Kadencja 02-06

PROTOKÓŁ Z SESJI XLIII

P R O T O K Ó Ł  NR  XLIII/06
 sesji Rady Gminy Duszniki w dniu 26 stycznia 2006r.
 
Ad. 1. O godz. 1810 przewodniczący Rady Gminy Gracjan Skórnicki otworzył XLIII sesję. Powitał radnych, sołtysów, wójta, zastępcę wójta, sekretarza, skarbnika Urzędu, kierowników jednostek organizacyjnych, laureatów konkursu na najładniejszą iluminację świąteczno-noworoczną oraz autora planu zagospodarowania przestrzennego - zebranych w sali Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dusznikach.
Stwierdził obecność 13 radnych, co wobec ustawowego składu rady - wynoszącego 15 osób stanowi quorum, pozwalające na podejmowanie decyzji. Nieobecni: Józef Augustynek i usprawiedliwiony  Stanisław  Subsar.
Listy obecności radnych, sołtysów i gości są zał. nr 1, 2 i 3 do protokółu.
Przewodniczący zaproponował wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiących własność gminy Duszniki, (który radni otrzymali przed sesją) oraz dodanie punktu - wręczenie aktu nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego  oraz nagród laureatom konkursu na najładniejszą iluminację świąteczno-noworoczną. Wszyscy radni przyjęli proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie, powitanie, stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji. 
 3. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
 4. Wręczenie nominacji na nauczyciela dyplomowanego oraz nagród laureatom konkursu na iluminację świąteczno-noworoczną.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
a)    wprowadzenia opłaty prolongacyjnej,
b)    zatwierdzenia projektu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Dusznikach na 2006 rok,
c)    uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki nr ewid. 47/9, 47/21, 47/26, 47/27, 53/3, 53/4, 53/7, 53/9,53/10,53/11, 53/12, 53/13, 53/14 położone we wsi Podrzewie
d)    wyrażenie zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiących własność Gminy Duszniki
 
 1. Sprawozdanie z działalności rady za rok 2005.
 2. Sprawozdanie z działalności komisji stałych rady za rok 2005
 3. Wolne głosy, pytania i wnioski.
 4. Zakończenie.      
Ad. 2. Za przyjęciem protokółu z poprzedniej sesji bez czytania byli wszyscy radni.
Ad. 3. Wójt Adam Woropaj złożył sprawozdanie, ( które jest zał. nr 4 do protokółu) z działalności między sesjami.
Ad. 4. Ewa Tyczyńska - dyrektor samorządowego przedszkola w Dusznikach - otrzymała z rąk Wójta akt nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego. Przewodniczący Rady złożył gratulacje i wręczył kwiaty.
Następnie Wójt wręczył laureatom konkursu na najładniejszą iluminację świąteczno-noworoczną  nagrody i wyróżnienia.
Ad. 5. Przystąpiono do podjęcia uchwał w sprawie:
a)    wprowadzenia opłaty prolongacyjnej,
           Rada Gminy Duszniki podjęła uchwałę 13 głosami za.
           Uchwała nr XLIII-219/06  jest zał. nr 5 do protokółu.
b)    zatwierdzenia projektu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Dusznikach na 2006 rok,
           Rada Gminy Duszniki podjęła uchwałę 13 głosami za.
      Uchwała nr XLIII-220/06  jest zał. nr 6 do protokółu.
c)    uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki nr ewid. 47/9, 47/21, 47/26, 47/27, 53/3, 53/4, 53/7, 53/9,53/10,53/11, 53/12, 53/13, 53/14 położone we wsi Podrzewie
W/w plan objaśnił autor projektu Jerzy Zalewski.
           Radni dyskutowali nad ustaleniem stawki procentowej opłaty planistycznej.
           Radny Grzegorz Pawlak uważa, że skoro gmina chce przyciągnąć inwestora, to
           należy stworzyć sprzyjające warunki. Zaproponował stawkę 5%, co przy 50
           hektarach da dużą sumę.
          W głosowaniu za stawką 5% - 9 radnych było za,  4  wstrzymało się od głosu;
          Mariusz Durczak, Marian Kaźmierowski, Cezary Stachowiak i Paweł Zagórski.
          Wobec powyższego stawka planistyczna wynosi 5%
          Rada Gminy Duszniki podjęła uchwałę 13 głosami za.
     Uchwała nr XLIII-221/06  jest zał. nr 7 do protokółu.
d)    wyrażenie zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiących własność Gminy Duszniki
           Rada Gminy Duszniki podjęła uchwałę 13 głosami za.
      Uchwała nr XLIII-222/06  jest zał. nr 8 do protokółu.
Ad. 6. Sprawozdanie z działalności Rady Gminy za rok 2005 przedstawiła wiceprzewodnicząca rady Krystyna Martyniec. Sprawozdanie jest zał. nr 9 do protokółu.
Ad. 7  Sprawozdania z działalności komisji przedstawili:
-    Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Zdrowia - przewodniczący Romuald Sobkowiak (zał. nr 10 do protokółu),
-    Rolnictwa i Budżetu - przewodniczący Grzegorz Pawlak (zał. nr 11 do protokółu),
-    Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego - przewodniczący Ryszard Krawczyk
(zał. nr 12 do protokółu),
-    Rewizyjnej - przewodniczący Bogdan Kijak (zał. nr 13 do protokółu),
Ad. 8. Wolne głosy i wnioski.
Przewodniczący rady odczytał zaproszenie Stowarzyszenia Młodych Wielkopolan w Poznaniu do udziału w VII Regionalnych Zawodach Radnych, Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów i Starostów w tenisie Stołowym (18 lutego br. w Witkowie).
Przypomniał kierownikom jednostek organizacyjnych o przygotowaniu na lutową sesję sprawozdania za rok 2005.
Radny Romuald  Sobkowiak przekazał prośbę młodzieży o zorganizowanie w Dusznikach lodowiska.
Część radnych stwierdziła, że tegoroczna zima stwarza naturalne warunki do ślizgania.
Przeważały opinie, że młodzi ludzie mogliby wziąć sprawy w swoje ręce, a nie czekać na gotowe.
Radny Cezary Stachowiak ostrzega, że stawy wykorzystane jako lodowiska mogą być niebezpieczne.
Radny Grzegorz Pawlak poprosił  kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o przedstawienie problemów z jakimi boryka się GOPS.
Radna Krystyna Martyniec zapytała, czy są bezdomni na naszym terenie.
Kierownik Elżbieta Kamieniczna odpowiedziała, że najwięcej jest wniosków o opał. Od początku roku rozpatrzono pozytywnie ok. 40 wniosków, w większości z rygorem natychmiastowego wykonania, co oznacza, że "od ręki".
Bezdomnych nie ma. Jeżeli pojawia się taki problem, to GOPS współpracuje z BARKĄ i tam kieruje potrzebujących pomocy.
Radny Mariusz Durczak zaproponował, aby Komunalny Zakład Budżetowy dostarczył do poszczególnych wiosek piasek z solą, to mieszkańcy sami mogliby posypać choćby newralgiczne miejsca (np. zakręty).
 
Przewodniczący rady dał za przykład i pochwalił inicjatywę sołtysa z Podrzewia Zygmunta Bistuły, który bierze sprawy w swoje ręce i dba o podrzewskie ulice.
Ad. 9. Zakończenie.
Po wyczerpaniu porządku obrad o godz. 19 45 - Przewodniczący Rady Gracjan Skórnicki zamknął XLIII sesję Rady Gminy Duszniki.   
 
Protokółowała
/-/ Maria Woźniak
 
Przewodniczył
Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Gracjan Skórnicki

PROTOKÓŁ Z SESJI XLII

PROTOKÓŁ NR XLII/05
z sesji Rady Gminy Duszniki w dniu 30 grudnia 2005r.
 
Ad. 1. O godz. 1510 przewodniczący Rady Gminy Gracjan Skórnicki otworzył XLII sesję. Powitał radnych, sołtysów, wójta, zastępcę wójta, sekretarza, skarbnika Urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych - zebranych w sali Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dusznikach. Stwierdził obecność 12 radnych, co wobec ustawowego składu rady - wynoszącego 15 osób stanowi quorum, pozwalające na podejmowanie decyzji. Nieobecni: Dariusz Durczak, Roman Pawlak i usprawiedliwiony Stanisław Subsar.
Listy obecności radnych, sołtysów i gości są zał. nr 1, 2 i 3 do protokółu.
Przewodniczący odczytał porządek obrad:
 1. Otwarcie, powitanie, stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji. 
 3. Podjęcie uchwał w sprawie:
a)    uchwalenia budżetu Gminy Duszniki na 2006r.
b)    zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Duszniki dla części terenu we wsi Podrzewie.
c)    powierzenia Wójtowi Gminy Duszniki uprawnień o których mowa
     w art. 4 ust.1 pkt 2 ustawy o gospodarce komunalnej.
 1. Wolne głosy, pytania i wnioski.
 2. Zakończenie.
Ad. 2. Za przyjęciem protokółu z poprzedniej sesji bez czytania byli wszyscy radni.
Ad. 3. Przystąpiono do podjęcia uchwał w sprawie:
a)    uchwalenia budżetu Gminy Duszniki na 2006r.
           Wójt omówił wszystkie zmiany zaakceptowane i wprowadzone do projektu
           budżetu podczas wspólnego posiedzenia komisji Rady w dniu 2 grudnia 2005r.
           Informacja o zmianach jest zał. nr 4 do protokółu.
           Przewodniczący Rady odczytał opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
           o projekcie budżetu Gminy Duszniki na 2006 rok, wyrażoną uchwałą nr 42/SO -
           18/05/Po z dnia 15 grudnia 2005r, która jest zał. nr 5 do protokółu.
     Rada Gminy Duszniki podjęła uchwałę 12 głosami za.
     Uchwała nr XLII-216/05 jest zał. nr 6 do protokółu.
     Przewodniczący życzył Wójtowi i Radzie realizacji uchwalonego budżetu, a Wójt
     podziękował za jego uchwalenie. Powiedział, że w roku 2006 położony zostanie
     nacisk na spłatę zadłużenia, przygotowanie dokumentacji na nowe inwestycje oraz
     na przygotowanie projektów na pozyskanie środków unijnych w latach 2007-2013.
b)    zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Duszniki dla części terenu we wsi Podrzewie.
           Rada Gminy Duszniki podjęła uchwałę 12 głosami za.
                 Uchwała nr XLII-217/05 jest zał. nr 7 do protokółu.
c)    powierzenia Wójtowi Gminy Duszniki uprawnień o których mowa w art. 4 ust.1 pkt 2 ustawy o gospodarce komunalnej.
           Rada Gminy Duszniki podjęła uchwałę 12 głosami za.
           Uchwała nr XLII-218/05 jest zał. nr 8 do protokółu.
Ad. 4. Wolne głosy i wnioski.
Radny Bogdan Kijak zapytał kiedy zakończy się proces przekształcania terenów w Podrzewiu i czy rozstrzygnięto już przetarg na spinkę wodociągu w Podrzewiu.
Wójt poinformował, że do 11 stycznia będzie wyłożony do wglądu plan i jeżeli nie będzie uwag, to po 14 dniach można podjąć uchwałę o zmianie przeznaczenia gruntu.
Przetarg rozstrzygnięto. Złożono cztery oferty. Wybrano za 75 tys. brutto. Jest to ok. 45% wartości kosztorysu inwestorskiego.
Radny Józef Augustynek obawia się, czy nie jest to cena zbyt zaniżona.
Wójt wyjaśnił, że wszystkie ceny były porównywalne. Kosztorysant opracowując kosztorys inwestorski przyjmuje ceny katalogowe, które są zawsze wyższe.
Radny Józef Augustynek skierował prośbę do komisji oświaty, aby zainteresować i zachęcić szkoły do pozyskiwania środków z Agencji Rolnej na dożywianie uczniów.
Ad. 5. Zakończenie.
Przewodniczący Rady złożył wszystkim obecnym życzenia noworoczne.
Wójt podziękował radnym, sołtysom, kierownikom jednostek i wszystkim pracownikom za dobrą  współpracę i życzył szczęśliwego Nowego Roku.
Po wyczerpaniu porządku obrad o godz. 15 50 - Przewodniczący Rady Gracjan Skórnicki
zamknął XLII  sesję Rady Gminy Duszniki.   
Protokółowała
/-/Maria Woźniak
Przewodniczył
Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Gracjan Skórnicki

PROTOKÓL Z SESJI XLI

PROTOKÓŁ NR XLI/05
z sesji Rady Gminy Duszniki w dniu 21 grudnia 2005r.
 
Ad. 1. O godz. 1810 przewodniczący Rady Gminy Gracjan Skórnicki otworzył XLI sesję. Powitał radnych, sołtysów, wójta, zastępcę wójta, sekretarza, skarbnika Urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych - zebranych w sali Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dusznikach. Stwierdził obecność 13 radnych, co wobec ustawowego składu rady - wynoszącego 15 osób stanowi quorum, pozwalające na podejmowanie decyzji. Nieobecni: Roman Pawlak i usprawiedliwiony Stanisław Subsar.
Listy obecności radnych, sołtysów i gości są zał. nr 1, 2 i 3 do protokółu.
Przewodniczący odczytał porządek obrad:
 1. Otwarcie, powitanie, stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji. 
 3. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:
a)    zmiany uchwały budżetowej Nr XXIX-146/04 Rady Gminy Duszniki z dnia 29.12.04 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Duszniki na 2005r.
b)    Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Duszniki,
c)    zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,
d)    przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Duszniki w miejscowości Wierzeja ,
e)    regulaminu na rok 2006 określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
f)    ustalenia regulaminu na rok 2006 - określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.
 1. Przyjęcie planu pracy rady na 2006 rok
 2. Przyjęcie planów pracy komisji stałych rady na 2006 rok.
 3. Wolne głosy, pytania i wnioski.
 4.  Zakończenie.
      
Ad. 2. Za przyjęciem protokółu z poprzedniej sesji bez czytania byli wszyscy radni.
Ad. 3. Wójt Adam Woropaj złożył sprawozdanie z działalności w okresie między sesjami.
Sprawozdanie jest zał. nr 4 do protokółu.
Ad. 4. Przystąpiono do podjęcia uchwał w sprawie:
a)    zmiany uchwały budżetowej Nr XXIX-146/04 z dnia 29.12.04 Rady Gminy Duszniki w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Duszniki na 2005r.
Skarbnik Gminy Janina Matjasz objaśniła zmiany wprowadzone do budżetu.
      Rada Gminy Duszniki podjęła uchwałę 13 głosami za.
      Uchwała nr XLI-210/05 jest zał. nr 5 do protokółu.
b)    Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Duszniki,
Radny Bogdan Kijak zaapelował, aby zapis o kontroli nie był tylko suchym zapisem w uchwale.
Radna Krystyna Martyniec uważa, że powinno być więcej pojemników na odpady.
Wójt wyjaśnił, że nowa ustawa zobowiązuje do segregacji na miejscu wytworzenia. Gmina chce powrócić do systemu workowego.
Radny Cezary Stachowiak pytał o deratyzację i zakaz hodowli zwierząt na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej.
Radny Józef Augustynek zaproponował, aby - skoro uchwała budzi tyle emocji - przekazać ją społeczeństwu w bardziej przyswajalnej formie (np. na spotkaniach z mieszkańcami, w szkołach).
Rada Gminy Duszniki podjęła uchwałę 13 głosami za.
      Uchwała nr XLI-211/05 jest zał. nr 6 do protokółu
c)    zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,
     Rada Gminy Duszniki podjęła uchwałę 13 głosami za.
     Uchwała nr XLI-212/05 jest zał. nr 7 do protokółu
d)    przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Duszniki w miejscowości Wierzeja,
      Rada Gminy Duszniki podjęła uchwałę 13 głosami za.
      Uchwała nr XLI-213/05 jest zał. nr 8 do protokółu
e)    regulaminu na rok 2006 określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
      Rada Gminy Duszniki podjęła uchwałę 13 głosami za.
      Uchwała nr XLI-214/05 jest zał. nr 9 do protokółu
f)    ustalenia regulaminu na rok 2006 - określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.
      Rada Gminy Duszniki podjęła uchwałę 13 głosami za.
      Uchwała nr XLI-215/05 jest zał. nr 10 do protokółu
Ad. 5. Przyjęcie planu pracy rady na 2006 rok.
Ustalenia z poprzedniej sesji i komisji postanowiono uzupełnić o:
-    zaproszenie w czerwcu przedstawiciela Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w celu omówienia nowych programów dla rolnictwa i korzyści z przystąpienia do UE (propozycja radnego Grzegorza Pawlaka).
-    poświęcenie październikowej sesji sprawom służby zdrowia - informacja o wykorzystaniu tomografu komputerowego przez szpital w Szamotułach (propozycja radnego Bogdana Kijaka).
-    zaproszenie na sierpniową sesję przedstawicieli zarządu dróg i omówienie stanu dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich.
Ustalono, że sesje odbywać się będą jak dotąd - w czwartą środę każdego miesiąca w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej o godz. 1800. Na zaproszenie rad sołeckich - sesje mogą odbywać się poza stałą siedzibą
Przyjęty jednomyślnie plan pracy Rady Gminy Duszniki na 2006 rok jest zał. nr 11 do protokółu.
Ad. 6. Rada Gminy przyjęła jednomyślnie plany pracy komisji stałych rady na 2006 rok.
- Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Zdrowia przedstawiony przez przewodniczącego Romualada Sobkowiaka jest zał. nr 12 do protokółu.
- Komisji Rolnictwa i Budżetu przedstawiony przez przewodniczącego Grzegorza Pawlaka jest zał. nr 13 do protokółu
- Komisji Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego Budżetu przedstawiony przez przewodniczącego Ryszarda Krawczyka  jest zał. nr 14 do protokółu
- Komisji Rewizyjnej przedstawiony przez przewodniczącego Bogdana Kijaka  jest zał. nr 15 do protokółu
Ad. 7. Wolne głosy i wnioski.
Przewodniczący rady zaprosił wszystkich na następną sesję, która odbędzie się w piątek 30 grudnia br. Ustalono, że rozpocznie się o godz. 1500. Oprócz stałych punktów porządku obrad będą dwa projekty uchwał w sprawie:
- uchwalenia budżetu Gminy Duszniki na 2006 rok,
- zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Duszniki dla części terenu we wsi Podrzewie.
 
