Obwieszczenie - postanowienie

Obwieszczenie - postanowienie

Duszniki 30. 03. 2010

 RRG. 7615 – 4/10

 

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Wójt Gminy Duszniki zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227) zawiadamia o wydanym postanowieniu nr RRG.7615-4/10,  stwierdzającym odstąpienie od przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji transformatorowo-rozdzielczej GPZ Duszniki 110/15kV wraz z wprowadzeniem linii 110 kV, na dz. nr 619/3, 620/2, 621/2 i 621/3 w Dusznikach

Powyższe postanowienie zostało wydane po uzyskaniu opinii RDOŚ-30-OO.I-66190-183/10/ps, z dnia 18.03.2010 roku oraz Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego nr DN.NS 72/8-6(1)/10, z dnia 26.02.2010 w których w/w organy nie stwierdziły potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko.

W przedmiotowej sprawie prowadzone jest  postępowania zmierzające do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – organem właściwym do wydania decyzji jest Wójt Gminy Duszniki