Uchwały 2012

Uchwały Rady Gminy z 28 grudnia 2012 r.

Uchwały XXXI sesji
Rady Gminy Duszniki
z dnia 28 grudnia 2012r.

1. Uchwała nr XXXI/195/12
   w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata
   2012 - 2017.- CZYTAJ,  załącznik, załącznik

2.Uchwała nr XXXI/196/2012
   w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Nr XVII/97/11 Rady Gminy Duszniki z 
   dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie budżetu na rok 2012. - CZYTAJ
, załącznik,
   załącznik
, załącznik , załącznik

3. Uchwała nr XXXI/197/12
    w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki
    na lata 2013 - 2018.-CZYTAJ,
załącznik, załacznik, załącznik

4. Uchwała nr XXXI/198/12
   w sprawie:
budżetu na rok 2013 - CZYTAJ, załącznik ,załącznik ,załacznik,
   załącznik, załącznik, załącznik, załącznik, załącznik, załącznik,załącznik,
   załącznik, załącznik
, załacznik

5.Uchwała nr XXXI/199/2012
   w sprawie: ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku
   budżetowego 2012.-
CZYTAJ

6.Uchwała nr XXXI/200/2012
   w sprawie: zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i
   zbiorowe odprowadzanie ścieków - CZYTAJ
, załącznik 

7.Uchwała nr XXXI/201/2012
   w sprawie: ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia
   usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
   nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez
   właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.- CZYTAJ , załącznik

8.Uchwała nr XXXI/202/2012
   w sprawie: uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i
   porządku na terenie Gminy Duszniki.- CZYTAJ
,załącznik

Uchwały Rady Gminy z 27 listopada 2012 r.

Uchwały XXX sesji
Rady Gminy Duszniki
z dnia 27 listopada 2012r
.

  1. Uchwała nr XXX/183/12
      w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata
2012 - 2017. - CZYTAJ, załącznik,  załącznik

  2. Uchwała nr XXX/184/12
      w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Nr XVII/97/11 Rady Gminy Duszniki z dnia
29 grudnia 2011r. w sprawie budżetu na rok 2012
 - CZYTAJ  ,załacznik, załącznik, załącznik, załącznik

  3.Uchwała nr XXX/185/12
     w sprawie: zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa,
     wyznaczenia inkasenta i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
-CZYTAJ

 4.Uchwała nr XXX/186/12
    w sprawie: nadania nazwy ulicy drogom na terenie Gminy Duszniki,
    w miejscowosci:Grzebienisko - CZYTAJ
 

 5. Uchwała nr XXX/187/12
     w sprawie: zatwierdzenia planu pracy komisji rewizyjnej na rok 2013-CZYTAJ
, załącznik

 6. Uchwała nr XXX/188/12
     w sprawie: zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury -
     Gminnej Biblioteki Publicznej w  Dusznikach i Gminnego
     Centrum Kultury w Dusznikach -CZYTAJ

   7.Uchwała nr XXX/189/12
      w sprawie:
zatwierdzenia zmian w dokumencie
     „Strategia Rozwoju Gminy Duszniki do 2015 roku"- CZYTAJ

8. Uchwała nr XXX/190/12
     w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Duszniki nieruchomości 
     położonej na terenie miejscowości Sędziny , Gmina Duszniki /dz.nr 164/21 / .-CZYTAJ

9.Uchwała nr XXX/191/12
   w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Duszniki nrXVI/91/11, z dnia 22 listopada 2011 r.
   w sprawie rozwiązania gospodarki ściekowej na terenach o zabudowie rozproszonej w
   Gminie Duszniki;- CZYTAJ

10. Uchwała nr XXX/192/12
    w sprawie:wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Duszniki nieruchomości
    położonej na terenie  miejscowości Sękowo ,
    Gmina Duszniki /dz.nr 353/3 / .
-CZYTAJ

11. Uchwała nr XXX/193/12
    w sprawie:wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Duszniki nieruchomości
    lokalowej wraz z udziałem części wspólnej gruntu w wysokości 2 307 / 5 310
    położonej na terenie miejscowości Grzebienisko , 
   Gmina Duszniki /dz.nr 472/8 / .-CZYTAJ

12. Uchwała nr XXX/194/12
     w sprawie: przejęcia pojazdu na własność Gminy Duszniki - CZYTAJ

 

 

Uchwały Rady Gminy z 30 października 2012r

Uchwały XXIX sesji
Rady Gminy Duszniki
z dnia 30 października 2012r.

