ROK 2015

Uchwały Rady Gminy Duszniki z dnia 29 grudnia 2015r.

Uchwały XVII sesji Rady Gminy Duszniki
z dnia 29 grudnia 2015 r.
 
1.  Uchwała XVII/117/15
     w sprawie:  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki
     na lata 2015-2024; CZYTAJ , załącznik , załącznik , załącznik

2.  Uchwała XVII/118/15
    w sprawie:   zmiany Uchwały Nr III/9/14 Rady Gminy Duszniki z dnia 30.12.2014r.
    w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015;-CZYTAJ , załącznik
3.  Uchwała XVII/119/15
    w sprawie:  ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem
    roku budżetowego 2015;-CZYTAJ , załącznik
4.  Uchwała XVII/120/15
    w sprawie:  zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla
    Powiatu Szamotulskiego na dofinansowanie remontu chodnika w ciągu
    drogi powiatowej nr 1870P Kaźmierz-Buk w miejscowości Grzebienisko;-CZYTAJ
5.Uchwała XVII/121/15
     w sprawie:  uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki
     na lata 2016-2024;-CZYTAJ , załącznik , załącznik , załącznik
6. Uchwała XVII/122/15
    w sprawie:  uchwały budżetowej na rok 2016:-CZYTAJ, załącznik , załącznik
    autopoprawka Wójta Gminy Duszniki
7.  UchwałaXVII/123/15
     w sprawie: przyjęcia zmian w dokumencie
   „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Duszniki"-CZYTAJ , załącznik
8.  Uchwała XVII/124/15
    w sprawie:  przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Duszniki
     na lata 2016-2024;-CZYTAJ , załącznik , załącznik
9.  Uchwała XVII/125/15
    w sprawie:  przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych
    taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
    odprowadzania ścieków-CZYTAJ , załącznik
10. Uuchwała XVII/126/15
     w sprawie:  zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad wypłacania oraz
      wysokości diet przysługujących radnym i sołtysom;-CZYTAJ

 

Uchwały Rady Gminy Duszniki z dnia 24 listopada 2015r.

Uchwały XVI sesji Rady Gminy Duszniki
z dnia 24 listopada 2015 r.
        1. Uchwała XVI/105/15
           w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki
           na lata 2015-2024;- CZYTAJ , załącznik, załącznik, załącznik

2. Uchwała XVI/106/15

    w sprawie: zmiany Uchwały Nr III/9/14 Rady Gminy Duszniki z dnia 30.12.2014r.

     w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015;-CZYTAJ , załącznik

3. Uchwała XVI/107/15
w sprawie: zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu
Szamotulskiego na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 2734P
Pakosław-Duszniki na odcinku od ul. Jana Pawła II do skrzyżowania
z ul. Kolejową w m. Duszniki;-CZYTAJ

4. Uchwała XVI/108/15

    w sprawie: zmiay uchwały Nr XV/98/15 w sprawie określenia wysokości

    stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok;-CZYTAJ,

5. Uchwała XVI/109/15

     w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji
podatkowych podatku od nieruchomości, podatku
rolnego i podatku leśnego;-CZYTAJ , załącznik , załącznik , załącznik,
załącznik , załącznik , załącznik

6. Uchwała XVI/110/15 
w sprawie
: uchylenia zasad ustalania i poboru opłaty targowej;-CZYTAJ

7. Uchwała XVI/111/15

    w sprawie  : bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości niezabudowanej,
położonej na terenie wsi Wierzeja, gmina Duszniki
(działka ewidencyjna nr 18/3);-CZYTAJ

8. Uchwała XVI/112/15

   w sprawie :zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2016-CZYTAJ

9. Uchwała XVI/113/15

    w sprawie : rozpatrzenia skargi;-CZYTAJ

10. Uchwała XVI/114/15
w sprawie:
rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa spowodowanego
uchwałą nr XLVIII/339/09 Rady gminy Duszniki z dnia 29 wrzesnia 2009r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów dzialalności gospodarczej
obejmujacego działkę o numerze ewidencyjnym 3 w Podrzewiu:-CZYTAJ

