Uchwały Rady Gminy Duszniki z 29 grudnia 2020 r. (opublikowano w dniach 4 - 12 stycznia 2021 r.)

a)      Uchwała Nr XXXIV/226/20 Rady Gminy Duszniki z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2020- 2029

b)      Uchwała Nr XXXIV/227/20 Rady Gminy Duszniki z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020

c)      Uchwała Nr XXXIV/228/20 Rady Gminy Duszniki z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz ustalenia ostatecznego terminu ich dokonania

d)      Uchwała Nr XXXIV/229/20 Rady Gminy Duszniki z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przeznaczenia środków finansowych pochodzących z umorzenia części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

e)      Uchwała Nr XXXIV/230/20 Rady Gminy Duszniki z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

f)       Uchwała Nr XXXIV/231/20 Rady Gminy Duszniki z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych rok 2021

g)      Uchwała Nr XXXIV/232/20 Rady Gminy Duszniki z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie utworzenia związku powiatowo-gminnego "Wielkopolski Transport Regionalny"

h)      Uchwała Nr XXXIV/233/20 Rady Gminy Duszniki z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia statutu związku powiatowo-gminnego "Wielkopolski Transport Zbiorowy"

i)        Uchwała Nr XXXIV/234/20 Rady Gminy Duszniki z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie służebności przesyłu

j)        Uchwała Nr XXXIV/235/20 Rady Gminy Duszniki z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie służebności przesyłu

k)      Uchwała Nr XXXIV/236/20 Rady Gminy Duszniki z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przekazania petycji Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

l)        Uchwała Nr XXXIV/237/20 Rady Gminy Duszniki z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przekazania petycji Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

m)   Uchwała Nr XXXIV/238/20 Rady Gminy Duszniki z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych na rok 2021

n)      Uchwała Nr XXXIV/239/20 Rady Gminy Duszniki z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Duszniki na rok 2021