Uchwały Kadencji 2002-2006

1

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej, powołanej do obliczania wyników tajnego głosowania na I sesji Rady Gminy Duszniki w dniu 18 listopada 2002r.

2

w sprawie: wyboru przewodniczącego Rady Gminy Duszniki

3

w sprawie: wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy Duszniki

4

w sprawie: powołania Komisji Rewizyjnej, oraz ustalenia jej składu osobowego

5

w sprawie: ustalenia przedmiotu i zakresu działania komisji stałych Rady Gminy oraz ich składu osobowego

6

w sprawie: powołania Komisji Inwentaryzacyjnej

7

w sprawie: wskazania Wiceprzewodniczącej Rady Gminy do określania podróży służbowej Przewodniczącemu Rady Gminy.

8

w sprawie: wskazania Wiceprzewodniczącej Rady Gminy do określania podróży służbowej Przewodniczącemu Rady Gminy

9

w sprawie: wynagrodzenia dla wójta Gminy Duszniki

10

w sprawie: zasad ustalania i poboru opłaty targowej

11

w sprawie : ustalenia stawek podatku od posiadania psów

12

w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

13

w sprawie: określenia wzoru formularzy - dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania - niezbędnych do wymiaru i poboru podatku rolnego

14

w sprawie: określenia wzoru formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu  opodatkowania – niezbędnych – do wymiaru i poboru podatku leśnego.

15

w sprawie: ustalenia stawek podatku od środków transportowych

16

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Nr XXXVIII-255/2001 r. z dnia 28.12.2001 r. Rady Gminy Duszniki w sprawie budżetu gminy Duszniki na 2002

17

w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Duszniki na 2003 rok

18

w sprawie: zarządzenia wyborów  organów wykonawczych w  sołectwach gminy Duszniki

19

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie  w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

20

w sprawie:  przystąpienia  do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gminy Duszniki

21

w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2003

22

w sprawie:  Statutu Gminy Duszniki

23

w sprawie:  Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

24

w sprawie: zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na świadczenia przyznane w ramach zadań własnych Gminy w odniesieniu do dożywiania uczniów Szkół Podstawowych oraz Gimnazjalnych

25

w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego w części gminy Duszniki

26

w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu aktywizacji gospodarczej na obszarze działki o nr ewid.: 321/14 i 321/15 we wsi Sękowo, gmina Duszniki

27

w sprawie: zatwierdzenia projektu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Dusznikach na 2003 r.

28

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Duszniki, w części dotyczącej wsi Brzoza – teren eksploatacji złóż kruszywa naturalnego (część działki ewidencyjnej o nr 118 – o łącznej powierzchni 4,5 ha)

29

w sprawie : ustalenia minimalnego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania w tabeli miesięcznych  stawek wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu dla pracowników zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dusznikach.

30

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Nr IV - 17/2002 r. z dnia 20 grudnia 2002 r. Rady Gminy Duszniki w sprawie budżetu Gminy Duszniki na 2003 r.

31

w sprawie: ustalenia minimalnego wynagrodzenia zasadniczego w  I kategorii aszeregowania w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu dla pracowników zatrudnionych w Komunalnym Zakładzie Budżetowym w Dusznikach

32

w sprawie: ustalenia minimalnego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu dla pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w Gminnym Zespole Oświatowym, Gimnazjach, Szkołach Podstawowych i  Przedszkolu Gminy Duszniki

33

w sprawie: zmiany uchwały w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu ustalającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

34

w sprawie: wynagrodzenia dla Wójta Gminy Duszniki

35

w sprawie: udzielenia absolutorium organowi wykonawczemu Gminy Duszniki

36

w sprawie: sprzedaży działki niezabudowanej w miejscowości Sękowo, gmina Duszniki w trybie przetargowym - dz. ew. nr 390/3.

37

w sprawie: sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi  Duszniki - w trybie przetargu  ustnego nieograniczonego.

38

w sprawie: sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Duszniki w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

39

w sprawie: sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi  Duszniki - w trybie przetargu  ustnego nieograniczonego.

40

w sprawie: sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Duszniki - w trybie przetargu  ustnego nieograniczonego.

41

w sprawie: sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Duszniki - w trybie przetargu  ustnego nieograniczonego.

