Uchwały 2013

Uchwały Rady Gminy z 30 grudnia 2013 r.Uchwały XLIV sesji
Rady Gminy Duszniki
z dnia 30 grudnia 2013 r.
 
 1.Uchwała nr XLIV/298/13
   w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy  Finansowej Gminy Duszniki
   na lata 2013-2020- CZYTAJ
 
 2.Uchwała nr XLIV/299/13
   w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXI/198/12 Rady Gminy Duszniki z
   dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie budżetu na rok 2013.
- CZYTAJ

 3.Uchwała nr XLIV/300/13
   w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
   Gminy Duszniki na lata 2014-20121.- CZYTAJ
 
 4.Uchwała nr XLIV/301/13
    w sprawie: uchwałybudżetowej na rok 2014.- CZYTAJ
 
 5.Uchwała nr XLIV/302/13
     w sprawie:ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z
     upływem roku budżetowego 2013.-CZYTAJ
 
 
 
  6.Uchwała nr XLIV/303/13
   w sprawie: przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych
   taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
   odprowadzania ścieków.- CZYTAJ,
załącznik
 7.Uchwała nr XLIV/304/13
   w sprawie: zmiany uchwały Nr XLII/289/12 z dnia 22.10.2013r.
   dotyczącej opracowania planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy.
- CZYTAJ


Uchwały Rady Gminy z 3 grudnia 2013 r.

Uchwały XLIII sesji
Rady Gminy Duszniki
z dnia 3 grudnia 2013 r.
 
1.Uchwała nr XLIII/290/13
   w sprawie: zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Duszniki na
   lata 2013-2020.-CZYTAJ

2.Uchwała nr XLIII/291/13
   w sprawie:  zmiany Uchwały Nr XXXI/198/12 Rady Gminy Duszniki z
   dnia 28.12.2012 r. w sprawie: budżetu na rok 2013.-CZYTAJ

3.Uchwała nr XLIII/292/13
   w sprawie: zatwierdzenia planu pracy komisji rewizyjnej na rok 2014- CZYTAJ

4.Uchwała nr XLIII/293/13
   w sprawie:nadania nazw ulic drogom na terenie Gminy Duszniki,
   w miejscowości: Sędziny. - CZYTAJ

5.Uchwała nr XLIII/294/13
   w sprawie:  wydzierżawienia gruntu rolnego, położonego na terenie
   miejscowości Wierzeja, gmina Duszniki (działka ewidencyjna nr 73/2)-
   w trybie bezprzetargowym.- CZYTAJ

6.Uchwała nr XLIII/295/13
   w sprawie:przystąpienia do zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków
   Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Duszniki w części obejmującej
   dz. ewid. nr 155 i 154/3 we Wierzei oraz dz. ewid. nr 38,39,76/1,19 w
   Mieściskach, gmina Duszniki;  - CZYTAJ

7.Uchwała nr XLIII/296/13
   w sprawie:  zwolnień od podatku od nieruchomosci.-CZYTAJ

8. Uchwała nr XLIII/297/13
    w sprawie:przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
    przestrzennego w grzebienisku dla działki o nr ewid.367/8 oraz
    częsci działki 367/13. -CZYTAJ

 

Uchwały Rady Gminy z 22 października 2013 r.

Uchwały XLII sesji
Rady Gminy Duszniki
z dnia 22 października 2013 r.

1.Uchwała nr XLII/276/13
   w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
   Duszniki na lata 2013-2020. - CZYTAJ

2.Uchwała nr XLII/277/13
   w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXI/198/12 Rady Gminy Duszniki z
   dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu na rok 2013.- CZYTAJ

1.Uchwała nr XLII/278/13
    w sprawie: określenia stawek podatku od nieruchomości
   - CZYTAJ

2.Uchwała nr XLII/279/13
    w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru
    podatku rolnego. - CZYTAJ

3.Uchwała nr XLII/280/13
    w sprawie: ustalenia stawek podatku od środków transportowych.
   -CZYTAJ

4.Uchwała nr XLII/281/13
    w sprawie: przyjęcia rocznego programu współpracy z organizacjami
    pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
    publicznego w Gminie Duszniki na rok 2014.- CZYTAJ