Maria Woźniak  poinformowała o:
- zebraniu ze sprzedaży "cegiełek" 580,-zł, które przekazane zostały na konto Stowarzyszenia Społecznego na Rzecz Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski w Szamotułach,
- bezpłatnym badaniu słuchu, które przeprowadzi Warszawski Ośrodek Badania Słuchu Audiomex dnia 18 stycznia 2006r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej,
- stałym dyżurze psychologa w I i III sobotę każdego miesiąca od 9 do 1200 w siedzibie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dusznikach, ul. Sportowa 2.
Pierwszy dyżur 07 stycznia.
Przewodniczący rady odczytał życzenia świąteczne i noworoczne otrzymane od dzieci ze świetlicy środowiskowej w Dusznikach. Poinformował, że piękny stroik, który dekoruje stół także wykonały dzieci.
Wójt poinformował, że przed sesją uczestniczył w towarzystwie przewodniczącego Gracjana Skórnickiego i swojego zastępcy Marii Woźniak w spotkaniu wigilijnym zorganizowanym przez dzieci i wychowawczynię. Stwierdził, że świetlica spełnia swoje zadania i prowadzona jest wzorowo przez Izabelę Uniejewską.
Przewodniczący rady złożył wszystkim życzenia świąteczne i zaprosił do podzielenia się - po zakończeniu sesji - opłatkiem.
Ad. 7. Zakończenie.
Po wyczerpaniu porządku obrad o godz. 19 50 - Przewodniczący Rady Gracjan Skórnicki
zamknął XLI  sesję Rady Gminy Duszniki.        
Protokółowała
/-/Maria Woźniak
Przewodniczył
Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Gracjan Skórnicki

PROTOKÓŁ Z SESJI XL

P R O T O K Ó Ł  NR  XL/05
z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Duszniki w dniu 02 grudnia 2005r.
 
Ad. 1. O godz. 1010 przewodniczący Rady Gminy Gracjan Skórnicki otworzył nadzwyczajną XL sesję. Powitał radnych, wójta, zastępcę wójta, sekretarza i skarbnika Urzędu - zebranych w salcwe Urzędu Gminy  w Dusznikach. Stwierdził obecność 11 radnych, co wobec ustawowego składu rady - wynoszącego 15 osób stanowi quorum, pozwalające na podejmowanie decyzji. Nieobecni: Mariusz Durczak i Stanisław Subsar (usprawiedliwieni), Marian Kaźmierowski i Cezary Stachowiak.
Listy obecności radnych i gości są zał. nr 1 i 2 do protokółu.
Przewodniczący odczytał porządek obrad:
 1. Otwarcie, powitanie, stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie:

zmiany uchwały budżetowej Nr XXIX-146/04 z dnia 29.12.04 Rady Gminy Duszniki w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Duszniki na 2005r.

przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Duszniki w miejscowościach Grzebienisko, Duszniki, Chełminko

 1. Wolne głosy, pytania i wnioski.
 2. Zakończenie.
Ad. 2. Za przyjęciem protokółu z poprzedniej sesji bez czytania byli wszyscy radni.
      Przybyli spóźnieni radni Cezary Stachowiak i Marian Kaźmierowski, tym samym liczba radnych obecnych na sesji wynosi 13.
Ad. 3. Przystąpiono do podjęcie uchwał w sprawie:
a)    zmiany uchwały budżetowej Nr XXIX-146/04 z dnia 29.12.04 Rady Gminy Duszniki w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Duszniki na 2005r.
      Skarbnik udzieliła wyjaśnień dotyczących wprowadzanych zmian.
      Radny Bogdan Kijak zapytał dlaczego wycofuje  się dotację przyznaną na dofinansowanie wynagrodzeń pracodawcom zatrudniających młodocianych pracowników.
      Wójt odpowiedział, że nie było chętnych pracodawców spełniających wymagania.
      Rada Gminy Duszniki podjęła uchwałę 13 głosami za.
      Uchwała nr XL-208/05 jest zał. nr 3 do protokółu.
b)    przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Duszniki w miejscowościach Grzebienisko, Duszniki, Chełminko
Wójt wyjaśnił, że zmiana w części działki nr 584/2 dotyczy zmiany z działki rolnej pod aktywizacje gospodarczą, a nie jak mylnie podano w projekcie pod zabudowę mieszkaniową.
      Rada Gminy Duszniki podjęła uchwałę 13 głosami za.
            Uchwała nr XL-208/05 jest zał. nr 4 do protokółu.
Ad. 6. Wolne głosy i wnioski.
Przewodniczący Rady odczytał pismo mieszkańców ulicy Lipowej w Sękowie, którzy  proszą  o interwencję w sprawie naprawy drogi (ul. Lipowej) i przestawienie znaku ograniczającego prędkość.
Wójt wyjaśnił, że otrzymał pismo tej samej treści i przekazał je zgodnie z kompetencją Dyrektorowi Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, o czym poinformował Ewę Lewicką (podpisaną na liście mieszkańców).
Przewodniczący Rady przypomniał przewodniczącym komisji o przygotowaniu na najbliższą sesję planów pracy na 2006r. i zaproponował, aby radni przedstawili propozycje do planu pracy rady na rok 2006.
Radni Bogdan Kijak i Romuald Sobkowiak zaproponowali, aby sesje odbywały się w innych miejscowościach, przybliżając się tym sposobem do mieszkańców gminy.
Postanowiono, że majowa sesja zostanie poświęcona sprawom oświaty, jedna - bezpieczeństwu, jedna strategii rozwoju gminy.
Przewodniczący Rady zaproponował, aby na komisjach omówić propozycje do planu pracy rady.
Radny Romuald Sobkowiak przedstawił pismo Starosty Szamotulskiego w sprawie propozycji kandydatur do publikacji Biografii Znanych Szamotulan.
Postanowiono przedyskutować temat na komisjach.
Radny Grzegorz Pawlak poruszył temat opłat pobieranych przez Gminne Centrum Kultury za wynajem sali przez szkoły. Uważa, że wynajem powinien być bezpłatny, ponieważ niewielki dochód z zabawy zasila konto szkoły. Przy opłacie w wys. 500,-zł,  zabawa jest nieopłacalna.
Wójt wyjaśnił, że 500,-zl pokrywa tylko koszty własne, które ponosi GCK (ogrzewanie, oświetlenie, sprzątanie, dyżur pracownika).
Radni byli zgodni, że aby osiągnąć dochód z zabawy trzeba wiele inwencji i zaangażowania organizatorów. Zwolnienie z opłaty za wynajem jest tylko przekładaniem pieniędzy z kasy urzędu do GCK, który trzeba będzie dofinansować.
Zastępca wójta Maria Woźniak poinformowała radnych o zgłoszeniu przez mieszkańców Podrzewia  swojego sołtysa Zygmunta Bistuły - w uznaniu jego zasług - do ogólnopolskiego konkursu na SOŁTYSA ROKU 2006. Na liście poparcia swoje podpisy złożyli wszyscy obecni radni.
Ad. 7. Zakończenie.
Po wyczerpaniu porządku obrad o godz. 11 30 - Przewodniczący Rady Gracjan Skórnicki zamknął nadzwyczajną XL sesję Rady Gminy Duszniki, zapraszając zaraz po sesji radnych - członków komisji stałych na wspólne posiedzenie. Głównym tematem będzie omówienie projektu budżetu na 2006 rok.
 
Protokółowała
/-/Maria Woźniak
                                                                                    
Przewodniczył
Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Gracjan Skórnicki

PROTOKÓŁ Z SESJI XXXIX

P R O T O K Ó Ł  NR  XXXIX/05
z sesji Rady Gminy Duszniki w dniu 23 listopada 2005r.
 
Ad. 1. O godz. 1710 przewodniczący Rady Gminy Gracjan Skórnicki otworzył XXXIX sesję. Powitał radnych, sołtysów, wójta, zastępcę wójta, sekretarza, skarbnika Urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych - zebranych w sali Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dusznikach. Stwierdził obecność 14 radnych, co wobec ustawowego składu rady - wynoszącego 15 osób stanowi quorum, pozwalające na podejmowanie decyzji. Nieobecny usprawiedliwiony: Stanisław Subsar.
Listy obecności radnych, sołtysów i gości są zał. nr 1, 2 i 3 do protokółu.
Przewodniczący odczytał porządek obrad:
 1. Otwarcie, powitanie, stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji.  
 3. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:
a)    zmiany uchwały budżetowej Nr XXIX-146/04 Rady Gminy Duszniki z dnia 29.12.04 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Duszniki na 2005r.
b)    ustalenia stawek podatku od środków transportowych
c)    określenia stawek podatku od nieruchomości,
d)    określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych,
e)    zmiany Statutu Gminy Duszniki,
f)    Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2006.
g)    rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami zrównanymi z organizacjami pozarządowymi, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego - na rok 2006,
h)    ustalenia cen biletów za przejazdy pasażerskie środkami komunikacji gminnej,
i)    ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytuły podziału nieruchomości,
j)    wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiących własność Gminy Duszniki.
 1. Wybór przewodniczącego komisji rewizyjnej.
 2. Wolne głosy, pytania i wnioski.
 3. Zakończenie.
Ad. 2. Za przyjęciem protokółu z poprzedniej sesji bez czytania byli wszyscy radni.
Ad. 3.  Wójt Adam Woropaj złożył sprawozdanie z działalności w okresie między sesjami.
Sprawozdanie jest zał. nr 4 do protokółu.
Ad. 4.  Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu Grzegorz Pawlak złożył sprawozdanie z posiedzenia swojej komisji w dniu 22 listopada i przedstawił zaproponowane zmiany w projekcie uchwał w sprawie:
- zmiany Statutu Gminy Duszniki,
 
Postanowiono w zmienianym § 56 statutu w punkcie 8 po słowach "z przyczyn formalno-prawnych" dodać i finansowych.
 
- ustalenia cen biletów za przejazdy pasażerskie środkami komunikacji gminnej,
 
Z uwagi na protesty  mieszkańców - korzystających z komunikacji gminnej - postanowiono wprowadzić trzecią strefę, zróżnicować ceny biletów i obniżyć do:
-    w strefie A bilet jednorazowy 1,- zł, miesięczny 20,- zł
-            "     B    "             "            2,- zł          "         30,- zł.
-            "     C    "             "            3,- zł          "         40,- zł
Uznano również, że dzieci i młodzież  uprawnieni są do bezpłatnych przejazdów również
w soboty (Rozdz. II, pkt 2 "g" projektu uchwały).
 
- ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości,
 
Komisja proponuje ustalić stawkę opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z jej podziałem w wysokości 10% różnicy między wartością przed podziałem i umożliwić rozłożenie na raty roczne - płatne w okresie 2 lat.
Przystąpiono do podjęcie uchwał w sprawie:
a)    zmiany uchwały budżetowej Nr XXIX-146/04 z dnia 29.12.04 Rady Gminy Duszniki w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Duszniki na 2005r.
      Rada Gminy Duszniki podjęła uchwałę 14 głosami za.
      Uchwała nr XXXIX-198/05  jest zał. nr 5 do protokółu.
b)    ustalenia stawek podatku od środków transportowych
      Rada Gminy Duszniki podjęła uchwałę 14 głosami za.
            Uchwała nr XXXIX-199/05  jest zał. nr 6 do protokółu.
c)    określenia stawek podatku od nieruchomości,
Radny Romuald Sobkowiak zapytał jaka jest różnica w podatku w stosunku do maksymalnej stawki.
Wójt odpowiedział, że ok. 660tys. różnicy. Jednak niższe stawki gwarantują większą ściągalność.
      Rada Gminy Duszniki podjęła uchwałę 14 głosami za.
      Uchwała nr XXXIX-200/05  jest zał. nr 7 do protokółu.
d)    określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych,
     Rada Gminy Duszniki podjęła uchwałę 14 głosami za.
            Uchwała nr XXXIX-201/05  jest zał. nr 8 do protokółu.
 
e)    zmiany Statutu Gminy Duszniki,
Postanowiono uwzględnić zmianę zaproponowaną przez Komisję Rolnictwa.
     Rada Gminy Duszniki podjęła uchwałę 14 głosami za.
     Uchwała nr XXXIX-202/05  jest zał. nr 9 do protokółu.
 
f)    Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2006.
     Rada Gminy Duszniki podjęła uchwałę 14 głosami za.
     Uchwała nr XXXIX-203/05  jest zał. nr 10 do protokółu.
 
     Radny Bogdan Kijak poprosił o wyjaśnienie na czym polega współfinansowanie
    Centrów Integracji Społecznej.
    Kierownik GOPS Elżbieta Kamieniczna udzieliła wyjaśnień.
g)    rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami zrównanymi z organizacjami pozarządowymi, jeżeli ich cele
      statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego - na rok
       2006,
      Rada Gminy Duszniki podjęła uchwałę 14 głosami za.
      Uchwała nr XXXIX-204/05  jest zał. nr 10 do protokółu
h)    ustalenia cen biletów za przejazdy pasażerskie środkami komunikacji gminnej,
     Postanowiono uwzględnić zmiany zaproponowane przez Komisję Rolnictwa; 
     wprowadzić trzecią strefę i obniżyć ceny biletów.
      Rada Gminy Duszniki podjęła uchwałę 14 głosami za.
      Uchwała nr XXXIX-205/05  jest zał. nr 11 do protokółu     
i)    ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytuły podziału nieruchomości,
      Postanowiono uwzględnić zmiany zaproponowane przez Komisję Rolnictwa.
      z wyjątkiem  § 4 (w sprawie rozłożenia płatności na raty), który wykreślono z 
      projektu uchwały z uwagi na regulację tego  przepisu w ustawie.
      Rada Gminy Duszniki podjęła uchwałę 14 głosami za.
      Uchwała nr XXXIX-206/05  jest zał. nr 12 do protokółu
 
j)    wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiących własność
     Gminy Duszniki.
     Rada Gminy Duszniki podjęła uchwałę 14 głosami za.
     Uchwała nr XXXIX-207/05  jest zał. nr 13 do protokółu
 
Ad. 5. Przewodniczący Rady poinformował, że z powodu swojej choroby - radny Stanisław Subsar zrezygnował z przewodniczenia Komisji Rewizyjnej. Na zebraniu przewodniczących komisji stałych i członków Komisji Rewizyjnej z Wójtem w dniu 17 listopada br. członkowie zaproponowali Bogdana Kijaka na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
Radny Bogdan Kijak przyjął propozycję. W głosowaniu jawnym  Rada Gminy Duszniki 13 głosami za, przy jednym wstrzymującym (Bogdan Kijak) wybrała  Bogdana Kijaka na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
 
Ad. 6. Wolne głosy i wnioski.
Przewodniczący Rady przedstawił wniosek Komunalnego Zakładu Budżetowego o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
Uchwałę w powyższej sprawie rada podejmie na następnej sesji.
 
 Radny Romuald Sobkowiak przekazał opinię mieszkańców Dusznik, zadowolonych z nowej ulicy.
- Zwrócił  uwagę na niszczenie krawężników i chodników przez parkujące na chodnikach samochody.
- Uważa, że topole rosnące na ulicy Broniewskiego w sąsiedztwie bloków nauczycielskich należy wyciąć z uwagi na grożące niebezpieczeństwo. Są suche i kruche.
 
Radny Bogdan Kijak zwrócił się do kierownika Komunalnego Zakładu Budżetowego o spowodowanie poprawy jakości wody w Podrzewiu. Obecnie woda bardziej przypomina ścieki. Pokazał zanieczyszczony filtr wody po 2 tygodniach użytkowania.
 