42

w sprawie: sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Duszniki - w trybie przetargu  ustnego nieograniczonego.

43

w sprawie: sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Duszniki - w trybie przetargu  ustnego nieograniczonego.

44

w sprawie: sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Duszniki - w trybie przetargu  ustnego nieograniczonego.

45

w sprawie: zmiany zatwierdzonego projektu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Dusznikach na 2003 r.

46

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Nr IV - 17/2002 r. z dnia 20 grudnia 2002 r. Rady Gminy Duszniki w sprawie budżetu Gminy Duszniki na 2003 r.

47

w sprawie: zaciągnięcia pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami i przykanalikami - etap II i III w miejscowości Grzebienisko, pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej w Dusznikach - etap I, pożyczki na modernizację kotłowni węglowej na gazową w budynku Szkoły Podstawowej w Dusznikach, Filia w Sękowie i kredytu na rozbudowę Gimnazjum w Dusznikach.

48

w sprawie: zamiany nieruchomości.

49

w sprawie: zatwierdzenia zarządzenia porządkowego ograniczającego pobór wody na terenie gminy Duszniki.

50

51

w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działalności gospodarczej w Sękowie

52

w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działalności gospodarczej w Wilczynie, Podrzewiu i Sękowie

53

w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej na obszarze części działki  o nr ewid. 126 we wsi Mieściska

54

w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej na obszarze części działki  o nr ewid. 126 we wsi Mieściska

55

w sprawie: zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych

57

w sprawie: powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Szamotułach

Tekst uchwały

58

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Nr IV - 17/2002 r. z dnia 20 grudnia 2002 r. Rady Gminy Duszniki w sprawie budżetu Gminy Duszniki na 2003 r.Tekst uchwałyZałącznik 1Załącznik 2Załącznik 3Załącznik 4Załącznik 5Załącznik 6Załącznik 7

59

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu SzamotulskiegoTekst uchwały

60

w sprawie:  upoważnienia Pani Donaty Grzeszkowiak do podpisywania decyzji administracyjnychTekst uchwały

61

w sprawie: wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Szamotułach na okres kadencji 2004 - 2007Tekst uchwały

62

w sprawie: wyrażenia opinii o celowości realizacji zadania wykorzystującego dotację Urzędu Marszałkowskiego na rekultywację gruntów[-- $ZALACZNIK={1}--]

63

w sprawie: zamiany działek gruntu pomiędzy Parafią Rzymskokatolicką w Dusznikach pod wezwaniem Św. Marcina , a Gminą DusznikiTekst uchwały

64

w sprawie: zmiany zatwierdzonego projektu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Dusznikach na 2003 r.

Tekst uchwałyZałącznik 1

65

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Nr IV - 17/2002 r. z dnia 20 grudnia 2002 r. Rady Gminy Duszniki w sprawie budżetu Gminy Duszniki na 2003 r.

Tekst uchwałyZałącznik 1Załącznik 2Załącznik 3Załącznik 4Załącznik 5Załącznik 6Załącznik 7

66

w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej za podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Duszniki

Tekst uchwały

67

w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomościTekst uchwały

68

w sprawie: sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Sędzinko, gmina Duszniki /dz. ew. nr 518/5/ w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

[-- $ZALACZNIK={1}--]

69

w sprawie: sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Sędzinko, gmina Duszniki /dz. ew. nr 518/6/ - w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Tekst uchwały

70

w sprawie: sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Sędzinko, gmina Duszniki /dz. ew. nr 518/7/ - w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Tekst uchwały

71

w sprawie: sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Sędzinko, gmina Duszniki /dz. ew. nr 518/8 - w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Tekst uchwały

72

w sprawie: sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi  Sędzinko, gmina Duszniki /dz. ew. nr 518/9/ - w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Tekst uchwały

73

w sprawie: sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Sędzinko, gmina Duszniki /dz. ew. nr 518/10/ - w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Tekst uchwały

74

o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Duszniki

Tekst uchwały

75

w sprawie: zmiany zatwierdzonego projektu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Dusznikach na 2003 r.

76

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Nr IV-17/2002 z dnia 20 grudnia 2002 r. Rady Gminy Duszniki w sprawie budżetu Gminy Duszniki na 2003 r.

