42 - Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce o nr ewid. 91, obręb Sarbia, gmina Duszniki

Informacja do publicznej wiadomości o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

  Informacja do publicznej wiadomości o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 

 

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsiewzięcia z dnia 27 marca 2023 r., znak: ROS.6220.42.2022.DG

Obwieszczenie - wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

  Obwieszczenie - wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie - opinie organów i zawiadomienie o zebraniu wystarczających dowodów i materiałów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

  Obwieszczenie - opinie organów współdziałających i zawiadomienie o zebraniu wystarczających materiałów i dowodów do wydania decyzji
 

 

Ponowna opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szamotułach

 

 

Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu

 

 

Ponowna opinia Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu

Obwieszczenie - ponowne opinie organów współdzialających (PPIS i WP) i przesunięcie terminu załatwienia sprawy

  Obwieszczenie - przesunięcie terminu załatwienia sprawy z uwagi na koniczność uzyskania ponownych opinii organów

Obwieszczenie - opinie organów współdzialających (PPIS i WP),konieczność uzupełnienia dokumentacji i przesunięcie terminu załatwienia sprawy

  Obwieszczenie - opinie organów współdziałających, koniecznośc uzupełnienia dokuemntacji i przesunięcie terminu załatwienia sprawy
 

 

 Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szamotułach

 

 

Opinia Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu

Obwieszczenie - wszczęcie postępowania

  Obwieszczenie - wszczęcie postępowania