Radny Józef Augustynek zaproponował, aby KZB częściej monitorował stację wodociągową w Podrzewiu, a zaplanowaną na przyszły rok "spinkę" sieci przyspieszyć.
 
Wójt poinformował, że gotowa jest dokumentacja na spinkę i dodatkowy zbiornik w stacji wodociągowej w Dusznikach. Jeżeli rada wyrazi zgodę, można rozpocząć procedurę przetargową.
 
Radny Józef Augustynek zaproponował, aby zachować letni czas i zwoływać sesję o godzinie 1800. Wielu radnych ma kłopoty z dotarciem  na godzinę 1700.
W czasie głosowania 12 radnych było za godziną 1800, a dwóch wstrzymało się od głosu (Roman Pawlak i Mariusz Durczak).
Postanowiono pozostać przy godz. 1800.
 
Wójt zaproponował, aby 02 grudnia br. o godz. 1000 zwołać sesję nadzwyczajną, na której zostanie przedstawiona uchwała w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Duszniki w miejscowościach Grzebienisko, Duszniki, Chełminko.
Po sesji proponuje wspólne posiedzenie komisji stałych w celu omówienia projektu budżetu Gminy Duszniki na 2006 rok.
Wyrażono zgodę. Materiały zostaną przekazane w najbliższym czasie.
 
Ad. 7. Zakończenie.
Po wyczerpaniu porządku obrad o godz. 18 40 - Przewodniczący Rady Gracjan Skórnicki
zamknął XXXIX  sesję Rady Gminy Duszniki.
 
Protokółowała
/-/Maria Woźniak
 
Przewodniczył
Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Gracjan Skórnicki

PROTOKÓŁ Z SESJI XXXVIII

P R O T O K Ó Ł  NR  XXXVIII/05
z sesji Rady Gminy Duszniki w dniu 26 października 2005r.
 
Ad. 1. O godz. 1805 przewodniczący Rady Gminy Gracjan Skórnicki otworzył XXXVIII sesję. Powitał radnych, sołtysów, wójta, zastępcę wójta, sekretarza, skarbnika Urzędu, kierowników jednostek organizacyjnych oraz działaczy sportowych gminnej ligi piłki nożnej- zebranych w sali Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dusznikach. Stwierdził obecność 13 radnych, co wobec ustawowego składu rady - wynoszącego 15 osób stanowi quorum, pozwalające na podejmowanie decyzji. Nieobecni usprawiedliwieni: Stanisław Subsar  i Romuald Sobkowiak.
Listy obecności radnych, sołtysów i gości są zał. nr 1, 2 i 3 do protokółu.
Przewodniczący odczytał porządek obrad:
 1. Otwarcie, powitanie, stwierdzenie quorum.
 2. Podsumowanie gminnej ligi piłki nożnej, wręczenie pucharów.
 3. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji.  
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
a)    zmiany uchwały budżetowej Nr XXIX-146/04 Rady Gminy Duszniki z dnia 29.12.04 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Duszniki na 2005r.
 
b)    wyrażenia opinii o celowości realizacji zadania wykorzystującego dotację Urzędu Marszałkowskiego na rekultywację gruntów,
 
c)    zmiany uchwały nr XXXVI-185/05 Rady Gminy Duszniki z dnia 22.06.05  w sprawie przystąpienia do sporządzenia częściowej zmiany studium uwarunkowań i  kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Duszniki,
 
d)    zmiany uchwały nr XXXVII-190/05 Rady Gminy Duszniki z dnia 21.09.05 w sprawie przystąpienia do sporządzenia częściowej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Duszniki,
 
e)    "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków".
 
f)    nabycia przez Gminę Duszniki działki nr 157/16 położonej w Sękowie gm. Duszniki
 
    6.   Analiza oświadczeń majątkowych.
 1. Wolne głosy, pytania i wnioski.
 2.  Zakończenie.
 
Ad. 2. Wójt podsumował rozgrywki gminnej ligi piłki nożnej drużyn niezrzeszonych, wręczył wspólnie z przewodniczącym rady nagrody, puchary i dyplomy. Wyniki rozgrywek są zał. nr 4 i 5 do protokółu.
 
Radny  Grzegorz Pawlak podkreślił duże znaczenie sportu, podziękował działaczom za pracę i zaangażowanie. Szczególne podziękowanie złożył Barbarze Stawik pracownicy GCK za
pomoc przy organizacji rozgrywek.
Sportowcy opuścili salę obrad.
Ad. 3. Za przyjęciem protokółu z poprzedniej sesji bez czytania byli wszyscy radni.
Ad. 4.  Wójt Adam Woropaj złożył sprawozdanie z działalności w okresie między sesjami.
Sprawozdanie jest zał. nr 6 do protokółu.
Ad. 5.  Podjęcie uchwał w sprawie:
a)    zmiany uchwały budżetowej Nr XXIX-146/04 z dnia 29.12.04 Rady Gminy Duszniki w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Duszniki na 2005r.
    Rada Gminy Duszniki podjęła uchwałę 13 głosami za.
      Uchwała nr XXXVIII-192/05  jest zał. nr 7 do protokółu.
b)    wyrażenia opinii o celowości realizacji zadania wykorzystującego dotację Urzędu Marszałkowskiego na rekultywację gruntów,
    Rada Gminy Duszniki podjęła uchwałę 13 głosami za.
       Uchwała nr XXXVIII-193/05  jest zał. nr 8 do protokółu
c)    zmiany uchwały nr XXXVI-185/05 Rady Gminy Duszniki z dnia 22.06.05  w sprawie przystąpienia do sporządzenia częściowej zmiany studium uwarunkowań i  kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Duszniki,
    Rada Gminy Duszniki podjęła uchwałę 13 głosami za.
     Uchwała nr XXXVIII-194/05  jest zał. nr 9 do protokółu.
d)    zmiany uchwały nr XXXVII-190/05 Rady Gminy Duszniki z dnia 21.09.05 w sprawie przystąpienia do sporządzenia częściowej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Duszniki,
    Rada Gminy Duszniki podjęła uchwałę 13 głosami za.
    Uchwała nr XXXVIII-195/05  jest zał. nr 10 do protokółu.
e)    "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków".
    Rada Gminy Duszniki podjęła uchwałę 13 głosami za.
     Uchwała nr XXXVIII-196/05  jest zał. nr 11 do protokółu.
    Radny Bogdan Kijak zapytał czy wszyscy mają już wodomierze.
    Kierownik KZB Tomasz Śpiączka wyjaśnił, że sukcesywnie są zakładane. W br.
    założono ok. 70, ale ciągle jeszcze ok. 7-8% użytkowników ich nie ma.  
f)    nabycia przez Gminę Duszniki działki nr 157/16 położonej w Sękowie gm. Duszniki
    Rada Gminy Duszniki podjęła uchwałę 13 głosami za.
     Uchwała nr XXXVIII-197/05  jest zał. nr 12 do protokółu.
 
Ad. 6. Przewodniczący odczytał pismo Naczelnika Urzędu Skarbowego w Szamotułach, zawierające analizę oświadczeń majątkowych radnych, pracowników Urzędu Gminy i kierowników jednostek organizacyjnych zobowiązanych do ich składania. Poinformował, że wszyscy radni, którzy złożyli oświadczenia otrzymają dzisiaj uwagi Urzędu Skarbowego dotyczące nieprawidłowości w analizowanych oświadczeniach za rok 2004.
Ad. 7. Wolne głosy i wnioski.
Przewodniczący odczytał pisma, które wpłynęły do rady:
- Stowarzyszenie Społeczne na Rzecz Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski zwraca się o wsparcie finansowe VI zbiórki publicznej "Cegiełka na cele rehabilitacyjne 2005/2006".
Postanowiono, że - jak co roku -  sprzedażą cegiełek wśród radnych, sołtysów i pracowników urzędu zajmie się Maria Woźniak.
- Wiesława i Stanisław Błaszykowie skarżą się na wzmożony ruch ulicą Wąską, która jest drogą prywatną, powodując niszczenie budynków.
Wójt zapewnił, że zostanie postawiony na ulicy Wąskiej znak zakaz wjazdu wszelkich pojazdów (z wyłączeniem jej mieszkańców).
Sołtys Dusznik Jan Lichocki powiedział, że właściciele drogi mają żal, że nadano nazwę ulicy bez konsultacji z jej właścicielami.
Jan Lichocki podziękował w imieniu mieszkańców Dusznik i swoim - radzie i wójtowi za wszelkie działania, które przyczyniły się do remontu głównej ulicy Dusznik.
Wójt przedstawił prośbę Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu o dokonanie darowizny między Gminą Duszniki a Województwem Wielkopolskim - działek położonych w Dusznikach i oznaczonych numerami: 883/8 o pow. 39 m2, 883/9 o pow. 34m2, 1235/20 o pow.8m2, 1236/11 o pow.3m2 zapisanych w KW 20471 prowadzonej przez Sąd  Rejonowy w Szamotułach oraz działki 880/1 o pow. 52m2 zapisanej w KW 19261 prowadzonej przez Sąd  Rejonowy w Szamotułach. Wymienione działki zostały przeznaczone na realizację celu publicznego jakim jest przebudowa drogi wojewódzkiej nr 306 Lipnica - Dymaczewo odcinek Duszniki - Wilczyna i poprosił radę o zajęcia stanowiska w przedstawionej sprawie.
Przeprowadzono głosowanie jawne.
Rada Gminy Duszniki jednomyślnie - 13 głosami za postanowiła przekazać w formie darowizny w/w działki na rzecz Województwa Wielkopolskiego na przebudowę drogi nr 306.
Przewodniczący poprosił przewodniczących komisji o ustosunkowanie się do wniosków przedstawionych na poprzedniej sesji:
 1. W sprawie partycypowania Gminy w kosztach przystosowania placu przykościelnego na parking - postanowiono, aby Urząd Gminy wystąpił z zapytaniem do właściciela nieruchomości  - czyli Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu czy możliwe jest powstanie we wskazanym miejscu parkingu przykościelnego.
 2. W sprawie modernizacji świetlicy wiejskiej w Wilkowie - radni byli przeciwni ze względu na znikome wykorzystanie świetlicy. Postanowiono jedynie zakupić przenośną ubikację.
 3. W sprawie protestu rodziców z Sędzinka na planowaną reorganizację Szkoły Podstawowej - radni uważają, że dopóki nie zostaną wszczęte procedury reorganizacyjne obawy rodziców są przedwczesne.
Wójt poinformował, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej rozpisał ankietę na temat dożywiania dzieci w szkołach. Do 15 listopada  br. wyznaczono zwrot ankiet.
Trwają prace nad budżetem Gminy. Wójt poprosił radnych o zastanowienie się, czy stawki podatkowe pozostawić bez zmian. Została ogłoszona średnia cena skupu żyta za trzy kwartały  br. która jest podstawą obliczenia podatku rolnego na rok 2006.
Radni wyrazili wstępnie zgodę na przyjęcie maksymalnej ceny żyta.
Radny Józef Augustynek  zaproponował, aby w trybie przyspieszonym zwołać komisję rolnictwa i przedyskutować sprawy podatkowe.
Przewodniczący pogratulował Wójtowi zdobycia I nagrody w rankingu gmin do 15 tys. "Profesjonalna Gmina przyjazna inwestorom" oraz w kategorii "Organizacji wewnętrznej i jakości obsługi mieszkańców".  Na ręce Wójta złożył podziękowanie dla wszystkich pracowników Urzędu.
 Ad. 8. Zakończenie.
Po wyczerpaniu porządku obrad o godz. 19 30 - Przewodniczący Rady Gracjan Skórnicki
zamknął XXXVIII  sesję Rady Gminy Duszniki.
 
Protokółowała
/-/Maria Woźniak
Przewodniczył
Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Gracjan Skórnicki

PROTOKÓŁ Z SESJI XXXVII

P R O T O K Ó Ł  NR XXXVII/05
z sesji Rady Gminy Duszniki w dniu 21 września 2005r.
 
Ad. 1. O godz. 1815 przewodniczący Rady Gminy Gracjan Skórnicki otworzył XXXVII sesję. Powitał radnych, sołtysów, wójta, zastępcę wójta, sekretarza, skarbnika Urzędu, kierowników jednostek organizacyjnych oraz kierownika Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Szamotułach - zebranych w sali Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dusznikach. Stwierdził obecność 13 radnych, co wobec ustawowego składu rady - wynoszącego 15 osób stanowi quorum, pozwalające na podejmowanie decyzji. Nieobecni: Stanisław Subsar - usprawiedliwiony i Mariusz Durczak
Listy obecności radnych, sołtysów i gości są zał. nr 1, 2 i 3 do protokółu.
Przewodniczący odczytał porządek obrad:
 1. Otwarcie, powitanie, stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji.  
 3. Wystąpienie kierownika Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Szamotułach na temat programów dla rolnictwa oraz korzyści z przystąpienia do UE.
 4. Dyskusja  
 5. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami i wykonania uchwał.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
a)    zmiany uchwały budżetowej Nr XXIX-146/04 z dnia 29.12.04 Rady Gminy Duszniki w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Duszniki na 2005r.
b)    zasad sprawiania pogrzebu przez Gminę Duszniki,
c)    uchwalenia miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działkę nr ewid. 335L/1 położoną we wsi Sękowo.
d)    przystąpienia do sporządzenia miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Duszniki  dla obszarów w miejscowości  Grzebienisko, Sękowo, Mieściska, Ceradz Dolny, Niewierz, Duszniki,
e)    przystąpienia do sporządzenia częściowej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Duszniki,
f)    wyrażenia opinii o celowości realizacji zadania wykorzystującego dotację Urzędu Marszałkowskiego na rekultywację gruntów.
 1. Wolne głosy, pytania i wnioski.
 2. Zakończenie.
 
Ad. 2. Za przyjęciem protokółu z poprzedniej sesji bez czytania byli wszyscy radni.
Ad. 3 i 4. Andrzej Żybura kierownik Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w 
Szamotułach mówił na temat programów dla rolnictwa -  realizowanych przez powiat oraz o korzyściach  z przystąpienia do UE.
Omówił m.in. programy:
-    rolnośrodowiskowy,
-    zalesianie gruntów rolnych,
-    budowa płyt obornikowych,
-    ochrona gleb i wód,
-    prowadzenie gospodarstw niskotowarowych,
-    renty strukturalne.
Odpowiadał na pytania radnych.
Po wyczerpaniu tematu, przewodniczący Rady podziękował prelegentowi za wystąpienie.
Andrzej Żybura opuścił salę posiedzeń ok. godz.1900 .
Ad. 5. Wójt Adam Woropaj złożył sprawozdanie z działalności w okresie między sesjami.
Sprawozdanie jest zał. nr 4 do protokółu.
Ad. 6.  Podjęcie uchwał w sprawie:
a)   zmiany uchwały budżetowej Nr XXIX-146/04 z dnia 29.12.04 Rady Gminy Duszniki w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Duszniki na 2005r.
Skarbnik Janina Matjasz wyjaśniła zmiany, jakie zostaną wprowadzone do budżetu i uzasadniła konieczność podjęcia powyższej uchwały.
Rada Gminy Duszniki podjęła uchwałę 13 głosami za.
Uchwała nr XXXVII-186/05  jest zał. nr 5 do protokółu.
b)   zasad sprawiania pogrzebu przez Gminę Duszniki,   
Wyjaśnień udzieliła kierownik GOPSu Elżbieta Kamieniczna.
Rada Gminy Duszniki podjęła uchwałę 13 głosami za.
Uchwała nr XXXVII-187/05  jest zał. nr 6 do protokółu.   
c)    uchwalenia miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działkę nr ewid. 335L/1 położoną we wsi Sękowo.
Radny Roman Pawlak ma wątpliwości, czy dzierżawca wywiąże się z zasad i warunków zagospodarowania i użytkowania terenu eksploatacji złóż kruszywa. Dotychczasowe doświadczenie z istniejącą już kopalnią rodzą poważne wątpliwości.
Zniszczone drogi i księżycowy krajobraz - to obraz pozostawiony po eksploatacji żwirowni. Kolejne wyrobisko będzie dużym zagrożeniem dla pobliskiego lasu.
Roman Pawlak  zaapelował do radnych, aby nie podejmowali powyższej uchwały.
Radny Romuald Sobkowiak zwrócił uwagę, że prawie nie sadzi się lasów. Ostatni  sadziła młodzież szkolna kilkanaście lat temu.
Radny Józef Augustynek zauważył, że popełniono błąd wcześniej - godząc się na powstanie istniejącej już żwirowni, która zdewastowała środowisko i pobliski las.
Radny Bogdan Kijak zaproponował powołanie komisji do czuwania nad prawidłową realizacją  postanowień uchwały. Trzeba dopilnować, aby eksploatacja była pod kontrolą.
Radna Krystyna Martyniec zapytała jakie dochody przynoszą Gminie żwirownie.
Wójt odpowiedział, że dwie żwirownie dały ok. 40.000,-zł.
Radna Krystyna Beszterda uważa, że zniszczenie dróg jest większe jak dochód  z eksploatacji.
Radny Grzegorz Pawlak  zaproponował, aby  projekt uchwały przekazać  jeszcze raz pod obrady  komisji skoro wzbudza tyle kontrowersji.
Wójt przypomniał, że  projekt był już omawiany, przeszedł całą procedurę, mieszkańcy nie zgłosili uwag, więc nie ma powodów, aby nie poddać go dzisiaj pod głosowanie.
Radny Roman Pawlak zaproponował, aby ustalić stawkę procentową o której mowa w § 6 pkt 10 projektu uchwały (wskaźnik wzrostu wartości ) na 20%.
Przewodniczący poddał pod głosowanie powyższą propozycję.
Wszyscy radni byli za 20% stawką.  
Rada Gminy Duszniki podjęła uchwałę 7 głosami za (J. Augustynek, M.
Kaźmierowski, B. Kijak, R. Krawczyk, Z. Siemieniak, G. Skórnicki, R. Sobkowiak),
przeciw było 5 radnych (K. Beszterda . K. Martyniec, Roman Pawlak, C. Stachowiak,
i P. Zagórski), przy 1 wstrzymującym (Grzegorz. Pawlak).
Uchwała nr XXXVII-188/05  jest zał. nr 7 do protokółu.
d)    przystąpienia do sporządzenia miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Duszniki  dla obszarów w miejscowości  Grzebienisko, Sękowo, Mieściska, Ceradz Dolny, Niewierz, Duszniki,
Radny  Paweł Zagórski zapytał o przeznaczenie  zmienianych działek.
Wójt odpowiedział, że  działki w Sękowie i Ceradzu pod aktywizację gospodarczą, a pozostałe pod budownictwo mieszkalne.
Sołtys z Ceradza Dolnego Robert Kałek zapowiedział, że mieszkańcy Ceradza będą przeciwni rozbudowie betoniarni w tak bliskim sąsiedztwie mieszkań.
Rada Gminy Duszniki podjęła uchwałę 13 głosami za.
Uchwała nr XXXVII-189/05  jest zał. nr 8 do protokółu.
 e)  przystąpienia do sporządzenia częściowej zmiany studium uwarunkowań
   i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Duszniki,
Rada Gminy Duszniki podjęła uchwałę 13 głosami za.
Uchwała nr XXXVII-190/05  jest zał. nr 9 do protokółu.
f)   wyrażenia opinii o celowości realizacji zadania wykorzystującego dotację Urzędu Marszałkowskiego na rekultywację gruntów.
Rada Gminy Duszniki podjęła uchwałę 13 głosami za.
Uchwała nr XXXVII-191/05  jest zał. nr 10 do protokółu.
 Ad. 7. Wolne głosy i wnioski.
 
