Zarządzenia 2008

ZARZĄDZENIA 2008

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY DUSZNIKI

w 2008 roku

 1. NR 1/08
   w sprawie: ustalenia terminu dni wolnych od pracy w miesiącu maju i listopadzie 2008 r.
  - POBIERZ

 2. NR 2/08
   w sprawie: projektu planu finansowego dochodów własnych i wydatków z nich finansowanych na 2008 rok. - TREŚĆ, -  załącznik
 3. NR 3/08
  w sprawie: planu finansowego dochodów własnych i wydatków z nich  finansowanych na 2008 rok. - TREŚĆ, - załącznik
 4. NR 4/08
  w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej i przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko ds. księgowości budżetowej - TREŚĆ,


 5. NR 6/08
  w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań Gminy Duszniki  w roku 2008 z zakresu: wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. -TREŚĆ; - załącznik,
 6. NR 7/08
  w sprawie: powołania Komisji ds. brakowania dokumentacji niearchiwalnej  w roku 2008 - TREŚĆ


 7. NR 8/08
  w sprawie:
  regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych obowiązującego w Urzędzie Gminy Duszniki -TREŚĆ, załącznik
 8. NR 9/08
  w sprawie: powołania zespołu powypadkowego w celu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku jakiemu uległ Andrzej Danielczak w związku z akcją ratunkową w dniu 7 marca 2008 r. - TREŚĆ

 9. NR 10/08
  w sprawie: zmiany planu finansowego dochodów własnych i wydatków z nich  finansowanych na 2008 rok. - TREŚĆ, - załacznik,


 10. NR 11/08
  w sprawie: upoważnienia do aplikowania i zarządzania środkami pieniężnymi z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - TREŚĆ

 11. NR 12/08
  w sprawie: określenia zasad pokrywania kosztów nauki pracowników Urzędu Gminy Duszniki  podnoszących swoje kwalifikacje zawodowe bez skierowania zakładu pracy. - TREŚĆ
 12. NR 13/08
  w sprawie: planu kontroli na 2008 rok. - TREŚĆ, - załącznik,


 13. NR 15/08
  w sprawie: Zakładowego regulaminu premiowania pracowników zatrudnionych na stanowiskach obsługi w Urzędzie Gminy Duszniki   - TREŚĆ i  załącznik. 

 14. NR 16/08
  w sprawie: zmiany planu finansowego dochodów własnych i wydatków z nich  finansowanych na 2008 rok.- TREŚĆ, - załącznik,


 15. NR 17/08
  w sprawie: powołania Komisji ds. postępowania z dokumentacją niearchiwalną  z wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej  w 2007 r. -TREŚĆ

   
 16. NR  18/08
  w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Gimnazjum w Dusznikach.
  - TREŚĆ

 17. NR 19/08
  w sprawie;  zatwierdzenia arkusza organizacji Gimnazjum w Grzebienisku
  - TREŚĆ

 18. NR 20/08
  w sprawie; zatwierdzenia arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Dusznikach
   - TREŚĆ

 19. NR 21/08
  w sprawie;  zatwierdzenia arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Grzebienisku
  - TREŚĆ

 20. NR 22/08
  w sprawie:  zatwierdzenia arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Sędzinku- TREŚĆ

 21. NR 23/08
  w sprawie:  zatwierdzenia arkusza organizacji Przedszkola w Dusznikach- TREŚĆ
 22. NR 24/08
  w sprawie: upoważnienia do aplikowania i zarządzania środkami pieniężnymi z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. - TREŚĆ,


 23. NR 25/08
  w sprawie:  wyznaczenia jednostki organizacyjnej do przyjmowania wniosków i prowadzenia dokumentacji oraz terminu składania wniosków w związku z programem "Uczeń na wsi - pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko -wiejskie" - TREŚĆ

 24. NR 26/08
  w sprawie: upoważnienia do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. - TREŚĆ

 25. NR 27/08
  w sprawie:  upoważnienia do prowadzenia postępowań z zakresu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, oraZ przeprowadzania wywiadów alimentacyjnych dotyczących dłużników alimentacyjnych i odbierania oświadczeń majątkowych od dłużników alimentacyjnych. - TREŚĆ


 26. NR 28/08
  w sprawie: norm eksploatacyjnych oraz zasad rozliczania zużycia paliw ciekłych przez pojazdy i urządzenia eksploatowane w jednostkach organizacyjnych Ochotniczych Straży Pożarnych - TREŚĆ

   

 27. NR 30/08
  w sprawie; opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Duszniki na rok 2009. - TREŚĆ, załącznik.
 28. NR 31/08
  w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Duszniki-TREŚĆ, załacznik

 29. NR 35/08
  w sprawie: powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej oraz ustalenia jej składu i nadania regulaminu- TREŚĆ
 30. NR 36/08
  w sprawie: umieszczania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej- TREŚĆ
 31. NR 38/08
   w sprawie: rozbudowy jednolitego rzeczowego wykazu akt poprzez dodanie haseł w klasie czwartej - TREŚĆ, załącznik
 32. NR 39/08
  w sprawie: projektu budżetu Gminy Duszniki na 2009 rok - TREŚĆ
 33. NR 41/08
  w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej i przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko Podinspektora ds. ochrony środowiska i pozyskiwania funduszy zewnętrznych - TREŚĆ
 34. NR 42/08
   w sprawie: powołania składu Komisji Inwenatryzacyjnej - TREŚĆ

 35. NR 43/08
  w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Duszniki w roku 2009 w obszarze zadań: pomocy społecznej, kultury i sztuki, upowszechniania kultury fizycznej i sportu - TREŚĆ, załącznik