Rozbudowa i przebudowa zakładu przetwórstwa tworzyw sztucznych o pomieszczenia techniczno ? socjalne, podwyższenie budynku, na działce nr 326/3 obręb Niewierz

Zawiadomienie - wszczęcie postępowania

Duszniki 16.06.2014

RRG.6220.9.2014

 OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 33 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. 2013, poz. 1235 z późn. zm.) oraz art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 poz. 267 z późn. zm.) Wójt Gminy Duszniki

ZAWIADAMIA

że na wniosek z dnia 9. 06. 2014r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i przebudowie zakładu przetwórstwa tworzyw sztucznych o pomieszczenia techniczno - socjalne, podwyższenie budynku, na działce nr 326/3 obręb Niewierz

Planowane przedsięwzięcie zostało wskazane w §3 ust. 1 pkt. 80 oraz §3 ust. 2 pkt. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397)

Z aktami sprawy można się zapoznać w Urzędzie Gminy Duszniki, ul. Sportowa 1, Referat Rozwoju Gospodarczego - pok. 3 (tel. 061 2919075 w. 101) w poniedziałek w godz. 8.00 - 16.30 oraz od wtorku do piątku w godz. 8:00 - 14:30

Jednocześnie informuję, że  na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.)  wystąpiono do Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Szamotułach oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o wyrażenie opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.