5.Uchwała nr XLII/282/13
    w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
    Problemów Alkoholowych na rok 2014.- CZYTAJ

6. Uchwała nr XLII/283/13
    w sprawie: zmieniająca uchwałę dotyczącą utworzenia
    jednostki budżetowej pod nazwą ,, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dusznikach’’
   -CZYTAJ


7. Uchwała nr XLII/284/13
    w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości
    oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 38/13 położona na terenie
     miejscowości Ceradz Dolny . -CZYTAJ,  uzasadnienie

8.Uchwała nr XLII/285/13
    w sprawie: zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o
    wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
    składanej przez właścicieli nieruchomości, położonych na
    terenie Gminy Duszniki.-CZYTAJ

9.Uchwała nr XLII/286/13
    w sprawie: metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
    komunalnymi oraz stawki opłaty.- CZYTAJ

10.Uchwała nr XLII/287/13
    w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za
    gospodarowanie odpadami komunalnymi. - CZYTAJ

11.Uchwała nr XLII/288/13
     w sprawie: zawarcia porozumienia o wspólnym wykonywaniu
     zadania polegającego na wspólnej realizacji komunikacji gminnej na
     obszarze Gminy Duszniki i Tarnowo Podgórne. - CZYTAJ

Uchwały Rady Gminy z 24 września 2013r.

Uchwały XLI sesji
Rady Gminy Duszniki
z dnia 24 września2013 r.

1.Uchwała nr XLI/267/13
   w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki
   na lata 2013-2020.-CZYTAJ

2.Uchwała nr XLI/268/13
   w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXI/198/12 Rady Gminy Duszniki z
   dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie budżetu na rok 2013.- CZYTAJ


3. Uchwała nr XLI/269/13
    w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
    terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Dusznikach dla
    działki 883/32. - CZYTAJ
, Rozstrzygniecie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego

4 Uchwała nr XLI/270/13
    w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
    zagospodarowania przestrzennego w Sędzinach dla działki o nr ewid. 164/12.
    - CZYTAJ

5. Uchwała nr XLI/271/13
    w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
    zagospodarowania przestrzennego w Brzozie dla
    działki o nr ewid. 144. - CZYTAJ

6. Uchwała nr XLI/272/13
    w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
    zagospodarowania przestrzennego
w Brzozie dla
    działki o nr ewid. 209/12- CZYTAJ

7. Uchwała nr XLI/273/13
    w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
    zagospodarowania przestrzennego w Brzozie dla
    działki o nr ewid. 209/6 i 209/7.- CZYTAJ 

8. Uchwała nr XLI/274/13
    w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
    zagospodarowania przestrzennego  w Wilkowie dla
    działki o nr ewid.140.- CZYTAJ

9. Uchwała nr XLI/275/13
   w sprawie: zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego
   planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod realizację siłowni
   wiatrowych- grupa N 3, w gminie Duszniki. - CZYTAJ

Uchwały Rady Gminy z 27 sierpnia 2013 r.

Uchwały XL sesji
Rady Gminy Duszniki
z dnia 27 sierpnia 2013 r.

1. Uchwała nr XL/255/13
    w sprawie: : zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki
    na lata 2013 - 2020.- CZYTAJ, załącznik nr 1, załącznik nr 2, załącznik nr3

2. Uchwała nr XL/256/13
    w sprawie: : zmiany Uchwały Nr XXXI/198/12 Rady Gminy Duszniki z dnia
    28 grudnia 2012r. w sprawie budżetu na rok 2013.-CZYTAJ
, załącznik nr 1,
    załącznik nr 2, załącznik nr 3, załącznik nr 4, załącznik nr 5, załącznik nr 6,
    załącznik nr 7.