O godz. 2000 przybył Józef  Lewandowski - wicemarszałek województwa wielkopolskiego, który wręczył odznaki "Za Zasługi w Rozwoju Województwa Wielkopolskiego" paniom - Zofii Rapa (animatorce życia kulturalnego w Chełminku) i Zofii Nizio (pełniącej funkcje sołtysa wsi Zakrzewko). Marszałek mówił m.in. o możliwościach tworzenia ośrodków doradczych przy sołtysach, prowadzonych przez młodych wykształconych ludzi.
Radna Krystyna Beszterda podziękowała za pomoc Urzędu Marszałkowskiego w zorganizowaniu badań profilaktycznych (w tym mammograficznych) na terenie naszej gminy
Przewodniczący przedstawił pisma, które wpłynęły do rady:
-    Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych podziękowało za udział gminy w ogólnopolskiej kampani "Zachowaj Trzeźwy Umysł". 
Jest to akcja profilaktyczna pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, skierowana do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjów. Znani sportowcy docierają z przesłaniem, że sport jest korzystną alternatywą dla alkoholu czy narkotyków i promują życie wolne od uzależnień
Maria Woźniak  poinformowała, że wśród nagrodzonych w konkursach - rozpisanych w ramach kampanii - znaleźli się uczniowie z naszej gminy. Uczeń dusznickiego gimnazjum  Bartek Skrzypek otrzymał stypendium Jerzego Dudka.
-    Parafia Rzymsko-Katolicka w Dusznikach zwraca się z prośbą o partycypowanie w kosztach budowy parkingu przykościelnego.
-    Sołtys wsi Wilkowo Beata Grzegorczyk złożyła wniosek o uwzględnienie w budżecie gminy następujących przedsięwzięć: modernizację odcinka drogi z Wilkowa do Brzozy i modernizację świetlicy wiejskiej.
Wójt przypomniał, że droga Wilkowo-Brzoza jest drogą powiatową i zgodnie z 
kompetencjami należy wniosek skierować do Starostwa Powiatowego w Szamotułach.
-    Rada Rodziców przy  Szkole Podstawowej w Sędzinku złożyła wniosek- protest w sprawie reorganizacji szkoły w Sędzinku.
Radny Romuald Sobkowiak zaproponował, aby wnioski o dofinansowanie skierować
na komisje i rozpatrzyć na następnej sesji.
Radni wyrazili zgodę.
Wójt zaprosił radnych i sołtysów do zwiedzenia stoiska Gminy na tegorocznych
Międzynarodowych Targach Rolniczych POLAGRA.
Wyjazd w sobotę 8 października br. o godz. 900 sprzed urzędu.
Przewodniczący zaapelował o aktywny udział w niedzielnych wyborach.
Ad. 8. Zakończenie.
Po wyczerpaniu porządku obrad o godz. 20 40 - Przewodniczący Rady Gracjan Skórnicki
zamknął XXXVII  sesję Rady Gminy Duszniki.
 
Protokółowała
/-/Maria Woźniak
Przewodniczył
Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Gracjan Skórnicki

PROTOKÓŁ Z SESJI XXXVI

P R O T O K Ó Ł  NR XXXVI/05
z sesji Rady Gminy Duszniki w dniu 22 czerwca 2005r.
 
Ad. 1. O godz. 1810 przewodniczący Rady Gminy Gracjan Skórnicki otworzył XXXVI sesję. Powitał radnych, sołtysów, wójta, zastępcę wójta, sekretarza, skarbnika Urzędu, kierowników jednostek organizacyjnych, autora projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Michała Dudzińskiego oraz przedstawicieli gminnych jednostek straży pożarnej - zebranych w sali Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dusznikach. Stwierdził obecność 14 radnych, co wobec ustawowego składu rady - wynoszącego 15 osób stanowi quorum,  pozwalające na podejmowanie decyzji. Nieobecna usprawiedliwiona Krystyna Martyniec.
Listy obecności radnych, sołtysów i gości są zał. nr 1, 2 i 3 do protokółu.
 
Przewodniczący zaproponował wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia częściowej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Duszniki (pkt 5"e"), który radni otrzymali wczoraj do wiadomości. Wszyscy radni wyrazili zgodę.
Przewodniczący odczytał porządek obrad:
 1. Otwarcie, powitanie, stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji.
 3. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie między sesjami i z wykonania uchwał.
 4. Sprawozdanie z działalności Ochotniczych Straży Pożarnych.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
a)    zmiany uchwały budżetowej Nr XXIX-146/04 z dnia 29.12.04 Rady Gminy Duszniki w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Duszniki,
b)    nadania nazwy ulicy w miejscowości Duszniki woj. Wielkopolskie,
c)    uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Duszniki dla obszarów położonych w Ceradzu Dolnym, Sędzinach, Podrzewiu, Mieściskach, Dusznikach i Grzebienisku.,
d)    zmiany uchwały nr XXIII-118/04 Rady Gminy Duszniki z dnia 22 lipca 2004r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Wójta Gminy Duszniki
e)    przystąpienia do sporządzenia częściowej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Duszniki
 1. Wolne głosy, pytania i wnioski.
 2. Zakończenie.
 
 
Ad. 2. Za przyjęciem protokółu z poprzedniej sesji bez czytania byli wszyscy radni.
 
Ad. 3. Wójt Adam Woropaj złożył sprawozdanie z działalności w okresie między sesjami.
Sprawozdanie jest zał. nr 4 do protokółu.
Na pytanie kiedy będzie można korzystać w Dusznikach z  Neostrady i czy współpraca z Fassbergiem dotyczy tylko szkoły w Grzebienisku, Wójt odpowiedział, że Neostrada ma być dostępna od sierpnia br., a z Fassbergiem nawiązała kontakt tylko Szkoła Podstawowa w Grzebienisku.
 
Ad. 4. Sprawozdanie z działalności Ochotniczych Straży Pożarnych złożył Wójt, który pełni funkcję prezesa Zarządu Gminnego OSP. W dowód uznania i szacunku dla wszystkich strażaków wręczył komendantowi gminnemu OSP Leszkowi Chojnackiemu pamiątkową paterę.
Sprawozdanie z działalności OSP na terenie Gminy Duszniki jest zał. nr 5 do protokółu.
 
Ad. 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
a)    zmiany uchwały budżetowej Nr XXIX-146/04 z dnia 29.12.04 Rady Gminy Duszniki w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Duszniki na 2005r.
 
      Rada Gminy Duszniki podjęła uchwałę 14 głosami za.
Uchwała nr XXXVI-181/05  jest zał. nr 6 do protokołu.
 
b)    nadania nazwy ulicy w miejscowości Duszniki woj. Wielkopolskie
     
    Rada Gminy Duszniki podjęła uchwałę 14 głosami za.
      Uchwała nr XXXVI-182/05  jest zał. nr 7 do protokółu.
 
c)    uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Duszniki dla obszarów położonych w Ceradzu Dolnym, Sędzinach, Podrzewiu, Mieściskach, Dusznikach i Grzebienisku.
 
Objaśnień udzielał autor projektu Michał Dudziński.
Ustalono 10% stawkę służącą naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości. (wszyscy głosowali za)
 
     Rada Gminy Duszniki podjęła uchwałę 14 głosami za.
     Uchwała nr XXXVI-183/05  jest zał. nr 8 do protokółu.
 
d)    zmieniająca  uchwałę nr XXIII-118/04 Rady Gminy Duszniki z dnia 22 lipca 2004r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Wójta Gminy Duszniki
   
    Radny Bogdan Kijak uważa, że projekt uchwały jest nieczytelny, wzbudził niezdrowe
    emocje.
 
Przewodniczący uzasadnił podwyższenie wynagrodzenia Wójta (zwiększenie o 10%
dodatku  specjalnego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego).Wójt 
zdobył II miejsce i 100.000,-zł na drogi gminne (poprzednio 300.000,-zł) w konkursie
na najlepszego burmistrza-wójta roku. Za wybitne zasługi w działalności samorządowej otrzymał Złoty Krzyż Zasługi.   
 
   Rada Gminy Duszniki podjęła uchwałę 14 głosami za.
     Uchwała nr XXXVI-184/05  jest zał. nr 9 do protokółu.
 
Wójt podziękował Radzie za podjętą uchwałę i powiedział, że ma satysfakcję, że
więcej dał  do wspólnej kasy niż z niej dostał.
 
e)    przystąpienia do sporządzenia częściowej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Duszniki.
 
   
    Rada Gminy Duszniki podjęła uchwałę 14 głosami za.
      Uchwała nr XXXVI-185/05  jest zał. nr 10 do protokółu.   
 
 Ad. 6. Wolne głosy i wnioski.
 
Radny Józef Augustynek zaproponował, aby przy okazji przebudowy drogi wojewódzkiej w Dusznikach (ul. Świerczewskiego) rozważyć możliwość zainstalowania świateł na w/w drodze przy skrzyżowaniu z ul. Broniewskiego. Jest to bardzo niebezpieczne skrzyżowanie. W tym miejscu przechodzą dzieci do szkoły, "ocierając się" codziennie o śmierć lub kalectwo.
Jeżeli zajdzie taka potrzeba, należy znaleźć środki w budżecie, aby korzystając z remontu drogi zainstalować światła, co w znacznym stopniu poprawi bezpieczeństwo dzieci.
 
Radny Romuald Sobkowiak potwierdza, że ruch jest bardzo duży, a nowa nawierzchnia będzie zachęcać do większej prędkości.
 
Radny Grzegorz Pawlak uważa, że światła stworzą nowy problem. Hamujące i ruszające TIRy będą zmorą dla mieszkańców pobliskich domów.
 
Radny Bogdan Kijak zaproponował, aby Wójt przygotował zestawienie inwestycji i wydatków z nimi związanymi z podziałem na poszczególne wioski za ostatnie 15 lat.
 
Wójt odpowiedział, że jest to trudne do wykonania.
 
Radny Grzegorz Pawlak powiedział, że zaproponował (żartobliwie) burmistrzowi Opalenicy, który zdobył w konkursie na najlepszego burmistrza -wójta roku  III miejsce i 50.000zł nagrody, aby wspólnie z wójtem Dusznik połączyć  siły i środki zdobyte w Krajence i dokończyć drogę na pograniczu obu gmin.
 
Radny Stanisław Subsar przewodniczący komisji rewizyjnej zdał relację z kontroli przeprowadzonej w OSP Podrzewie. Podkreślił dużą dbałość o sprzęt, wyposażenie i stroje. Przekazał wniosek strażaków do Komunalnego Zakładu Budżetowego o sprawdzenie wszystkich hydrantów.
 
Sołtys Jan Lichocki zaproponował, aby zainstalować na ulicy Świerczewskiego fotoradar, który ograniczyłby nadmierną prędkość.
 
Wójt odpowiedział, że jest to mało skuteczna metoda.
 
Wojciech Bryszak - strażak z Ceradza Dolnego prosił o zabezpieczenie środków dla Zarządu Gminnego OSP na odnowienie sprzętu. Potrzebne są nowe  motopompy.
 
Leszek Pustkowiak - strażak z Grzebieniska dopominał się o należne wynagrodzenie dla kierowców za dbałość i obsługę samochodów strażackich.
 
Tadeusz Fręśko - naczelnik OSP Wilkowo zwracał uwagę na staw w Wilkowie, który mógłby pełnić rolę zbiornika przeciw pożarowego, gdyby był pogłębiony i oczyszczony.
 
Adam Nowak - strażak z Niewierza i przewodniczący Rady Rodziców przy Gimnazjum w Dusznikach zaapelował o zorganizowanie parkingu dla rodziców odwożących dzieci do przedszkola i szkoły. Szkolny parking jest zbyt mały. Szkoła ma pozytywną opinię biskupa Gądeckiego na wykorzystanie na ten cel ziemi należącej do kościoła.
 
Wójt wyjaśnił, że kuria wyraziła zgodę na kupno w/w gruntu. Natomiast policja nie wyraża zgody na parking w proponowanym miejscu z uwagi na bliskość skrzyżowania dróg.
Parking szkolny powiększy się z chwilą zlikwidowania wiaty na opał, co planowane jest w najbliższym czasie.
 
Przewodniczący zaprosił wszystkich radnych i sołtysów 1 lipca br. na uroczystą wyjazdową sesję do Zajączkowa z okazji 15-lecia samorządu.
 
Ad. 7. Zakończenie.
 
Po wyczerpaniu porządku obrad o godz. 20 00 - Przewodniczący Rady Gracjan Skórnicki
zamknął XXXVI  sesję Rady Gminy Duszniki.
Protokółowała
/-/Maria Woźniak
Przewodniczył
Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Gracjan Skórnicki

PROTOKÓŁ Z SESJI XXXV

P R O T O K Ó Ł  NR XXXV/05
z sesji Rady Gminy Duszniki w dniu 24 maja 2005r.
 
Ad. 1. O godz. 1810 przewodniczący Rady Gminy Gracjan Skórnicki otworzył XXXV sesję. Powitał radnych, sołtysów, zastępcę wójta, sekretarza, skarbnika Urzędu, kierowników jednostek organizacyjnych, nadkomisarz Komendy Wojewódzkiej Policji Małgorzatę Biskup oraz nauczycieli i wszystkich zebranych w sali Gminnego Centrum Kultury w Dusznikach. Stwierdził obecność 12 radnych, co wobec ustawowego składu rady - wynoszącego 15 osób stanowi quorum, pozwalające na podejmowanie decyzji. Nieobecni usprawiedliwieni radni Krystyna Martyniec i Paweł Zagórski. Nieobecny Józef Augustynek zgłosił swoje spóźnienie.
Listy obecności radnych, sołtysów i gości są zał. nr 1, 2 i 3 do protokółu.
 
Przewodniczący zaproponował zmiany w porządku obrad, polegające na wprowadzeniu trzech dodatkowych uchwał, które radni omawiali już na komisjach - w sprawie:
-    zaciągnięcia pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej w Grzebienisku - etap IV,
-    zaciągnięcia pożyczki na prefinansowanie projektu: Uregulowanie gospodarki ściekowej na
      terenie wsi Duszniki (etap VS-3 +VS-4)
-    zmiany uchwały budżetowej Nr XXIX-146/04 z dnia 29.12.04 Rady Gminy Duszniki w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Duszniki
i przesunięciu sprawozdania Wójta do czasu jego przybycia. Wójt przebywa w Grzebienisku na spotkaniu z posłami z sejmowej komisji rolnictwa z członkami Tuczpolu.
Poinformował również, że młodzież gimnazjalna, która nie mogła uczestniczyć w sesji od początku (ze względu na tematykę prelekcji) została zaproszona na godz. 1900. Z tego powodu zaproponował 15 min. przerwę po punkcie 2.
 
