ROK 2021

Uchwały Rady Gminy Duszniki z 28 grudnia 2021 r. LIII sesja (opublikowano w BIP 5 stycznia 2022 r.)

a)      Uchwała Nr LIII/345/21 Rady Gminy Duszniki z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2021-2030

b)      Uchwała Nr LIII/346/21 Rady Gminy Duszniki z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Duszniki na 2021 r.

c)      Uchwała Nr LIII/347/21 Rady Gminy Duszniki z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych na rok 2022

d)      Uchwała Nr LIII/348/21 Rady Gminy Duszniki z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Duszniki na rok 2022

e)      Uchwała Nr LIII/349/21 Rady Gminy Duszniki z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany  uchwały w sprawie utworzenia Komunalnego Zakładu Budżetowego w Dusznikach oraz uchwały w sprawie zatwierdzenia Statutu Komunalnego Zakładu Budżetowego

f)       Uchwała Nr LIII/350/21 Rady Gminy Duszniki z dnia 28 grudnia 2021 r. zmieniająca uchwałę nr XXXVI/249/21 Rady Gminy Duszniki z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

g)      Uchwała Nr LIII/351/21 Rady Gminy Duszniki z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty

h)      Uchwała Nr LIII/352/21 Rady Gminy Duszniki z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/85/15 Rady Gminy Duszniki z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Duszniki

i)        Uchwała Nr LIII/353/21 Rady Gminy Duszniki z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Duszniki na rok  2022

Uchwały Rady Gminy Duszniki z 28 grudnia 2021 r. LII sesja (opublikowano w BIP 24.01.2022 r.)

  1. Uchwała Nr LII/343/21 Rady Gminy Duszniki z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2022-2032
  2. Uchwała Nr LII/344/21 Rady Gminy Duszniki z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 r.

Uchwały Rady Gminy Duszniki z 21 grudnia 2021 r. LI sesja (opublikowano w BIP 5 stycznia 2022 r.)

  1. Uchwała Nr LI/337/21 Rady Gminy Duszniki z dnia 29 października 2021 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2021-2030
  2. Uchwała Nr LI/338/21 Rady Gminy Duszniki z dnia 29 października 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Duszniki na 2021 r.
  3. Uchwała Nr LI/339/21 Rady Gminy Duszniki z dnia 29 października 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/229/13 Rady Gminy Duszniki z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego i całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania
  4. Uchwała Nr LI/340/21 Rady Gminy Duszniki z dnia 29 października 2021 r. w sprawie  zmiany uchwały Nr XXVII/178/16 Rady Gminy Duszniki z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Duszniki i nadania jej statutu
  5. Uchwała Nr LI/341/21 Rady Gminy Duszniki z dnia 29 października 2021 r. w sprawie  trybu zgłaszania wniosku o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej przez Młodzieżową Radę Gminy Duszniki
  6. Uchwała Nr LI/342/21 Rady Gminy Duszniki z dnia 29 października 2021 r. w sprawie nadania nazwy ulicy Słonecznikowa w miejscowości Grzebienisko

Uchwały rady Gminy Duszniki z 30 listopada 2021 r. L sesja (opublikowanao 5 stycznia 2021 r.)

a)      Uchwała Nr L/324/21 Rady Gminy Duszniki z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2021-2030

b)      Uchwała Nr L/325/21 Rady Gminy Duszniki z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Duszniki na 2021 r.

c)      Uchwała Nr L/326/21 Rady Gminy Duszniki z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawieustalenia zasad przysługiwania diety oraz zwrotu kosztów podróży służbowej dla sołtysów

b)      Uchwała Nr L/327/21 Rady Gminy Duszniki z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawieustalenia zasad przysługiwania diet  oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym

c)      Uchwała Nr L/328/21 Rady Gminy Duszniki z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawieustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Duszniki, uzasadnienie

d)    Uchwała Nr L/329/21 Rady Gminy Duszniki z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie  wyrażenia zgody na odpłatne zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Duszniki

e)    Uchwała Nr L/330/21 Rady Gminy Duszniki z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie  wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Duszniki

f)       Uchwała Nr L/331/21 Rady Gminy Duszniki z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Duszniki

g)      Uchwała Nr L/332/21 Rady Gminy Duszniki z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawiewyrażenia zgody na odpłatne zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Duszniki

h)      Uchwała Nr L/333/21 Rady Gminy Duszniki z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawiewyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowej

i)      Uchwała Nr L/334/21 Rady Gminy Duszniki z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego- Komunalnego Zakładu Budżetowego w Dusznikach
         z obowiązku wpłaty do budżetu Gminy Duszniki nadwyżki środków obrotowych za 2021 rok

j)      Uchwała Nr L/335/21 Rady Gminy Duszniki z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2022

k)      Uchwała Nr L/336/21 Rady Gminy Duszniki z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku w sprawie budowy skateparku w Podrzewiu

