Jesteś tutaj:   

2016

Informacja Ministra Środowiska


Informacja Ministra Śrdowiska

Sprawozdanie Wójta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2015 r.

Sprawozdanie Wójta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami

komunalnymi za 2015 r.;- CZYTAJ

Formularz zgłaszania uwag

Formularz zgłaszania uwag - pobierz

Program oddziaływania na środowisko

Program oddziaływania na środowisko
dla Programu Ochrony Środowiaka dla Gminy Duszniki
na lata 2016-2019
z perspektywą na lata 2020-2023- pobierz

Program Ochrony Środowiska

Program Ochrony Środowiska
dla Gminy Duszniki
na lata 2016-2019
z perspektywą na lata 2020-2023- pobierz

Obwieszczenie Wójta Gminy Duszniki

RRG.602.11.2015.KP


                                                                         OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Duszniki z dnia 21 stycznia 2016 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Duszniki na lata 2016-2019 z perspektywą na lata 2020-2023"
wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko dla Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Duszniki na lata 2016-2019 z perspektywą na lata 2020-2023"

Zgodnie z 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. Poz. 1232 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. Poz. 1235 ze zm.)

Wójt Gminy Duszniki zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu dokumentu „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Duszniki na lata 2016-2019 z perspektywą na lata 2020-2023"
wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko dla Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Duszniki na lata 2016-2019 z perspektywą na lata 2020-2023"
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z projektami dokumentów oraz możliwości składania wniosków, zastrzeżeń i uwag do wyłożonych dokumentów.
Dokumenty wyłożone są do wglądu:
1. w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Duszniki, ul. Sportowa 1, 64-550 Duszniki, pokój nr 4,
w godzinach pracy urzędu, tj.: poniedziałek: 08:00-17:00, wtorek: 08:00-15:00, środa-piątek: 07:00-15:00;
2. w wersji elektronicznej na stronie internetowej www.duszniki.eu (załączniki do pobrania poniżej).
Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w terminie 21 dni od daty ogłoszenia niniejszego zawiadomienia,
tj. od 21.01.2016 r. do 11.02.2016 r.
Uwagi prosimy przesyłać, na załączonym poniżej formularzu zgłaszania uwag:
1. pisemnie na adres: Urząd Gminy Duszniki, ul. Sportowa 1, 64-550 Duszniki;
2. za pomocą środków komunikacji elektronicznej (drogą mailową) bez konieczności opatrywania
ich podpisem elektronicznym, na adres poczty elektronicznej: ochrona@duszniki.eu ;
3. ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Duszniki, ul. Sportowa 1, 64-550 Duszniki, pokój nr 4,
w godzinach pracy urzędu w/w.
Organem właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków jest Wójt Gminy Duszniki.
Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. Poz. 1235 ze zm.), uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu pozostaną bez rozpatrzenia.


Załączniki:
1. „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Duszniki na lata 2016-2019 z perspektywą na lata 2020-2023"
2. „Prognoza oddziaływania na środowisko dla Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Duszniki na lata 2016-2019 z perspektywą na lata 2020-2023"
3. Formularz zgłaszania uwag