1. Uchwała nr XXIX/162/12
    w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2012 - 2017. - CZYTAJ,
    załącznik, załącznik

2. Uchwała nr XXIX/163/12
    w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Nr XVII/97/11 Rady Gminy Duszniki z
 dnia 29 grudnia 2011r.
    w sprawie budżetu na rok 2012- CZYTAJ, załącznik

3. Uchwała nr XXIX/164/12
    w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości- CZYTAJ

4. Uchwała nr XXIX/165/12
    w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego- CZYTAJ

5.Uchwała nr XXIX/166/12
   w sprawie:
ustalenia stawek podatku od środków transportowych-CZYTAJ

6.Uchwała nr XXIX/167/12
   w sprawie: nieodpłatnego przekazania samochodu pożarniczego,
   stanowiącego własność gminy Duszniki na
   rzecz Gminy Illuka ( Estonia ) - CZYTAJ

7. Uchwała nr XXIX/168/12
    w sprawie: ustalenia wysokości stawek dotacji przedmiotowych dla Komunalnego Zakładu Budżetowego
    w Dusznikach w 2013 r- CZYTAJ

8. Uchwała nr XXIX/169/12
    w sprawie: wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Duszniki
    na lata 2012-2016 - CZYTAJ

9. Uchwała nr XXIX/170/12
    w sprawie: przyjęcia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
    prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Gminie Duszniki na rok 2013 - CZYTAJ

10. Uchwała nr XXIX/171/12
    w sprawie:przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy Duszniki
    na lata 2012-2016- CZYTAJ

11. Uchwała nr XXIX/172/12
      w sprawie:
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
      na rok 2013- CZYTAJ

12. Uchwała nr XXIX/173/12
      w sprawie: wydzierżawienia gruntu rolnego, położonego na terenie miejscowości
      Sędziny - obręb Sędzinko , gmina Duszniki (działka ewidencyjna nr 296/3 ) - w 
      trybie bezprzetargowym .- CZYTAJ
, uzasadnienie uchwały

13. Uchwała nr XXIX/174/12
      w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Duszniki nieruchomości
      - położonej na terenie miejscowości Wierzeja , Gmina Duszniki /dz.nr 63/1 i 64/3 / .-CZYTAJ

14. Uchwała nr XXIX/175/12
      w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Duszniki nieruchomości - położonej na
      terenie miejscowości Wierzeja , Gmina Duszniki /dz.nr 213/6 / .-CZYTAJ

15.Uchwała nr XXIX/176/12
     w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
     składanej przez włascicieli niwruchomości, połozonych na terenie Gminy Duszniki-CZYTAJ

16. Uchwała nr XXIX/177/12
     w sprawie: metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
     stawki opłat
-CZYTAJ


17. Uchwała nr XXIX/178/12
     w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie
     odpadami komunalnymi-CZYTAJ

18. Uchwała nr XXIX/179/12
     w sprawie: wymagań, jakie powinien spełnić przedsiebiorca ubiegajacy sie o uzyskanie
     zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu
     nieczystości ciekłych-CZYTAJ

19.Uchwała nr XXIX/180/12
     w sprawie: określenia górnych stawek opłat, ponoszonych przez właścicieli nieruchomosci, którzy
     pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystosci ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy
     są zobowiązani zawrzeć umowę na odbieranie odpadów komunalnych-CZYTAJ

20.Uchwała nr XXIX/181/12
     w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w
     Ceradzu Dolnym dla działek o nr ewid.230/1, 230/2- CZYTAJ

21.Uchwała nr XXIX/182/12
     w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w
     części dotyczącej działek nr862/2 oraz 884/2 w Dusznikach- CZYTYAJ

Uchwały Rady Gminy z 9 października 2012r

Uchwały XXVIII sesji
Rady Gminy Duszniki
z dnia 9 paździrnika 2012r.

1. Uchwała nr XXVIII/161/12
    w sprawie: zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dusznikach-CZYTAJ

Uchwały Rady Gminy z 18 września 2012r

Uchwały XXVII sesji
Rady Gminy Duszniki
z dnia 18 września 2012r.

 

1. Uchwała nr XXVII/157/12
    w sprawie:zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 
    2012 - 2017-CZYTAJ, załącznik,załacznik,załącznik

2. Uchwała nr XXVII/158/12
    w sprawie: : zmiany uchwały budżetowej Nr XVII/97/11 Rady Gminy Duszniki z dnia
    29 grudnia 2011r. w sprawie budżetu na rok 2012- CZYTAJ, załącznik

3. Uchwała nr XXVII/159/12
    w sprawie: przeznaczenia umorzonej części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu
   Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu- CZYTAJ

4. Uchwała nr XXVII/160/12
    w sprawie: podziału Gminy Duszniki na jednomandatowe okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów
    - CZYTAJ

Uchwały Rady Gminy z 20 lipca 2012r.

Uchwały XXVI sesji
Rady Gminy Duszniki
z dnia 20 lipca 2012r.