3. Uchwała nr XL/257/13
w sprawie: przeznaczenia umorzonej części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.-CZYTAJ

4. Uchwała nr XL/258/13
     w sprawie: tworzenia jednostki budżetowej pod nazwą ,, Ośrodek Sportu i
     Rekreacji w Dusznikach'' -
CZYTAJ

5. Uchwała nr XL/259/13
    w sprawie: połączenia samorządowych instytucji kultury-Biblioteki Publicznej w
    Dusznikach i Gminnego Centrum Kultury w Dusznikach.- CZYTAJ

6. Uchwała nr XL/260/13
    w sprawie: zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa w 
    sołectwie Duszniki.- CZYTAJ

7. Uchwała nr XL/261/13
     w sprawie: zarządzenia wyborów uzupełniających składu rady sołeckiej w
     sołectwie Mieściska-Sarbia.- CZYTAJ

8. Uchwała nr XL/262/13
    w sprawie: wyrażenia stanowiska dotyczącego sprzedaży sieci gazowej,
    stanowiącej własność Gminy Duszniki. -CZYTAJ

9. Uchwała nr XL/263/13
    w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości oznaczonej jako
    działka ewidencyjna nr 38/13 położona na terenie miejscowości Ceradz Dolny .
   -CZYTAJ, uzasadnienie
 
10. Uchwała nr XL/264/13
    w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Duszniki nieruchomości
    - położonej na terenie miejscowości Wilczyna , Gmina Duszniki /dz. 86/51 /
    - CZYTAJ, uzasadnienie
11. Uchwała nr XL/265/13
    w sprawie: sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie
    wsi Chełminko, gmina Duszniki ( działki ewidencyjne nr 23/2 i 24 / - w
    trybie przetargu ustnego nieograniczonego . - CZYTAJ, uzasadnienie

12. Uchwała nr XL/266/13
    w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
    zagospodarowania przestrzennego w Wilczynie dla działek o nr
     ewid. 123/2, 123/3 i 123/4. - CZYTYAJ

Uchwały Rady Gminy z 16 lipca 2013 r.

Uchwały XXXIX sesji
Rady Gminy Duszniki
z dnia 16 lipca 2013 r.

 

1. Uchwała nr XXXIX/253/13
    w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki
    na lata 2013 - 2020.- CZYTAJ załącznik, załącznik,  załącznik

1. Uchwała nr XXXIX/254/13
    w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXI/198/12 Rady Gminy Duszniki
    z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie budżetu na rok 2013.- CZYTAJ

    załącznik, załącznik, załącznik, załącznik

Uchwały Rady Gminy z 25 czerwca 2013 r.

Uchwały XXXVIII sesji
Rady Gminy Duszniki
z dnia 25 czerwca2013r.

 

1. Uchwała nr XXXVIII/248/13
    w sprawie: uzupełnienia składu Komisji Oświaty, Kultury,
    Kultury Fizycznej i Zdrowia. - CZYTAJ

2. Uchwała nr XXXVIII/249/13
    w sprawie: zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa w
    sołectwie Wierzeja.- CZYTAJ

3. Uchwała nr XXXVIII/250/13
     w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
     przestrzennego w Sędzinku dla działek o nr 207,139,124 i części działek nr 138.
    -CZYTAJ
4. Uchwała nr XXXVIII/251/13
     w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
     przestrzennego w Grzebienisku w rejonie ulicy Poznańskiej i Lipowej. - CZYTAJ
5. Uchwała nr 252/13
     w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
     przestrzennego w Ceradzu Dolnym dla działek o nr ewid. 254/2, 254/1 oraz 252/3.
    - CZYTAJ

 

 

Uchwały Rady Gminy z 29 maja2013 r.

Uchwały XXXVII sesji
Rady Gminy Duszniki
z dnia 29 maja2013r.

 

1. Uchwała nr XXXVII/239/13
    w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok
    - CZYTAJ

2. Uchwała nr XXXVII/240/13
    w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Duszniki za 2012 rok.
    - CZYTAJ

Uchwały Rady Gminy z 30 kwietnia 2013 r.

Uchwały XXXVI sesji
Rady Gminy Duszniki
z dnia 30 kwietnia 2013r.

