Obwieszczenie - pisma PTOP "Salamandra", i OTOP

Obwieszczenie - pisma PTOP "Salamandra", i OTOP

Duszniki 30.11.2009r.

RRG.7615-16/09

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) oraz art. 10, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) Wójt Gminy Duszniki

 

INFORMUJE

że w dniu 26.11.2009r. wpłynęły pisma  Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków oraz Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody „SALAMANDRA”, w których zawarto  uwagi do raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, sporządzonego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji farmy elektrowni wiatrowych w gminie Duszniki.

Powyższe pisma zostały przesłane do PSWM Wielkopolska z prośbą o odniesieni się do uwag w nich zawartych.


Z aktami sprawy można się zapoznać w Urzędzie Gminy Duszniki, ul. Sportowa 1, Referat Rozwoju Gospodarczego – pok. 3 (tel. 061 2919075 w. 101) w poniedziałek w godz. 9.30 – 16.30 oraz od wtorku do piątku w godz. 8:00 – 14:30