Uchwały Rady Gminy Duszniki z 9 listopada 2021 r. XLIX sesja (opublikowano w dniach 17-23 listopada 2021 r.)

a)      Uchwała Nr XLIX/311/21 Rady Gminy Duszniki z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2021-2030

b)      Uchwała Nr XLIX/312/21 Rady Gminy Duszniki z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Duszniki na 2021 r.

c)      Uchwała Nr XLIX/313/21 Rady Gminy Duszniki z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie  lub roboty  budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków

d)      Uchwała Nr XLIX/314/21 Rady Gminy Duszniki z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Szamotulskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej

e)      Uchwała Nr XLIX/315/21 Rady Gminy Duszniki z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych

f)       Uchwała Nr XLIX/316/21 Rady Gminy Duszniki z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok podatkowy 2022

g)      Uchwała Nr XLIX/317/21 Rady Gminy Duszniki z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości  na 2022 rok

h)      Uchwała Nr XLIX/318/21 Rady Gminy Duszniki z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Gminie Duszniki na 2022 rok

i)        Uchwała Nr XLIX/319/21 Rady Gminy Duszniki z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie nadania nazwy ulicy Śliwkowa w miejscowości Grzebienisko

j)        Uchwała Nr XLIX/320/21 Rady Gminy Duszniki z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie nadania nazwy ulicy Dębowa w miejscowości Zakrzewko

k)      Uchwała Nr XLIX/321/21 Rady Gminy Duszniki z dnia 9 listopada 2021 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Duszniki nr XXXVI/248/21 z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Duszniki

l)        Uchwała Nr XLIX/322/21 Rady Gminy Duszniki z dnia 9 listopada 2021 r. zmieniająca uchwałę nr XXXVI/249/21 Rady Gminy Duszniki z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

m)   Uchwała Nr XLIX/323/21 Rady Gminy Duszniki z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia wniosku z 26 października 2021 r.

Apel nr 1 Rady Gminy Duszniki z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie wzrostu cen gazu

Uchwały Rady Gminy Duszniki z 29 października 2021 r. XLVIII sesja (opublikowano w BIP 5 stycznia 2022 r.)

a)      Uchwała Nr XLVIII/309/21 Rady Gminy Duszniki z dnia 29 października 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie budowy skateparku w Dusznikach

b)      Uchwała Nr XLVIII/310/21 Rady Gminy Duszniki z dnia 29 października 2021 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku z 17 września 2021 r.

Uchwały Rady Gminy Duszniki z 28 września 2021 r. XLVII sesja (opublikowano w dniach 13 października 2021 r.)

a)      Uchwała Nr XLVII/303/21 Rady Gminy Duszniki z dnia 28 września 2021 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2021- 2030

b)      Uchwała Nr XLVII/304/21 Rady Gminy Duszniki z dnia 28 września 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Duszniki na 2021 r.

c)      Uchwała Nr XLVII/305/21 Rady Gminy Duszniki z dnia 28 września 2021 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Duszniki

d)      Uchwała Nr XLVII/306/21 Rady Gminy Duszniki z dnia 28 września 2021 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Duszniki miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

e)      Uchwała Nr XLVII/307/21 Rady Gminy Duszniki z dnia 28 września 2021 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Duszniki nr XIII/64/2019, z dnia 30 lipca 2019 roku w sprawie udzielenia Powiatowi Szamotulskiemu pomocy finansowej w formie dotacji

f)       Uchwała Nr XLVII/308/21 Rady Gminy Duszniki z dnia 28 września 2021 r. w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia wniosku z 17 września 2021 r.

Uchwały Rady Gminy Duszniki z 7 września 2021 r. XLVI sesja (opublikowano 13 września 2021 r.)

a)      Uchwała Nr XLVI/298/21 z dnia 7 września 2021 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2021-2030

b)      Uchwała Nr XLVI/299/21 z dnia 7 września 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Duszniki na 2021 r.

c)      Uchwała Nr XLVI/300/21 z dnia 7 września 2021 r. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Duszniki na rok szkolny 2021/2022

d)      Uchwała Nr XLVI/301/21 z dnia 7 września 2021 r. w sprawie zlecenia kontroli nie przewidzianej w  rocznym planie pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Duszniki

e)      Uchwała Nr XLVI/302/21 z dnia 7 września 2021 r. w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy do złożenia odpowiedzi na pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 30 sierpnia 2021 r.