Wszyscy radni przyjęli zaproponowane zmiany.
 
Przewodniczący przeczytał zmieniony porządku obrad XXXV sesji:
 
 1. Otwarcie, powitanie, stwierdzenie quorum.
 2. Prelekcja nadkomisarz Małgorzaty Biskup z działu prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji - na temat zjawiska narkomanii wśród dzieci i młodzieży.
 3. Przerwa.
 4. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji.       
 5. Diagnoza problemów społecznych do opracowania "strategii rozwiązywania problemów społecznych".
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
a)    udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Szamotulskiego,
b)    likwidacji Punktu Filialnego w Sękowie Szkoły Podstawowej w Dusznikach,
c)    sieci publicznych szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkola, granic ich obwodów oraz stopnia organizacyjnego,
d)    szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach gminy Duszniki oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin.,
e)    bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie miejscowości Duszniki (dz. ew. nr 1235/19),
f)    bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie miejscowości Grzebienisko (dz. ew. nr 375/7)
g)    zaciągnięcia pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej w Grzebienisku - etap IV,
h)    zaciągnięcia pożyczki na prefinansowanie projektu: Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie wsi Duszniki (etap VS-3 +VS-4)
i)    zmiany uchwały budżetowej Nr XXIX-146/04 z dnia 29.12.04 Rady Gminy Duszniki w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Duszniki
 1. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami i wykonania uchwał
 2. Wolne głosy, pytania i wnioski.
9.   Zakończenie
 
Ad. 2. Zaproszona na dzisiejszą sesję nadkomisarz z działu prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji Małgorzata Biskup wygłosiła prelekcję na temat zjawiska narkomanii wśród dzieci i młodzieży. Ze względu na tematykę wykładu - nie mogła w nim uczestniczyć młodzież.
 
Ad. 3. Przewodniczący ogłosił 15 minutową przerwę, w czasie  której na salę obrad przybyła młodzież z klas 3b i d gimnazjum w Dusznikach.
 
Ad. 4. Wznowiono obrady. Za przyjęciem protokółu z poprzedniej sesji bez czytania byli wszyscy radni.
 
Ad. 5. Elżbieta Kamieniczna - kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawiła założenia "strategii rozwiązywania problemów społecznych" i diagnozę problemów społecznych, która jest zał. nr 4 do protokółu oraz zachęcała radnych do dyskusji na w/w temat.
 
Radny Romuald Sobkowiak zastanawiał się  jakie będą efekty, jeżeli nie pójdą za strategią odpowiednio duże pieniądze.
 
Radny Grzegorz Pawlak zaapelował do radnych, aby w przyszłorocznym budżecie przeznaczyć więcej środków na sport dla dzieci i młodzieży.
 
Ad. 6. Przystąpiono do podjęcia uchwał w sprawie:
 
a)    udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Szamotulskiego,
 
          Na salę obrad przybył spóźniony radny Józef Augustynek, tym samym liczba radnych
          na sesji wynosi 13.
 
           Radny Grzegorz Pawlak powiedział, że radni na wczorajszym posiedzeniu komisji oświaty z złożyli wniosek, aby zaprosić przedstawiciela powiatowej służby zdrowia celem przedyskutowania wątpliwości związanych z zakupem tomografu komputerowego (radni chcieliby wiedzieć m.in.kiedy będzie można z niego korzystać, czy i kto będzie na nim zarabiał?)
 
           Przewodniczący Rady odpowiedział, że było za mało czasu, aby zaprosić na dzisiejszą sesję przedstawiciela służby zdrowia. Jednocześnie przypomniał o podjętej wcześniej decyzji o 
udziale gminy w zakupie tomografu.i przeznaczeniu w budżecie 50.000,-zł na powyższy cel. Odczytał wyciąg z protokółu nr XXII/2004 z sesji Rady Gminy w dniu 23.06.04r., który
zawierał stanowisko rady w powyższej sprawie.
 
           Radna Krystyna Beszterda  powiedziała, że najlepszym przykładem wykorzystania tego typu Urządzeń  jest mammobus, który zakupiono również ze wspólnych środków i od lat służy kobietom  wielu gmin. Rada zatwierdziła budżet, w którym są środki przeznaczone na ten cel, 
więc nie rozumie skąd teraz tyle wątpliwości trapi niektórych radnych.
 
           Radny Józef Augustynek uważa, ze nie można z góry zakładać nieuczciwości lekarzy.
Nawet jeżeli któryś z nich wykorzysta urządzenie prywatnie, a uratuje komuś życie - to i tak
warto, aby tego typu urządzenia były w każdym szpitalu.
          
           Rada Gminy Duszniki podjęła uchwałę 12 głosami za, przy 1 wstrzymującym (Cezary
           Stachowiak).
           Uchwała nr XXXV-172/05 jest zał. nr 5 do protokółu.
 
b)    likwidacji Punktu Filialnego w Sękowie Szkoły Podstawowej w Dusznikach,
     
           Rada Gminy Duszniki podjęła uchwałę 12 głosami za, przy 1 wstrzymującym (Roman
           Pawlak).
           Uchwała nr XXXV-173/05 jest zał. nr 6 do protokółu.
 
c)    sieci publicznych szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkola, granic ich obwodów oraz stopnia organizacyjnego,
 
           Rada Gminy Duszniki podjęła uchwałę 13 głosami za.
     Uchwała nr XXXV-174/05 jest zał. nr 7 do protokółu.
 
d)    szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach gminy Duszniki oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin,
       
           Rada Gminy Duszniki podjęła uchwałę 13 głosami za.
           Uchwała nr XXXV-175/05 jest zał. nr 8 do protokółu.
 
e)    bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie miejscowości Duszniki (dz. ew. nr 1235/19),
 
           Rada Gminy Duszniki podjęła uchwałę 13 głosami za.
     Uchwała nr XXXV-176/05 jest zał. nr 9 do protokółu.
 
f)    bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie miejscowości Grzebienisko (dz. ew. nr 375/7),
 
           Rada Gminy Duszniki podjęła uchwałę 13 głosami za.
     Uchwała nr XXXV-177/05 jest zał. nr 10 do protokółu.
g)    zaciągnięcia pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej w Grzebienisku - etap IV,
 
           Rada Gminy Duszniki podjęła uchwałę 13 głosami za.
           Uchwała nr XXXV-178/05 jest zał. nr 11 do protokółu.
 
h)    zaciągnięcia pożyczki na prefinansowanie projektu: Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie wsi Duszniki (etap VS-3 +VS-4),
 
           Rada Gminy Duszniki podjęła uchwałę 13 głosami za.
     Uchwała nr XXXV-179/05 jest zał. nr 12 do protokółu.
 
i)    zmiany uchwały budżetowej Nr XXIX-146/04 z dnia 29.12.04 Rady Gminy Duszniki w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Duszniki.
 
           Rada Gminy Duszniki podjęła uchwałę 13 głosami za.
           Uchwała nr XXXV-180/05 jest zał. nr 13 do protokółu.
 
           Radny Grzegorz Pawlak zwrócił się do młodzieży - wyjaśniając, że radni zapoznali się wcześniej z projektami uchwał i dyskutowali nad nimi na posiedzeniach komisji - stąd teraz
brak dyskusji i jednomyślność.
 
Ad.7.Wójt przeprosił za spóźnienie. Brał udział w spotkaniu z sejmową komisją rolnictwa w Grzebienisku, które rozpoczynało się również o godz. 1800. Złożył sprawozdanie z działalności w okresie między sesjami. Sprawozdanie jest zał. nr 14 do protokółu.
 
Ad. 8. Wolne głosy, pytania i wnioski..
 
Przewodniczący Rady odczytał pismo ze Starostwa Powiatowego w Szamotułach w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rozwoju i Promocji Powiatu o ograniczenie tonażu dla pojazdów ciężarowych na drodze powiatowej Chełmno-Duszniki.
 
Postanowiono przedyskutować wniosek na posiedzeniach komisji
 
Wójt ostrzegł przed pochopnym podejmowaniem decyzji, ponieważ wprowadzenie ograniczeń dotknie również miejscowych rolników. Ucierpią również inne drogi gdzie będzie kierowany objazd.
Najlepszym rozwiązaniem byłoby umocnienie poboczy.
 
Radny Mariusz Durczak zapytał o drogę Ceradz Dolny-Brzoza, czy wykonawca dał gwarancję i czy droga ma umocnione pobocze, ponieważ jej stan jest zły. Uważa, że partycypowanie przez gminę w kosztach źle  wykonanych remontach dróg - jest wyrzucaniem pieniędzy w błoto.
 
Wójt odpowiedział, że w kosztorysie nie było umocnień poboczy. Droga jest za wąska i niszczona jest przez ciężki sprzęt (betoniarnia, żwirownia). Komisja Infrastruktury Powiatu nie wyraża zgody na ograniczenie tonażu.
 
Radny Stanisław Subsar uważa, że drogi są za wąskie. Umocnione pobocza byłyby pewnym rozwiązaniem problemu. Samochody są przeciążone, nikt nie kontroluje ich dopuszczalnego tonażu.
 
Radny Bogdan Kijak poprosił przewodniczącego komisji oświaty Romualda Sobkowiaka o odczytanie wniosków z ostatniego posiedzenia komisji.
 
Radny Romuald Sobkowiak zapytał kiedy będzie modernizowana droga wojewódzka w Dusznikach i czy będzie ograniczony ruch. Mieszkańcy domagają się fotoradaru.
Odczytał wnioski z posiedzenia komisji oświaty z dnia 23 maja br., które są zał. nr 15 do protokółu.
Poprosił o możliwość opuszczenia posiedzenia z ważnych powodów rodzinnych.
 
Wójt powiedział, że w tej sytuacji Przewodniczący komisji nie usłyszy odpowiedzi. Radny R.Sobkowiak pozostał, a Wójt odpowiedział na pytania i zarzuty:
-    Marszałek decyduje kiedy rozpocznie się remont drogi wojewódzkiej.
-    Fotoradar przy nagminnym łamaniu przepisów nie zdaje egzaminu ("zatyka" się).
-    Inne są kompetencje wójta, a inne rady. Wójt nie ma obowiązku pytania w każdej sprawie Rady o radę. Często jest ograniczony terminami.
-    Kurator nie wyraził zgody na połączenie szkoły podstawowej i gimnazjum.
-    Konkurs na dyrektora gimnazjum jest ogłoszony zgodnie z przepisami.
-    Na zakup przenośnego podium z zadaszeniem są przeznaczone pieniądze w budżecie
      (100 tys. zł na wyposażenie GCK). Podium miałoby służyć mieszkańcom całej gminy.
Salę posiedzeń opuścił radny Romuald Sobkowiak.
 
Radny Bogdan Kijak uważa, że wydawanie 74 tys. zł - na sprzęt, który będzie wykorzystany 2-3 razy w roku - jest nieekonomiczne. Koszty konserwowania i przechowywania będą wyższe jak wynajmu. Jeżeli pieniądze, które są zabezpieczone w budżecie dla GCK na prace wykończeniowe i wyposażenie - wyda się niezgodnie z przeznaczeniem - to w przyszłym roku będą musiały ponownie znaleźć się w budżecie na wykończenie pomieszczeń w GCK.
 
Radny Grzegorz Pawlak był zdziwiony, że jako przewodniczący komisji budżetu nic nie wiedział o zamiarze wydania 74 tys. zł i nie zna argumentów, które przemawiałyby za kupnem podium.
 
Radny Marian Kaźmierowski miał pretensje do kierownika Komunalnego Zakładu Budżetowego o nie wywiązanie się z obietnicy naprawy drogi w Niewierzu.
 
Kierownik KZB Tomasz Spiączka   poinformował, że pierwsze dziury po zimie zostały naprawione, ale zrobiły się nowe, które zostaną w najbliższym czasie załatane.
 
Mieszkaniec z ulicy 30-lecia PRL w  Dusznikach podziękował "przekornie" Wójtowi za pozostawienie nazwy ulicy 30-lecia.
(Rada podjęła uchwałę na XXXIII sesji w dniu 20.04.05r.o zmianie nazwy w/w ulicy na Sportową).
 
Radny Bogdan Kijak zaproponował, aby zająć się dowozem dzieci z Zalesia.(Utrudniony dojazd ze względu na autostradę).
 
Przewodniczący Rady  przypomniał, że ustalono już, że Gminny Zespół Oświatowy  wspólnie z dyrekcją gimnazjum rozważy możliwość zmiany planu zajęć szkolnych  w nowym roku szkolnym tak, aby ułatwić dzieciom dojazd.
 
Ad. 9. Zakończenie.
 
Po wyczerpaniu porządku obrad o godz. 21 00 - Przewodniczący Rady Gracjan Skórnicki
zamknął XXXV  sesję Rady Gminy Duszniki.
Protokółowała
/-/Maria Woźniak
Przewodniczył
Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Gracjan Skórnicki

PROTOKÓŁ Z SESJI XXXIV

P R O T O K Ó Ł  NR XXXIV/05
z sesji Rady Gminy Duszniki w dniu 27 kwietnia 2005r.
 
Ad. 1. O godz. 1805 przewodniczący Rady Gminy Gracjan Skórnicki otworzył XXXIV sesję. Powitał radnych, sołtysów, wójta, zastępcę wójta, sekretarza, skarbnika Urzędu, kierowników jednostek organizacyjnych oraz młodzież gimnazjalną, nauczycieli i wszystkich zebranych w sali Gminnego Centrum Kultury w Dusznikach. Stwierdził obecność 14 radnych, co wobec ustawowego składu rady - wynoszącego 15 osób stanowi quorum,  pozwalające na podejmowanie decyzji. Nieobecny  Mariusz Durczak.
Listy obecności radnych, sołtysów i gości są zał. nr 1, 2 i 3 do protokółu.
 
Przewodniczący odczytał porządek obrad, który radni otrzymali z materiałami na sesję.
 1. Otwarcie, powitanie, stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji.
 3. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie między sesjami i z wykonania uchwał.
 4. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Duszniki za 2004 rok.
 5. Dyskusja.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie:
-    udzielenia/nie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Duszniki.
 1. Wolne głosy, pytania i wnioski.
 2. Zakończenie.
 
 
Ad. 2. Za przyjęciem protokółu z poprzedniej sesji bez czytania byli wszyscy radni.
 
Ad. 3. Wójt złożył sprawozdanie z działalności w okresie między sesjami.
Sprawozdanie jest zał. nr 4 do protokółu.
 
Ad. 4 i 5. W okresie od 4 do 11 kwietnia br. odbyły się posiedzenia wszystkich komisji stałych, na których omawiano realizację ubiegłorocznego budżetu. W spotkaniach brali udział -  odpowiadając na pytania i udzielając wyjaśnień  - Wójt i Skarbnik Urzędu.
 
Wójt przedstawił na dzisiejszej sesji (z użyciem rzutnika na ekranie) informację z wykonania budżetu  - objaśniając zebranym poszczególne pozycje planów dochodów i wydatków budżetu oraz odczytał uchwałę Składu Orzekającego Nr 17/SO-18/2005 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 18 kwietnia 2005 roku zawierającą pozytywną opinię o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2004 rok.
Informacja z wykonania budżetu Gminy Duszniki za 2004 rok jest zał. nr 5 do protokółu.
 
Radny Romuald Sobkowiak - przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Zdrowia przedstawił stanowisko komisji, stwierdzając, że najbliższe są mu sprawy oświaty i kultury. Podkreślił dużą troskę o sprawy oświaty, czego dowodem są ostatnie inwestycje; przebudowa kotłowni węglowej na  gazową w przedszkolu w Podrzewiu, budowa kotłowni gazowej w szkole podstawowej w Sękowie, rozbudowa gimnazjum , wymiana okiem w szkole podstawowej w Dusznikach (dotacja z PAOW).
Również ważne były prace wykończeniowe w Gminnym Centrum Kultury, na które przeznaczono 100.000,-zł.
Celowe i zasadne było pozostawienie podatków lokalnych na poziomie ubiegłego roku. Zwiększyła się ich ściągalność z korzyścią dla budżetu.
Przeznaczenie 40% budżetu na inwestycje są dowodem myślenia o przyszłości.
Budżet roku 2004 został wykonany dobrze i gospodarnie.
 
