Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu złotowego

  Ogłoszenie o zamówieniu
   SIWZ
   Zał. nr 1 - Formularz ofertowy
   Uchwała Rady Gminy Duszniki w sprawie zaciągnięcia kredytu
   Wykaz aktualnych zobowiązań
   Sprawozdanie Rb 27S za III kw. 2020 r.
   Sprawozdanie Rb 28S za III kw. 2020 r.
   Sprawozdanie RbN za III kw. 2020 r.
   Sprawozdanie RbNDS za III kw. 2020 r.
   Sprawozdanie RbZ za III kw. 2020 r.
Zał. nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy
Zał. nr 3 - Grupa kapitałowa
Zał. nr 4 - Zobowiązanie podmiotu trzeciego