Uchwały Rady Gminy Duszniki z 19 sierpnia 2021 r. (opublikowano w BIP 24.08.2021 r.)

a)      Uchwała Nr XLV/293/21 Rady Gminy Duszniki z dnia 19 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2021- 2030

b)      Uchwała Nr XLV/294/21 Rady Gminy Duszniki z dnia 19 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Duszniki na 2021 r.

c)      Uchwała Nr XLV/295/21 Rady Gminy Duszniki z dnia 19 sierpnia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 23 lipca 2021 r.

d)      Uchwała Nr XLV/296/21 Rady Gminy Duszniki z dnia 19 sierpnia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 26 lipca 2021 r.

e)      Uchwała Nr XLV/297/21 Rady Gminy Duszniki z dnia 19 sierpnia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 23 lipca 2021 r.

Uchwały Rady Gminy Duszniki z 27 lipca 2021 r. (opublikowano w BIP 24.08.2021)

a)      Uchwała Nr XLIV/287/21 Rady Gminy Duszniki z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2021- 2030

b)      Uchwała Nr XLIV/288/21 Rady Gminy Duszniki z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Duszniki na 2021 r.; uchwała naruszenie nieistotne nr 21/1341/2021 Kolegium RIO w Poznaniu z 1 września 2021 r.

c)      Uchwała Nr XLIV/289/21 Rady Gminy Duszniki z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 25 czerwca 2021 r.

d)      Uchwała Nr XLIV/290/21 Rady Gminy Duszniki z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie przekazania skargi do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

e)      Uchwała Nr XLIV/291/21 Rady Gminy Duszniki z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie przekazania skargi do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

f)       Uchwała Nr XLIV/292/21 Rady Gminy Duszniki z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie przekazania skargi do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Uchwały Rady Gminy Duszniki z 22 czerwca 2021 r. XLII sesja (opublikowano 07 lipca 2021 r.)

a) Uchwała Nr XXII/272/21 z dnia 22 czerwca 2021 r . w sprawie zmiany uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2021-2030,

b) Uchwała Nr XXII/273/21 z dnia 22 czerwca 2021 r . w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Duszniki na 2021 r.,

c) Uchwała Nr XXII/274/21 z dnia 22 czerwca 2021 r . w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Duszniki nr XIII/64/2019, z dnia 30 lipca 2019 roku w sprawie udzielenia Powiatowi Szamotulskiemu pomocy finansowej w formie dotacji.

Uchwały Rady Gminy Duszniki z 30 czerwca 2021 r. XLIII sesja (opublikowano 07 lipca 2021 r.)

a)      Uchwała Nr XLIII/278/21 z dnia 30 czerwca 2021 r . w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2021- 2030;

b)      Uchwała Nr XLIII/279/21 z dnia 30 czerwca 2021 r . w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Duszniki na 2021 r.;

c)      Uchwała Nr XLIII/280/21 z dnia 30 czerwca 2021 r . w sprawie wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji i dochodach gospodarstwa domowego; rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego KN.-XI.4131.1.153.2021.24

d)      Uchwała Nr XLIII/281/21 z dnia 30 czerwca 2021 r . w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr 294 położonej na terenie obrębu geodezyjnego Sędzinko, gmina Duszniki;

e)      Uchwała Nr XLIII/282/21 z dnia 30 czerwca 2021 r . w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie obrębu Duszniki, (działka ewidencyjna nr 1061/4)- w trybie bezprzetargowym;

f)       Uchwała Nr XLIII/283/21 z dnia 30 czerwca 2021 r . w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/235/20 Rady Gminy Duszniki z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie służebności przesyłu;

g)      Uchwała Nr XLIII/284/21 z dnia 30 czerwca 2021 r . w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie obrębu Duszniki (działka ewidencyjna nr 1061/3)- w trybie bezprzetargowym;

h)      Uchwała Nr XLIII/285/21 z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok;

i)       Uchwała Nr XLIII/286/21 z dnia 30 czerwca 2021 r . w sprawie rozpatrzenia wniosku z dnia 4 maja 2021 r.

 

Uchwały Rady Gminy Duszniki z 30 czerwca 2021 r. XLI sesja (opublikowano 07 lipca 2021 r.)

a)   Uchwała Nr XLI/275/21 z dnia 30 czerwca 2021 r . w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Duszniki za 2020 rok;

b)   Uchwała Nr XLI/276/21 z dnia 30 czerwca 2021 r . w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok;

c)    Uchwała Nr XLI/277/21 z dnia 30 czerwca 2021 r . w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Duszniki za 2020 rok.

Uchwały Rady Gminy Duszniki z 31 maja 2021 r. (opublikowano w dniach 22 czerwca 2021 r.)

a)      Uchwała Nr XL/270/21 Rady Gminy Duszniki z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2021- 2030

b)      Uchwała Nr XL/271/21 Rady Gminy Duszniki z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Duszniki na 2021 r.

