KR

SPRAWOZDANIE ZA 2005 ROK

                                                                                 
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Duszniki za rok 2005
 
1. Komisja w okresie sprawozdawczym obradowała 6 razy.
2. Z planu pracy nie zrealizowano kontroli Ochotniczej Straży Pożarnej w Sękowie.
Powodem była choroba przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
3. Stanisław Subsar zrezygnował z pełnienia funkcji przewodniczącego i na jego miejsce Rada Gminy wybrała 23 listopada 2005r. Bogdana Kijaka.
4. W roku sprawozdawczym skontrolowano:
- 14 lutego - działalność sołectwa i OSP w Niewierzu.
Komisja nie wniosła uwag do przedstawionych sprawozdań. Zaleciła w możliwie krótkim terminie odbycie zebrań sprawozdawczych. Komisja przychyliła się do wniosku sołtysa,aby w miarę możliwości budżetowych wybudować toalety i pomieszczenia kotłowni przy sali wiejskiej w Niewierzu, oraz do wniosku sekretarza OSP dotyczącego odnowienia elewacji remizy. Komisja zwróciła uwagę na bardzo dobre utrzymanie pomieszczeń.
-  06 kwietnia.-  klub sportowy "Sokół".
Do przedstawionego sprawozdania komisja nie wniosła uwag, Gospodarowanie mieniem jest dobre.
- 15 czerwca - Ochotniczą Straż Pożarną w Podrzewiu.
Do przedstawionego sprawozdania komisja nie wniosła uwag. Gospodarowanie mieniem jest dobre. Zarówno sprzęt, wyposażenie i stroje są w należytym porządku. Komisja przychyliła się do wniosku zarządu OSP Podrzewie o przeprowadzenia przez Komunalny Zakład Budżetowy w Dusznikach kontroli wszystkich hydrantów w gminie.
- 14 grudnia - Ochotniczą Straż Pożarną w Grzebienisku.
Do sprawozdania finansowego za rok 2004 komisja nie wniosła uwag, Na uznanie zasługuje należyta dbałość o mienie ( budynek remizy i sprzęt). Komisja poparła postulaty członków OSP w sprawie wymiany akumulatorów
5. Komisja pozytywnie zaopiniowała w dniu 04 kwietnia wykonanie budżetu za rok 2004 i wnioskowała o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Duszniki.
6. 02 grudnia na wspólnym posiedzeniu komisji stałych omawiano projekt budżetu Gminy Duszniki na 2006 rok.
 
Sprawozdanie sporządziła
(Maria Woźniak)
 
Duszniki, dnia 24 stycznia 2006r.

PROTOKÓŁ NR 25/05

PROTOKÓŁ NR 25/2005
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Duszniki
w dniu 15 czerwca 2005 r.
 
Komisja Rewizyjna w składzie:
- Stanisław Subsar - przewodniczący
- Beszterda Krystyna - członek,
- Bogdan Kijak - członek,
 
działając na podstawie rocznego planu zatwierdzonego przez Radę Gminy Duszniki, przeprowadziła kontrolę Ochotniczej Straży Pożarnej w Podrzewiu.
Nieobecny usprawiedliwiony - Józef Augustynek.
Ze strony OSP uczestniczyli:
 
-    Wojciech Dziamski - naczelnik OSP
-    Stanisław Hoffa       - prezes
-    Eugeniusz Nowak    - skarbnik
 
Lista obecności jest zał. nr 1 do protokółu.
 
Przedmiotem kontroli było:
- sprawozdanie finansowe za rok 2004
- gospodarowanie mieniem
 
Sprawozdanie z działalności za rok 2004 (w tym sprawozdanie finansowe) jest zał. nr 2 do protokółu.
 
Do przedstawionego sprawozdania komisja nie wnosi uwag. Gospodarowanie mieniem jest dobre. Zarówno sprzęt, wyposażenie i stroje są w należytym porządku.
OSP otrzymuje dotacje docelowe z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, z którym rozlicza się. Koszty utrzymania pokrywa Urząd Gminy.
 
Wniosek:
Komisja przychyla się do wniosku zarządu OSP Podrzewie do przeprowadzenia przez Komunalny Zakład Budżetowy w Dusznikach kontroli wszystkich hydrantów w gminie.
 
Protokół sporządziła
Maria Woźniak
 
Przewodniczył
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Stanisław Subsar

PROTOKÓŁ NR 24/05

PROTOKÓŁ NR 24/2005
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Duszniki
w dniu 06 kwietnia 2005 r.
 
Komisja Rewizyjna w składzie:
- Stanisław Subsar       - przewodniczący
- Beszterda Krystyna   -  członek,
- Bogdan Kijak            - członek,
- Józef Augustynek.     - członek
 
działając na podstawie rocznego planu zatwierdzonego przez Radę Gminy Duszniki, dokonała kontroli klubu sportowego "Sokół" Duszniki.
 
Ze strony klubu w kontroli uczestniczyli:
 
-    Szade Grzegorz - skarbnik
 
-    Nowak Zygmunt - prezes klubu
 
Lista obecności jest zał. nr 1 do protokółu.
 
