Odpowiedź na pismo P.T.O.P. "Salamandra" w sprawie farmy elektrowni wiatrowych

Odpowiedź na pismo P.T.O.P. "Salamandra" w sprawie farmy elektrowni wiatrowych

Duszniki 3 sierpnia 2009 r.

RRG. 7615 - 12/09

     

Pan
dr inż. Andrzej Kepel
Prezes
PTOP „Salamandra"
ul. Szamarzewskiego 11/6
60-514 Poznań


 

Dotyczy: pisma PTOP „Salamandra" z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie realizacji farmy elektrowni wiatrowych

  

Panie Prezesie! Szanowni Państwo !

 

Serdecznie dziękuję za Państwa pismo z dnia 24 lipca 2009 r. złożone na moje ręce, a zatytułowane „Uwagi do raportu oddziaływania na środowisko planowanej farmy wiatrowej na terenie gminy Duszniki, udostępnionego na potrzeby konsultacji społecznych".

Odpowiadając na to pismo chciałbym poinformować Państwa o stanie formalno-prawnym realizacji Farmy Elektrowni Wiatrowych Duszniki, zwanej dalej FEW Duszniki, planowanej na terenie naszej gminy. Tą drogą chciałbym wyjaśnić kwestie poruszane przez Państwa w swoim piśmie, a dotyczące przygotowania rzetelnego raportu o środowiskowych uwarunkowaniach.

Mając na uwadze Pańskie wystąpienie informuję, że również uważam, iż procedura przygotowania rzetelnego raportu o środowiskowych uwarunkowaniach dla farmy elektrowni wiatrowych powinna być przeprowadzona w sposób szczególnie dokładny, bez pominięcia jakichkolwiek danych o walorach przyrodniczych gminy Duszniki, ani pominięcia jakiejkolwiek osoby czy organizacji, która chciałaby uczestniczyć w wydawaniu decyzji środowiskowej.

Uważam podobnie jak Państwo, że niedopuszczalne jest pomijanie jakichkolwiek danych odnoszących się do kwestii gniazdowania, żerowania, koczowania, migracji i zimowania ptaków oraz innych zwierząt kręgowych. Stąd utrzymuję stały kontakt z Inwestorem, tj. PSWM Wielkopolska sp. z o.o. zainteresowanym realizacją projektu, celem wypracowania wersji dokumentów, które będą spełniały wymogi formalno-prawne określone w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227).

Pragnę wyjaśnić, że dotychczas zostało wydanych 5 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 5 zespołów elektrowni wiatrowych mających w przyszłości utworzyć FEW Duszniki. Dla wydania tych decyzji zostały sporządzone odrębne raporty środowiskowe. Faktycznie w ich treści firma Biotop z Piły nie zamieściła danych zebranych przez zespół ornitologów w składzie: dr Przemysław Chylarecki, mgr inż. Przemysław Wylegała, mgr Andrzej Batycki. Jak mi wiadomo, z informacji przekazanej przez Inwestora, brak tych danych nie wynikał z chęci ich ukrycia. Powód tego jest prozaiczny. A mianowicie, dane zebrane przez ten zespół i przekazane do PSWM Wielkopolska nie zostały podsumowane i przygotowane w formie „przejrzystej", tak dla przygotowujących raport, jak i dla służb ochrony środowiska prowadzących w Gminie Duszniki procedury wydawania decyzji środowiskowej. Stąd zostały one pominięte jako niemożliwe do zinterpretowania dla celu tej inwestycji. Jednocześnie Inwestor, tj. PSWM Wielkopolska podjął kroki dla przetworzenia tych danych oraz ich zweryfikowania. Zadanie to powierzył dwóm niezależnym zespołom ornitologów, mającym duże doświadczenie w tego rodzaju pracach. Jednym z nich jest zespół kierowany przez prof. dr hab. Przemysława Busse - Kierownika Stacji Badania Wędrówek Ptaków Uniwersytetu Gdańskiego, który jest bez wątpienia ekspertem w kwestiach wędrówek ptaków oraz w zakresie problematyki kolizji ptaków z elektrowniami wiatrowymi. Zlecona tym zespołom praca ma być wykorzystywana dla celów nowego raportu, który ma dotyczyć oddziaływania wszystkich zespołów elektrowni wiatrowych planowanych w ramach FEW Duszniki na ptaki lęgowe, migrujące, koczujące i zimujące. Również Inwestor zdecydował w 2008 r. o wydłużeniu prowadzenia obserwacji ornitologicznych oraz przeprowadzeniu analizy w zakresie występowania nietoperzy. W tej sytuacji dane ornitologiczne zebrane dla tej inwestycji będą odnosiły się do 3 sezonów rozrodczych, a więc będą niewątpliwie jeszcze bogatsze, niż to wskazujecie Państwo, a wszystkie te dane będą zawarte w nowym raporcie, który zostanie złożony do Urzędu Gminy. Wówczas podejmę przewidziane prawem procedury służące ponownemu przeanalizowaniu tej inwestycji w świetle nowych danych, jak i danych zebranych przez zespól w składzie: dr Przemysław Chylarecki, mgr inż. Przemysław Wylegała, mgr Andrzej Batycki. 

Odnosząc się do kwestii wędrówek gęsi, mieszkańcy gminy stwierdzają, że dane zebrane na przełomie roku 2007/2008, a dotyczące przelotów, a właściwie pojawów gęsi, każdego roku mają inny przebieg i są ściśle skorelowane z rodzajami upraw prowadzonych przez okolicznych rolników, jak i rolników w sąsiadujących gminach. W szczególności zależy to od  miejsc uprawy kukurydzy. W tej sytuacji musimy stwierdzić, że przedłożone przez w/w zespół dane o przelocie gęsi przez obszar gminy zebrane wiosną 2008 r. należy traktować jako pewien epizod w historii tej części Wielkopolski.

W tej sytuacji, mając na uwadze treść Państwa wystąpienia stwierdzam, że Inwestor tego przedsięwzięcia nie unika podania do wiadomości danych zgromadzonych w trakcie rocznego monitoringu przedinwestycyjnego zgromadzonych przez niezależne zespoły ornitologów, a wręcz podejmuje różne działania i kroki aby rzetelnie przedstawić możliwość oddziaływania FEW Duszniki na walory przyrodnicze, środowisko, zdrowie i życie mieszkańców naszej gminy.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że jestem zainteresowany współpracą ze wszystkim organizacjami ekologicznymi działającymi na rzecz ochrony przyrody i zrównoważonego rozwoju.

Wiem że Pańska organizacja jest jedną z największych organizacji zajmujących się ochroną przyrody w Wielkopolsce i Polsce. Stąd mam nadzieję na rzetelną i obiektywną dyskusję przeprowadzoną na forum Rady Gminy lub w procedurach rozpraw administracyjnych, które odpowiedzą, czy   planowana FEW Duszniki będzie w sposób istotny oddziaływać na walory przyrodnicze, w tym ostoje Natura 2000.

 

Z poważaniem

/-/ Wójt Gminy Duszniki