ROK 2016

Uchwały Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2016 r.

Uchwały XXXII sesji Rady Gminy Duszniki

z dnia 28 grudnia 2016 r.

a)      Uchwała Nr XXXII/226/16 Rady Gminy Duszniki z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2016 ? 2024 - CZYTAJ , ZAŁĄCZNIK , ZAŁOŻENIA, uchwała Kolegium RIO w Poznaniu z 25.01.2017 r.

b)      Uchwała Nr XXXII/227/16 Rady Gminy Duszniki z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/122/15 Rady Gminy Duszniki z dnia 29.12.2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 - CZYTAJ , ZAŁĄCZNIKI,uchwała Kolegium RIO z 25.01.2016

c)      Uchwała Nr XXXII/228/16 Rady Gminy Duszniki z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 - CZYTAJ , ZAŁĄCZNIK

d)      Uchwała Nr XXXII/229/16 Rady Gminy Duszniki z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2017-2024 - CZYTAJ , ZAŁĄCZNIK , ZAŁĄCZNIK , ZAŁOŻENIA

e)      Uchwała Nr XXXII/230/16 Rady Gminy Duszniki z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017- CZYTAJ , ZAŁĄCZNIKI , OBJAŚNIENIA , AUTOPOPRAWKA

f)      Uchwała Nr XXXII/231/16 Rady Gminy Duszniki z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych na rok 2017 - CZYTAJ

g)      Uchwała Nr XXXII/232/16 Rady Gminy Duszniki z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Duszniki na rok 2017- CZYTAJ

h)      Uchwała Nr XXXII/233/16 Rady Gminy Duszniki z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie przekazania skargi Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Duszniki - CZYTAJ

i)      Uchwała Nr XXXII/234/16 Rady Gminy Duszniki z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchylenia uchwały- CZYTAJ

j)      Uchwała Nr XXXII/235/16 Rady Gminy Duszniki z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i  zbiorowe odprowadzenie ścieków- CZYTAJ , ZAŁĄCZNIK,ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE

k)      Uchwała Nr XXXII/236/16 Rady Gminy Duszniki z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie  udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Szamotulskiego na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1886P Wilczyna-Grzebienisko w miejscowości Wilczyna - CZYTAJ, stwierdzenie nieważności-uchwała Kolegium RIO w Poznaniu z 25.01.2017 r.

     

 

 

Uchwały Rady Gminy z dnia 29 listopada 2016 r.

 

Uchwały XXXI sesji Rady Gminy Duszniki

z dnia 29 listopada 2016 r.

a)      Uchwała Nr XXXI/206/16 Rady Gminy Duszniki z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Duszniki, dla obrębu geodezyjnego Duszniki - CZYTAJ , UZASADNIENIE , ZAŁĄCZNIK 1, ZAŁĄCZNIK 2 , ZAŁĄCZNIK 3, ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE

b)      Uchwała Nr XXXI/207/16 Rady Gminy Duszniki z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Duszniki, dla obrębu geodezyjnego: Duszniki, Sędziny, Sarbia- CZYTAJ , UZASADNIENIE , ZAŁĄCZNIK 1, ZAŁĄCZNIK 2 , ZAŁĄCZNIK 3,ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE

c)      Uchwała Nr XXXI/208/16 Rady Gminy Duszniki z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Duszniki, dla obrębu geodezyjnego: Sędzinko, Sędziny- CZYTAJ , UZASADNIENIE , ZAŁĄCZNIK 1, ZAŁĄCZNIK 2 , ZAŁĄCZNIK 3

d)      Uchwała Nr XXXI/209/16 Rady Gminy Duszniki z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Duszniki, dla obrębu geodezyjnego: Sarbia, Sędziny, Wierzeja, Grzebienisko- CZYTAJ , UZASADNIENIE , ZAŁĄCZNIK 1, ZAŁĄCZNIK 2 , ZAŁĄCZNIK 3, rozstrzygnięcie nadzorcze

e)      Uchwała Nr XXXI/210/16 Rady Gminy Duszniki z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Duszniki,
dla obrębu geodezyjnego: Wilkowo, Sędzinko, Sędziny, Wierzeja
- CZYTAJ , UZASADNIENIE , ZAŁĄCZNIK 1, ZAŁĄCZNIK 2 , ZAŁĄCZNIK 3

