Przebudowa instalacji technologicznej gazu na terenie Kopalni Gazu Ziemnego Młodasko Ośrodek Grupowy Ceradz

Obwieszczenie- decyzja

Duszniki 20.09.2012

RRG.6220.11.2012

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) informuję że w dniu 6.08.2012 została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dotycząca

przedsięwzięcia polegającego na przebudowie instalacji technologicznej gazu na terenie Kopalni Gazu Ziemnego Młodasko Ośrodek Grupowy Ceradz, dot. budowy odc. gazociągu o ciśnieniu roboczym 6,3 Mpa wraz z budową kotłowni kontenerowej z punktem redukcyjno -pomiarowym IIo, w m. Ceradz Dolny dz. nr 226/3


W związku z powyższym osoby zainteresowane postępowaniem mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w Urzędzie Gminy Duszniki, ul. Sportowa 1, Referat Rozwoju Gospodarczego - pok. 3 (tel. 061 2919075 w. 101) w poniedziałek w godz. 8.30 - 16.30 oraz od wtorku do piątku w godz. 8:30 - 14:30.