Uchwały Rady Gminy Duszniki z dnia 30 lipca 2019 r.

a)      Uchwała Nr XIII/62/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2019-2026; TREŚĆ

b)      Uchwała Nr XIII/63/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie  zmiany Uchwały Nr III/14/18 Rady Gminy Duszniki z dnia 20.12.2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019; TREŚĆ, załącznik

c)      Uchwała Nr XIII/64/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Szamotulskiemu pomocy finansowej w formie dotacji; TREŚĆ

d)      Uchwała Nr XIII/65/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie  występowania mieszkańców Gminy Duszniki z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą; TREŚĆ

e)      Uchwała Nr XIII/66/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie  utworzenia Przedszkola w Podrzewiu i nadania statutu; TREŚĆ

f)       Uchwała Nr XIII/67/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie utworzenia Przedszkola w Sękowie i nadania statutu; TREŚĆ

g)      Uchwała Nr XIII/68/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie utworzenia Zespołu Przedszkoli w Dusznikach i nadania mu statutu; TREŚĆ

h)      Uchwała Nr XIII/69/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr LIII/372/18 Rady Gminy Duszniki z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze zatrudnionych w przedszkolu i w szkołach prowadzonych przez Gminę Duszniki oraz określenia obowiązkowego, tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli: pedagoga, psychologa i logopedy; TREŚĆ

i)        Uchwała Nr XIII/70/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Duszniki oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku; TREŚĆ

j)        Uchwała Nr XIII/71/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 27/8 położonej w miejscowości Wilczyna, gmina Duszniki; TREŚĆ

k)      Uchwała Nr XIII/72/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewid. 583/5, 583/7, 583/9 i 583/10 w Dusznikach; TREŚĆ

l)        Uchwała Nr XIII/73/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie  nadania nazwy ulicy w miejscowości Sękowo; TREŚĆ

m)   Uchwała Nr XIII/74/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie  przekazania skargi do Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Gminy Duszniki. TREŚĆ