f)      Uchwała Nr XXXI/211/16 Rady Gminy Duszniki z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Duszniki, dla obrębu geodezyjnego: Wierzeja, Grzebienisko, Brzoza, Wilkowo- CZYTAJ , UZASADNIENIE , ZAŁĄCZNIK 1, ZAŁĄCZNIK 2 , ZAŁĄCZNIK 3, ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE

g)      Uchwała Nr XXXI/212/16 Rady Gminy Duszniki z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Duszniki, dla obrębu geodezyjnego: Wilkowo, Brzoza- CZYTAJ , UZASADNIENIE , ZAŁĄCZNIK 1, ZAŁĄCZNIK 2 , ZAŁĄCZNIK 3, ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE

h)      Uchwała Nr XXXI/213/16 Rady Gminy Duszniki z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia działki gruntu położonej na terenie miejscowości Brzoza, oznaczonej jako nr 144, będącej własnością Skarbu Państwa - Agencji Nieruchomości Rolnych- CZYTAJ , UZASADNIENIE

i)      Uchwała Nr XXXI/214/16 Rady Gminy Duszniki z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia działki gruntu położonej na terenie miejscowości Wilkowo, oznaczonej jako nr 140, będącej własnością Skarbu Państwa - Agencji Nieruchomości Rolnych- CZYTAJ , UZASADNIENIE

j)      Uchwała Nr XXXI/215/16 Rady Gminy Duszniki z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX-206/05 Rady Gminy Duszniki z dnia 23 listopada 2005 roku o ustaleniu stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości- CZYTAJ , UZASADNIENIE

k)      Uchwała Nr XXXI/216/16 Rady Gminy Duszniki z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2016 ? 2024- CZYTAJ , ZAŁĄCZNIK 1 , ZAŁĄCZNIK 2 , ZAŁOŻENIA

l)      Uchwała Nr XXXI/217/16 Rady Gminy Duszniki z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/122/15 Rady Gminy Duszniki z dnia 29.12.2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016- CZYTAJ , ZAŁĄCZNIKI

m)      Uchwała Nr XXXI/218/16 Rady Gminy Duszniki z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu - CZYTAJ

n)      Uchwała Nr XXXI/219/16 Rady Gminy Duszniki z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Szamotulskiego na dofinansowanie budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1886P Wilczyna-Grzebienisko w miejscowości Wilczyna - CZYTAJ

o)      Uchwała Nr XXXI/220/16 Rady Gminy Duszniki z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Gminy Duszniki pod nazwą Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dusznikach - CZYTAJ

p)      Uchwała Nr XXXI/221/16 Rady Gminy Duszniki z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Duszniki oraz zmiany uchwały Nr XVI  69/95 Rady Gminy w Dusznikach z dnia 20 grudnia 1995 roku - CZYTAJ , STATUT

q)      Uchwała Nr XXXI/222/16 Rady Gminy Duszniki z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zmieniająca  uchwałę Nr XXXVI/229/13 Rady Gminy Duszniki z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia  szczegółowych  warunków  przyznawania  i  odpłatności  za  usługi opiekuńcze  i   specjalistyczne  usługi  opiekuńcze  oraz  szczegółowych warunków częściowego i całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania - CZYTAJ

r)      Uchwała Nr XXXI/223/16 Rady Gminy Duszniki z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2017 - CZYTAJ

s)      Uchwała Nr XXXI/224/16 Rady Gminy Duszniki z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 18 października 2016 r. - CZYTAJ

t)      Uchwała Nr XXXI/225/16 Rady Gminy Duszniki z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 20 października 2016 r.  - CZYTAJ , UCHYLENIE UCHWAŁY

 

Uchwały Rady Gminy z dnia 9 listopada 2016 r.

 

 

Uchwały XXX sesji Rady Gminy Duszniki

z dnia 9 listopada 2016 r.