11.Uchwała XVI/115/15
w sprawie
: rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa spowodowanego
uchwałą nr XLVIII/340/09 Rady gminy Duszniki z dnia 29 wrzesnia 2009r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów dzialalności gospodarczej
obejmujacego działkę o numerze ewidencyjnym 638 w Podrzewiu:-CZYTAJ

12. Uchwała XVI/116/15
w sprawie
: rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa spowodowanego
uchwałą nr XLVIII/342/09 Rady gminy Duszniki z dnia 29 wrzesnia 2009r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów dzialalności gospodarczej
obejmujacego działkę o numerze ewidencyjnym 630/2,630/3,631,632,633,634,636/1 w Podrzewiu:-CZYTAJ

 


Uchwały Rady Gminy Duszniki z dnia 27 października 2015r.

Uchwały XV sesji Rady Gminy Duszniki
z dnia 27 października 2015 r.

 

 

 

1. Uchwała XV/95/15
   w sprawie:
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2015-2024:
  -CZYTAJ .załącznik 1 , załącznik 2 , załącznik 3

2. Uchwała XV/96/15
   w sprawie:
zmiany Uchwały Nr III/9/14 Rady Gminy Duszniki z dnia 30.12.2014r.
    w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015;-CZYTAJ , załącznik

3. Uchwała XV/97/15
   w sprawie:
udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Szamotulskiego na
    dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 2734P Pakosław-Duszniki
    na odcinku od ul. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Kolejową
    w m. Duszniki;-CZYTAJ

4. Uchwała XV/98/15
    w sprawie:
okreslenia wysokości stawek podatku od nieruchomosci
     na 2016 rok;-CZYTAJ

5. Uchwała XV/99/15
   w sprawie:
obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego;-CZYTAJ

6. Uchwała XV/100/15    
  w sprawie:ustalenie stawek podatku od środków transportowych;-CZYTAJ

8.Uchwała XV/101/15   
   w sprawie:Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016;-CZYTAJ

9.Uchwała XV/102/15   
   w sprawie:
przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
    prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Gminie Duszniki na rok 2016;-CZYTAJ

10. Uchwała XV/103/15
     w sprawie:
przekazania skargi Komisji Rewizyjnej:-CZYTAJ

11.Uchwała XV/104/15      
    w sprawie: rozpatrzenia skargi;-CZYTAJ

Uchwały Rady Gminy Duszniki z dnia 22 wrzesnia 2015r.

Uchwały XIV sesji Rady Gminy Duszniki
z dnia 22 września 2015 r.

 

 

1. Uchwała XIV/88/15
    w sprawie:
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2015-2024;
    -CZYTAJ , załącznik 1 , załącznik 2 , załącznik 3

2. Uchwała XIV/89/15
    w sprawie:
zmiany Uchwały Nr III/9/14 Rady Gminy Duszniki z dnia 30.12.2014r. w
     sprawie uchwały budżetowej na rok 2015:-CZYTAJ , załącznik  

3. Uchwała XIV/90/15
    w sprawie:
udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Szamotulskiego na dofinansowanie
     remontu  drogi powiatowej nr 1893P Wilkowo – Niepruszewo na odcinku
     Wilkowo - Grodziszczko:- CZYTAJ

4. Uchwała XIV/91/15
    w sprawie:
zmiany uchwały Nr XIII/84/15 Rady Gminy Duszniki z dnia 25 sierpnia 2015r. w
     sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
     odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w
     zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
     komunalnymi;- CZYTAJ

5. Uchwała XIV/92/15
    w sprawie:
zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego w Dusznikach z obowiązku
     wpłaty do  budżetu Gminy Duszniki nadwyżki środków obrotowych:-CZYTAJ
 

6. Uchwała XIV/93/15
    w sprawie:
przekazania skargi Komisji Rewizyjnej;-CZYTAJ

7. Uchwała XIV/94/15
    w sprawie:
wyboru ławnika:-CZYTAJ

 

 

 

Uchwały Rady Gminy Duszniki z dnia 25 sierpnia 2015r.

