Adaptacja i rozbudowa istniejących obiektów budowlanych na ubojnię zwierząt, na dz. nr 428/3, 428/4 i 428/5 w m. Niewierz

Obwieszczenia - decyzja

Duszniki 16.07.2013

RRG.6220.20.2012

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 74 ust. 3, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn zm.)  Wójt Gminy Duszniki informuję że w dniu 16.07.2013 została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dotycząca adaptacji i rozbudowy istniejących obiektów budowlanych na ubojnię zwierząt, na dz. nr 428/3, 428/4 i 428/5 w m. Niewierz.

W związku z powyższym strony postepowania oraz osoby zainteresowane postępowaniem mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska oraz opiniami Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Szamotułach, w Urzędzie Gminy Duszniki, ul. Sportowa 1, Referat Rozwoju Gospodarczego - pok. 3 (tel. 061 2919075 w. 101) w poniedziałek w godz. 8.00 - 16.00 oraz od wtorku do piątku w godz. 8:00 - 15:00.

Obwieszczenie - 21 dniowy termin składania uwag i wniosków

Duszniki 29.05.2013

RRG.6220.20.2012

OBWIESZCZENIE 

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) informuję o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz o możliwości składania uwag i wniosków dla przedsięwzięcia polegającego na adaptacji i rozbudowie istniejących obiektów budowlanych na ubojnię zwierząt, na dz. nr 428/3, 428/4 i 428/5 w m. Niewierz .

Osoby zainteresowane postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy, w tym raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dotyczącą w/w postępowania oraz mogą składać uwagi i wnioski w terminie 21 dni to jest od 3.06.2013 do 25.06.2013 w Urzędzie Gminy Duszniki, ul. Sportowa 1, Referat Rozwoju Gospodarczego - pok. 3 (tel. 061 2919075 w. 101) w poniedziałek w godz. 8:00 - 16:30 oraz od wtorku do piątku w godz. 8:00 - 14:30.

Uwagi i wnioski można składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres urzad@duszniki.eu.

Uwagi złożone po upływie w/w terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Duszniki.

Obwieszczenie - przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko

Duszniki 22.02.2013

RRG.6220.20.2012

OBWIESZCZENIE 

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) informuję że w dniu 22.02.2013 do Urzędu Gminy Duszniki został dostarczony raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na adaptacji i rozbudowie istniejących obiektów budowlanych na ubojnię zwierząt, na dz. nr 428/3, 428/4 i 428/5 w m. Niewierz.

W związku z powyższym przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Duszniki.

Organami biorącymi udział w ocenie jest:

  • Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu
  • Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szamotułach

Jednocześnie informuję, że  na podstawie art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) wystąpiono do Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Szamotułach o wydanie opinii oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia.

Wszczęcie postępowania

Duszniki 7.12.2012

RRG.6220.20.2012

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 33 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) oraz art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) Wójt Gminy Duszniki

 

ZAWIADAMIA

że w dniu 26.11.2012r. na wniosek Wołowina Sp. z o.o., ul. Jesionowa 15, 64 - 550 Duszniki, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na adaptacji i rozbudowie istniejących obiektów budowlanych na ubojnię zwierząt, na dz. nr 428/3, 428/4 i 428/5 w m. Niewierz

Planowane przedsięwzięcie zostało wskazane w § 3  ust 1 pkt. 95 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397)

Z aktami sprawy można się zapoznać w Urzędzie Gminy Duszniki, ul. Sportowa 1, Referat Rozwoju Gospodarczego - pok. 3 (tel. 061 2919075 w. 101) w poniedziałek w godz. 8.00 - 16.30 oraz od wtorku do piątku w godz. 8:00 - 14:30

Jednocześnie informuję, że  na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) wystąpiono do Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Szamotułach oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o wyrażenie opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.