 

 

1. Uchwała Nr XXX/203/16 Rady Gminy Duszniki z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2016-2024 - CZYTAJ , załącznik nr 1 , założenia

  2. Uchwała Nr XXX/204/16 Rady Gminy Duszniki z dnia 9 Listopada 2016 r. w sprawie zmiany Uchwałay Nr XVII/122/15 Rady Gminy Duszniki z dnia 29.12.2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 - CZYTAJ , załączniki

  3. Uchwała Nr XXX/205/16 Rady Gminy Duszniki z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie: zaciągnięcia pożyczki na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Grzebienisku- CZYTAJ

 


Uchwały Rady Gminy z dnia 25 października 2016 r.

Uchwały XXIX sesji Rady Gminy Duszniki

z dnia 25 października 2016 r.

  1.      Uchwała Nr XXIX/191/16 Rady  Gminy  Duszniki z dnia 25 października 2016 r. w sprawie:

       zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2016 ? 2024- CZYTAJ , ZAŁĄCZNIK , ZAŁOŻENIA

 

2.      Uchwała Nr XXIX/192/16 Rady  Gminy  Duszniki z dnia 25 października 2016 r. w sprawie:

     zmiany Uchwały Nr XVII/122/15 Rady Gminy Duszniki z dnia 29.12.2015 r. w sprawie

     uchwały budżetowej na rok 2016- CZYTAJ , ZAŁĄCZNIKI

 

3.       Uchwała Nr XXIX/193/16 Rady  Gminy  Duszniki z dnia 25 października 2016 r.

     w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania

     i wykupu- CZYTAJ, stwierdzenie nieważności

 

4.      Uchwała Nr XXIX/194/16 Rady  Gminy  Duszniki z dnia 25 października 2016 r.

     w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego- CZYTAJ

 

5.     Uchwała Nr XXIX/195/16 Rady  Gminy  Duszniki z dnia 25 października 2016 r.

     w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok -CZYTAJ

 

6.      Uchwała Nr XXIX/196/16 Rady  Gminy  Duszniki z dnia 25 października 2016 r.

     w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych - CZYTAJ

 

7.      Uchwała Nr XXIX/197/16 Rady  Gminy  Duszniki z dnia 25 października 2016 r.

     w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

     oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Gminie Duszniki na rok 2017

     - CZYTAJ

 

8.      Uchwała Nr XXIX/198/16 Rady  Gminy  Duszniki z dnia 25 października 2016 r.

     w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok

     2017 - CZYTAJ , PRELIMINARZ

 

9.     Uchwała Nr XXIX/199/16 Rady  Gminy  Duszniki z dnia 25 października 2016 r.

     w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem

     Poznań a Gminą Tarnowo Podgórne oraz Gminą Duszniki w zakresie lokalnego transportu

     zbiorowego - CZYTAJ , UZASADNIENIE , POROZUMIENIE

 

10.   Uchwała Nr XXIX/200/16 Rady  Gminy  Duszniki z dnia 25 października 2016 r. w sprawie

     rozpatrzenia skargi z dnia 2 września 2016 r.- CZYTAJ

 

11.   Uchwała Nr XXIX/201/16 Rady  Gminy  Duszniki z dnia 25 października 2016 r. w sprawie

     przekazania skargi Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Duszniki- CZYTAJ, rozstrzygnięcie nadzorcze

 

12.   Uchwała Nr XXIX/202/16 Rady  Gminy  Duszniki z dnia 25 października 2016 r. w sprawie

     przekazania skargi Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Duszniki- CZYTAJ

 

 

Uchwały Rady Gminy z dnia 30 września 2016 r.

Uchwały XXVIII sesji Rady Gminy Duszniki

z dnia 30 września 2016 r.

  

1. Uchwała Nr XXVIII/186/16 Rady  Gminy  Duszniki z dnia 30 września 2016 r.

     w sprawie:zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na

    lata 2016 ? 2024 CZYTAJ , ZAŁĄCZNIK , ZAŁĄCZNIK , ZAŁOŻENIA

  2. Uchwała Nr XXVIII/187/16 Rady  Gminy  Duszniki z dnia

    30 września 2016 r. w sprawie:zmiany Uchwały Nr XVII/122/15

    Rady Gminy Duszniki z dnia 29.12.2015r. w sprawie uchwały budżetowej

    na rok 2016; CZYTAJ , ZAŁĄCZNIKI

 

  3.Uchwała Nr XXVIII/188/16 Rady Gminy Duszniki z dnia 30 września 2016 r.

     w sprawie przekazania skargi Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Duszniki CZYTAJ

  4. Uchwała Nr XXVIII/189/16 Rady Gminy Duszniki z dnia 30 września 2016 r.

     w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających skład Rady Sołeckiej

     w Wilczynie CZYTAJ

  5. Uchwała Nr XXVIII/190/16 Rady Gminy Duszniki z dnia 30 września 2016 r.

      w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Duszniki CZYTAJ

 

Uchwały Rady Gminy z dnia 23 sierpnia 2016r.

