Obwieszczenie - uznanie strony

Obwieszczenie - uznanie strony

Duszniki 29. 12. 2009

 RRG. 7615 – 16/09

 

POSTANOWIENIE

 

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 44 ust.   ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227), po zapoznaniu się z pismem Stowarzyszenia Pasikonik, z siedzibą Sarbia 5, 64 – 553 Grzebienisko

 

postanawiam

 

uznać Stowarzyszenie Pasikonik za stronę w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji farmy elektrowni wiatrowych w gminie Duszniki.                            

 

 

UZASADNIENIE

 

Pismem z dnia 16. 12. 2009 Stowarzyszenia Pasikonik, z siedzibą Sarbia 5, 64 – 553 Grzebienisko, zwróciło się do Wójta Gminy Duszniki o uznanie za stronę w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji farmy elektrowni wiatrowych w gminie Duszniki. Na podstawie celów działania stowarzyszenia określonych w  regulaminie stwierdzam że uznanie Stowarzyszenia Pasikonik jako strony jest uzasadnione.

 

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji

 

Ze względu na to, że liczba stron w postępowaniu przekracza 20 na podstawie art. 74 ust. 3 ww. ustawy i art. 49 kpa zawiadamia się strony o powyższym postanowieniu poprzez obwieszczenie.  

               

                              

             POUCZENIE

 

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie