Obwieszczenie - decyzja

Obwieszczenie - decyzja

Duszniki 15.04.2010

RRG.7615-18/09

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko(Dz. U. Nr 199 poz. 1227)  informuję że w dniu 15.04.2010 została wydana decyzja dotycząca budowy biogazowi rolniczej na działce nr 122/2 położonej w Wilczynie, gmina Duszniki, woj. Wielkopolskie


W związku z powyższym strony oraz osoby zainteresowane postępowaniem mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w Urzędzie Gminy Duszniki, ul. Sportowa 1, Referat Rozwoju Gospodarczego – pok. 3 (tel. 061 2919075 w. 101) w poniedziałek w godz. 9.30 – 16.30 oraz od wtorku do piątku w godz. 7:30 – 14:30.

Wójt Gminy Duszniki

                 /-/

     Adam Woropaj