Uchwały XIII sesji Rady Gminy Duszniki
z dnia 25 sierpnia 2015 r.

 

1. Uchwała XIII/79/15
    w sprawie:
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2015-2024:-CZYTAJ

     załącznik nr1 , załącznik nr 2 , załącznik nr 3

2. Uchwała XIII/80/15
    w sprawie:
zmiany Uchwały Nr III/9/14 Rady Gminy Duszniki z dnia 30.12.2014r. w sprawie
      uchwały budżetowej na rok 2015: - CZYTAJ , załącznik nr 1 , załącznik nr 2 , załącznik nr 3 , załącznik nr 4

3. Uchwała XIII/81/15
    w sprawie:
nadania nazwy Przedszkolu Publicznemu w Dusznikach:- CZYTAJ

4. Uchwała XIII/82/15
    w sprawie:częściowego przekazania Gminie Kaźmierz zadania dowozu dzieci
    niepełnosprawnych z terenu gminy Duszniki do Zespołu Szkół Specjalnych
    im. Jana Brzechwy w Szamotułac;- CZYTAJ
 

5. Uchwała XIII/83/15
    w sprawie:
uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
     Gminy Dusznik:-CZYTAJ,
załącznik 

6. Uchwała XIII/84/15
    w sprawie:ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w
    zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania
    tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za
    gospodarowanie odpadami komunalnym;-CZYTAJ
 

7. Uchwała XIII/85/15
    w sprawie:
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
     składanej przez właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Dusznik;-CZYTAJ , załącznik

8. Uchwała XIII/86/15
    w sprawie:
terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie
      odpadami komunalnym:-CZYTAJ

9. Uchwała XIII/87/15
    w sprawie:
przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Duszniki;-CZYTAJ , załącznik

Uchwały Rady Gminy Duszniki z dnia 28 lipca 2015r.

Uchwały XII sesji Rady Gminy Duszniki z dnia 28 lipca 2015 r.

 

1. Uchwała XII/72/15
    w sprawie:
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na
    lata 2015-2024;-CZYTAJ , załącznik nr 1 , załącznik nr 2 , załącznik nr 3

2. Uchwała XII/73/15
    w sprawie:
zmiany Uchwały Nr III/9/14 Rady Gminy Duszniki z dnia 30.12.2014r. w
    sprawie uchwały budżetowej na rok 2015;-CZYTAJ , załącznik

3. Uchwała XII/74/15
    w sprawie:
emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich
    zbywania, nabywania i wykupu;-CZYTAJ

4. Uchwała XII/75/15
    w sprawie:
udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Szamotulskiego na
    dofinansowanie remontu chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1870P
    Kaźmierz-Buk w miejscowości Grzebienisko;-CZYTAJ

5. Uchwała XII/76/15
    w sprawie:
powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników do
     Sądu Rejonowego  Szamotułach;-CZYTAJ

6. Uchwała XII/77/15
    w sprawie:
zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji
     informacji o kandydatach na ławników;-CZYTAJ

7. Uchwała XII/78/15
    w sprawie:
nadania nazw ulic w miejscowości Wilczyna;-CZYTAJ 

     załącznik nr 1 , załacznik nr 2

Uchwały Rady Gminy Duszniki z dnia 23 czerwca 2015r.

Uchwały XI sesji Rady Gminy Duszniki
z dnia 23 czerwca 2015 r.

 

1. Uchwała XI/66/15
    w sprawie:
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na
    lata 2015-2024:-CZYTAJ , załącznik nr 1 , załącznik nr 2 , załącznik nr 3

2. Uchwała XI/67/15
    w sprawie:
zmiany Uchwały Nr III/9/14 Rady Gminy Duszniki z
    dnia 30.12.2014r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015:-CZYTAJ , załącznik

3. Uchwała XI/68/15
    w sprawie:
zmainy Uchwały Nr XXV/140/08 z dnia 25 marca 2008 roku w
    sprawie: zasad  wydzierżawiania lub najmu nieruchomosci gruntowych
    stanowiących własność Gminy Duszniki;-CZYTAJ