Uchwały Rady Gminy Duszniki z 18 maja 2021 r. (opublikowano w dniach 19-26 maja 2021 r.)

a)      Uchwała Nr XXXIX/265/21 Rady Gminy Duszniki z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2021- 2030

b)      Uchwała Nr XXXIX/266/21 Rady Gminy Duszniki z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Duszniki na 2021 r.

c)      Uchwała Nr XXXIX/267/21 Rady Gminy Duszniki z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewid. 40, 41 położonych w Mieściskach, i działki o nr ewid. 2/7 położonej w miejscowości Sarbia, Gmina Duszniki

d)      Uchwała Nr XXXIX/268/21 Rady Gminy Duszniki z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji o poparcie Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego

e)      Uchwała Nr XXXIX/269/21 Rady Gminy Duszniki z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wyrażenia opinii ws. przeprowadzenia Referendum Ludowego

Uchwały Rady Gminy Duszniki z 27 kwietnia 2021 r. (opublikowano w dniach 29 kwietnia- 10 maja 2021 r.)

a)      Uchwała Nr XXXVIII/260/21 Rady Gminy Duszniki z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2021- 2030

b)      Uchwała Nr XXXVIII/261/21 Rady Gminy Duszniki z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Duszniki na 2021 r.

c)      Uchwała Nr XXXVIII/262/21 Rady Gminy Duszniki z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie obrębu Sędzinko, gmina Duszniki (działka ewidencyjna nr 216/8)- w trybie bezprzetargowym

d)      Uchwała Nr XXXVIII/263/21 Rady Gminy Duszniki z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie miejscowości Duszniki, gmina Duszniki (działka ewidencyjna nr 962)- w trybie bezprzetargowym.

e)      Uchwała Nr XXXVIII/264/21 Rady Gminy Duszniki z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok

Uchwały Rady Gminy Duszniki z 23 marca 2021 r. (opublikowano 8 kwietnia 2021 r.)

a)      Uchwała Nr XXXVII/256/21 Rady Gminy Duszniki z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2021- 2029

b)     Uchwała Nr XXXVII/257/21 Rady Gminy Duszniki z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Duszniki na 2021 r.

c)      Uchwała Nr XXXVII/258/21 Rady Gminy Duszniki z dnia 23marca 2021 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa budynku stacji uzdatniania wody w Sarbii, Gmina Duszniki"

d)      Uchwała Nr XXXVII/259/21 Rady Gminy Duszniki z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Duszniki w 2021 roku"

Uchwały Rady Gminy Duszniki z 23 lutego 2021 r. (opublikowano 1 marca 2021 r.)

a)      Uchwała Nr XXXVI/242/21 Rady Gminy Duszniki z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2021- 2029

b)      Uchwała Nr XXXVI/243/21 Rady Gminy Duszniki z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Duszniki na 2021 r.

c)      Uchwała Nr XXXVI/244/21 Rady Gminy Duszniki z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Duszniki na lata 2021-2023

d)      Uchwała Nr XXXVI/245/21 Rady Gminy Duszniki z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Duszniki na lata 2021-2030

e)      Uchwała Nr XXXVI/246/21 Rady Gminy Duszniki z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Duszniki na lata 2021-2024

f)       Uchwała Nr XXXVI/247/21 Rady Gminy Duszniki z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/231/20 Rady Gminy Duszniki z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych rok 2021

g)      Uchwała Nr XXXVI/248/21 Rady Gminy Duszniki z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Duszniki

h)      Uchwała Nr XXXVI/249/21 Rady Gminy Duszniki z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

i)        Uchwała Nr XXXVI/250/21 Rady Gminy Duszniki z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Sękowo

j)        Uchwała Nr XXXVI/251/21 Rady Gminy Duszniki z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/186/08 z dnia 26.08.2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Duszniki

k)      Uchwała Nr XXXVI/252/21 Rady Gminy Duszniki z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 14 grudnia 2020 r.

l)        Uchwała Nr XXXVI/253/21 Rady Gminy Duszniki z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 14 grudnia 2020 r.

m)   Uchwała Nr XXXVI/254/21 Rady Gminy Duszniki z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na pokrycie deficytu budżetowego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa budynku stacji uzdatniania wody w Sarbii, Gmina Duszniki"

n)      Uchwała Nr XXXVI/255/21 Rady Gminy Duszniki z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawiezmiany uchwały dotyczącej zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2021

Uchwały Rady Gminy Duszniki z dnia 19 stycznia 2021 r.

Uchwała Nr XXXV/240/21 Rady Gminy Duszniki w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2021-2029

Uchwała Nr XXXV/241/21 Rady Gminy Duszniki w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Duszniki na 2021 r.