 

1. Uchwała nr XXXVI/225/13
    w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki
    na lata 2013 - 2018.-CZYTAJ ,załacznik nr 1,
załacznik nr2

2. Uchwała nr XXXVI/226/13
    w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXI/198/12 Rady Gminy Duszniki z dnia
    28 grudnia 2012r. w sprawie budżetu na rok 2013.- CZYTAJ
, załącznik nr 1,
    załacznik nr 2, załącznik nr 3, załącznik nr 4, załącznik nr5

3. Uchwała nr XXXVI/227/13
     w sprawie: zaciągnięcia pożyczki na przebudowę ul. Kolejowej w Dusznikach.
     -CZYTAJ

4. Uchwała nr XXXVI/228/13
    w sprawie:zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Komunalnego
    Zakładu Budżetowego w Dusznikach oraz uchwały w sprawie zatwierdzenia
    Statutu Komunalnego Zakadu Budżetowego; - CZYTAJ

4. Uchwała nr XXXVI/229/13
    w sprawie: określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze
    i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego i całkowitego
    zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.-CZYTAJ

5. Uchwała nr XXXVI/230/13
    w sprawie:  sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie
    miejscowości Sękowo , gmina Duszniki (działka ewidencyjna nr 335/10 ) -
    w trybie przetargu ustnego nieograniczonego .- CZYTAJ
, UZASADNIENIE

6. Uchwała nr XXXVI/231/13
    w sprawie: sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej na
    terenie miejscowości Sękowo , gmina Duszniki (działka ewidencyjna nr 335/11 ) -
    w trybie przetargu ustnego nieograniczonego .-CZYTAJ
, UZASADNIENIE

7. Uchwała nr XXXVI/232/13
    w sprawie: : sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej na
    terenie miejscowości Sękowo , gmina Duszniki (działka ewidencyjna nr 335/12 ) -
    w trybie przetargu ustnego nieograniczonego .
-CZYTAJ , UZASADNIENIE

8. Uchwała nr XXXVI/233/13
    w sprawie: sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie 
    miejscowości Sękowo , gmina Duszniki (działka ewidencyjna nr 335/13 ) -
    w trybie przetargu ustnego nieograniczonego .-CZYTAJ
, UZASADNIENIE

9. Uchwała nr XXXVI/234/13
    w sprawie: sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej na
    terenie miejscowości Sękowo , gmina Duszniki (działka ewidencyjna nr 335/14 ) -
    w trybie przetargu ustnego nieograniczonego .-CZYTAJ
, UZASADNIENIE

10. Uchwała nr XXXVI/235/13
    w sprawie:  sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej na
    terenie miejscowości Sękowo , gmina Duszniki (działka ewidencyjna nr 335/15 )
   - w trybie przetargu ustnego nieograniczonego .- CZYTAJ
, UZASADNIENIE

11. Uchwała nr XXXVI/236/13
    w sprawie:
  wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Duszniki nieruchomości 
   - położonej na terenie miejscowości Ceradz Dolny , Gmina Duszniki
   /dz.nr 243/60 / .- CZYTAJ , UZASADNIENIE

12. Uchwała nr XXXVI/237/13
    w sprawie
: zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
    przestrzennego gminy Duszniki, w części obejmujacej dz.ewid.277/6 w Niweierzu, 
   2/7 w Sarbii oraz 40 i 41 w Mieściskach, Gm.Duszniki, przedmiotowa zmiana
   polega na wyznaczeniu udokumentowanych złóż kruszywa naturalnego,
   zgodnie z rysunkiem studium. - CZYTAJ
, załącznik

13. Uchwała nr XXXVI/238/13
      w sprawie: zatwierdzenia projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 
      Społecznego, pt.: „Walka z wykluczeniem społecznym w Gminie Duszniki".
     -CZYTAJ

Uchwały Rady Gminy z 26 marca 2013 r.

Uchwały XXXV sesji
Rady Gminy Duszniki
z dnia 26 marca 2013r.


1. Uchwała nr XXXV/220/13
    w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata
    2013 - 2018.- CZYTAJ ,załacznik Nr 1, załacznik Nr 2, załącznik Nr 3

2.Uchwała nr XXXV/221/13
   w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXI/198/12 Rady Gminy Duszniki
   z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie budżetu na rok 2013.- CZYTAJ

   załacznik Nr 1, załacznik Nr 2, załącznik Nr 3,

3.Uchwała nr XXXV/222/13
   w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy
   roku 2014 środków stanowiących fundusz sołecki.-CZYTAJ

4. Uchwała nr XXXV/223/13
    w sprawie: Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
    zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Duszniki w
    2013 roku.- CZYTAJ

5. Uchwała nr XXXV/224/13   
   w sprawie: ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
   odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania
   tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za
   gospodarowanie odpadami komunalnymi;-CZYTAJ

Uchwały Rady Gminy z 26 lutego 2013 r.