1. Uchwała nr XXVI/156/12
    w sprawie: zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa i członków Rady Sołeckiej
    w sołectwie Mieściska - Sarbia- CZYTAJ

Uchwały Rady Gminy z 6 lipca 2012r.

Uchwały XXV sesji
Rady Gminy Duszniki
z dnia 6 lipca 2012r.

1. Uchwała nr XXV/153/12
    w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2012 - 2017
    - CZYTAJ, zalącznik, załącznik, załącznik

2. Uchwała nr XXV/154/12
    w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Nr XVII/97/11 Rady Gminy Duszniki z dnia 29 grudnia 2011r.
    w sprawie budżetu na rok 2012- CZYTAJ

3. Uchwała nr XXV/155/12
   w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXIV/147/12 Rady Gminy Duszniki z dnia 26 czerwca 2012r.
   w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego- CZYTAJ

Uchwały Rady Gminy z 26 czerwca 2012r.

Uchwały XXIV sesji
Rady Gminy Duszniki
z dnia 26 czerwca 2012r.

 

1. Uchwała nr XXIV/145/12
    w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2012 - 2017
    - CZYTAJ, załącznik, załącznik, załącznik

2. Uchwała nr XXIV/146/12
    w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Nr XVII/97/11 Rady Gminy Duszniki z dnia 29 grudnia 2011r.
    w sprawie budżetu na rok 2012 - CZYTAJ, załącznik

3. Uchwała nr XXIV/147/12
    w sprawie: zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego- CZYTAJ

4. Uchwała nr XXIV/148/12
    w sprawie: zatwierdzenia projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego,
    pt.: „Walka z wykluczeniem społecznym w Gminie Duszniki" - CZYTAJ

5. Uchwała nr XXIV/149/12
    w sprawie:
udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Wielkopolskiego
    na dofinansowanie „Udrożnienia i oczyszczenie rzeki Mogielnicy na odcinku biegnącym przez
   Gminę Duszniki, miejscowości Chełminko, Niewierz."- CZYTAJ

6. Uchwała nr XXIV/150/12
w sprawie:
uzgodnienia zakresu prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody na drzewie
    pomnikowym jarząb brekinia rosnącym na terenie Gminy Duszniki - CZYTAJ

7. Uchwała nr XXIV/151/12
    w sprawie: zwolnienia z obowiązku zbycia mieruchomosci w
    drodze przetargu. - CZYTAJ

Uchwały Rady Gminy z 29 maja 2012r.

Uchwały XXIII sesji
Rady Gminy Duszniki
z dnia 29 maja 2012r.

1. Uchwała nr XXIII/140/12
    w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok- CZYTAJ

2. Uchwała nr XXIII/141/12
    w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Duszniki za 2011 rok - CZYTAJ

3. Uchwała nr XXIII/142/12
    w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2012 - 2017
- CZYTAJ,
    załacznik, załącznik

4. Uchwała nr XXIII/143/12
    w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Nr XVII/97/11 Rady Gminy Duszniki z dnia 29 grudnia 2011r.
    w sprawie budżetu na rok 2012 - CZYTAJ
, załącznik

5. Uchwała nr XXIII/144/12
    w sprawie: zaciągnięcia pożyczki na przebudowę ul. Sportowej w Dusznikach- CZYTAJ

Uchwały Rady Gminy z 24 kwietnia 2012r.

Uchwały XXII sesji
Rady Gminy Duszniki
z dnia 24 kwietnia 2012r.

 

1. Uchwała nr XXII/126/12
    w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Ceradzu Dolnym
    dla działki o nr ewid.166/1- CZYTAJ

2. Uchwała nr XXII/127/12
    w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Ceradzu Dolnym
   dla działki o nr ewid.238- CZYTAJ

3. Uchwała nr XXII/128/12
    w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Ceradzu Dolnym
   dla działek o nr ewid.206/1, 206/2, 207/1, 207/2 oraz 208- CZYTAJ

4. Uchwała nr XXII/129/12
    w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Ceradzu Dolnym
   dla działki o nr ewid.103- CZYTAJ

5. Uchwała nr XXII/130/12
    w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki
    nr 127/15 w Ceradzu Dolnym- CZYTAJ

6. Uchwała nr XXII/131/12
   w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki 
   nr 172/4 w Ceradzu Dolnym- CZYTAJ

7. Uchwała nr XXII/132/12
    w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Dusznikach
    dla działki o nr ewid.298- CZYTAJ

8. Uchwała nr XXII/133/12
    w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki
    nr 196/1 w Dusznikach- CZYTAJ

9. Uchwała nr XXII/134/12
    w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki
    nr 133/2 w Wierzei - CZYTAJ

10. Uchwała nr XXII/135/12
    w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Sękowie dla działki
    o nr ewid.359/2 - CZYTAJ

