Obwieszczenie - postanowienie

Obwieszczenie - postanowienie

Duszniki, dnia 5 marca 2009 

                                                                                                                                                                   

RRG.7615-1/09

 OBWIESZCZENIE

 

 

Wójt Gminy Duszniki zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227) zawiadamia o wydanym postanowieniu nr RRG.7615-1/09,  stwierdzającym potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie etapu Va Farmy Elektrowni Wiatrowych Duszniki, zlokalizowanej na działkach nr ewidencyjnych 154/2 w m. Wierzeja, 314, 337, 347 w m. Brzoza, gm. Duszniki.
Powyższe postanowienie zostało wydane po uzyskaniu opinii Starosty Szamotulskiego OS 7636/7/09 oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego nr ON-NS-72/2-14/09, w których w/w organy stwierdziły potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko.
W przedmiotowej sprawie prowadzone jest  postępowania zmierzające do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – organem właściwym do wydania decyzji jest Wójt Gminy Duszniki 

 W związku z powyższym, zainteresowane osoby mogą zapoznać się z dokumentacją dotyczącą w/w sprawy w Urzędzie Gminy Duszniki, ul. Sportowa 1, Referat Rozwoju Gospodarczego – pok. 3 (tel. 061 2919075 w. 101) w poniedziałek w godz. 9.30 – 16.30 oraz  od wtorku do piątku w godz. 7:30 – 14:30