77

w sprawie: ustalenia stawek podatku od środków transportowych

78

w sprawie: zasad ustalania i poboru opłaty targowej

79

w sprawie: o zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej w Podrzewiu

80

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Nr IV - 17/2002 r. z dnia 20 grudnia 2002 r. Rady Gminy Duszniki w sprawie budżetu Gminy Duszniki na 2003 r.

81

w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

82

w sprawie: sprawie: ustalenia wysokości stawek dotacji przedmiotowych dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Dusznikach w 2004 r.

83

w sprawie: zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad i poboru opłaty targowej

Uchwała

84

w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004

Uchwała

85

w sprawie: wynagrodzenia dla Wójta Gminy Duszniki

Uchwała

86

w sprawie: obniżenia wysokości wskaźników procentowych dla ustalania dodatków mieszkaniowych

Tekst uchwały

91

w sprawie: przeznaczenia środków finansowych na wymianę stolarki okiennej w Szkole Podstawowej w Dusznikach

Tekst uchwały

92

zmieniająca uchwałę o zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej w Podrzewiu

Tekst uchwały

93

w sprawie: zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Duszniki na lata 2002 - 2006

Tekst uchwałyZałącznik 1

95

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Szamotulskiego

Tekst uchwały

96

w sprawie: likwidacji Szkoły Podstawowej w Podrzewiu

Tekst uchwały

97

w sprawie: utworzenia Punktu Filialnego w Podrzewiu Szkoły Podstawowej w Dusznikach

Tekst uchwały

98

w sprawie: utworzenia Punktu Filialnego w Podrzewiu Przedszkola w Dusznikach

Tekst uchwały

100

w sprawie: zaciągnięcia pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w Dusznikach – Etap VS – 2

Tekst uchwały

101

w sprawie likwidacji Filii Biblioteki Publicznej Gminy w Sękowie gmina Dusznik

Tekst uchwały

102

w sprawie: zatwierdzenia projektu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Dusznikach na 2004 r.

103

w sprawie: upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dusznikach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu dodatków mieszkaniowych

104

w sprawie: sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, granic ich obwodów oraz stopnia organizacyjnego

Tekst uchwały

105

w sprawie: rocznego programu współpracy - z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami zrównanymi z organizacjami pozarządowymi, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego - na rok 2004

Tekst uchwały

106

w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Duszniki
 

107

w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania lub potrzebami ruchu

Tekst uchwały

108

w sprawie: Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dusznikach

110

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Nr XVIII - 94/04 z dnia 24 marca 2004 r. Rady Gminy Duszniki w sprawie budżetu Gminy Duszniki na 2004 r

Tekst uchwałyZałącznik 1Załącznik 2Załącznik 3Załącznik 4Załącznik 5Załącznik 6Załącznik 7

111

w sprawie: zaciągnięcia pożyczki na modernizację kotłowni węglowej na gazową w budynku Przedszkola Samorządowego w Podrzewiu, ul. Ogrodowa 2

113

w sprawie: przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Duszniki

114

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia częściowej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Duszniki

Tekst uchwały

115

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek przeznaczonych na cele jednorodzinnego budownictwa mieszkaniowego w Dusznikach

116

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Duszniki dla obszaru w Kunowie i Dusznikach

117

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Duszniki dla obszarów w Ceradzu Dolnym, Sędzinach, Podrzewiu, Mieściskach, Dusznikach i Grzebienisku

118

w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Wójta Gminy Duszniki

119

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Duszniki dla obszarów w Podrzewiu

119

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Duszniki dla obszarów w Podrzewiu
 

120

w sprawie: zaciągnięcia pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w Dusznikach – Etap VS – 2
 

121

w sprawie: zmiany uchwały Nr XVIII – 100 / 04 Rady Gminy Duszniki z dnia 24 marca 2004 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w Dusznikach – Etap VS – 2
 

122

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Nr XVIII - 94/04 z dnia 24 marca 2004 r. Rady Gminy Duszniki w sprawie budżetu Gminy Duszniki na 2004 r.