Radny Grzegorz Pawlak - przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu podkreślił, że znacząco wzrosła ściągalność podatku, a tym samym zmniejszyły się zaległości z tego tytułu. Cieszy wzrost dochodu i realizacja większości zaplanowanych inwestycji.
Nie udało się zrealizować  inwestycji kanalizacyjnych pod nazwą VS -3 i VS-4 (z uwagi na powiązanie z generalną przebudową ulicy Generała Świerczewskiego ) oraz przygotować dokumentacji na budowę kanalizacji dla Sękowa.
Budżet roku  2004  jest kolejnym, dobrze wykonanym zadaniem. Komisja dziękuje Wójtowi i Skarbnikowi za bardzo wnikliwe opracowanie informacji z wykonania budżetu i wnioskuje o udzielenie Wójtowi absolutorium.
 
Radny Stanisław Subsar przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił stanowisko Komisji, uznając sprawozdanie za rzetelne i zgodne pod względem  budżetu uchwalonego z wykonanym, odczytał pozytywną opinię komisji o wykonaniu budżetu i wniosek o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Duszniki za 2004 rok
 
Radny Ryszard Krawczyk przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego wyraził pozytywną opinię o wykonaniu budżetu.
 
Przewodniczący Rady Gracjan Skórnicki odczytał uchwałę Składu Orzekającego Nr 14/SO-18/Ab/2005/Po Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 8 kwietnia 2005 roku w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Duszniki w sprawie  udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2004 rok. Opinia jest pozytywna.
Powiedział, że budżet realizowany był prawidłowo. Zrealizowano prawie wszystkie zaplanowane inwestycje. Nie ma zastrzeżeń do pracy Wójta i przychyla się do wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie Wójtowi absolutorium.
 
Ad. 6. Przystąpiono do głosowania nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Duszniki.
 
 Rada Gminy Duszniki podjęła uchwałę jednomyślnie - w głosowaniu jawnym - 14 głosami za, przy ustawowym składzie rady - wynoszącym 15 osób.
 
Uchwała nr XXXIV-171-/05 jest zał. nr 6  do protokółu.
 
Przewodniczący Rady Gracjan Skórnicki podziękował Wójtowi, złożył gratulacje, wręczył kwiaty i życzył dalszej owocnej współpracy z Radą.
 
Wójt Adam Woropaj podziękował Radzie za udzielenie absolutorium i  dobrą współpracę. Podziękował również sołtysom i pracownikom Urzędu za wspólną pracę dla dobra Gminy.
 
Ad.7. Wolne głosy, pytania i wnioski..
 
Radny Romuald Sobkowiak zwrócił się do młodzieży uczestniczącej w sesji, mówiąc, że  najcięższą pracę radni wykonali na posiedzeniach komisji, które odbywały się po otrzymaniu informacji o wykonaniu budżetu za rok 2004 z udziałem Wójta i Skarbnika. Zwrócił uwagę na ilość problemów i zagadnień z jakimi musi się zmagać Wójt i pracownicy urzędu. Zachęcał młodzież do uczestniczenia w sesjach rady.
 
Nauczycielka Joanna Kosikiewicz poprosiła o więcej szczegółów na temat subwencji oświatowej
 
Wójt wyjaśnił zasady przyznawania subwencji, którą otrzymują samorządy na realizację zadań oświatowych. Jej wielkość zależy od wielu czynników, z których najważniejszy to - liczba uczniów. (w 2005r. na jednego ucznia przypada 2.769,80zł rocznie). Gminy wiejskie mają dodatki socjalne (wiejski i mieszkaniowy). Po otrzymaniu subwencji Gminny Zespół Oświatowy sporządza plan finansowy na poszczególne placówki, który zatwierdza rada gminy.
W br. gmina otrzymała subwencję o 200.000zł  mniejszą  niż w 2004r.   .
 
Nauczycielka Joanna Szwarc  zapytała o program  LEADERA+ i uchwałę o zmianie nazwy ulicy Świerczewskiego.
 
Wójt odpowiedział, że zmiany nazwy ulicy dokonano na wniosek mieszkańców Dusznik.
Program LEADER +  ma na celu rozwój i aktywizację obszarów wiejskich. Wymaga działań partnerskich. Gmina podpisała porozumienie z gminami Lwówek, Opalenica i Kuślin. Złożony projekt do Schematu I umożliwi uzyskanie do 150.000zł dofinansowania.
 
Dyrektor GCI Bogdan Buda przedstawił program imprez na najbliższe dni majowe, zaprosił do udziału w obchodach Dni Dusznik 30 kwietnia i 1 maja oraz uroczystościach upamiętniających 60 rocznicę zakończenia II wojny światowej - 8 maja. W tym dniu odbędzie się "Sztafeta Pokoju" z udziałem młodzieży gimnazjalnej.
 
Ad. 8. Zakończenie.
 
Po wyczerpaniu porządku obrad o godz. 19 30 - Przewodniczący Rady Gracjan Skórnicki
zamknął XXXIV  sesję Rady Gminy Duszniki.
Protokółowała 
 /-/Maria Woźniak
 
Przewodniczył
Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Gracjan Skórnicki

PROTOKÓŁ Z XXXIII SESJI

P R O T O K Ó Ł  NR XXXIII /05
z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Duszniki w dniu 20 kwietnia 2005r.
 
 
Ad. 1. O godz. 1810 - przewodniczący Rady Gminy Gracjan Skórnicki otworzył XXXIII nadzwyczajną  sesję. Powitał radnych, sołtysów, gości - księdza proboszcza Sergiusza Borszczowa, dyrektora Gimnazjum w Grzebienisku Ryszarda Rackowiaka, przewodniczącego Rady Rodziców w/w gimnazjum Leszka Wojtczaka, przedstawicieli samorządu uczniowskiego, wójta, zastępcę wójta, skarbnika, kierowników jednostek organizacyjnych i dziennikarzy - zebranych w sali Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dusznikach.
Stwierdził obecność 15 radnych, co wobec ustawowego składu rady - wynoszącego 15 osób stanowi 100 % obecnych i pozwala na podejmowanie decyzji.
 
Listy obecności radnych, sołtysów i gości są zał. nr 1, 2 i 3 do protokółu.
 
Przewodniczący zaproponował wprowadzenie zmian w porządku obrad, polegające na wykreśleniu sprawozdania Wójta, które zostanie przedstawione na następnej sesji za tydzień i zmianie kolejności uchwał.
Wszyscy radni wyrazili zgodę na zaproponowane zmiany.
Przewodniczący odczytał zmieniony porządek obrad.
 
 1. Otwarcie, powitanie, stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie:
                   a)  nadania i zmiany nazw ulic w miejscowości Duszniki,
                   b)  nadania Gimnazjum w Grzebienisku imienia Lecha Krzyżaniaka,
c)    przyjęcia Planu Rozwoju Wsi Grzebienisko,    
d)   "          "           "           "      Niewierz i Chełminko,
                   e)   "          "           "           "   Sękowo i Wilczyna,
                   f) regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
                       zamieszkałych na terenie gminy Duszniki,
g)    zmiany uchwały w sprawie powołania gminnej instytucji kultury pn Gminne Centrum Kultury w Dusznikach, oraz nadania jej Statutu,
 
h)    zmiany uchwały budżetowej Nr XXIX-146/04 z dnia 29.12.04 Rady Gminy Duszniki w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Duszniki na 2005r.
 
4.  Wolne głosy, pytania i wnioski.
 1. Zakończenie.
 
Ad. 2. Za przyjęciem protokółu z poprzedniej sesji bez czytania byli wszyscy radni.
 
Ad. 3. Podjęcie uchwał w sprawie:
a)  nadania i zmiany nazw ulic w miejscowości Duszniki,
 
Wójt objaśnił położenie ulic zaproponowanych do zmiany ich nazwy i nadania nowych.
 
Radny Cezary Stachowiak zaproponował, aby przyjąć nazwę Jan Paweł Wielki.
 
Pomysł ten nie znalazł poparcia wśród radnych.
 
Radny Marian Kaźmierowski przypomniał o inicjatywie radnych kadencji 1994-1998 o nadaniu Janowi Pawłowi II honorowego obywatelstwa Dusznik. Wtedy to 12 spośród 20 radnych było przeciwnych temu pomysłowi.
 
Radny Romuald Sobkowiak  powiedział (zaznaczył, że mówi tylko za siebie) - non sum dignus - nie jestem godzien! Honorowe obywatelstwo gminy, która wprawdzie podejmuje działania zmierzające do polepszenia stanu, ale niczym specjalnym się nie wyróżnia, dla kogoś tak wybitnego jak Papież, byłoby nieporozumieniem. Tego tytułu nie nadaje się bez zgody adresata. Ponadto - to byłby zaszczyt dla Dusznik, a miałby być dla honorowego obywatela.
 
Rada Gminy Duszniki podjęła uchwałę 15 głosami za.
Uchwała nr XXXIII -163/05 jest zał. nr 4 do protokółu
 
b)  nadania Gimnazjum w Grzebienisku imienia Lecha Krzyżaniaka,
 
Radny Cezary Stachowiak zapytał czy były inne propozycje i jaką ilością głosów wybrano patrona.
 
Dyrektor Gimnazjum Ryszard Rackowiak odpowiedział, że były dwie propozycje. Druga to - umownie nazwana "Ofiary faszyzmu - Las Bytyński". Przeprowadzono szkolne referendum, na 91 głosujących, 50 głosów oddano na imię Lecha Krzyżaniaka.
 
Rada Gminy Duszniki podjęła uchwałę 15 głosami za.
Uchwała nr XXXIII -164/05 jest zał. nr 5 do protokółu
 
Przewodniczący Rady wręczył uchwałę Dyrektorowi Gimnazjum, który podziękował Radzie w imieniu społeczności Grzebieniska za podjęcie uchwały, przedstawił sylwetkę Patrona i plany szkoły w nawiązaniu do imienia jakie będzie nosić.
Przedstawiciele młodzieży szkolnej podziękowali również i wręczyli przewodniczącemu kwiaty.
 
c) przyjęcia Planu Rozwoju Wsi Grzebienisko,   
 
Przewodniczący przedstawił uchwałę  zebrania wiejskiego sołectwa Grzebienisko w sprawie
przyjęcia Planu Rozwoju Wsi Grzebienisko Gmina Duszniki, która jest zał. nr 6 do protokółu. 
 
Rada Gminy Duszniki podjęła uchwałę 15 głosami za.
Uchwała nr XXXIII -165/05 jest zał. nr 7 do protokółu
 
d) przyjęcia Planu Rozwoju Wsi Niewierz i Chełminko,   
 
Przewodniczący przedstawił uchwały  zebrań wiejskich sołectw Niewierz i Chełminko w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Wsi Niewierz i Chełminko  Gmina Duszniki, które są
zał. nr 8 i 9 do protokółu. 
 
Rada Gminy Duszniki podjęła uchwałę 15 głosami za.
Uchwała nr XXXIII -166/05 jest zał. nr 10 do protokółu
 
 
 
 
e) przyjęcia Planu Rozwoju Wsi Sękowo i Wilczyna,   
 
Przewodniczący przedstawił uchwałę  zebrania wiejskiego sołectwa Sekowo w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Wsi Sękowo i Wilczyna Gmina Duszniki, która jest
zał. nr 11 do protokółu. 
 
Rada Gminy Duszniki podjęła uchwałę 15 głosami za.
Uchwała nr XXXIII -167/05 jest zał. nr 12 do protokółu
 
 
f) regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Duszniki,
 
Radny Józef Augustynek zapytał czy potrzebna jest decyzja administracyjna do ustalenia terminu wypłaty.
 
Radny Bogdan Kijak zapytał jakie są potrzeby, ile wpłynęło wniosków.
 
Kierownik GZO Maria Zaglaniczna odpowiedziała, że termin wypłat będzie trudny do ustalenia z góry, ponieważ będzie uzależniony od wpływu pieniędzy.
 
Spodziewanych jest ok. 200 wniosków. Przyznana kwota to ok. 25.152,-zł na rok.
 
Radny Józef Augustynek stwierdził, że ilość wniosków świadczy o zubożeniu społeczeństwa.
Państwo powinno iść w kierunku pomocy ogólnej - tj. zaoferowaniu  pracy dla rodziców.
 
Rada Gminy Duszniki podjęła uchwałę 15 głosami za.
Uchwała nr XXXIII -168/05 jest zał. nr 13 do protokółu.
 
g) zmiany uchwały w sprawie powołania gminnej instytucji kultury pn Gminne Centrum Kultury w Dusznikach, oraz nadania jej Statutu,
 
Radny Cezary Stachowiak zapytał czy ustalono już zasady wynajmu  pomieszczeń w GCK.
 
Dyrektor GCK Bogdan Buda odpowiedział, że opracowano już regulamin wynajmu.  Ustalone ceny są zbliżone do cen w obiektach o podobnym standardzie (np.w Tarnowie Podgórnym). Cena wynajmu to 1.500,- zł + liczniki oraz kaucja 3.000,- zł .
 
Przewodniczący Rady uważa, że ceny są zbyt wysokie, nie będzie chętnych na wynajem, a pomieszczenia miały służyć społeczności Dusznik i całej gminy.
 
Radny Grzegorz Pawlak podziela zdanie Przewodniczącego.
 
Radny Bogdan Kijak uważa, że dla organizatora dużych imprez nie jest to dużo, dla rodzinnych spotkań - typu przyjęcia komunijne - dużo. Ale może kilka rodzin wspólnie wynająć lokal i podzielić się kosztami.
 
Radny Józef Augustynek zaproponował, aby każdy wniosek o wynajem sali rozpatrywać indywidualnie.
 
Wójt odpowiedział, że jest to niemożliwe, ponieważ taka sytuacja mogłoby rodzić podejrzenie o korupcję.
 
Rada Gminy Duszniki podjęła uchwałę 15 głosami za.
Uchwała nr XXXIII -169/05 jest zał. nr 14 do protokółu.
 
 
h) zmiany uchwały budżetowej Nr XXIX-146/04 z dnia 29.12.04 Rady Gminy Duszniki w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Duszniki na 2005r.
 
Przewodniczący Rady zapytał o pożyczkę na IV etap kanalizacji w Grzebienisku, która miała być w 50% umarzalna i o dodatkowe upoważnienie Wójta do zaciągania pożyczki do kwoty 500.000,-zł.
 
Wójt wyjaśnił, że Grzebienisko nie spełnia warunków o uznanie wsi za aglomerację i dlatego nie uzyska pożyczki na planowanych zasadach. Planowane jest zaciągnięcie kredytu w rachunku bankowym w Banku Spółdzielczym w Dusznikach na pokrycie zobowiązań inwestycyjnych zakończonych w I półroczu br. (gaz i kanalizacja)
 
Rada Gminy Duszniki podjęła uchwałę 15 głosami za.
Uchwała nr XXXIII -170/05 jest zał. nr 15 do protokółu.
 
Ad. 4. Wolne głosy, pytania i wnioski.
Radna Krystyna Martyniec zaproponowała, aby Urząd wystąpił do zarządu dróg o ograniczenie tonażu na drodze Pniewy - Duszniki.
 
Wójt odpowiedział, że policja nie wyraża zgody na takie ograniczenia, ponieważ droga ta jest drogą alternatywną dla drogi nr 2 na wypadek objazdów.
 
Przewodniczący Rady poinformował, że wpłynęła skarga na decyzję kierownika Komunalnego Zakładu Budżetowego w sprawie przydziału mieszkania.
 
Wójt wyjaśnił, że dotychczasowy najemca przeprowadził remont, zainwestował znaczne środki i chcąc je odzyskać - znalazł najemcę, który przejmie mieszkanie i zwróci mu poniesione koszty.
Nieporozumienie powstało na skutek wypowiedzenia najmu przez pierwszego najemcę i wycofanie się  z niego już następnego dnia.
 
Przewodniczący Rady przypomniał, że pominięto w tych decyzjach opinię Komisji Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego, która sprawuje społeczną kontrolę w gospodarowaniu mieszkaniowym zasobem gminy.
 
Na koniec sesji uczczono chwilą ciszy  pamięć zmarłego Papieża .
 
Ad. 5. Zakończenie.
 
Po wyczerpaniu porządku obrad o godz. 19 40 - Przewodniczący Rady Gracjan Skórnicki zamknął XXXIII nadzwyczajną sesję Rady Gminy Duszniki.
Protokółowała 
/-/Maria Woźniak 
 
Przewodniczył    
Przewodniczący Rady Gminy                                
/-/ Gracjan Skórnicki

PROTOKÓŁ Z XXXII SESJI

P R O T O K Ó Ł  NR XXXII/05
z  sesji Rady Gminy Duszniki w dniu 23 marca 2005r.
 
 
Ad. 1. O godz. 1715  - przewodniczący  Rady Gminy Gracjan Skórnicki otworzył XXXII sesję. Powitał radnych, sołtysów, wójta, zastępcę wójta, sekretarza, skarbnika, kierowników jednostek organizacyjnych i dziennikarzy - zebranych w sali Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dusznikach.
Stwierdził obecność 13 radnych, co wobec ustawowego składu rady - wynoszącego 15 osób stanowi quorum,  pozwalające na podejmowanie decyzji.
Nieobecni - usprawiedliwieni -  radni:  Krystyna Martyniec i Roman Pawlak.
 
