Uchwały Rady Gminy Duszniki z 24 stycznia 2023 r. LXXIV sesja (opublikowano w BIP 30 stycznia 2023 r.)

a)      Uchwała Nr LXXIV/461/23 Rady Gminy Duszniki z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie: zmiany uchwały nr IV/22/18 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

b)       Uchwała Nr LXXIV/462/23 Rady Gminy Duszniki z dnia 24 stycznia 2023 r. w : zmiany uchwały nr IV/23/18 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

c)       Uchwała Nr LXXIV/463/23 Rady Gminy Duszniki z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr LXXI/430/22 Rady Gminy Duszniki z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnionej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców

d)      Uchwała Nr LXXIV/464/23 Rady Gminy Duszniki z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie przekazania skargi skarżącej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

e)      Uchwała Nr LXXIV/465/23 Rady Gminy Duszniki z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2023-2032

f)        Uchwała Nr LXXIV/466/23 Rady Gminy Duszniki z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r.

g)       Uchwała Nr LXXIV/467/23 Rady Gminy Duszniki z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Dusznikach
na prowadzenie oraz bieżącą obsługę Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Duszniki na 2023 rok