 

Tekst uchwały

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

Załącznik 6

Załącznik 7

123

w sprawie: sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Grzebienisko  /dz.ew.nr 469/1  / - w trybie przetargu  ustnego nieograniczonego
 

124

 w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Duszniki woj. wielkopolskie

 

Tekst uchwały

125

w sprawie: zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Duszniki

 

Tekst uchwały

126

w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej przyznawanych w formie usług, pomocy rzeczowej, zasiłku na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłku okresowego i zasiłku celowego udzielanych w ramach zadań własnych gminy oraz określenia wydatków podlegających zwrotowi

 

Tekst uchwały

127

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Nr XVIII - 94/04 z dnia 24 marca 2004 r. Rady Gminy Duszniki w sprawie budżetu Gminy Duszniki na 2004 r.

 

Tekst uchwały

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

128

w sprawie: powołania gminnej instytucji kultury pn. Gminne Centrum Kultury w Dusznikach, oraz nadania jej Statutu

 

Tekst uchwały

129

w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z Gminy Duszniki

 

Tekst uchwały

130

w sprawie: rocznego programu współpracy - z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami zrównanymi z organizacjami pozarządowymi, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego - na rok 2005

 

Tekst uchwały

131

w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005

 

Tekst uchwały

132

w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Duszniki w miejscowości Sękowo na obszarze działek o nr ewid.: 341/18, 323/2, 323/1, 343/1 na cele aktywizacji gospodarczej

 

Tekst uchwały

133

w sprawie: zatwierdzenia Programu Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla Gminy Duszniki

 

Tekst uchwały

134

w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 

Tekst uchwały

135

w sprawie: ustalenia stawek podatku od środków transportowych

 

Tekst uchwały

136

w sprawie: określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych

 

Tekst uchwały

137

w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej za podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Duszniki

 

Tekst uchwały

138

w sprawie: ustalenia stawek podatku od posiadania psów

 

Tekst uchwały

139

w sprawie: zabezpieczenia środków finansowych w budżecie 2005r. na realizację Pilotażowego Programu LEADER + w ramach Schematu I

Tekst uchwały

140

w sprawie: zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Duszniki a następującymi jednostkami samorządu terytorialnego: Miastem i Gminą Lwówek, Miastem i Gminą Opalenica, Gminą Kuślin, w zakresie wspólnej realizacji Pilotażowego Programu LEADER + w ramach Schematu I

Tekst uchwały

141

w sprawie: ustalenia zasad wypłacania oraz  wysokości diet przysługujących radnym i sołtysom

142

zmieniająca uchwałę Rady Gminy Duszniki nr XXVII/133/04 z dnia 24.11.04 r.

143

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Nr XVIII - 94/04 z dnia 24 marca 2004 r. Rady Gminy Duszniki w sprawie budżetu Gminy Duszniki na 2004 r.

Tekst uchwałyZałącznik 1Załącznik 2Załącznik 3Załącznik 4Załącznik 5Załącznik 6

144

w sprawie: ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2004

Tekst uchwały

145

w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie  w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

146

w sprawie : uchwalenia budżetu Gminy Duszniki na 2005 rok

147

w sprawie: zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw

 

TEKST UCHWAŁY

148

w sprawie: wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i wypłacania

 

TEKST UCHWAŁY

149

 w sprawie: kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze
 

154

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Nr XXIX - 146/04 z dnia 29 grudnia 2004 r. Rady Gminy Duszniki w sprawie budżetu Gminy Duszniki na 2005 r.

 

TEKST UCHWAŁY

155

w sprawie: wystąpienia o zmianę urzędowej nazwy miejscowości Ludowo
 

156

w sprawie: wystąpienia o zmianę rodzaju miejscowości Zalesie - przysiółek

 

TEKST UCHWAŁY

157

w sprawie: zatwierdzenia „Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych w gminie Duszniki na lata 2005-2015”

 

TEKST UCHWAŁY

158

w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Wsi Podrzewie Gmina Duszniki

 

TEKST UCHWAŁY

159

w sprawie:  o zamiarze likwidacji Punktu Filialnego w Sękowie, Szkoły Podstawowej w Dusznikach.