11. Uchwała nr XXII/136/12
     w sprawie: sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie miejscowości Sękowo,
     gmina Duszniki (działka ewidencyjna nr 335/9 )- w trybie przetargu ustnego nieograniczonego-
CZYTAJ

12. Uchwała nr XXII/137/12
     w sprawie: sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie miejscowości Sękowo,
     gmina Duszniki (działka ewidencyjna nr 335/8 )- w trybie przetargu ustnego nieograniczonego- CZYTAJ

13. Uchwała nr XXII/138/12
     w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2012 - 2017
     - CZYTAJ, załącznik, załącznik

14. Uchwała nr XXII/139/12
     w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Nr XVII/97/11 Rady Gminy Duszniki z dnia 29 grudnia 2011r.
     w sprawie budżetu na rok 2012- CZYTAJ, załączniki

Uchwały Rady Gminy z 16 kwietnia 2012r.

Uchwały XXI sesji
Rady Gminy Duszniki
z dnia 16 kwietnia 2012r.

1. Uchwała nr XXII/124/12
    w sprawie: : zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2012 - 2017
    - CZYTAJ, załącznik, załącznik, załącznik

2. Uchwała nr XXII/125/12
    w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Nr XVII/97/11 Rady Gminy Duszniki z dnia 29 grudnia 2011r.
    w sprawie budżetu na rok 2012 - CZYTAJ, załączniki

Uchwały Rady Gminy z 27 marca 2012r.

Uchwały XX sesji
Rady Gminy Duszniki
z dnia 27marca 2012r.

1. Uchwała nr XX/118/12
    w sprawie: : zmiany uchwały budżetowej Nr XVII/97/11 Rady Gminy Duszniki z dnia 29 grudnia 2011r.
    w sprawie budżetu na rok 2012- CZYTAJ, załącznik, załącznik, załącznik

2. Uchwała nr XX/119/12
    w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy roku 2013 środków stanowiących
    fundusz sołecki- CZYTAJ, załącznik

3. Uchwała nr XX/120/12
    w sprawie: uzupełnienia składu Komisji Rolnictwa i Budżetu- CZYTAJ

4. Uchwała nr XX/121/12
    w sprawie: uzupełnienia składu Komisji Rolnictwa i Budżetu - CZYTAJ

5. Uchwała nr XX/122/12
    w sprawie: powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ds. komunalizacji mienia.-CZYTAJ

6. Uchwała nr XX/123/12
    w sprawie: Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
    na terenie gminy Duszniki w 2012 roku- CZYTAJ

Uchwały Rady Gminy z 28 lutego 2012r.

Uchwały XIX sesji
Rady Gminy Duszniki
z dnia 28 lutego 2012r.

 

1. Uchwała nr XIX/110/12
    w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2012 - 2017
   - CZYTAJ
 załącznik, załącznik, załącznik

2. Uchwała nr XIX/111/12
    w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Nr XVII/97/11 Rady Gminy Duszniki z dnia 29 grudnia 2011r.
    w sprawie budżetu na rok 2012- CZYTAJ

3. Uchwała nr XIX/112/12
    w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Wielkopolskiego- CZYTAJ

4. Uchwała nr XIX/113/12
    w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna
    nr 570/2 położona na terenie miejscowości Duszniki- CZYTAJ
, Uzasadnienie

5. Uchwała nr XIX/114/12
    w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna
    nr 158/3 położona na terenie miejscowości Sękowo,gmina Duszniki- CZYTAJ
, Uzasadnienie

6. Uchwała nr XIX/115/12
    w sprawie: nadania nazw ulicom na terenie Gminy Duszniki w miejscowościach: Duszniki i Sędzinko
    - CZYTAJ

7. Uchwała nr XIX/116/12
    w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Szamotulskiego na dofinansowanie remontu drogi
    powiatowej nr 1886 P Wilczyna - Grzebienisko - CZYTAJ

8. Uchwała nr XVIII/117/12
    w sprawie: wyboru ławników - CZYTAJ

Uchwały Rady Gminy z 24 stycznia 2012r.

Uchwały XVIII sesji
Rady Gminy Duszniki
z dnia 24 stycznia 2012r.

 

1. Uchwała nr XVIII/105/12
    w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2012 - 2017
    - CZYTAJ, załącznik, załącznik

2. Uchwała nr XVIII/106/12
    w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Nr XVII/97/11 Rady Gminy Duszniki z dnia 29 grudnia 2011r.
    w sprawie budżetu na rok 2012 -CZYTAJ, załącznik

3. Uchwała nr XVIII/107/12
     w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Duszniki na rok 2012- CZYTAJ
, załącznik

4. Uchwała nr XVIII/108/12
    w sprawie:  zatwierdzenia planu pracy komisji stałych na rok 2012 - CZYTAJ
, załącznik , załącznik nr2 , załącznik nr3