Uchwały Rady Gminy Duszniki z dnia 26 listopada 2020 r.

a)       Uchwała nr XXXII/211/20 Rady Gminy Duszniki z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2020- 2029; TREŚĆ

b)      Uchwała nr XXXII/212/20 Rady Gminy Duszniki z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020;TREŚĆ

c)       Uchwała nr XXXII/213/20 Rady Gminy Duszniki z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych; TREŚĆ

d)      Uchwała nr XXXII/214/20 Rady Gminy Duszniki z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego; TREŚĆ

e)      Uchwała nr XXXII/215/20 Rady Gminy Duszniki z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok; TREŚĆ

f)        Uchwałą nr XXXII/216/20 Rady Gminy Duszniki z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIII/64/2019 z dnia 30 lipca 2019 roku w sprawie udzielenia Powiatowi Szamotulskiemu pomocy finansowej w formie dotacji; TREŚĆ

g)       Uchwala nr XXXII/217/20 Rady Gminy Duszniki z 26 listopada 2020 r. w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/229/13 Rady Gminy Duszniki z dnia 30 kwietnia 2013 r.
w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego i całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania; TREŚĆ

h)      Uchwała nr XXXII/218/20 Rady Gminy Duszniki z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, form
 i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w ramach ?Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży"; TREŚĆ

i)        Uchwała nr XXXII/219/20 Rady Gminy Duszniki z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi; TREŚĆ, Rozstrzygnięcie nadzorcze

j)        Uchwała nr XXXII/220/20 Rady Gminy Duszniki z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Duszniki; TREŚĆ, Rozstrzygnięcie nadzorcze

k)       Uchwała nr XXXII/221/20 Rady Gminy Duszniki z dnia 26 listopada 2020 r. wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Duszniki nieruchomości położonej na terenie miejscowości Sarbia. Gmina Duszniki (dz.47/51); TREŚĆ

1)       Uchwała nr XXXII/222/20 Rady Gminy Duszniki z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2021; TREŚĆ

 Uchwała nr XXXII/223/20 Rady Gminy Duszniki z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie  zmieniającą uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Ceradz Dolny.  TREŚĆ