 

TEKST UCHWAŁY

160

w sprawie: Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Duszniki

 

TEKST UCHWAŁY

161

w sprawie: ustalenia minimalnego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu dla pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w Gminnym Zespole Oświatowym, Gimnazjach, Szkołach Podstawowych i Przedszkolu Gminy Duszniki

 

TEKST UCHWAŁY

162

w sprawie: wystąpienia o połączenie miejscowości Ludowo (wieś) i Sękowo (wieś) w jedną jednostkę osadniczą o nazwie Sękowo (wieś)

 

TEKST UCHWAŁY

163

w sprawie: nadania i zmiany nazw ulic w miejscowości Duszniki

 

TEKST UCHWAŁY

164

w sprawie nadania Gimnazjum w Grzebienisku imienia Lecha Krzyżaniaka

 

TEKST UCHWAŁY

165

w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Wsi Grzebienisko Gmina Duszniki

 

TEKST UCHWAŁY

166

w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Wsi Niewierz i Chełminko Gmina Duszniki

 

TEKST UCHWAŁY

167

w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Wsi Sękowo i Wilczyna Gmina Duszniki

 

TEKST UCHWAŁY

169

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania gminnej instytucji kultury pn. Gminne Centrum  Kultury w Dusznikach, oraz nadania jej  Statutu

 

TEKST UCHWAŁY

170

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Nr XXIX - 146/04 z dnia 29 grudnia 2004 r. Rady Gminy Duszniki w sprawie budżetu Gminy Duszniki na 2005 r.

 

TEKST UCHWAŁY

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

172

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Szamotulskiego

 

TEKST UCHWAŁY

173

w sprawie: likwidacji Punktu Filialnego w Sękowie Szkoły Podstawowej w Dusznikach

 

TEKST UCHWAŁY

174

w sprawie: sieci publicznych szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkola granic ich obwodów oraz stopnia organizacyjnego

 

TEKST UCHWAŁY

175

w sprawie: szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach gminy Duszniki oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin

 

TEKST UCHWAŁY

176

w sprawie : bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie miejscowości Duszniki dz. ew. nr 1235/19

 

TEKST UCHWAŁY

177

w sprawie: bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie miejscowości Grzebienisko (dz.ew.nr 375/7)

 

TEKST UCHWAŁY

180

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Nr XXIX - 146/04 z dnia 29 grudnia 2004 r. Rady Gminy Duszniki w sprawie budżetu Gminy Duszniki na 2005 r.

 

TEKST UCHWAŁY

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

184

Zmieniająca uchwałę Nr XXIII - 118/04 Rady Gminy Duszniki z dnia 22 lipca 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Wójta Gminy Duszniki

 

TEKST UCHWAŁY

185

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia częściowej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Duszniki

 

187

w sprawie::zasad sprawiania pogrzebu przez Gminę Duszniki

 

TEKST UCHWAŁY

188

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działkę nr ewid. 335L/1 położoną we wsi Sękowo

 

TEKST UCHWAŁY

190

w sprawie przystąpienia do sporządzenia częściowej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Duszniki

 

TEKST UCHWAŁY

191

w sprawie: wyrażenia opinii o celowości realizacji zadania wykorzystującego dotację Urzędu Marszałkowskiego na rekultywację gruntów

 

TEKST UCHWAŁY

192

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Nr XXIX - 146/04 z dnia 29 grudnia 2004r. Rady Gminy Duszniki w sprawie budżetu Gminy Duszniki na 2005 r.

 

 

TEKST UCHWAŁY

ZAŁĄCZNIK 1

ZAŁĄCZNIK 2

ZAŁĄCZNIK 3

ZAŁĄCZNIK 4

193

w sprawie: wyrażenia opinii o celowości realizacji zadania wykorzystującego dotację Urzędu Marszałkowskiego na rekultywację gruntów

 

TEKST UCHWAŁY

194

w sprawie:zmiany uchwały nr XXXVI-185/05 Rady Gminy Duszniki z dnia 22.06.2005r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia częściowej zmiany  studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Duszniki

 

TEKST UCHWAŁY

195

w sprawie: zmiany uchwały nr XXXVII-190/05 Rady Gminy Duszniki z dnia 21.09.2005r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia częściowej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Duszniki

 

TEKST UCHWAŁY

196

w sprawie: Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

 

TEKST UCHWAŁY

197

w sprawie: nabycia przez Gminę Duszniki działki - nieruchomości  położonej w Sękowie /dz. nr 157/16/
 

198

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Nr XXIX - 146/04 z dnia 29 grudnia 2004 r. Rady Gminy Duszniki w sprawie budżetu Gminy Duszniki na 2005 r.

