ROK 2018

Uchwały Rady Gminy Duszniki z dnia 12 października 2018

Uchwały LVII sesji Rady Gminy Duszniki

z dnia 12 października 2018 r.

 

a)      zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2018-2026;TREŚĆ

b)      zmiany Uchwały Nr XLIV/326/17 Rady Gminy Duszniki z dnia 28.12.2017 r. w sprawie  uchwały budżetowej na rok 2018; TREŚĆ, załącznik

c)      określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok; TREŚĆ

d)      zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego - Komunalnego Zakładu Budżetowego w Dusznikach z obowiązku wpłaty do budżetu Gminy Duszniki nadwyżki środków obrotowych za 2018 rok; TREŚĆ

 

Uchwały Rady Gminy Duszniki z dnia 25 września 2018

Uchwały LVI sesji Rady Gminy Duszniki

z dnia 25 września 2018 r.

 

a)      zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2018-2026; TREŚĆ

b)      zmiany Uchwały Nr XLIV/326/17 Rady Gminy Duszniki z dnia 28.12.2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018;TREŚĆ, ZAŁĄCZNIK

c)      Statutu Gminy Duszniki;TREŚĆ, uzasadnienie, rozstrzygnięcie nadzorcze

d)      zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta i określenie wysokości wynagrodzenia za inkaso;TREŚĆ

e)      Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych rok 2019;TREŚĆ, załącznik, załacznik

f)       przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Gminie Duszniki na rok 2019;TREŚĆ

g)      przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 419/1, 419/3, 419/6, 419/7, 419/8 położonych w miejscowości Niewierz, gmina Duszniki; TREŚĆ

h)      przekazania poprawionego projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie; TREŚĆ, załącznik

Uchwały Rady Gminy Duszniki z dnia 10 września 2018

Uchwały LV sesji Rady Gminy Duszniki

z dnia 10 września 2018 r.

 a) zmiany Uchwały Nr XLIV/326/17 Rady Gminy Duszniki z dnia 28.12.2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018; TREŚĆ, ZAŁĄCZNIK

Uchwały Rady Gminy Duszniki z dnia 10 sierpnia 2018 r.

Uchwały LIV sesji Rady Gminy Duszniki

z dnia 10 sierpnia 2018 r.

a) w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 12 lipca 2018, TREŚĆ

 

 

Uchwały Rady Gminy Duszniki z dnia 24 lipca 2018 r.

Uchwały LIII sesji Rady Gminy Duszniki

z dnia 24 lipiec 2018 r.

a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2018-2026; TREŚĆ

b) zmiany Uchwały Nr XLIV/326/17 Rady Gminy Duszniki z dnia 28.12.2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018; TREŚĆ, ZAŁĄCZNIK

c) ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Duszniki; TREŚĆ

d) trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej; TREŚĆ

e) zmiany nazwy patrona Szkoły Podstawowej w Dusznikach; TREŚĆ

f) określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze zatrudnionych w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Duszniki oraz określenia obowiązkowego, tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli: pedagoga, psychologa i logopedy; TREŚĆ

g) ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym
w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Duszniki; TREŚĆ

h) przekazania skargi Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Duszniki; TREŚĆ

i) nadania nazwy ulicy w miejscowości Grzebienisko; TREŚĆ

j) nadania nazwy ulicy w miejscowości Grzebienisko; TREŚĆ

k) nadania nazwy ulicy w miejscowości Wilczyna; TREŚĆ

l) sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie miejscowości Podrzewie, gmina Duszniki (działka ewidencyjna nr 535/3)- w trybie przetargu ustnego nieograniczonego; TREŚĆ

m) bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Podrzewie, gmina Duszniki (działka ewidencyjna nr 535/4); TREŚĆ

n) zamiany nieruchomości położonych na terenie miejscowości Brzoza; TREŚĆ

 

Uchwały Rady Gminy Duszniki z dnia 26 czerwca 2018 r.

Uchwały LII sesji Rady Gminy Duszniki

z dnia 26 czerwca 2018 r.

a) Uchwała Nr LII/358/18 Rady Gminy Duszniki z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2018-2026; TREŚĆ,
b) Uchwała Nr LII/359/18 Rady Gminy Duszniki z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLIV/326/17 Rady Gminy Duszniki z dnia 28.12.2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018; TREŚĆ, załącznik
c) Uchwała Nr LII/360/18 Rady Gminy Duszniki z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie:udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Szamotulskiego na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 2738P Nowy Tomyśl -Duszniki
     na odcinku ok.900 mb. od  granicy powiatu w kierunku m. Duszniki;TREŚĆ
d) Uchwała Nr LII/361/18 Rady Gminy Duszniki z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie: ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Duszniki miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych;TREŚĆ
e) Uchwała Nr LII/362/18 Rady Gminy Duszniki z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie:ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Duszniki;TREŚĆ
 f) Uchwała Nr LII/363/18 Rady Gminy Duszniki z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Grzebienisko;TREŚĆ
g) Uchwała Nr LII/364/18 Rady Gminy Duszniki z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie: zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasoby Gminy Duszniki;TREŚĆ
h) Uchwała Nr LII/365/18 Rady Gminy Duszniki z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie: przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
    w Poznaniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie;TREŚĆ, załącznik
  i) Uchwała Nr LII/366/18 Rady Gminy Duszniki z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie: zasad zbywania lokali mieszkalnych z zasobu nieruchomości Gminy Duszniki.TREŚĆ

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE  do Uchwały Nr LII/366/18- TREŚĆ

Uchwały Rady Gminy Duszniki z dnia 30 maja 2018 r.

