PODSTAWY PRAWNE

Podstawy prawne

PODSTAWY PRAWNE
 
 
                             Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
==========================================================================================================================================================
  Rozporządzenie Przewodniczacego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego
z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert
i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych
oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).
========================================================================================================================================================== 
Uchwała Rady Gminy Duszniki w sprawie przyjęcia programu współpracy
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego w Gminie Duszniki