 

 

TEKST UCHWAŁY

UZASADNIENIE

ZAŁĄCZNIK 1

ZAŁĄCZNIK 2

ZAŁĄCZNIK 3

ZAŁĄCZNIK 4

ZAŁĄCZNIK 5

ZAŁĄCZNIK 6

199

w sprawie: ustalenia stawek podatku od środków transportowych

 

TEKST UCHWAŁY

200

w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 

TEKST UCHWAŁY

201

w sprawie: określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych

 

202

w sprawie: zmiany  Statutu Gminy Duszniki

 

TEKST UCHWAŁY

203

w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2006

 

TEKST UCHWAŁY

204

w sprawie: rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami zrównanymi z organizacjami pozarządowymi, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, na rok 2006

 

TEKST UCHWAŁY

205

w sprawie: ustalenia cen biletów za przejazdy pasażerskie środkami komunikacji gminnej

 

TEKST UCHWAŁY

206

w sprawie: ustalenia cen biletów za przejazdy pasażerskie środkami komunikacji gminnej

 

207

w  sprawie:  wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiących własność Gminy Duszniki

 

TEKST UCHWAŁY

211

w sprawie: Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Duszniki

 

TEKST UCHWAŁY

212

w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

 

TEKST UCHWAŁY

213

w sprawie: przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Duszniki w miejscowości Wierzeja

 

TEKST UCHWAŁY

214

w sprawie: Regulaminu na rok 2006 określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego

 

TEKST UCHWAŁY

215

w sprawie: ustalenia Regulaminu na rok 2006 - określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw

 

TEKST UCHWAŁY

216

w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Duszniki na 2006 rok.
 

UCHWAŁA NR 217

w sprawie: zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Duszniki dla części terenu we wsi Podrzewie

 

TEKST UCHWAŁY

218

w sprawie:  powierzenia Wójtowi Gminy Duszniki uprawnień o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy o gospodarce komunalnej

 

TEKST UCHWAŁY

219

220

w sprawie: zatwierdzenia  projektu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony  Środowiska i Gospodarki Wodnej w Dusznikach na 2006r.
 

221

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki nr ewid. 47/9, 47/21, 47/26, 47/27, 53/3, 53/4, 53/7, 53/9, 53/10, 53/11, 53/12, 53/13, 53/14 położone we wsi Podrzewie

 

Uchwała

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

222

223

w sprawie opłaty administracyjnej

 

Tekst uchwały

224

zmieniająca uchwałę nr XXXVII-189/05 Rady Gminy Duszniki z dnia 21 września 2005 r. dotyczącej przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Duszniki w miejscowościach Ceradz Dolny, Duszniki, Grzebienisko, Sękowo, Niewierz, Mieściska

 

Tekst uchwały

225

zmieniająca  uchwałę nr XL -209/05 Rady Gminy Duszniki z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Duszniki w miejscowościach Grzebienisko, Duszniki, Chełminko.

 

Tekst uchwały

226

zmieniająca uchwałę nr XXXIX-204/05 Rady  Gminy  Duszniki z dnia 23 listopada 2005r.w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz  podmiotami zrównanymi z organizacjami pozarządowymi, jeżeli ich cele  statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, na   rok 2006

 

Tekst uchwały

227

zmieniająca uchwałę Nr XLI-211/05 Rady Gminy Duszniki z dnia 21.12.2005r. w sprawie Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Duszniki

 

Tekst uchwały

228

w sprawie: bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie miejscowości Grzebienisko, gmina Duszniki (dz. ew. nr 441/2)

 

TEKST UCHWAŁY

229

w sprawie: ustalenia zasad wypłacania oraz  wysokości diet przysługujących radnym i sołtysom
 

230

w sprawie: ustalenia należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych i sołtysów
 

231

w sprawie: ustalenia minimalnego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu dla pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych  w Gminnym Zespole Oświatowym, Gimnazjach, Szkołach Podstawowych  i Przedszkolu Gminy Duszniki