Uchwały XXVII sesji Rady Gminy Duszniki
z dnia 23 sierpnia 2016 r.

 


1. Uchwała Nr XXVII/173/16
    w sprawie:  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki
    na lata 2016-2024;-CZYTAJ , załącznik , załącznik , załącznik

2. Uchwała Nr XXVII/174/16
    w sprawie:
zmiany Uchwały Nr XVII/122/16 Rady Gminy Duszniki
   z dnia 29.12.2015r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016;-CZYTAJ,
   załącznik

3. Uchwała Nr XXVII/175/16

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Szamotulskiego

na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 1892P Ceradz Dolny-

Wysoczka w m. Brzoza;- CZYTAJ  

4. Uchwała Nr XXVII/176/16

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Szamotulskiego

na dofinansowanie budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1883P 

Podrzewie-Duszniki w Podrzewiu;- CZYTAJ

5. Uchwała Nr XXVII/177/16

w sprawie: określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom

i młodzieży, form i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w ramach

"Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży";

- CZYTAJ,

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE

6. Uchwała Nr XXVII/178/16

w sprawie: powołania Młodzieżowej Rady Gminy Duszniki i nadania jej statutu;

- CZYTAJ , załącznik ,

7. Uchwała Nr XXVII/179/16

w sprawie: Statutu Gminy Duszniki;- CZYTAJ , załącznik , załącznik , załącznik ,

załącznik

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE

8. Uchwała Nr XXVII/180/16

w sprawie: wprowadzenia zmian do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania

problemów Alkoholowych na rok 2016.;-CZYTAJ

9. Uchwała Nr XXVII/181/16

w sprawie: częściowego przejęcia zadania dowozu dzieci z terenu gminy Kuślin 

do Przedszkola, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Dusznikach, Gmina Duszniki.;

- CZYTAJ

10. Uchwała Nr XXVII/182/16

w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Duszniki.;-CZYTAJ

11. Uchwała Nr XXVII/183/16

w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Kunowo.;- CZYTAJ

12. Uchwała Nr XXVII/184/16

w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Podrzewie.;- CZYTAJ

13. Uchwała Nr XXVII/185/16

w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Sędzinko.;- CZYTAJ

 

Uchwały Rady Gminy z dnia 21 czerwca 2016r.

Uchwały XXVI sesji Rady Gminy Duszniki
z dnia 21 czerwca 2016 r.

 


1. Uchwała Nr XXVI/169/16
    w sprawie:  zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Duszniki
    na lata 2016-2024;- CZYTAJ , załącznik , załącznik , załącznik

2. Uchwała Nr XXVI/170/16
    w sprawie:
zmiany Uchwały Nr XVII/122/16 Rady Gminy Duszniki
   z dnia 29.12.2015r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016;-CZYTAJ,
   załącznik

3. Uchwała Nr XXVI/171/16
    w sprawie:
rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa;-CZYTAJ

4. Uchwała Nr XXVI/172/16
    w sprawie:
przekazania petycji według kompetencji Wójtowi gminy Duszniki;-CZYTAJ

 

 

 

 

 

Uchwały Rady Gminy z dnia 24 maja 2016r.

Uchwały XXV sesji Rady Gminy Duszniki
z dnia 24 maja 2016 r.

