Uchwały Rady Gminy Duszniki z 25 października 2022 r. LXX sesja (opublikowano w BIP 26.10-7.11 2022 r.)

a)      Uchwała Nr LXX/417/22 Rady Gminy Duszniki z dnia 25 października 2022 r.   w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu i Gminie Buk

b)       Uchwała Nr LXX/418/22 Rady Gminy Duszniki z dnia 25 października 2022 r.  w sprawie nadania nazwy ulicy Nowy Zaułek w miejscowości Ceradz Dolny.

c)       Uchwała Nr LXX/419/22 Rady Gminy Duszniki z dnia 25 października 2022 r.  w sprawie nadania nazwy ulicy Przy Lesie w miejscowości Grzebienisko.

d)       Uchwała Nr LXX/420/22 Rady Gminy Duszniki z dnia 25 października 2022 r.   w sprawie nadania nazwy ulicy Słoneczna w miejscowości Mieściska.

e)       Uchwała Nr LXX/421/22 Rady Gminy Duszniki z dnia 25 października 2022 r.   w sprawie zmiany Uchwały nr L/350/09 Rady Gminy Duszniki z dnia 27 października 2009 roku w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.

f)        Uchwała Nr LXX/422/22 Rady Gminy Duszniki z dnia 25 października 2022 r.   w sprawie zmiany uchwały nr XLI/283/09 Rady Gminy Duszniki z dnia 24 marca 2009 roku w sprawie Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za trudne warunki pracy, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysługę lat.

g)       Uchwała Nr LXX/423/22 Rady Gminy Duszniki z dnia 25 października 2022 r.   w sprawie zmiany uchwały nr LIII/372/18 Rady Gminy Duszniki z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze zatrudnionych w przedszkolach i w szkołach prowadzonych
przez Gminę Duszniki oraz określenia obowiązkowego, tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli: pedagoga, psychologa i logopedy

h)       Uchwała Nr LXX/424/22 Rady Gminy Duszniki z dnia 25 października 2022 r.   w sprawie uchwalenia "Założeń do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe
dla Gminy Duszniki na lata 2022-2037".

i)         Uchwała Nr LXX/425/22 Rady Gminy Duszniki z dnia 25 października 2022 r.   w sprawie przyjęcia ?Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Duszniki na lata 2022-2025 z perspektywa do roku 2029?;

j)         Uchwała Nr LXX/426/22 Rady Gminy Duszniki z dnia 25 października 2022 r.   w sprawie zgody na odpłatne zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Duszniki.

k)      Uchwała Nr LXX/427/22 Rady Gminy Duszniki z dnia 25 października 2022 r.  w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2022-2032

l)        Uchwała Nr LXX/428/22 Rady Gminy Duszniki z dnia 25 października 2022 r.  w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r.

m)   Uchwała Nr LXX/429/22 Rady Gminy Duszniki z dnia 25 października 2022 r.  w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Dusznikach w zakresie świadczonych usług związanych ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków na terenie Gminy Duszniki