Listy obecności radnych, sołtysów i gości są zał. nr 1, 2 i 3 do protokółu.
 
Przewodniczący odczytał porządek obrad, który radni otrzymali z materiałami na sesje:
 
 1. Otwarcie, powitanie, stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji.
 3. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami i wykonania uchwał.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:
a)    Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Duszniki,
 
b)    ustalenia minimalnego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu dla pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w Gminnym Zespole Oświatowym, gimnazjach, szkołach podstawowych i przedszkolu gminy Duszniki,
 
c)    wystąpienia o połączenie miejscowości Ludowo (wieś) i Sekowo (wieś) w jedną jednostkę osadniczą o nazwie Sękowo (wieś).
 
 1. Przegląd i aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Duszniki i Wieloletniego Programu Inwestycyjnego.
6.  Wolne głosy, pytania i wnioski.
 1. Zakończenie.
 
Ad. 2. Za przyjęciem protokółu z poprzedniej sesji bez czytania byli wszyscy radni.
 
Ad. 3. Wójt złożył sprawozdanie z okresu między sesjami, które jest zał. nr 4 do protokółu oraz poinformował o wynikach ostatnich przetargów; na budowę sieci gazowej z przyłączami na trasie Duszniki-Sędziny-Sędzinko i na budowę kanalizacji sanitarnej w Grzebienisku - etap IV. Na pierwszy wpłynęło 16 ofert, 4 odrzucono z powodu niezgodności z SIWZ. Wybrano najtańszą ofertę firmy "SMOLGAZ" za cenę 599.826, 35 zł  brutto. Najdroższa była za 1.735.118,07 brutto. Dwóch oferentów złożyło protest, który został odrzucony.
Na drugi wpłynęło 11 ofert. Najtańsza za 531.790,00 brutto, najdroższa za 1 169 885,83 brutto. Komisja jest w trakcie dokonywania oceny.
 
Ad. 4. Podjęcie uchwał w sprawie:
 
a) Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Duszniki
 
Rada Gminy Duszniki podjęła uchwałę 13 głosami za.
Uchwała nr XXXII -160/05 jest zał. nr 5 do protokółu
 
b) ustalenia minimalnego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu dla pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w Gminnym Zespole Oświatowym, gimnazjach, szkołach podstawowych i przedszkolu gminy Duszniki,
 
Rada Gminy Duszniki podjęła uchwałę 13 głosami za.
Uchwała nr XXXII -161/05 jest zał. nr 6 do protokółu
 
c) wystąpienia o połączenie miejscowości Ludowo (wieś) i Sękowo (wieś) w jedną jednostkę osadniczą o nazwie Sękowo (wieś).
       .
Rada Gminy Duszniki podjęła uchwałę 13 głosami za.
Uchwała nr XXXII -162/05 jest zał. nr 7 do protokółu
 
Ad. 5. Radni otrzymali ocenę strategii rozwoju Gminy Duszniki oraz sprawozdanie z realizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Duszniki na lata 2002-2006. Zał. nr 8 do protokółu.
 
Radny Cezary Stachowiak zapytał m.in. o nowe technologie w chowie trzody chlewnej
wynikające z zapisu w celu operacyjnym  3 wspomnianej strategii (Modernizacja rolnictwa - poprawa jakości produkcji i dochodowości gospodarstw rolnych) oraz o planowaną budowę zbiornika retencyjnego na Mogielnicy Wschodniej (cel strategiczny nr 2 - Aktywna ochrona środowiska).
 
Wójt Adam Woropaj wyjaśnił, że  strategię opracowali miejscowi liderzy, którzy tak właśnie wyobrażali sobie rozwój gminy. Niestety brak środków finansowych sprawia, że część z tych założeń pozostaje w sferze planów (tak jest ze zbiornikiem retencyjnym). Nowe technologie w chowie trzony - to m.in. chów na głębokiej ściółce.
 
Radni dyskutowali na temat pomocy rolnikom w zakresie fachowego doradztwa. Byli zgodni, że Ośrodki Doradztwa Rolniczego nie spełniają tego zadania. Może zmieni się sytuacja w Dusznikach z chwilą zatrudnienia jeszcze jednego pracownika.
 
Ad. 6. Wolne głosy, pytania i wnioski.
 
Przewodniczący komisji stałych (radni: Romuald Sobkowiak, Grzegorz Pawlak, Stanisław Subsar)  zdali relacje z posiedzeń swoich komisji  w okresie między sesjami.
 
Radny Józef Augustynek członek Komisji Rewizyjnej powiedział, że trudno przygotowywać wielkie sprawozdania - jeżeli kontrolowane sołectwa i OSP nie prowadzą działalności zarobkowej, a świetlice niewielkie pieniądze z wynajmu sali przeznaczają na bieżące potrzeby.
 
Przewodniczący Rady Gracjan Skórnicki przeczytał pisma, które wpłynęły na jego ręce:
 
- M. H. P. z Sarbii  napisała w imieniu mieszkańców-właścicieli działek Sarbia Huby. Apeluje do radnych, aby nie wyrazili zgody na przekształcenie sąsiednich terenów pod eksploatację kruszywa - co wiązałoby się z powstaniem żwirowni w sąsiedztwie działek rekreacyjnych i budowlanych.
 
Wójt wyjaśnił, że do tej pory nie wpłynął wniosek od właściciela o przekształcenie wspomnianego terenu. Koncesja na poszukiwania nie jest jednoznaczna ze zgodą na zmianę zagospodarowania i eksploatację.
 
- Rodzice gimnazjalistów z Zalesia proszą o pomoc w rozwiązaniu problemu z dojazdem dzieci z Zalesia do gimnazjum w Dusznikach. Dzieci muszą pokonać bardzo niebezpieczną trasę (m.in. wiadukt na autostradzie i ruchliwą nieoświetloną drogę bez poboczy), aby dotrzeć do punktu zbornego w Sędzinach, ul. Bukowska. Lekcje rozpoczynają się o godz. 710   Z domu wyjeżdżają już ok. 520 . Rodzice proszą, aby autobus zabierał dzieci z Zalesia i dowoził na miejsce.
 
Wójt przypomniał, że zgodnie z ustawą o systemie oświaty na gminie spoczywa obowiązek dowozu dzieci, jeżeli odległość do punktu zbornego przekracza - w przypadku dzieci starszych - 4 km. Z Zalesia ta odległość jest mniejsza. W podobnej sytuacji są dzieci w innych wioskach.
 
Radny Grzegorz Pawlak potwierdził wielkie niebezpieczeństwo, na jakie narażone są dzieci z Zalesia. Jest za tym, aby rozpoczynały lekcje rozpoczynały się później.
 
Rozważano możliwość wydłużenia trasy za wiadukt, ale pojawi się problem z rowerami, którymi dzieci dojeżdżają.
 
Radny Józef Augustynek uważa, że nie należy kierować się tylko prawem. Dobrą wolę muszą mieć obie strony, także rodzice - organizując wspólnie dowozy.
Jest za późniejszym rozpoczynaniem lekcji przez dzieci z najodleglejszych miejscowości.
 
Wójt powiedział, że od września można wprowadzić takie zmiany.
 
Salę posiedzeń opuścił radny Józef Augustynek.
 
Wójt zaapelował do sołtysów o dopilnowanie pracy równiarki, która zacznie pracować po świętach na drogach gminnych zgłoszonych do równania. Droga powinna mieć 4,5m szerokości. Wszelkie uwagi i zastrzeżenia należy zgłaszać do Urzędu - do inspektora Ryszarda Grabarka.
 
Przewodniczący Rady  złożył wszystkim obecnym na sesji życzenia zdrowych i radosnych Świąt Wielkanocnych.
 
Ad. 7. Zakończenie.
 
Po wyczerpaniu porządku obrad - godz. 19 10 - Przewodniczący Rady Gracjan Skórnicki
zamknął XXXII sesję Rady Gminy Duszniki.
 
Protokółowała                                                          
/-/Maria Woźniak                                                                                                                           
 
Przewodniczył    
Przewodniczący Rady Gminy                                                                                     
/-/ Gracjan Skórnicki                                                        

PROTOKÓŁ Z XXXI SESJI

P R O T O K Ó Ł  NR XXXI/05
z  sesji Rady Gminy Duszniki w dniu 23 lutego 2005r.
 
Ad. 1. O godz. 1710  - przewodniczący  Rady Gminy Gracjan Skórnicki otworzył XXXI sesję. Powitał radnych, sołtysów, wójta, zastępcę wójta, sekretarza, skarbnika,  kierowników jednostek organizacyjnych, gości  i dziennikarzy - zebranych  w sali Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dusznikach.
Stwierdził obecność 12 radnych, co wobec ustawowego składu rady - wynoszącego 15 osób stanowi quorum,  pozwalające na podejmowanie decyzji.
Nieobecni radni:  Krystyna Martyniec i Romuald Sobkowiak - usprawiedliwieni   oraz  Marian Kaźmierowski.
Wśród gości byli Zofia Szalczyk - dyrektor Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Tadeusz Szalczyk - redaktor naczleny "Poradnika Gospodarskiego"oraz Waldemar Wereszczyński - prezes  Zarządu "TPBUS" Tarnowo Podgórne.
Listy obecności radnych, sołtysów i gości są zał. nr 1, 2 i 3 do protokółu.
 
Przewodniczący zaproponował zmiany w porządku obrad, który radni otrzymali z materiałami na sesję - poprzez wprowadzenie dodatkowego projektu uchwały "j" w sprawie o zamiarze likwidacji Punktu Filialnego w Sekowie Szkoły Podstawowej w Dusznikach i wystąpienie dyrektor Szalczyk i omówienie Planu Rozwoju Wsi Podrzewie (pkt 5.)
Wszyscy radni przyjęli zaproponowane zmiany.
 
Przewodniczący odczytał porządek obrad
 
 1. Otwarcie, powitanie, stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji.
 3. Omówienie spraw dotyczących komunikacji podmiejskiej.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie między sesjami.
 5. Omówienie Planu Rozwoju Wsi Podrzewie.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
a)    zatwierdzenia projektu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Dusznikach na 2005r.
b)    zaciągnięcia pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej w Grzebienisku, etap IV,
c)    udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Wielkopolskiego,
d)    udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Szamotulskiego,
e)    zmiany uchwały budżetowej nr XXIX-146/04 z dnia 29 grudnia 2004r. rady Gminy Duszniki w sprawie budżetu Gminy Duszniki na 2005 rok,
f)    wystąpienia o zmianę urzędowej nazwy miejscowości Ludowo,
g)    wystąpienia o zmianę rodzaju miejscowości Zalesie - przysiółek,
h)    zatwierdzenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na lata 2005-2015 dla gminy Duszniki,
i)    przyjęcia Planu Rozwoju Wsi Podrzewie Gmina Duszniki
j)    o zamiarze likwidacji Punktu Filialnego w Sękowie, Szkoły Podstawowej w Dusznikach
 1. Wolne głosy, pytania i wnioski.
 2. Zakończenie.
 
 
Ad. 2. Za przyjęciem protokółu z poprzedniej sesji bez czytania byli wszyscy radni.
 
Ad. 3. Na sesję zaproszono Waldemara Wereszczyńskiego prezesa TPBUS Tarnowo Podgórne, które świadczy usługi autobusowe komunikacji publicznej na terenie gminy Duszniki. Obsługuje jej wschodnią część.
 
TPBUS wykonuje dziewięć kursów w dni robocze oraz cztery kursy w sobotę. W niedzielę i święta autobusy nie kursują.
Z usług komunikacji publicznej korzysta dziennie od 250 do 330 osób oraz dzieci i młodzież dojeżdżająca do szkół w Grzebienisku. Ponad 60% pasażerów korzysta z biletów miesięcznych.
Autobusy przejeżdżają rocznie  prawie 72 tys. kilometrów (w tym prawie 17 tys.to kursy szkolne). TPBUS dowozi dzieci z Ceradza Dolnego, Brzozy, Wilkowa, Grodziszczka, Wierzei, Sarbii i Kunowa.
 
Na salę obrad przybył radny Marian Kaźmierowski, tym samym liczba radnych obecnych na sesji wynosi 13.
 
Radny Grzegorz Pawlak  przypomniał, że Gmina wydaje rocznie 250.000,-zł na dopłatę do dowozów, czyli prawie 1.000,-zł dopłaca do każdego pasażera. Komisja Rolnictwa, której przewodniczy ma zastrzeżenia do przewidywanego kosztu wozokilometra, obliczonego na 3.34zł.
 
Radny Józef Augustynek zapytał dlaczego mieszkańcy np. Zakrzewka czy Chełminka nie mają takich samych możliwości dojazdu (z dopłatą do biletu).
 
Radny Bogdan Kijak   obliczył, że bilet PKSu jest o 50% droższy na takim samym odcinku, a większość mieszkańców gminy nie ma wyboru i korzysta z usług PKSu.
Uważa, że nie powinno być podziałów na uprzywilejowanych i tych gorszych.
 
Waldemar Wereszczyński powiedział, że były próby rozszerzenia terenu obsługiwanego przez TPBUS. Na kurs z Podrzewia do Poznania nie było chętnych - mimo, że bilet był o 50% tańszy.
 
Radny Stanisław Subsar uważa, że zlikwidowanie komunikacji TPBUS pozbawi wiele osób możliwości dojazdu do pracy, powiększy się grono bezrobotnych i klientów ośrodka pomocy społecznej.
 
Radny Mariusz Durczak zapytał dlaczego rada najpierw zlikwidowała kursy PKS, a teraz chce to samo zrobić z komunikacją podmiejską - pozbawiając mieszkańców możliwości dojazdu do pracy.
 
Radny Józef Augustynek uważa, że nikogo nie pozbawia się dojazdów, tylko zniesienie dopłat spowoduje, że ceny biletów będą na wszystkich trasach zbliżone i nie będzie grup uprzywilejowanych. Zapytał o koszt dowozów szkolnych.
Zaproponował, aby dyskusję na temat dalszego funkcjonowania komunikacji  przenieść na komisje.
 
Wójt Adam Woropaj  wyjaśnił, że nie rada zlikwidowała PKS. Najpierw -  trasę do Ceradza. obsługiwało Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne, które było dotowane, a gmina miała obowiązek partycypowania w kosztach. Trasa autobusów wydłużyła się  do Grzebieniska, Dusznik itd.
 
 
 
Później w ramach porozumienia międzygminnego, do którego należały m.in. gminy Rokietnica, Dopiewo, Tarnowo Podgórne i Duszniki powstał związek, który nie zdał egzaminu i rozpadł się. Na jego miejsce powstała spółka TPBUS.
Dowozy szkolne z tego obszaru kosztują ok. 60.000,-zł.
 
Pytano, czy gminę stać na dofinansowanie komunikacji i czy dopłacać wszystkim, czy tylko uprzywilejowanym grupom mieszkańców.
 
Waldemar Wereszczyński powiedział, że dowozy są sprawą publiczną i samorząd decyduje kogo wozić i w jakim zakresie.
 
Przewodniczący  Gracjan Skórnicki  podziękował Waldemarowi  Wereszczyńskiemu za przybycie i złożenie  informacji na temat usług świadczonych przez TPBUS.
 
Ad. 4. Wójt złożył sprawozdanie z działalności w okresie między sesjami, które jest zał. nr 4 do protokółu oraz mówił na temat możliwości pozyskania przez wsie środków w ramach sektorowego programu operacyjnego restrukturyzacji i modernizacji sektora żywnościowego oraz rozwoju obszarów wiejskich. Przedstawił program "Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego", do którego przystępuje wieś Podrzewie. W ramach tego programu można uzyskać do 450.000,-, co stanowi 80% całkowitego kwalifikującego się kosztu projektu. Wymogiem jest uzyskanie minimum 3 punktów w ramach kryteriów dostępności.
 
Radny Grzegorz Pawlak zapytał, czy gmina ma zarezerwowane środki na realizację tego projektu (20% kosztów pokrywa gmina).
 
Wójt Adam Woropaj poinformował, że jeżeli program zostanie przyjęty, to będzie realizowany przez 2 lata i środki będą.
Powiedział również, że do programu mogą przystąpić inne wioski, które spełniają kryteria i mają pomysły na odnowę. Małe wioski mogą się łączyć. Podstawą działań odnowy są aktywni ludzie.
 