4. Uchwała XI/69/15
    w sprawie:
bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości zabudowanej,
    położonej na terenie miejscowości Młynkowo, Gmina Duszniki
    (działka ewidencyjna nr 198);-CZYTAJ

5. Uchwała XI/70/15
    w sprawie:
wprowadzenia zmian do Gminnego Programu Profilaktyki i
    Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015:-CZYTAJ

6. Uchwała XI/71/15
    w sprawie:
zmiany uchwały w sprawie szczegółowych zasad udzielania i
    rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w
    szkołach i przedszkolach gminy Duszniki oraz określenia tygodniowego
    obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach
    stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym
    tygodniowym wymiarze godzin;-CZYTAJ


Uchwały Rady Gminy Duszniki z dnia 18 maja 2015r.

Uchwały IX sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Duszniki
z dnia 18 maja 2015 r.

 

1. Uchwała IX/40/15
    w sprawie:uchylenia uchwały Rady Gminy Duszniki w sprawie przystąpienia do
    sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w
    Gminie Duszniki;-CZYTAJ

2. Uchwała IX/41/15
    w sprawie:
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
    przestrzennego w Gminie Duszniki, dla obrębu geodezyjnego Duszniki;-CZYTAJ ,
    załącznik

3. Uchwała IX/42/15
    w sprawie:
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
    przestrzennego w Gminie Duszniki, dla obrębu geodezyjnego Duszniki,Sędziny,
    Sarbia;- CZYTAJ , załącznik

4. Uchwała IX/43/15
    w sprawie:
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
    przestrzennego w Gminie Duszniki, dla obrębu geodezyjnego Sędzinko, Sędziny;
   -CZYTAJ , załącznik

5. Uchwała IX/44/15
    w sprawie:
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
    przestrzennego w Gminie Duszniki, dla obrębu geodezyjnego
Sarbia, Sędziny,
    Wierzeja, Grzebienisko;-CZYTAJ , załącznik

6. Uchwała IX/45/15
    w sprawie:
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
    przestrzennego w Gminie Duszniki, dla obrębu geodezyjnego Wilkowo, Sędzinko,
    Sędziny, Wierzeja;-CZYTAJ , załącznik

7. Uchwała IX/46/15
    w sprawie:
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
    przestrzennego w Gminie Duszniki, dla obrębu geodezyjnego Wierzeja, Grzebienisko,
    Brzoza, Wilkowo;- CZYTAJ , załącznik

8. Uchwała IX/47/15
    w sprawie:
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
    przestrzennego w Gminie Duszniki, dla obrębu geodezyjnego Wilkowo, Brzoza;
   -CZYTAJ , załącznik

Uchwały Rady Gminy Duszniki z dnia 26 maja 2015r.

Uchwały X sesji Rady Gminy Duszniki
z dnia 26 maja 2015 r.

 

1. Uchwała X/48/15
     w sprawie:
zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok;-CZYTAJ

2. Uchwała X/49/15
     w sprawie:
udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Duszniki za 2014 rok;CZYTAJ

3. Uchwała X/50/15
     w sprawie:
wyrażenia opinii dotyczącej nieodpłatnego przekazania na rzecz ENEA Oświetlenie sp. z o.o w Poznaniu elementów instalacji oświetlenia drogowego z dobudowanymi obwodami oświetleniowymi; CZYTAJ, 

4. Uchwała X/51/15
     w sprawie:
sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie miejscowości Grzebienisko, gmina Duszniki (działka ewidencyjna nr 418/2) - w trybie przetargu ustnego nieograniczonego;-CZYTAJ

5. Uchwała X/52/15
     w sprawie:
sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie miejscowości Grzebienisko, gmina Duszniki (działka ewidencyjna nr 418/3) - w trybie przetargu ustnego nieograniczonego;-CZYTAJ

6. Uchwała X/53/15
     w sprawie:
sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie miejscowości Grzebienisko, gmina Duszniki (działka ewidencyjna nr 418/4) - w trybie przetargu ustnego nieograniczonego;-CZYTAJ