Uchwały LI sesji Rady Gminy Duszniki z dnia 30 maja 2018 r.
 
-uchwała Nr LI/356/18 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok;- CZYTAJ         
- uchwała Nr LI/357/18 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Duszniki za 2017 rok;-CZYTAJ

Uchwały Rady Gminy Duszniki z dnia 21 maja 2018 r.

UCHWAŁY PODJĘTE PODCZAS L SESJI RADY GMINY w DUSZNIKACH

-  Uchwała Nr L/354/18 Rady Gminy Duszniki zmieniająca  uchwałę Rady Gminy Duszniki Nr XLVII/343/18  z dnia 27 marca 2018 r.  w sprawie: podziału Gminy Duszniki na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu;- TEKST

-  Uchwała N L/355/18 Rady Gminy Duszniki XLVII/344/18 Rady Gminy Duszniki z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie: podziału Gminy Duszniki na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych;- TEKST  

Uchwały Rady Gminy Duszniki z dnia 24 kwietnia 2018 r.

a) Uchwała Nr XLIX/348/18 Rady Gminy Duszniki w sprawie:zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2018-2026;TEKST

b) Uchwała Nr XLIX/349/18 Rady Gminy Duszniki w sprawie:zmiany Uchwały Nr XLIV/326/17 Rady Gminy Duszniki
z dnia 28.12.2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018;TEKST, załacznik,załacznik, załacznik

c) Uchwała Nr XLIX/350/18 Rady Gminy Duszniki w sprawie: Uchwała NR XLIX/350/18 Rady Gminy Duszniki z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLVII/341/18 Rady Gminy Duszniki z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Szamotulskiego na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1886P Wilczyna-Grzebienisko, polegająca na budowie zatok autobusowych w rejonie szkoły w m. Grzebienisko;TEKST

d) Uchwała Nr XLIX/351/18 Rady Gminy Duszniki w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Duszniki na lata 2018-2020;TEKST, załacznik

e) Uchwała Nr XLIX/352/18 Rady Gminy Duszniki w sprawie:nadania nazwy ulicy w miejscowości Duszniki;TEKST

f) Uchwała Nr XLIX/353/18 Rady Gminy Duszniki w sprawie:w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Wojewody Wielkopolskiego wraz  z odpowiedzią na skargę;TEKST

Uchwały Rady Gminy Duszniki z dnia 12 kwietnia 2018 r.

Uchwały XLVIII sesji Rady Gminy Duszniki z dnia 12 kwietnia 2018 r.


1. Uchwała XLVIII/347/18, w sprawie:przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki  nr 294 położonej w miejscowości Sędzinko, gmina Duszniki;- CZYTAJ

Uchwały Rady Gminy Duszniki z dnia 27 marca 2018 r.

a)    Uchwała Nr XLVII/339/18 Rady Gminy Duszniki z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2018-2026 -TEKST

b)   Uchwała Nr XLVII/340/18 Rady Gminy Duszniki z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLIV/326/17 Rady Gminy Duszniki z dnia 28.12.2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018.-TEKST, załączniki

c)    Uchwała Nr XLVII/341/18 Rady Gminy Duszniki z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Szamotulskiego na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1886P Wilczyna - Grzebienisko, polegająca na budowie zatok autobusowych w rejonie szkoły w m. Grzebienisko;-TEKST

d)   Uchwała Nr XLVII/342/18 Rady Gminy Duszniki z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Duszniki w 2018 roku";-TEKST

e)    Uchwała Nr XLVII/343/18 Rady Gminy Duszniki z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie: podziału Gminy Duszniki na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu;-TEKST

f)    Uchwała Nr XLVII/344/18 Rady Gminy Duszniki z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie: podziału Gminy Duszniki na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych;-TEKST

g)   Uchwała Nr XLVII/345/18 Rady Gminy Duszniki z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla zawodników za osiągnięte wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym;-TEKST

h) Uchwała Nr XLVII/346/18 Rady Gminy Duszniki z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie w sprawie skargi Prokuratora Rejonowego w Szamotułach na uchwałę Nr XXXVIII-196/05 Rady Gminy Duszniki z dnia 26 października-TEKST

Uchwały Rady Gminy Duszniki z dnia 27 lutego 2018 r.

 

a)    Uchwała Nr XLVI/337/18 Rady Gminy Duszniki z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2018-2026 - CZYTAJ

b)   Uchwała Nr XLV/338/18 Rady Gminy Duszniki z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/326/17 Rady Gminy Duszniki z dnia 28.12.2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 - CZYTAJ, ZAŁĄCZNIK 1, ZAŁĄCZNIK 2, ZAŁĄCZNIK 3, ZAŁĄCZNIK 4

Uchwały Rady Gminy Duszniki z dnia 23 stycznia 2018r.

a)    Uchwała Nr XLV/332/18 Rady Gminy Duszniki z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2018-2026 - CZYTAJ

b)   Uchwała Nr XLV/333/18 Rady Gminy Duszniki z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/326/17 Rady Gminy Duszniki z dnia 28.12.2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 - CZYTAJ, ZAŁACZNIKI

c)    Uchwała Nr XLV/334/18 Rady Gminy Duszniki z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu - CZYTAJ

d)   Uchwała Nr XLV/335/18 Rady Gminy Duszniki z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych - CZYTAJ

e)    Uchwała Nr XLV/336/18 Rady Gminy Duszniki z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Sędzinko - CZYTAJ