Utworzeniu punktu zbierania i przeładunku odpadów ? złomu na dz. nr 438/4, ul. Parkowa w miejscowości Grzebienisko.

Obwieszczenie -decyzja

Duszniki 14.01.2014

RRG.6220.16.2013

 

OBWIESZCZENIE 

Na podstawie art. 74 ust. 3, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego Wójt Gminy Duszniki informuję że w dniu 14.01.2014 została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla

przedsięwzięcia polegającego na utworzeniu punktu zbierania i przeładunku odpadów - złomu na dz. nr 438/4, ul. Parkowa w miejscowości Grzebienisko.


W związku z powyższym strony postępowania oraz osoby zainteresowane postępowaniem mogą zapoznać się z treścią decyzji, w Urzędzie Gminy Duszniki, ul. Sportowa 1, Referat Rozwoju Gospodarczego - pok. 3 (tel. 061 2919075 w. 101) w poniedziałek w godz. 8.30 - 16.30 oraz od wtorku do piątku w godz. 8:30 - 14:30.

Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie 10 kpa

Duszniki 18.12.2013

RRG.6220.16.2013

OBWIESZCZENIE 

Na podstawie art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego Wójt Gminy Duszniki zawiadamia, że w związku z toczącym się postępowaniem dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na utworzeniu punktu zbierania i przeładunku odpadów - złomu na dz. nr 438/4, ul. Parkowa w miejscowości Grzebienisko prowadzonym na wniosek inwestora Pana Łukasza Małolepszego, zakończono zbieranie materiałów i dowodów w sprawie.

W postepowaniu brały udział:  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu, który w postanowieniu z dnia 12.11.2013 wyraził opinię, że dla powyższego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szamotułach, który w opinii z dnia 14.10.2013 stwierdził, że dla planowanej inwestycji nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

W związku z powyższym Wójt gminy Duszniki informuje, że w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy i wypowiedzieć co do zebranych dowodów i materiałów w Urzędzie Gminy Duszniki, ul. Sportowa 1, Referat Rozwoju Gospodarczego - pok. 3 (tel. 061 2919075 w. 101) w poniedziałek w godz. 8.30 - 16.30 oraz od wtorku do piątku w godz. 8:00 - 14:30.

Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie

Duszniki 19.11.2013

RRG.6220.16.2013

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267) art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz.1227), Wójt Gminy Duszniki

INFOMUJE

strony postepowania, że zostało wydane postanowienia, w którym nie stwierdzono konieczności przeprowadzenia oceny odziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na utworzeniu punktu zbierania i przeładunku odpadów - złomu na dz. nr 438/4, ul. Parkowa w miejscowości Grzebienisko.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Duszniki. Organami biorącymi udział w postepowaniu są  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu i  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szamotułach.

Z aktami sprawy strony postępowania  mogą się zapoznać w Urzędzie Gminy Duszniki, ul. Sportowa 1, Referat Rozwoju Gospodarczego - pok. 3 (tel. 061 2919075 w. 101) w poniedziałek w godz. 8.00 - 16.30 oraz od wtorku do piątku w godz. 8:00 - 14:30

W związku z faktem, iż liczba stron w niniejszym postępowaniu przekracza 20, zawiadomienia stron o wszystkich czynnościach i wydanych orzeczeniach w sprawie, Wójt Gminy Duszniki będzie dokonywał w trybie obwieszczenia na podstawie art. 49 k.p.a.  Zgodnie z brzmieniem art. 49 k.p.a. zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia

Obwieszczenie

Duszniki 4.10.2013

RRG.6220.16.2013

OBWIESZCZENIE

Na podstawie, art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267), Wójt Gminy Duszniki

INFORMUJE

że Inwestor uzupełnił kartę informacyjnej przedsięwzięcia dotyczącej sprawy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na  utworzeniu punktu zbierania i przeładunku odpadów - złomu na dz. nr 438/4, ul. Parkowa w miejscowości Grzebienisko. Uzupełnienie karty przesłano do Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Szamotułach

Obwieszczenie

Duszniki 25.09.2013

RRG.6220.16.2013

OBWIESZCZENIE

Na podstawie, art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267), Wójt Gminy Duszniki

INFORMUJE

że w ślad za Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Szamotułach wezwano inwestora do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia dotyczącej sprawy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na  utworzeniu punktu zbierania i przeładunku odpadów - złomu na dz. nr 438/4, ul. Parkowa w miejscowości Grzebienisko.

Zawiadomienie - wszczęcie postępowania

Duszniki 11.09.2013

RRG.6220.16.2013

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267) art. 33 ust. 1 pkt. 2 art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz.1227), Wójt Gminy Duszniki

 

ZAWIADAMIA

że na wniosek z dnia 9.09.2013 Pana Łukasza Małolepszego zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na  utworzeniu punktu zbierania i przeładunku odpadów - złomu na dz. nr 438/4, ul. Parkowa w miejscowości Grzebienisko.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Duszniki. Organami biorącymi udział w postepowaniu są  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu i  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szamotułach.

Z aktami sprawy strony postępowania  mogą się zapoznać w Urzędzie Gminy Duszniki, ul. Sportowa 1, Referat Rozwoju Gospodarczego - pok. 3 (tel. 061 2919075 w. 101) w poniedziałek w godz. 8.00 - 16.30 oraz od wtorku do piątku w godz. 8:00 - 14:30

Jednocześnie informuję, że  na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) wystąpiono do Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Szamotułach oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o wyrażenie opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

W związku z faktem, iż liczba stron w niniejszym postępowaniu przekracza 20, zawiadomienia stron o wszystkich czynnościach i wydanych orzeczeniach w sprawie, Wójt Gminy Duszniki będzie dokonywał w trybie obwieszczenia na podstawie art. 49 k.p.a.  Zgodnie z brzmieniem art. 49 k.p.a. zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia