Obwieszczenie - rozprawa administracyjna

Obwieszczenie - rozprawa administracyjna

Duszniki 19.01.2012r.

RRG.6220.3.2011

 

OBWIESZCZENIE

 Na podstawie art. 33 ust. 1 pkt 9, art. 36, art. 79 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) oraz art. 90 i 91 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie biogazowni rolniczej na działkach nr 50/4 i 54/11 położonych w Wilczynie, gmina Duszniki, woj. wielkopolskie przy drodze powiatowej nr 1886P

 

INFORMUJĘ IŻ


w dniu 2.02.2012 od godz. 15:00 w Domu Parafialnym w Wilczynie odbędzie się otwarta dla społeczeństwa rozprawa administracyjna dotycząca w/w postępowania.

WZYWAM

• strony do złożenia przed rozprawą wyjaśnień, dokumentów lub innych dowodów i do stawienia się na rozprawę osobiście lub przez przedstawicieli albo pełnomocników.
• Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego do wzięcia udziału w rozprawie albo do złożenia przed rozprawą oświadczenia i dowodów dla jego poparcia.

 

Z aktami sprawy można się zapoznać w Urzędzie Gminy Duszniki, ul. Sportowa 1, Referat Rozwoju Gospodarczego - pok. 3 (tel. 061 2919075 w. 101) w poniedziałek w godz. 8.30 - 16.30 oraz od wtorku do piątku w godz. 8:00 - 14:30
Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Duszniki.
Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Szamotułach są organami właściwymi w sprawie wydania opinii, a Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu jest organem właściwym w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia.