Uchwały Rady Gminy Duszniki z 22 lutego 2022 r. LVI sesji (opublikowano w BIP 24.02-02.03.2022 r.)

a)      Uchwała Nr LVI/358/22 Rady Gminy Duszniki z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2022-2032

b)      Uchwała Nr LVI/359/22 Rady Gminy Duszniki z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r.

c)      Uchwała Nr LVI/360/22 Rady Gminy Duszniki z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Duszniki

d)      Uchwała Nr LVI/361/22 Rady Gminy Duszniki z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Piaskowej w Dusznikach

e)      Uchwała Nr LVI/362/22 Rady Gminy Duszniki z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewid. 425, 426 w Sękowie

f)       Uchwała Nr LVI/363/22 Rady Gminy Duszniki z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości położonych w Niewierzu

g)      Uchwała Nr LVI/364/22 Rady Gminy Duszniki z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie nadania nazwy ulicy Orzechowa w miejscowości Grzebienisko

h)      Uchwała Nr LVI/365/22 Rady Gminy Duszniki z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie nadania nazwy ulicy Kwiatowa w miejscowości Ceradz Dolny

i)        Uchwała Nr LVI/366/22 Rady Gminy Duszniki z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr LIII/353/21 Rady Gminy Duszniki z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Duszniki na rok 2022