 


1. Uchwała Nr XXV/155/16

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2016 - 2024:
                CZYTAJ , załącznik , załącznik , załącznik

2.  Uchwała Nr XXV/156/16
w sprawie:
  zmiany Uchwały Nr XVII/122/15 Rady Gminy Duszniki z dnia 29.12.2015 r.
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016;-CZYTAJ , załącznik
3.  Uchwała Nr XXV/157/16
   w sprawie:
  udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Szamotulskiego;-CZYTAJ
4. Uchwała Nr XXV/158/16

  w    sprawie:  udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Szamotulskiego na dofinansowanie
remontu drogi powiatowej nr 1884P Duszniki-Młynkowo, ul. Młynkowska w Dusznikach; CZYTAJ
5. Uchwała Nr XXV/159/16
w sprawie:
  zmiany uchwały Nr XXIII/150/16 Rady Gminy Duszniki z dnia 26.04.2016
w sprawie zaciągnięcia pożyczki na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Grzebienisku;-CZYTAJ
6.  Uchwała Nr XXV/160/16
w sprawie:
  nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Dusznikach;-CZYTAJ
7. Uchwała Nr XXV/161/16
w sprawie:
  ?Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Duszniki na lata 2016-2019
z perspektywą na lata 2020-2023"; -CZYTAJ , załącznik-POŚ , załącznik -podsumowanie

8.  Uchwała Nr XXV/162/16
w sprawie:
  nadania nazwy ulicy w miejscowości Zakrzewko;-CZYTAJ
9.  Uchwała Nr XXV/163/16
w sprawie:
  nadania nazwy ulicy w miejscowości Mieściska;-CZYTAJ
10. Uchwała Nr XXV/164/16
w sprawie:
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Mieściskach dla działek
o nr ewid. 74/2, 88/2, 87 i 19;- CZYTAJ , załącznik , załącznik , załącznik
11.  Uchwała Nr XXV/165/16
w sprawie:
  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Mieściskach dla działek
o nr ewid. 38 i 39;-CZYTAJ , załącznik , załącznik , załącznik
12. Uchwała Nr XXV/166/16
w sprawie:
  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Wierzei dla działek
o nr ewid. 154/3 i 155;-CZYTAJ , załącznik , załącznik , załącznik
13.  Uchwała Nr XXV/167/16
    w sprawie:
  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Wilczynie dla działek
o nr ewid. 45, 50/2, 50/4, 54/11 i 50/5;-CZYTAJ , załacznik , załącznik , załącznik
14.  Uchwała Nr XXV/168/16
    w sprawie:
  rozpatrzenia skargi;-CZYTAJ

Uchwały Rady Gminy z dnia 24 maja 2016r.sesja XXIV

Uchwały XXIV sesji Rady Gminy Duszniki
z dnia 24 maja 2016 r.

 


1. Uchwała XXIV/153/16
    w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok;-CZYTAJ

2. Uchwała XXIV/154/16
     w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Duszniki za 2015 rok;-CZYTAJ

Uchwały Rady Gminy z dnia 26 kwietnia 2016r.

Uchwały XXIII sesji Rady Gminy Duszniki
z dnia 26 kwietnia 2016 r.

 


1. Uchwała XXIII/147/16
    w sprawie:
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki
     na lata 2016 ? 2024;-CZYTAJ , załącznik , załącznik , załącznik
2. Uchwała XXIII/148/16   
   w sprawie: zmiany Uchwały Nr XVII/122/15 Rady Gminy Duszniki z dnia 29.12.2015r.

   w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016;-CZYTAJ , załącznik
3.Uchwała XXIII/149/16

    w sprawie: zabezpieczenia środków na zadanie realizowane w 2016 r. przez
    Powiat Szamotulski
    pn. Remont drogi powiatowej nr 1884P Duszniki-Młynkowo,
    ul. Młynkowska
w Dusznikach, w formie dotacji celowej;- CZYTAJ 
4. Uchwała XXIII/150/16

   w sprawie: zaciągnięcia pożyczki na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Grzebienisku,- CZYTAJ
5. Uchwała XXIII/151/16
    w sprawie:  oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
    przestrzennego
oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
     -CZYTAJ , załącznik , załącznik 

6. Uchwała XXIII/152/16

    w sprawie: przekazania skargi Komisji Rewizyjnej;- CZYTAJ

Uchwały Rady Gminy z dnia 5 kwietnia 2016r.

Uchwały XXII sesji Rady Gminy Duszniki
z dnia 5 kwietnia 2016 r.

 


1. Uchwała XXII/146/16
    w sprawie:
przekazania skargi Roberta Kałka, Radnego Gminy Duszniki,
     z dnia 10 marca 2016 roku do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
     w Poznaniu wraz z odpowiedzią na skargę;- CZYTAJ

Uchwały Rady Gminy z dnia 22 marca 2016

Uchwały XXI sesji Rady Gminy Duszniki
z dnia 22 marca 2016 r.

