Zarządzenia 2012

Zarządzenia 2012

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY DUSZNIKI

w 2012 roku

 

 1. NR 1/12
     w sprawie: wprowadzenia w Urzędzie Gminy Duszniki
     procedury windykacji nalezności do których nie stosuje się
     przepiosów ustawy - Ordynacja podatkowa

2. NR 2 /12
    w sprawie: udzielenia kierownikowi GOPS w Dusznikach
    upowaznienia do prowadzenia postepowań w sprawach z
    zakresu wspierania rodzin oraz wydawania w tych sprawach decyzji

3. NR 3/12
    w sprawie: udzielenia przez  Wójta gminy Duszniki Kierownikowi GOPS w
    Dusznikach upoważnienia do zawierania i rozwiązywania umów z
    rodzinami pełniącymi funkcje rodzin   wspierających

4. NR 4/12
   w sprawie: ustalenia zwrotu kosztów przejazdu z tytułu podróży słuzbowej

5. NR 5/12
    w sprawie: pełnienia dyżurównw Urzedzie Gminy Duszniki w
    dniu 15 stycznia 2012 r. w związku z wyborami
    uzupełniającymi do Rady Gminy Duszniki

6. NR 6/12
    w sprawie: powołania komisji ds. postępowania z dokumentacją
    niearchiwalną z wyborów do Sejmu RP i Senatu RP,
    przeprowadzonych w dniu 9 października 2011r.

7. NR 7/12
    w sprawie: powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia
    ofert na realizację zadań publicznych Gminy Duszniki w 2012 r.
    w obszarze pomocy społecznej

8. NR 8/12
    w sprawie: powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert na
    realizację zadań publicznych Gminy

9. NR 9/12
    w sprawie: unieważnienia w otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego
    ogłoszonego w obszarze zadań : ochrona i promocja zdrowia, zadanie publiczne
    D nr 1 pd. Promocja zdrowia i krwiolecznictwo- CZYTAJ 

10. NR 10/12
      w sprawie: przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów
      i wydatków w tych jednostkach-
CZYTAJ

11. NR 11/12
      w sprawie: uchylenia zarządzenia Nr 63/11 Wójta Gminy Duszniki z dnia 26.07.2011r. w sprawie
      wprowadzenia systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Duszniki i zarządzenia Nr 64/11
      Wójta Gminy Duszniki z dnia 26.07.2011r.w sprawie systemu prowadzenia kontroli zarządczej
      w jednostkach organizacyjnych Gminy Duszniki- CZYTAJ

12. NR 12/12
      w sprawie: przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów
      i wydatków w tych jednostkach- CZYTAJ

13. NR 13/12
      w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Duszniki - CZYTAJ

14. NR 14/12
      w sprawie:przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów
      i wydatków w tych jednostkach - CZYTAJ

15. NR 15/12
     w sprawie: powołania Gminnej Komisji
     Urbanistyczno-Architektonicznej oraz  ustalenia
     jej składu i nadania regulaminu

16. NR 16/12
      w sprawie: nie wykonania prawa pierwokupu do nieruchomości
      położonej na terenie miejscowości Wilczyna Gmina Duszniki dz.ew. nr 95/64

17. NR 17/12
      w sprawie: Nie wykonania prawa pierwokupu do nieruchomości
      położonej na terenie miejscowości Wilczyna Gmina Duszniki dz.ew. 95/52nr

18. NR 18/12
      w sprawie: udzielenia nauczycielowi płatnego urlopu dla poratowania zdrowia-
CZYTAJ

19. NR 19/12
     w sprawie: przekazania podległym jednostkom informacji o
     ostatecznych kwotach dochodów i wydatków w tych jednostkach

20. NR 20/12
      w sprawie: zmiany treści Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Duszniki

21. NR 21/12
      w sprawie: planowania organizacji roku szkolnego 2012/2013 w
      szkołach prowadzonych przez Urząd Gminy Duszniki

22. NR 22/12
     w sprawie: powołania komisji ds.brakowania dokumentacji
     niearchiwalnej w roku 2012

23. NR 23/12
     w sprawie: powołania komisji przetargowej
do przygotowania i
    przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na
     zbycie nieruchomosci stanowiących własność gminy
     Duszniki w dniu 20.04.2012 r.

24. NR 24/12
      w sprawie: powołania komisji ds.postępowania z dokumentacją  
      niearchiwalną z wyborów uzupełniających przeprowadzonych w
      dniu 15 stycznia 2012 r.