Ad. 5. Dr Zofia Szalczyk przedstawiła Plan Rozwoju Wsi Podrzewie opracowany przez liderów społecznych przy współudziale mieszkańców Podrzewia, który jest podstawą do przystąpienia do programu "Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego".
Podstawą opracowania planu rozwoju wsi była analiza SWOT dokonana przez liderów Podrzewia, oraz ocena społeczna miejscowości w dziedzinie kulturowej, gospodarczej, społecznej, infrastruktury technicznej i środowiska naturalnego, ukazująca mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia .
 Ustalono plany działania i rozwoju Podrzewia, ustalając następujące priorytety:
-    podniesienie atrakcyjności turystycznej wsi,
-    zachowanie dziedzictwa kulturowego,
-    poprawa jakości organizowanych imprez kulturalnych,
-    wzrost atrakcyjności inwestycyjnych terenu,
-    podniesienie jakości życia mieszkańców i gości,
 
Zebranie wiejskie sołectwa Podrzewie podjęło w dniu17 lutego 2005r. uchwałę w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Wsi Podrzewie Gmina Duszniki, która jest zał. nr 5  do niniejszego  protokółu.
Jeżeli Rada Gminy podejmie uchwałę w powyższej sprawie - będzie można przystąpić do kompletowania wniosku i z chwilą ogłoszenia terminu składania - złożyć w AR i MR.
 
 
Ad. 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
 
a)    zatwierdzenia projektu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Dusznikach na 2005r.
 
      Rada Gminy Duszniki podjęła uchwałę 13 głosami za.
      Uchwała nr XXXI -150/05 jest zał. nr 6 do protokółu.    
 
b)    zaciągnięcia pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej w Grzebienisku, etap IV,
 
Radny Stanisław Subsar zapytał, czy pożyczka jest umarzalna?
 
Radny Bogdan Kijak zapytał jakie jest zadłużenie gminy.
 
Wójt Adam Woropaj odpowiedział, że pożyczka jest umarzalna  w 15% ale może być w 50% jeżeli miejscowość zostanie uznana za aglomerację tj. osiągnie min. 120 przyłączy na 1 km bieżący sieci..
Zadłużenie zmalało w stosunku do planowanego budżetu o 683.633,-zł.
 
      Rada Gminy Duszniki podjęła uchwałę 13 głosami za.
Uchwała nr XXXI -151/05 jest zał. nr 7 do protokółu.    
 
c)    udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Wielkopolskiego,
 
     Radny Stanisław Subsar zapytał o długość drogi, która będzie remontowana
     i dofinansowana.
 
      Radny Józef Augustynek zapytał, czy pod remontowaną drogą są rury azbestowe.
     Jeżeli są - warto byłoby je wymienić przed remontem.
 
      Wójt Adam Woropaj odpowiedział, że droga będzie remontowana na odcinku 2300m
      łącznie z chodnikami (w Dusznikach ul. Świerczewskiego od cmentarza do ronda).
      Rur azbestowych na tym odcinku raczej nie ma (jeżeli są - to niewielkie odcinki).
 
      Rada Gminy Duszniki podjęła uchwałę 13 głosami za.
      Uchwała nr XXXI -152/05 jest zał. nr 8 do protokółu. 
 
d)    udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Szamotulskiego,
 
Radny Stanisław Subsar zapytał radnego powiatowego Jana Pieprzyka kto zajmie się wycinką drzew wzdłuż remontowanej drogi.
 
Jan Pieprzyk odpowiedział, że firma STRADA wygrała przetarg na wycinkę, a Starostwo zobowiązało się zalesić teren po dzikim  wysypisku śmieci w Wilkowie.
 
     Rada Gminy Duszniki podjęła uchwałę 13 głosami za.
           Uchwała nr XXXI -153/05 jest zał. nr 9 do protokółu. 
 
e)    zmiany uchwały budżetowej nr XXIX-146/04 z dnia 29 grudnia 2004r. rady Gminy Duszniki w sprawie budżetu Gminy Duszniki na 2005 rok,
 
 
      Rada Gminy Duszniki podjęła uchwałę 13 głosami za.
            Uchwała nr XXXI -154/05 jest zał. nr 10 do protokółu. 
 
 
f)    wystąpienia o zmianę urzędowej nazwy miejscowości Ludowo,
 
      Rada Gminy Duszniki podjęła uchwałę 13 głosami za.
            Uchwała nr XXXI -155/05 jest zał. nr 11 do protokółu. 
 
g)    wystąpienia o zmianę rodzaju miejscowości Zalesie - przysiółek,
 
      Rada Gminy Duszniki podjęła uchwałę 13 głosami za.
            Uchwała nr XXXI -156/05 jest zał. nr 12 do protokółu. 
 
h)    zatwierdzenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na lata 2005-2015 dla gminy Duszniki,
 
Radny Grzegorz Pawlak zauważył, że plan nie uwzględnia w Sędzinku działek budowlanych i terenów aktywizacji gospodarczej.
 
Wójt Adam Woropaj wyjaśnił, że są to plany szacunkowe, potrzebne przy składaniu wniosków o dofinansowanie inwestycji.
 
            Rada Gminy Duszniki podjęła uchwałę 13 głosami za.
            Uchwała nr XXXI -157/05 jest zał. nr 13 do protokółu. 
 
i)    przyjęcia Planu Rozwoju Wsi Podrzewie Gmina Duszniki
 
     Rada Gminy Duszniki podjęła uchwałę 11 głosami za, przy 2 wstrzymujących
     (radni: Mariusz Durczak i Marian Kaźmierowski)
     Uchwała nr XXXI -158/05 jest zał. nr 14 do protokółu.
 
j)    zamiarze likwidacji Punktu Filialnego w Sękowie, Szkoły Podstawowej
      w Dusznikach
 
      Radny Bogdan Kijak zapytał co będzie z budynkiem i czy jest zapewniony dowóz.
 
      Wójt Adam Woropaj odpowiedział, że w budynku pozostaje przedszkole i klasa "O".
      Dowóz jest zapewniony..
 
       Rada Gminy Duszniki podjęła uchwałę 12 głosami za, przy 1 wstrzymującym (radny
       Roman Pawlak)
       Uchwała nr XXXI -159/05 jest zał. nr 15 do protokółu.
 
 
Ad. 7. Wolne głosy, pytania i wnioski.
 
Przewodniczący przypomniał o obowiązku złożenia oświadczeń majątkowych, które należy wypełnić i złożyć wraz z rozliczeniem podatkowym (w 2 egz.) na ręce przewodniczącego do 30 kwietnia br. oraz odczytał pisma, które wpłynęły do przewodniczącego i rady:
 
-    Marszałek Województwa Wielkopolskiego zaprasza wszystkich do udziału w plebiscycie na "Najlepszego Samorządowca Wielkopolski,"
 
-    Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płock przysłał apel do radnych i władz samorządowych w o jednorazowe opodatkowanie się  na pomoc ofiarom tragedii  w Azji - wywołanej tsunami,
-     Regionalna Izba Obrachunkowa zaprasza przewodniczącego i członków komisji rewizyjnej na szkolenie w dniu 10 marca br.
Zainteresowani szkoleniem są radni Józef Augustynek i Bogdan Kijak.
-    Krystyna Dziamska prosi o podjęcie decyzji w sprawie odpłatności za wynajęcia pomieszczeń w Gminnym Centrum Kultury,.
 
Bogdan Buda - dyrektor GCK poprosił radę o zajęcie stanowiska w powyżej sprawie.
Sam uważa, że bardzo trudno jest wydzielić część wynajmowaną. GCK jest obiektem dużym i otwartym. Trzeba ogrzewać cały obiekt i zapewnić bezpieczeństwo przemieszczającym się osobom.
Pani Dziamska chciałaby okazjonalnie wynajmować część gastronomiczną (na piętrze)
i organizować np. przyjęcia "komunijne".
 
Radny Bogdan Kijak jest przeciwny.
 
Radna Krystyna Beszterda też jest przeciwna.
Pamięta, że pani Dziamska była zainteresowana już wcześniej wynajęciem lokalu ale bez ponoszenia większych wydatków (chodziło o wykończenie części gastronomicznej w zamian za wynajem).
 
Radny Grzegorz Pawlak uważa, że trzeba postanowić czy przeznacza się lokal do wynajmu, jeżeli tak, należy ustalić cenę, a wynajmującemu pozostawić decyzję.
 
Radny Józef Augustynek powiedział, że Duszniki nie posiadają świetlicy wiejskiej, więc sala w GCK powinna pełnić taką rolę i służyć społeczności. Należy jednak w regulaminie dokładnie określić warunki wynajmu, uwzględnić wszystkie wydatki, które na pewno nie będą małe przy takim obiekcie.
 
Przewodniczący Gracjan Skórnicki przypomniał, że rada zagwarantowała w budżecie środki na dokończenie obiektu i zakładało się możliwość wynajmowania pomieszczeń i zarabiania na siebie. GCK może też samo prowadzić działalność gospodarczą i urządzać przyjęcia rodzinne. Zgadza się, że trzeba przygotować regulamin.
 
Zaproponował głosowanie kto jest za opracowaniem przez Gminne Centrum Kultury  regulaminu wynajmu pomieszczeń GCK w Dusznikach.
 
Wszyscy radni byli za opracowaniem regulaminu.
 
Iwona Ratajczak -sołtys Chełminka zapytała dyrektora GCK jakie ma plany i dlaczego nie sprowadza się do Dusznik uznanych artystów (podała przykład Pniew).
 
Bogdan Buda odpowiedział, że bilet na taki koncert kosztowałby ok. 400,-zł.
Jest problem ze sprzedażą biletów za kilkanaście złotych, na darmowe imprezy też ludzie nie przychodzą. W ubiegłym roku odbyło się w GOKu ok. 80 różnych spotkań i imprez.-z różną frekwencją.
 
Wniosek
 
Rada Gminy Duszniki 13 głosami za - przyjęła wniosek Przewodniczącego w sprawie opracowania przez Gminne Centrum Kultury regulaminu wynajmu pomieszczeń GCK w Dusznikach.
 
 
Ad. 8. Zakończenie.
 
Po wyczerpaniu porządku obrad - godz. 20 10 - Przewodniczący Rady Gracjan Skórnicki zamknął XXXI sesję Rady Gminy Duszniki.
 
Protokółowała                                                           
 
/-/Maria Woźniak                                                                                                                                                                                   
Przewodniczył    
Przewodniczący Rady Gminy                                                                                    
 
/-/ Gracjan Skórnicki 
 
 
 
Protokół przyjęty przez Radę  w dniu 23.03.05r.                                       

PROTOKÓŁ Z XXX SESJI

PROTOKÓŁ NR XXX/05
z sesji Rady Gminy Duszniki w dniu 26 stycznia 2005 r.
 
 
Ad. 1.
O godz. 17.10 - przewodniczący Rady Gminy Gracjan Skórnicki otworzył XXX sesję. Powitał radnych, sołtysów, wójta, zastępcę wójta, sekretarza, skarbnika, kierowników jednostek organizacyjnych i dziennikarzy - zebranych w sali Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dusznikach.
Stwierdził obecność 13 radnych, co wobec ustawowego składu rady - wynoszącego 15 osób stanowi quorum, pozwalające na podejmowanie decyzji.
Nieobecni radni: Ryszard Krawczyk - usprawiedliwiony i Mariusz Durczak
Listy obecności radnych, sołtysów i gości są zał. nr 1, 2 i 3 do protokółu.
 
Przewodniczący odczytał porządek obrad, który radni otrzymali z materiałami na sesję.
 
1. Otwarcie, powitanie, stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji.
3. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie między sesjami.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
- zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wynagrodzenia za godziny ponad wymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,
- wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i wypłacania,
- kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze
5. Sprawozdanie Rady, komisji stałych, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - za rok 2004.
6. Wolne głosy, pytania i wnioski.
7. Zakończenie.
 
Ad. 2. Za przyjęciem protokółu z poprzedniej sesji bez czytania byli wszyscy radni.
 
Ad. 3. Wójt złożył sprawozdanie z działalności w okresie między sesjami, które jest zał. nr 4 do protokółu.
 
Ad. 4. Podjęcie uchwał w sprawie:
 
- zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wynagrodzenia za godziny ponad wymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,
 
Radny Cezary Stachowiak chętnie widziałby słowa przełożone na liczby.
Radny Bogdan Kijak uważał, że zasady są zbyt skomplikowane i mało czytelne.
                
Rada Gminy Duszniki podjęła uchwałę 13 głosami za.
Uchwała nr XXX-147/05 i jest zał. nr 5 do protokółu.
 
- wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i wypłacania
 
Rada Gminy Duszniki podjęła uchwałę 13 głosami za.
Uchwała nr XXX-148/05 i jest zał. nr 6 do protokółu.
 
- kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze
 
Radny Romuald Sobkowiak powiedział, że "dobre wyniki nauczania", które m.in.są warunkiem otrzymania nagrody - są obowiązkiem każdego nauczyciela.
Kandydat do nagrody powinien wyróżniać się bardzo dobrymi wynikami. Poza tym komisja oświaty powinna uczestniczyć w  konstruowaniu projektów podobnych uchwał.
 
Kierownik GZO Maria Zaglaniczna wyjaśniła, że dobre wyniki muszą być potwierdzone wynikami uczniów w zawodach sportowych, konkursach przedmiotowych i innych - i te muszą być wysokie.
 
Radny Bogdan Kijak zapytał kto ocenia i wycenia nauczycieli.
 
Radny Romuald Sobkowiak odpowiedział, że dyrektor ma obowiązek dokonania oceny pracownika. Poza tym istnieje system nadzoru pedagogicznego. Ocena jest bardzo trudna i łatwo skrzywdzić nauczyciela, bo np. przeciętny wynik w klasie bardzo słabej jest większym osiągnięciem niż dobry wynik w klasie o wysokim poziomie.
 
Rada Gminy Duszniki podjęła uchwałę 13 głosami za.
Uchwała nr XXX-149/05 i jest zał. nr 7 do protokółu.
 
Ad. 5. Wiceprzewodnicząca Rady, przewodniczący poszczególnych komisji stałych, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - przedstawili sprawozdania z działalności za rok 2004:
- Rady Gminy Duszniki (zał. nr 8 do protokółu),
- Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Zdrowia (zał. nr 9 do protokółu),
- Komisji Rolnictwa i Budżetu (zał. nr 10 do protokółu),
- Komisji Rewizyjnej (zał. nr 11 do protokółu),
- Komisji Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego (zał. nr 12 do protokółu),
- GKRPA (zał. nr 13 do protokółu) -na pytania dotyczące działalności komisji odpowiedział jej przewodniczący Bogdan Buda.
- GOPSu (zał. nr 14 do protokółu) -dodatkowych wyjaśnień udzielała kierownik Elżbieta Kamieniczna.
 
Ad. 6. Wolne głosy i wnioski.
Radny Bogdan Kijak zapytał: jak poradzi sobie z obowiązkami nowy dyrektor GCK Bogdan Buda, który pełni tak wiele funkcji (jest sołtysem, przewodniczącym GKRPA, pracownikiem Domu Kultury w Grzebienisku), kiedy będą znaki (ograniczające tonaż ) na nowej ulicy w Podrzewiu .
 
Wójt odpowiedział, że znaki są w trakcie załatwiania, a Bogdan Buda w GCK ma ½ etatu w ramach którego będzie obsługiwał również Dom Kultury w Grzebienisku.
 
Radny Cezary Stachowiak zaproponował zakup plakatów o zakazie wypalania traw.
 
Sołtys Robert Kałek podzielił się swoimi wrażeniami z obserwacji radnych.
Uważa, że dziwne jest zachowanie niektórych radnych, którzy najpierw krytykują projekt, nie zgadzając się z jego treścią, a za chwilę głosują za przyjęciem uchwały. Ponadto nie są przygotowani do sesji, nie znają projektów uchwał, a dyskusje przenoszą do parku po sesji.
 
Radny Romuald Sobkowiak stanął w obronie radnych. Powiedział, że większość projektów uchwał omawianych jest na posiedzeniach komisji i tam toczą się dyskusje.
 
Przewodniczący Gracjan Skórnicki zaproponował, aby pracownik Urzędu przygotowujący projekt uchwały był obecny na sesji.
 
Przewodniczący przedstawił pisma, które wpłynęły do rady:
Apel radnych gminy Stare Miasto w sprawie udzielenia pomocy poszkodowanym podczas tragicznych wydarzeń w Azji spowodowanych trzęsieniem ziemi.
Postanowiono, że każdy kto zechce pomóc - zrobi to indywidualnie (na podane w apelu konto),
 
Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan w Poznaniu i Oddziału w Gnieźnie zaprasza radnych, wójtów, burmistrzów, prezydentów i starostów na zawody w tenisie stołowym do Witkowa 19 lutego br.
Zainteresowani mogą się zgłaszać do Marii Woźniak.
 
Wielkopolska Izba Lekarska złożyła wniosek o wprowadzenie zwolnienia od opłat za wpis do ewidencji gospodarczej tych lekarzy i dentystów, którzy na mocy wcześniejszych przepisów dokonali w/w opłat i w 1998r. zostali wykreśleni z ewidencji z przyczyn od siebie niezależnych.
Wójt wyjaśnił, że nie ma u nas takich przypadków.
 
Ad. 7. Zakończenie.
 
Po wyczerpaniu porządku obrad - godz. 19 10 - Przewodniczący Rady Gracjan Skórnicki zamknął XXX sesję Rady Gminy Duszniki.
 
Protokółowała
(Maria Woźniak)