7. Uchwała X/54/15
     w sprawie:
sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie miejscowości Grzebienisko, gmina Duszniki (działka ewidencyjna nr 418/5) - w trybie przetargu ustnego nieograniczoneg;-CZYTAJ

8. Uchwała X/55/15
     w sprawie:
sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie miejscowości Grzebienisko, gmina Duszniki (działka ewidencyjna nr 418/6) - w trybie przetargu ustnego nieograniczonego;-CZYTAJ

9. Uchwała X/56/15
     w sprawie:
sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie miejscowości Grzebienisko, gmina Duszniki (działka ewidencyjna nr 418/7) - w trybie przetargu ustnego nieograniczonego;-CZYTAJ

10. Uchwała X/57/15
     w sprawie:
sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie miejscowości Grzebienisko, gmina Duszniki (działka ewidencyjna nr 418/9) - w trybie przetargu ustnego nieograniczonego;-CZYTAJ

11. Uchwała X/58/15
     w sprawie:
sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie miejscowości Grzebienisko, gmina Duszniki (działka ewidencyjna nr 418/10) - w trybie przetargu ustnego nieograniczonego;-CZYTAJ

12. Uchwała X/59/15
     w sprawie:
sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie miejscowości Grzebienisko, gmina Duszniki (działka ewidencyjna nr 418/11) - w trybie przetargu ustnego nieograniczonego;-CZYTAJ

13. Uchwała X/60/15
     w sprawie:
sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie miejscowości Grzebienisko, gmina Duszniki (działka ewidencyjna nr 418/12) - w trybie przetargu ustnego nieograniczonego;-CZYTAJ

14. Uchwała X/61/15
     w sprawie:
sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie miejscowości Grzebienisko, gmina Duszniki (działka ewidencyjna nr 418/13) - w trybie przetargu ustnego nieograniczonego;-CZYTAJ

15. Uchwała X/62/15
     w sprawie:
sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie miejscowości Grzebienisko, gmina Duszniki (działka ewidencyjna nr 418/14) - w trybie przetargu ustnego nieograniczonego;-CZYTAJ

16. Uchwała X/63/15
     w sprawie:
sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie miejscowości Grzebienisko, gmina Duszniki (działka ewidencyjna nr 418/15) - w trybie przetargu ustnego nieograniczoneg;-CZYTAJ

17. Uchwała X/64/15
     w sprawie:
sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie miejscowości Grzebienisko, gmina Duszniki (działka ewidencyjna nr 418/16) - w trybie przetargu ustnego nieograniczonego;-CZYTAJ

18. Uchwała  X/65/15
      w sprawie: rozpatrzenia skargi;-CZYTAJ


 

Uchwały Rady Gminy Duszniki z dnia 28 kwietnia 2015r.

Uchwały VIII
sesji Rady Gminy Duszniki
z dnia 28 kwietnia 2015 r.

1. Uchwała VIII/35/15
    w sprawie:
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na
    lata 2015-2021;- CZYTAJ , załącznik nr1 , załącznik nr 2 , załącznik nr 3

2. Uchwała VIII/36/15
    w sprawie:
zmiany Uchwały Nr III/9/14 Rady Gminy Duszniki z dnia 30.12.2014r. w
    sprawie uchwały budżetowej na rok 2015;- CZYTAJ , załącznik

3. Uchwała VIII/37/15
    w sprawie:
emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania,
    nabywania i wykupu;- CZYTAJ
 

4. Uchwała VIII/38/15
    w sprawie:
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
    oraz stawki opłaty;- CZYTAJ

5. Uchwała VIII/39/15
    w sprawie:
zasady korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Duszniki: -CZYTAJ

 

 

 

 

Uchwały Rady Gminy z dnia 9 marca 2015r.

Uchwały VII sesji Rady Gminy Duszniki z dnia 9 kwietnia 2015 r.