25. NR 25/12
    w sprawie: sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie miejscowości Grzebienisko
    - w trybie przetargu ustnego nieograniczonego / dz.ew.nr 420/8 /-
CZYTAJ

26. NR 26/12
       w sprawie: upoważnienia Kierownika Gminnego Zespołu Oświatowego w Dusznikach do obsługi
       finansowo-księgowej projektu realizowanego w ramach POKL z Poddziałania 9.1.2
       pt. „I Ty masz szansę w gminie Duszniki"-
CZYTAJ

27. NR 27/12
    w sprawie: powołania i odwołania członka Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego

28. NR 28/12
     w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół w Grzebienisku- CZYTAJ, załącznik

29. NR 29/12
      w sprawie: przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów
      i wydatków w tych jednostkach - CZYTAJ

30. NR 30/12
w sprawie: powołania zespołu koordynującego realizację Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego
      na lata 2012-2015 dla Gminy Duszniki - CZYTAJ

31. NR 31/12
      w sprawie: ustalenia stawek za miejsca grzebalne na cmentarzu komunalnym w Sędzinach

32. NR 32/12
     w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnego Osrodka Pomocy
     Społecznej w Dusznikach

33. NR 33/12
      w sprawie: stawek czynszu za lokale uzytkowe i grunty

34. NR 34/12
      w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela
      kontraktowego ubiegającego sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego

35. NR 35/12
      w sprawie:  powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela
      kontraktowego ubiegającego sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego

36. NR 36/12
      w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela
      kontraktowego ubiegającego sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego

37. NR 37/12
      w sprawie: zmieniające zarządzenie w sprawie planowania organizacji roku szkolnego 2012/2013
      w szkołach prowadzonych przez Urząd Gminy Duszniki -
CZYTAJ

38. NR 38/12
      w sprawie: przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów
      i wydatków w tych jednostkach -
CZYTAJ

39. NR 39/12
      w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Gimnazjum w Dusznikach- CZYTAJ

40. NR 40/12
      w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół w Grzebienisku- CZYTAJ

41. NR 41/12
      w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Dusznikach- CZYTAJ

42. NR 42/12
      w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Sędzinku- CZYTAJ

43. NR 43/12
      w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Przedszkola w Dusznikach- CZYTAJ

44. NR 44/12
      w sprawie: przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów
      i wydatków w tych jednostkach- CZYTAJ

45. NR 45/12
      w sprawie: sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie miejscowości Duszniki
      - w trybie przetargu ustnego nieograniczonego / dz.ew.nr 883/32 /- CZYTAJ

46. NR 46/12
      w sprawie: sprzedaży nieruchomosci niezabudowanej położonej na terenie miejscowości
      Sędziny-obręb Sędzinko- w trybie przetargu ustnego nieograniczonego(dz.ew. nr 296/5)

47. NR 47/12
      w sprawie: sprzedaży  nieruchomości niezabudowanej poożonej na terenie miejscowości
      Sękowo- w trybie przetargu ustnego nieograniczonego(dz.ew. nr 335/9)

48. NR 48/12
      w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej i przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego
      na stanowisko inspektora ds. czystości i porządku w gminie- CZYTAJ

49. NR 49/12
      w sprawie: powołania składu komisji inwentaryzacyjnej

50. NR 50/12
      w sprawie: przekazania podległym jednostkom informacji o
      ostatecznych kwotach dochodów i wydatków w tych jednostkach

51. NR 51/12
      w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa kierownikowi Gminnego Zespołu Oświatowego
      w Dusznikach - CZYTAJ

52. NR 52/12
      w sprawie: ustalenia cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej - CZYTAJ

53. NR 53/12
      w sprawie: zakresu i sposobu opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu
      Gminy Duszniki na rok 2013- CZYTAJ, załącznik, załącznik, załącznik

54. NR 54/12
      w sprawie: powołania Komisji Stypendialnej- CZYTAJ

55. NR 55/12
      w sprawie: upoważnienia do podejmowania działań wobec dłużników
      alimentacyjnych, prowadzenia postępowań i wydawaniu w tych sprawach decyzji

56. NR 56/12
      w sprawie: upoważnienia do przeprowadzenia postępowań w
      sprawie świadczń z funduszu alimentacyjnego i wydawania w tych sprawach decyzji

57. NR 57/12
      w sprawie: upoważnienia do prowadzenia postępowań w 
      sprawie świadczeń rodzinnych, a także do wydawania w 
      tych sprawach decyzji

58. NR 58/12
      w sprawie: upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w
       indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do 
     
właściwości Gminy

59. NR 59/12
      w sprawie: zmieniające zarządzenie w sprawie zakresu i sposobu
      opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu
      Gminy Duszniki na rok 2013

60. NR 60/12
      w sprawie: sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej na
      terenie miejscowości Sędzinko- w trybie bezprzetargowym(dz. ew. nr 524/20)