 

 

1. Uchwała XXI/141/16
   w sprawie:
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2016 ? 2024:

   CZYTAJ , załącznik , załącznik

2. Uchwała XXI/142/16
   w sprawie
:zmiany Uchwały Nr XVII/122/15 Rady Gminy Duszniki z dnia 29.12.2015r.
    w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016
;-CZYTAJ , załącznik 

3. Uchwała XXI/143/16
   w sprawie
?Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
    bezdomności zwierząt na terenie Gminy Duszniki w 2016 roku;-CZYTAJ

4. Uchwała XXI/144/16
   w sprawie
w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
    planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Duszniki, dla obrębu geodezyjnego:
     Duszniki, Sędziny, Sarbia;-CZYTAJ , załącznik

5. Uchwała XXI/145/16
   w sprawie
nadania nazwy ulicy w miejscowości Sędzinko;-CZYTAJ

Uchwały Rady Gminy z dnia 2 marca 2016r.

Uchwały XX sesji Rady Gminy Duszniki
z dnia 2 marca 2016 r.

 

 

1. Uchwała XX/140/16
   w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego:-CZYTAJ,
WYROK NSA z 14 września 2016 r. 

 

Uchwały Rady Gminy z dnia 23 lutego 2016r.

Uchwały XIX sesji Rady Gminy Duszniki
z dnia 23 lutego 2016 r.

 

 

1. Uchwała XIX/135/16
    w sprawie:  
zmiany uchwały Nr XVII/121/15 z dnia 29.12.2015r. w sprawie uchwalenia
    Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2016 - 2024:-CZYTAJ ,
   załącznik , załącznik , załącznik

2. Uchwała XIX/136/16 
    w sprawie: zmiany Uchwały Nr XVII/122/15 Rady Gminy Duszniki z dnia 29.12.2015r.
    w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016:-CZYTAJ , załącznik

3. Uchwała XIX/137/16   
   w sprawie: uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Duszniki
   na lata 2016-2020;-CZYTAJ , załącznik
    

4. Uchwała XIX/138/16    
    w sprawie: uchwalenia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz
    Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Duszniki na lata 2016-2020;-CZYTAJ, załącznik

5. Uchwała XIX/139/16   
    w sprawie: nieodpłatnego nabycia na mienie komunalne Gminy Duszniki, działki gruntu położonej
    na terenie miejscowości Grzebienisko, oznaczonej jako nr 367/16 będącej własnością
    Skarbu Państwa- Agencji Nieruchomości Rolnych;-CZYTAJ , załącznik

 

 

 

 

 

Uchwały Rady Gminy z dnia 26 stycznia 2016r.

Uchwały XVIIIsesji Rady Gminy Duszniki
z dnia 26 stycznia 2016 r.

 

1.  Uchwały XVIII/127/16
w sprawie:
    zmiany Uchwały Nr XVII/122/15 Rady Gminy Duszniki z dnia 29.12.2015r. w
sprawie uchwały budżetowej na rok 2016;-CZYTAJ

2. Uchwały XVIII/128/16
w sprawie:
 zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Duszniki na rok 2016;-CZYTAJ

3. Uchwały XVIII/129/16
w sprawie:
   zatwierdzenia planów pracy komisji stałych na rok 2016;-CZYTAJ

4. Uchwały XVIII/130/16
w sprawie:
 przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla
Gminy Duszniki na rok 2016;-CZYTAJ

5. Uchwały XVIII/131/16
w sprawie:
  określenia kryteriów stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów
spoza obwodu szkół podstawowych i gimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest
Gmina Duszniki;-CZYTAJ

6. Uchwały XVIII/132/16
w sprawie:
   przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych
Dzieci i Młodzieży;-CZYTAJ

7. Uchwały XVIII/133/16
w sprawie:
   określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży,
form i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w ramach ?Lokalnego Programu
Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży?;-CZYTAJ

8. Uchwały XVIII/134/16
w sprawie:
   zamiany nieruchomości położonych na terenie miejscowości Sędzinko;-CZYTAJ