1. Uchwała VII/32/15
    w sprawie: rozpatrzenia skargi;-CZYTAJ

2. Uchwała VII/33/15
    w sprawie: przekazania skargi Komisji Rewizyjnej;-CZYTAJ

   3.Uchwała VII/34/2015

  w sprawie: przystąpienia  do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowan

   przestrzennego w Wilczynie dla działek o nr ewid. 45, 50/2, 50/4, 54/11 i 50/5. 

     - CZYTAJ , załącznik

Uchwały Rady Gminy z dnia 24 marca 2015r.

Uchwały VI sesji
Rady Gminy Duszniki
z dnia 24 marca 2015 r.

1. Uchwała VI/27/15
   w sprawie:
zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2015-2021;
    CZYTAJ , załącznik nr1 ,załącznik nr2 ,załącznik nr3

2. Uchwała VI/28/15
    w sprawie:
zmiany Uchwały Nr III/9/14 Rady Gminy Duszniki z dnia 30.12.2014r. w
    sprawie uchwały budżetowej na rok 2015;-CZYTAJ , załącznik

3. Uchwała VI/29/15
    w sprawie:
   „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
    zwierząt na terenie Gminy Duszniki  w 2015 roku”;-CZYTAJ

4. Uchwała VI/30/15
    w sprawie:
przekazania skargi Komisji Rewizyjnej;-CZYTAJ

5. Uchwała VI/31/15
    w sprawie:
zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa w sołectwie Sękowo;-CZYTAJ

Uchwały Rady Gminy z dnia 24 lutego 2015r.

Uchwały V sesji
Rady Gminy Duszniki
z dnia 24 lutego 2015 r.
 

1. Uchwała V/21/15
    w sprawie:
zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2015-2021;
   - CZYTAJ , załącznik nr 1 , załącznik nr 2 , załącznik nr 3
2. Uchwała V/22/15
    w sprawie:
zmiany Uchwały Nr III/9/14 Rady Gminy Duszniki z dnia 30.12.2014r. w sprawie
   uchwały budżetowej na rok 2015;- CZYTAJ
3. Uchwała V/23/15
    w sprawie:
ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do
   publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych
   innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Duszniki;- CZYTAJ

5. Uchwała V/24/15
    w sprawie:
powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ds. komunalizacji mienia;-CZYTAJ
6. Uchwała V/25/15
    w sprawie:
uchylenia uchwały Nr L/339/14 Rady Gminy Duszniki z dnia 24 czerwca 2014 r. w
   sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej, położonej na terenie miejscowości Wierzeja,
   gmina Duszniki (działka ewidencyjna nr 128);-CZYTAJ
7. Uchwała V/26/15
    w sprawie: wystąpienia Gminy Duszniki ze Stowarzyszenia Europejskie Centrum
    Ochrony Środowiska - Stowarzyszenie Inicjatyw Ekologicznych;-CZYTAJ

Uchwały Rady Gminy z dnia 27 stycznia 2015r.

Uchwały IV sesji
Rady Gminy Duszniki
z dnia 27 stycznia 2015 r.


1. Uchwała IV/14/15

    w sprawie:zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki
    na lata 2015-2021;-CZYTAJ   załącznik

2. Uchwała IV/15/15

    w sprawie: zmiany Uchwały Nr III/9/14 Rady Gminy Duszniki z
    dnia 30.12.2014r. w sprawie uchwały  budżetowej na rok 2015;
   -CZYTAJ , załącznik nr 1 , załącznik nr 2

3. Uchwała IV/16/15

    w sprawie:zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Duszniki na rok 2015;-CZYTAJ

4. Uchwała IV/17/15

    w sprawie:zatwierdzenia planu pracy komisji stałych na rok 2015;-CZYTAJ

5. Uchwała IV/18/15

    w sprawie:nadania nazwy ulicy;-CZYTAJ

6. Uchwała IV/19/15

    w sprawie: zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy
    Miastem i Gminą Buk, a Gminą Duszniki w zakresie zbiorowego
    zaopatrzenia w wodę nieruchomości zlokalizowanych w miejscowości
    Wielka Wieś, gmina Buk;- CZYTAJ

7. Uchwała IV/20/15

    w sprawie: przyjęcia „Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Duszniki na lata 2015-2018";-CZYTAJ