za rok 2004 i planach pracy - z uwzględnieniem planu szkoleń - na rok 2005.
W/w mówił o "dyrektywie azotanowej", którą objęte są obszary zlewni rzek Mogilnica i Samica Stęszewska. Działania mają polegać na ograniczeniu odpływu azotu ze żródeł rolniczych.
Postanowiono wystąpić do gmin ościennych o wspólne działanie, mające na celu skonkretyzowanie form pomocy rządu dla gmin i rolników objętych programem azotanowym.
 
Ad. 4. Wójt przedstawił projekty uchwał na najbliższą sesję w sprawie:
a)    zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wynagrodzenia za godziny ponad wymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,
b)    wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i wypłacania,
c)    kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze
 
Projekty zostały przyjęte przez radnych bez zastrzeżeń.
 
Ad. 6.Wolne głosy i wnioski.
 
Postanowiono wystąpić do gmin ościennych o wspólne działanie, mające na celu skonkretyzowanie form pomocy rządu dla gmin i rolników objętych programem azotanowym
 
Ad. 7. Po wyczerpaniu porządku obrad, posiedzenie zakończono.
 
Protokółował
Marian Kaźmierowski
 
Przewodniczył
Grzegorz Pawlak