Przedmiotem kontroli było:
- sprawozdanie finansowe za rok 2004
- gospodarowanie mieniem
 
Sprawozdanie finansowe za rok 2004 przedstawił skarbnik klubu Grzegorz Szade.
Klub składa się z dwóch drużyn:
- juniorów,
- seniorów -klasa A
 
Grzegorz Szade zwrócił uwagę na to, że aby klub mógł funkcjonować potrzeba ok. 18 000zł na rok. Część tych środków pochodzi z dotacji z budżetu Gminy.
 
Wnioski:
-    do przedstawionego sprawozdania komisja nie wnosi uwag,
-    gospodarowanie mieniem jest dobre.
 
 
Protokółował
Józef Augustynek
 
Przewodniczył
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Stanisław Subsar

PROTOKÓŁ NR 23/05

PROTOKÓŁ NR 23/2005
Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Duszniki
 
W dniu 04 kwietnia 2005r.
 
 
W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji w składzie:
 
Przewodniczący:   -     Subsar Stanisław,
-    Augustynek Józef,
-    Beszterda Krystyna,
-    Kijak Bogdan.
 
Lista obecności jest załącznikiem Nr 1 do protokółu Komisji.
 
Komisja zebrała się w celu wydania opinii o wykonaniu budżetu gminy Duszniki za
2004 rok i wnioskowania o udzielenie, bądź nie udzielenie, absolutorium Wójtowi Gminy Duszniki.
 
 
Komisja po dokładnym zbadaniu sprawozdań z wykonania budżetu, szczegółowy opis opracowany został w załączniku Nr 2 do protokółu Komisji, przyjmuje sprawozdania.
 
 
Komisja nie wnosi zastrzeżeń co do wykonania budżetu, opiniuje go pozytywnie i wnosi do Rady o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Duszniki za 2004r.
 
Przewodniczył:
Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej
Stanisław Subsar

PROTOKÓŁ NR 22/05

PROTOKÓŁ NR 22/2005
Z posiedzenia Komisji rewizyjnej Rady Gminy Duszniki w
w dniu 14 lutego 2005r.
                                             
Komisja Rewizyjna w pełnym składzie - działając na podstawie rocznego planu zatwierdzonego przez Radę Gminy  Duszniki - przeprowadziła w dniu 14.02.2005 kontrolę działalności sołectwa i OSP w Niewierzu.
W posiedzeniu uczestniczyli:
-    Bonifacy Nowak sekretarz OSP,
-    Jan Batura przewodniczący komisji rewizyjnej OSP,
-    Franciszek Flis prezes OSP,
-    Maria Konopacka członek rady sołeckiej
-    Ryszard Dziamski     "          "         "
-    Marian Szukała sołtys
 
Lista obecności jest zał. nr 1 do protokółu.
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej  Stanisław Subsar przedstawił plan i zakres kontroli:
- kontrola działalności Rady Sołeckiej Sołectwa Niewierz,
- kontrola działalności OSP Niewierz,
- gospodarowanie powierzonym mieniem gminnym,
- dyskusja
 
Sprawozdanie z działalności Rady Sołeckiej przedstawił Ryszard Dziamski, zwracając uwagę, że koszty utrzymania sali wiejskiej pokrywane są przez Urząd Gminy Duszniki,  a bieżące wydatki - ze środków pochodzących z wynajmu sali na imprezy okolicznościowe.
Sprawozdanie jest zał. nr 2 do protokółu.
 
Sprawozdanie z działalności Ochotniczej Straży Pożarnej, które jest zał. nr 3 do protokółu -  przedstawił sekretarz  Bonifacy Nowak
 
Po przedstawieniu sprawozdań głos zabrał przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stanisław Subsar pytając o terminy zebrań sprawozdawczych za rok 2004.
 
Odpowiedzi udzielił sołtys Marian Szukała. Zebrania planowane są na maj 2005 roku.
 
W dyskusji - Bonifacy Nowak przedstawił historię powstania OSP Niewierz, zwracając uwagę na zbliżającą się w tym roku 60- tą rocznicę powstania jednostki. Zasugerował, aby w związku ze zbliżającą się uroczystością odnowić elewację zewnętrzną budynku remizy.
 
Sołtys Marian Szukała zwrócił uwagę na dużą potrzebę wybudowania przy sali wiejskiej toalet i pomieszczenia kotłowni. W planie jest montaż centralnego ogrzewania.
 
Wnioski:
- Komisja nie wnosi uwag do przedstawionych sprawozdań.
- Zaleca się w możliwie krótkim terminie odbycie zebrań sprawozdawczych.
- Komisja przychyla się do wniosku sołtysa, aby w miarę możliwości budżetowych wybudować
  toalety i pomieszczenia kotłowni przy sali wiejskiej w Niewierzu, oraz do wniosku sekretarza
  OSP dotyczącego odnowienia elewacji na remizie.
 
Po obejściu pomieszczeń sali wiejskiej jak i remizy komisja zwraca uwagę na bardzo dobre ich utrzymanie.
Protokółował
Józef Augustynek
Przewodniczył
Stanisław Subsar