Projekty Uchwał 2013

Projekty uchwał na sesję w dniu 30 grudnia 2013 r.

PROJEKTY UCHWAŁ XLIV(44) sesja Rady Gminy Duszniki
dnia 30 grudnia 2013r.


1. Projekt uchwały XLIV a
    w sprawie:zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2013-2020;-CZYTAJ
    załącznik , załącznik Nr 1

2. Projekt uchwały XLIV b
    w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXI/198/12 Rady Gminy Duszniki z dnia 28.12.2012 r.
    w sprawie:budżetu na rok 2013;-CZYTAJ, załącznik

3. Projekt uchwały XLIV c
   w sprawie: ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2014-2021;-CZYTAJ

4. Projekt uchwały XLIV d
   w sprawie: budżetu na rok 2014;-CZYTAJ

5. Projekt uchwały XLIV e
   w sprawie:ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku
   budżetowego 2013;-CZYTAJ
, załącznik

6. Projekt uchwały XLIV f
   w sprawie: przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego
   zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków;-CZYTAJ 

Projekty uchwał na sesję w dniu 3 grudnia 2013 r.

PROJEKTY UCHWAŁ XLIII(43) sesja Rady Gminy Duszniki
dnia 3 grudnia 2013r.


1. Projekt uchwały XLIII a
    w sprawie: zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2013-2020;
    CZYTAJ, załącznik nr 1, załącznik nr 2, załącznik nr 3

2. Projekt uchwały XLIII b
    w sprawie : zmiany Uchwały Nr XXXI/198/12 Rady Gminy Duszniki z dnia 28.12.2012 r. w sprawie: 
   
budżetu na rok 2013; -CZYTAJ, załącznik nr 1,

3. Projekt uchwały XLIII c
    w sprawie: zatwierdzenia planu pracy komisji rewizyjnej na rok 2014;- CZYTAJ

4. Projekt uchwały XLIII d
    w sprawie: nadania nazw ulic drogom na terenie Gminy Duszniki, w
    miejscowości Sędziny;
-CZYTAJ

5. Projekt uchwały XLIII e
    w sprawie: wydzierżawienia gruntu rolnego, położonego na terenie
    miejscowości Wierzeja, gmina Duszniki (działka ewidencyjna nr 73/2)-
    w trybie bezprzetargowym;
-CZYTAJ, uzasadnienie

6. Projekt uchwały XLIII f
    w sprawie: przystąpienia do zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków
    Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Duszniki w części obejmującej
    dz. ewid. nr 155 i 154/3 we Wierzei oraz dz. ewid. nr 38,39,76/1,19 w
    Mieściskach, gmina Duszniki;
-CZYTAJ, załącznik nr 1, załącznik nr 2,
     załącznik nr 3, załącznik nr 4

7. Projekt uchwały XLIII g
    w sprawie: zwolnień od podatku od nieruchomości. - CZYTAJ

Projekty uchwał na sesję w dniu 22.10.2013r.

PROJEKTY UCHWAŁ XLII(42) sesja Rady Gminy Duszniki
dnia 22 października 2013r.

1. Projekt uchwały XLII a
     w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki
      na lata 2013-2020
.-CZYTAJ
załącznik nr 1, załącznik nr 2

 

2.Projekt uchwały XLII b
   w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXI/182/12 Rady Gminy Duszniki z 
   dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie budżetu na rok 2013.-
CZYTAJ,  
załącznik nr 1,
   załącznik nr 2, załącznik nr 3, załącznik nr 4, załącznik nr 5, załącznik nr 6,
   załącznik nr7.

3.Projekt uchwały XLII c
   w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.-CZYTAJ

4.Projekt uchwały XLII d
   w sprawie:
obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru
   podatku rolnego.-CZYTAJ

5.Projekt uchwały XLII e
   w sprawie: ustalenia stawek podatku od środków transportowych.-CZYTAJ

6.Projekt uchwały XLII f
    w sprawie: przyjęcia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz
    podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Gminie Duszniki
    na rok 2014. -CZYTAJ

7.Projekt uchwały XLII g
   w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
   Alkoholowych na rok 2014.-CZYTAJ

8.Projekt uchwały XLII h
   w sprawie  :zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki
    budżetowej pod nazwą "Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dusznikach".-CZYTAJ

9.Projekt uchwały XLII i
   w sprawie:
wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości
   oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 38/13 położona na terenie
   miejscowości Ceradz Dolny. -CZYTAJ


10.Projekt uchwały XLII j
    w sprawie: zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty
    za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli
    nieruchomości, położonych na terenie Gminy Duszniki.-CZYTAJ

11.Projekt uchwały XLII k
     w sprawie:
metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
     składanej przez właścicieli nieruchomości, położonych na terenie
     Gminy Duszniki.-CZYTAJ

12.Projekt uchwały XLII l
     w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za
    gospodarowanie odpadami komunalnymi.-CZYTAJ