Uchwały XXXIV sesji
Rady Gminy Duszniki
z dnia 26 lutego2013r.

1. Uchwała nr XXXIV/213/13
    w sprawie:
  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
    Duszniki na lata 2013 - 2018.- CZYTAJ  ,załacznik Nr 1 ,
    załącznik Nr 2 ,     załącznik Nr 3

2. Uchwała nr XXXIV/214/13
    w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXI/198/12 Rady Gminy Duszniki z dnia
    28 grudnia 2012r. w sprawie budżetu na rok 2013.-CZYTAJ
,załącznik Nr 1 ,
    załacznik Nr 2 , załacznik Nr 3
3. Uchwała nr XXXIV/215/13
    w sprawie:podziału Gminy Duszniki na obwody
    głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib
    odwodowych komisji wyborczych -
CZYTAJ

4 Uchwała nr XXXIV/216/13
    w sprawie: bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości
    niezabudowanej, położonej na terenie wsi Wilkowo,
    gmina Duszniki ( działka ewidencyjna nr 128/1) .- CZYTAJ 

5. Uchwała nr XXXIV/217/13
    w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania
    przestrzennego dla działki nr 152/1 w Grzebienisku. - CZYTAJ

6.Uchwała nr XXXIV/218/13
   w sprawie: zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek
   dotacji przedmiotowych dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w
   Dusznikach w 2013 r.-CZYTAJ
7. Uchwała nr XXXIV/219/13
    w sprawie:
wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Duszniki
    nieruchomości
położonej na terenie miejscowości Wilczyna , 
    Gmina Duszniki /dz. 75/26 / .-CZYTAJ 
    UZASADNIENIE

Uchwały Rady Gminy z 1 lutego 2013 r.

Uchwały XXXIII sesji
Rady Gminy Duszniki
z dnia 1 lutego2013r.

1. Uchwała nr XXXIII/210/13
    w sprawie:  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
    Duszniki na lata 2013 - 2018.- CZYTAJ , załącznik Nr1
,załącznik Nr 2 
    załącznik Nr 3

2. Uchwała nr XXXIII/211/13
    w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXI/198/12 Rady Gminy Duszniki z
   dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie budżetu na rok 2013.-CZYTAJ   
   załącznik Nr1 , załącznik Nr 2 , załącznik Nr 3  ,  załącznik Nr 4

3. Uchwała nr XXXIII/212/13
    w sprawie:
stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.-CZYTAJ

Uchwały Rady Gminy z 22 stycznia 2013 r.

Uchwały XXXII sesji
Rady Gminy Duszniki
z dnia 22 stycznia 2013r.

1. Uchwała nr XXXII/203/13
    w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki
    na lata 2013 - 2018.- CZYTAJ , załącznik Nr 1
,załącznik Nr 2

2. Uchwała nr XXXII/204/13
    w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXI/198/12 Rady Gminy Duszniki
    z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie budżetu na rok 2013.- CZYTAJ

    załącznik Nr 1 ,załacznik Nr 2 , załacznik Nr 3, załacznik Nr 4

3. Uchwała nr XXXII/205/13
     w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Duszniki
     na rok 2013- CZYTAJ

4. Uchwała nr XXXII/206/13
    w sprawie: zatwierdzenia planu pracy komisji stałych
    na rok 2013 -CZYTAJ

5. Uchwała nr XXXII/207/13
    w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy
- CZYTAJ

6. Uchwała nr XXXII/208/13
    w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany części miejscowego
    planu zagospodarowania pzrestrzennego terenów zabudowy 
    mieszkaniowej jednorodzinnej w Dusznikach dla działki 883/32 - CZYTAJ

7. Uchwała nr XXXII/209/13
    w sprawie: zmiany studium uwarunkowań i kierunków
    zagospodarowania przestrzennego gminy Duszniki, w części
    obejmującej dz.ewid. nr 60 i 419 w Sękowie, Gm.Duszniki.- CZYTAJ
,załącznik