61. NR 61/12
     w sprawie: przeprowadzenia konsultacji dotyczącej przyjęcia rocznego programu współpracy
     z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
     w Gminie Duszniki na rok 2013-
CZYTAJ, załącznik

62. NR 62/12
     w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej i przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego
     na stanowisko podinspektora ds. obsługi interesantów w Urzędzie Gminy Duszniki- CZYTAJ 

63. NR 63/12
      w sprawie: nie wykonania prawa pierwokupu do nieruchomości położonej
      na terenie miejscowosci Wilczyna, gmina Duszniki (dz. ew. nr 95/43)

64. NR 64/12
      w sprawie:nie wykonania prawa pierwokupu do nieruchomości położonej 
      na terenie miejscowości Wilczyna, gmina Duszniki(dz. ew. nr 119/71 i 119/72)

65. NR 65/12
     w sprawie:
przekazania podległym jednostkom  informacji o
      ostatecznych kwotach dochodów i wydatków w tych jednostkach

66. NR 66/12
      w sprawie: powołania składu Komisji Inwentaryzacyjnej

67. NR 67/12
     w sprawie: sprzedazy nieruchomości niezabudowanej położonej na
     terenie miejscowości Grzebienisko- w trybie przetargu ustnego nieograniczonego(dz.ew. nr 420/7)

68. NR 68/12
     w sprawie: stawek czynszu za lokale użytkowe i grunty- CZYTAJ

69. NR 69/12
     w sprawie: przekazani apodległym jednostkom informacji o ostatecznych 
     kwotach dochodow i wydatków w tych jednostkach

70.NR 70/12
      w sprawie: nabycia na własność Gminy Duszniki nieruchomości położonej
      na terenie miejscowości Wierzeja , gmina Duszniki / dz.nr 213/6 / -CZYTAJ

71.NR 71/12
      w sprawie: nabycia na własność Gminy Duszniki nieruchomości położonej
      na terenie miejscowości Wierzeja , gmina Duszniki / dz.nr 63/1 i 64/3 / .-CZYTAJ

72. NR 72/12
     w sprawie: zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze
     zmianą kwoty dotacji celowej przekazywanej z budżetu państwa w 2012 roku

73. NR 73/12
      w sprawie: ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2013-2018

74. NR 74/12
      w sprawie: projektu budżetu Gminy Duszniki na 2013 rok

75. NR 75/12
      w sprawie: Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Duszniki - CZYTAJ

76. NR 76/12
      w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa kierownikowi Komunalnego Zakładu
      Budżetowego w Dusznikach

77. NR 77/12
      w sprawie: w sprawie zmiany zarządzenia nr 1/10 Wójta Gminy Duszniki z dnia 5 stycznia 2010 roku
      w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.-CZYTAJ

78. NR 78/12
       w sprawie: rozkładu czasu pracy w miesiącu grudniu 2012 roku w Urzędzie Gminy Duszniki.-CZYTAJ

79. NR 79/12
      w sprawie: nabycia na własność Gminy Duszniki nieruchomości położonej
      na terenie miejscowości Sędziny , gmina Duszniki / dz.nr 164/21 / .-CZYTAJ

80. NR 80/12
       w sprawie: nabycia na własność Gminy Duszniki nieruchomości położonej
       na terenie miejscowości Sękowo , gmina Duszniki / dz.nr 353/3 / .-CZYTAJ

81. NR 81/12
      w sprawie: nie wykonania prawa pierwokupu do nieruchomości położonej
      na terenie miejscowości Podrzewie , gmina Duszniki /dz.ew.nr 445/2 / . - CZYTAJ

82. NR 82/12
      w sprawie: określenia harmonogramu przekazywania dokumentacji do 
      archiwum zakładowego oraz wzoru spisów zdawczo-odbiorczych oraz
      innych środków ewidencji archiwum zakładowego
-CZYTAJ

83. NR 83/12
     w sprawie: powołania i odwołania członka Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego

84. NR 84/12
      w sprawie: zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze
      zmianą kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2012

85. NR 85/12
      w sprawie:
ustalenia regulaminu podnoszenia kwalifikacji zawodowych
      przez pracowników Urzędu Gminy Duszniki.- CZYTAJ

86. NR 86/12
     w sprawie
: zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji stałego
     dyżuru Wójta Gminy Duszniki na czas zewnętrznego zagrożenia
     bezpieczeństwa państwa i wojny.- CZYTAJ

87. NR 87/12
      w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert - CZYTAJ 

88. NR 88/12
      w sprawie: w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na
      wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Duszniki w roku 2013 w
      obszarze zadań: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i
      sportu - CZYTAJ